عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

اطلس وضعیت زنان و خانواده استان گلستان بر مبنای سرشماری

نویسنده: kamangari ارسال شده : 14 اردیبهشت 1398

 

(اطلس وضعیت زنان و خانواده استان گلستان بر مبنای سرشماری)

زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، نقش بسیار مهم و حیاتی در سلامت روانی جامعه و خانواده دارند. لذا با توجه به نقش آنها در موفقیت و یا شکست خانواده و جامعه ، بررسی وضعیت زنان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، از طرفی گام نهادن در مسیر توسعه و پیشرفت ، نیاز به شناخت کافی قابلیتها ، توانمندیها، مسائل و مشکلات جامعه دارد. در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت های اکثر زنان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و غیره شناخت مسائل و مشکلات زنان و یافتن راه حل های مناسب جهت رفع انها مسیر توسعه کشور را هموار خواهد نمود.

در راستای ضروریات مطرح شده بر مبنای داده های اماری دستگاههای اجرایی،  اطلس زنان استان گلستان تدوین و اقدام به جمع آوری آمار و داده های خام در حوزه های مختلف زنان و خانواده نمود.

در این برنامه بر اساس شاخصهای تعیین شده ، وضعیت زنان در حوزه سواد، طلاق، تامین اجتماعی، سلامت ورزش و آسیبهای اجتماعی بررسی و استخراج می شود تا با تجزیه و تحلیل علل اصلی مسائل و خلاهای ظرفیتی ، اولویت بندی مسائل مشخص و مورد بهره برداری قرار گیرد.

شایان ذکر است در تدوین این برنامه از اسناد فرادستی از جمله سند چشم انداز نظام، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری(دام ظله) قانون برنامه ششم توسعه و اطلس زنان کشور و همچنین سند عدالت جنسیتی استفاده شده است.

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

نسبت جنسي در استان گلستان

سالانه  شهرستانی

آماری

 02 درصد كل جمعيت زنان در استان گلستان  سالانه   شهرستانی  آماری
 03 درصد زنان جوان(29-15سال) از كل جمعيت زنان استان گلستان در استان هاي كشور  سالانه شهرستانی آماری
 04 درصد زنان واقع در گروه سني 0-65 و بالاتر سال از كل جمعيت زنان در استان گلستان سالانه  شهرستانی آماری
 05 بعد خانوار(تعداد افراد در خانوار) نقاط شهري و روستايي در استان گلستان سالانه شهرستانی آماری
06 تعداد خانوار زن سرپرست در استان گلستان سالانه شهرستانی  آماری
07 درصد خانوار زن سرپرست در استان گلستان  سالانه شهرستانی آماری
 08 نرخ اشتغال در جمعيت زنان 10 ساله و بالاتر در استان گلستان  سالانه  استانی  آماری
09 نرخ اشتغال زنان جوان(29-15سال) در استان گلستان  سالانه شهرستانی آماری 
 10 نرخ مشاركت اقتصادي زنان در استان گلستان سالانه استانی آماری 
 11 نرخ مشاركت اقتصادي زنان جوان(29-15سال) در استان گلستان سالانه شهرستانی آماری 
 12 سهم اشتغال زنان در بخش(كشاورزي.صنعت.خدمات.عمومي.خصوصي) استان گلستان  سالانه  استانی آماری 
13 نرخ بيكاري در جمعيت زنان 10 ساله و بالاتر در نقاط شهري و روستايي در استان گلستان  سالانه استانی آماری 
 14 نرخ بيكاري زنان جوان (15-29 سال) در استان گلستان  سالانه  استانی آماری 
 15  درصد زنان بيكار باسواد داراي تحصيلات از جمعيت كل زنان بيكار در استان گلستان  سالانه  شهرستانی آماری 
 16 درصد زنان بيكار بي سواد در استان گلستان  سالانه  شهرستانی آماری 
 17 درصد زنان خانه دار ، 10 ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار، 10 ساله و بيشتر در استان گلستان سالانه شهرستانی آماری 
18 درصد زنان جوان خانه دار (15-29 ساله) از كل جمعيت زنان جوان(15-29 ساله) در استان گلستان سالانه شهرستانی آماری 

  

----------------------------(ویژگی های جمعیتی)-----------------------------

 

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 01- نسبت جنسي شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395 

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 02- درصد كل جمعيت زنان شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 03- درصد زنان جوان (15-29 سال) از كل جمعيت زنان شهرستان هاي استان گلستان به تقكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 04- درصد زنان واقع در گروه هاي سني (14-0 سال، 64-15 سال و 65 سال و بالاتر) از كل جمعيت زنان شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 05- درصد تولد دختران از كل متولدين شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال (سال پيش فرض)

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 06- بُعد خانوار (تعداد افراد در خانوار) شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 07-تعداد خانوار زن سرپرست شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395

 ويژگي‌هاي جمعيتي : جدول 08- درصد خانوار زن سرپرست شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395

 

(اطلس)

اطلس 01 -رتبه بندي نسبت جنسي (تعداد مران به ازاي هر يكصد نفر زن ) در شهرستان‌هاي استان گلستان -1395

اطلس 01-1- نسبت جنسي در شهرستان‌هاي استان گلستان.

اطلس 01-2- رتبه بندي نسبت جنسي (تعداد مران به ازاي هر يكصد نفر زن ) در نقاط شهري شهرستان‌هاي استان گلستان -1395

اطلس 01-3- رتبه بندي نسبت جنسي (تعداد مران به ازاي هر يكصد نفر زن ) در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان گلستان -1395

 

----------------------------(وضعيت اقتصادي)-----------------------------

 

 وضعيت اقتصادي : جدول 01-نرخ اشتغال در جمعيت زنان 10 ساله و بالاتر شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395

 وضعيت اقتصادي : جدول 02- نرخ اشتغال زنان جوان (15-29 سال) شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395

 وضعيت اقتصادي : جدول 03- نرخ مشاركت اقتصادي زنان شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395

 وضعيت اقتصادي : جدول 04- نرخ مشاركت اقتصادي زنان جوان (29 -15سال ) شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395.

 وضعيت اقتصادي : جدول 05- سهم اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر استان هاي كشور در بخش هاي عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت، خدمات و اظهارنشده) به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال (وضع سكونت و سال پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : جدول 06- سهم اشتغال زنان 10 ساله و بالاتر استان هاي كشور در بخش هاي عمومي / خصوصي به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال (وضع سكونت و سال پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : جدول 07-نرخ بيكاري در جمعيت زنان 10 ساله و بالاتر شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395.

 وضعيت اقتصادي : جدول 08- نرخ بيكاري زنان جوان (15-29 سال) شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395

 وضعيت اقتصادي : جدول 09- درصد زنان بيكار باسواد داراي انواع تحصيلات از جمعيت كل زنان بيكار شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395.

 وضعيت اقتصادي : جدول 10- درصد زنان بيكار بي سواد شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395

 وضعيت اقتصادي : جدول 11- درصد زنان خانه دار ، 10 ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت در سال 1395.

 وضعيت اقتصادي : جدول 12- درصد زنان جوان خانه دار (15-29 ساله) از كل جمعيت زنان جوان (15-29 ساله) شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395

 

----------------------------(ويژگي هاي زناشويي)-----------------------------

 

 ويژگي‌هاي زناشويي: جدول 11- درصد زنان 10 ساله و بالاتر شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع زناشويي (داراي همسر، بي‌همسر بر اثر فوت همسر، بي‌همسر بر اثر طلاق و هرگز ازدواج نكرده) در سال 1395

 ويژگي هاي زناشويي : جدول 13- درصد عموميت ازدواج و تجرد قطعي در ميان مردان و زنان در شهرستان هاي استان گلستان (مرداني و زناني كه تا سن 50 سالگي دست كم يك بار ازدواج كرده اند يا هرگز ازدواج نكرده اند )

 

----------------------------(وضعيت آموزش)-----------------------------

 

 وضعيت آموزشي : جدول 01- ميزان باسوادي زنان جمعيت 6 ساله و بالاتر شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395

 وضعيت آموزشي : جدول 02- تفاوت ميزان باسوادي زنان از مردان جمعيت 6 ساله و بالاتر شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395

 وضعيت آموزشي : جدول 03- درصد زنان باسواد جمعيت 6 ساله و بالاتر شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك سطح سواد در سال 1395

 وضعيت آموزشي: جدول 07- تعداد دانشجويان به تفكيك جنس در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 وضعيت آموزشي: جدول 08- تعداد دانشجويان به تفكيك جنس و مقطع تحصيلي در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 وضعيت آموزشي: جدول 11- تعداد دانش آموختگان به تفكيك جنس و مقطع تحصيلي در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 وضعيت آموزشي: جدول 12- رتبه بندي تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت زن مؤسسات آموزش عالي استان به تفكيك مرتبه علمي در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 

------------------------(وضعيت تاُمين اجتماعي)-------------------------

 

 وضعيت تامين اجتماعي : جدول شماره 1- زنان بيمه شده اصلي اداره كل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان گلستان از كل بيمه شدگان اداره كل در استان

 وضعيت تامين اجتماعي : جدول شماره 2- نسبت مرد به زن بيمه شدگان اصلي اداره كل تامين اجتماعي شهرستان ها از كل بيمه شدگان شهرستان هاي استان گلستان

 وضعيت تامين اجتماعي : جدول شماره 4- تعداد زنان سرپرست خانوار بيمه شده اداره كل تأمين اجتماعي (تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد)در شهرستان هاي استان گلستان

 وضعيت تامين اجتماعي : جدول شماره 5 - تعداد زنان خانه دار بيمه شده اداره كل تأمين اجتماعي (تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد)در شهرستان هاي استان گلستان

 

 

--------------------------(ویژگی های جمعیتی)----------------------------

 

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 01- نسبت جنسي شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395 - (نوع سكونت پيش فرض)

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 02- درصد كل جمعيت زنان شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395 (نوع سكونت پيش فرض)

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 03- درصد زنان جوان (15-29 سال) از كل جمعيت زنان شهرستان هاي استان گلستان به تقكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395 - (نوع سكونت پيش فرض)

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 04- درصد زنان واقع در گروه هاي سني (14-0 سال، 64-15 سال و 65 سال و بالاتر) از كل جمعيت زنان شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395 (گروه سني پيش فرض)

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 05- درصد تولد دختران از كل متولدين شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال (سال و نوع سكونت پيش فرض)

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 06- بُعد خانوار (تعداد افراد در خانوار) شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395 - (نوع سكونت پيش فرض)

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 07- تعداد خانوار زن سرپرست شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395.

ويژگي‌هاي جمعيتي : نمودار 08-درصد خانوار زن سرپرست شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395 .

 

----------------------------(وضعيت اقتصادي)----------------------------

 

 وضعيت اقتصادي : نمودار 01-نرخ اشتغال در جمعيت زنان 10 ساله و بالاتر شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 02- نرخ اشتغال زنان جوان (15-29 سال) شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 03- نرخ مشاركت اقتصادي زنان شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 04- نرخ مشاركت اقتصادي زنان جوان(29 -15سال ) به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 07-نرخ بيكاري در جمعيت زنان 10 ساله و بالاتر شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در سال 1395. (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 08- نرخ بيكاري زنان جوان (15-29 سال) شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 09- درصد زنان بيكار باسواد داراي تحصيلات از جمعيت كل زنان بيكار شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395 (نوع تحصيلات پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 10- درصد زنان بيكار بي سواد شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395

 وضعيت اقتصادي : نمودار 11- درصد زنان خانه دار ، 10 ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار، به تفكيك وضع سكونت در شهرستان هاي استان گلستان-1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت اقتصادي : نمودار 12- درصد زنان جوان خانه دار (15-29 ساله) از كل جمعيت زنان جوان (15-29 ساله) به تفكيك وضع سكونت (كل، شهري و روستايي) در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 

----------------------------(ويژگي هاي زناشويي)-----------------------------

 

 ويژگي‌هاي زناشويي: نمودار 11- درصد زنان 10 ساله و بالاتر شهرستان‌هاي استان گلستان به تفكيك وضع زناشويي (داراي همسر، بي‌همسر بر اثر فوت همسر، بي‌همسر بر اثر طلاق و هرگز ازدواج نكرده) در سال 1395 (وضع زناشويي پيش فرض)

 ويژگي هاي زناشويي : جدول 13- درصد عموميت ازدواج و تجرد قطعي در ميان مردان و زنان در شهرستان هاي استان گلستان (مرداني و زناني كه تا سن 50 سالگي دست كم يك بار ازدواج كرده اند يا هرگز ازدواج نكرده اند )( نمودار )

 

----------------------------(وضعيت آموزش)-----------------------------

 

 وضعيت آموزشي : نمودار 01- ميزان باسوادي زنان جمعيت 6 ساله و بالاتر شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395 (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت آموزشي : نمودار 02- تفاوت ميزان باسوادي زنان از مردان جمعيت 6 ساله و بالاتر شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك وضع سكونت (كل،شهري و روستايي) در سال 1395 . (وضع سكونت پيش فرض)

 وضعيت آموزشي : نمودار 03- درصد زنان باسواد جمعيت 6 ساله و بالاتر شهرستان هاي استان گلستان به تفكيك سطح سواد در سال 1395( نمودار )

 وضعيت آموزشي: نمودار 07- تعداد دانشجويان به تفكيك جنس در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 وضعيت آموزشي: نمودار 08- تعداد دانشجويان به تفكيك جنس و مقطع تحصيلي در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 وضعيت آموزشي: نمودار 11- تعداد دانش آموختگان به تفكيك جنس و مقطع تحصيلي در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 وضعيت آموزشي: نمودار 12- رتبه بندي تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت زن مؤسسات آموزش عالي استان به تفكيك مرتبه علمي در شهرستان هاي استان گلستان در سال 1397

 

------------------------(وضعيت تاُمين اجتماعي)-------------------------

 

وضعيت تامين اجتماعي : نمودار شماره 1- زنان بيمه شده اصلي اداره كل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان گلستان از كل بيمه شدگان اداره كل در استان

وضعيت تامين اجتماعي : نمودار شماره 2- نسبت مرد به زن بيمه شدگان اصلي اداره كل تامين اجتماعي شهرستان ها از كل بيمه شدگان شهرستان هاي استان گلستان

وضعيت تامين اجتماعي : نمودار شماره 4- تعداد زنان سرپرست خانوار بيمه شده اداره كل تأمين اجتماعي (تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد)در شهرستان هاي استان گلستان

وضعيت تامين اجتماعي : نمودار شماره 5 - تعداد زنان خانه دار بيمه شده اداره كل تأمين اجتماعي (تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد)در شهرستان هاي استان گلستان

 

 

..ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 266
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1121
بازدید سال:341239
بازدید کل:25732653
معرفی سیمابر