عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

نشریه روند وضعیت و جایگاه هریک از استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نویسنده: adibzade ارسال شده : 16 شهریور 1393

تهیه این نشریه پس از نشریه "بررسی تطبیقی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های مختلف" در دستور کار قرار گرفت تا کاربران بتوانند روند وضعیت و رتبه هریک از استان‌ها به لحاظ برخی از شاخص‌های توسعه در ابعاد تولیدی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی را مشاهده نمایند.

آمار و اطلاعات خام مربوط به شاخص‌های این نشریه الکترونیکی عیناً همانند نشریه "بررسی تطبیقی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های مختلف"  بوده و تفاوت این دو نشریه تنها در شیوه ارائه گزارش‌ها و جداول است.

همانطور ک قبلاً نیز گفته شد، فهرست اقلام آماری موجود در این نشریه (بیش از 100 قلم آماری) در صفحه مربوطه و شناسنامه هریک از اقلام در فصل مربوط به اطلاعات سالنامه آماری کشور، قابل دستیابی است.

 

سرزمین و آب و هوا

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه مساحت (خاكي) استان بر اساس تقسيمات كشوري در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه تقسيمات سياسي (تعداد شهرستان، شهر، بخش و دهستان) استان در پايان اسفند سال (استان پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه ميانگين ارتفاع بارش سالانه استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 04 : روند وضعيت و جايگاه تعداد و مساحت مناطق تحت مديريت محيط زيست استان در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه مقدار و درصد مساحت كل استان از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در پايان اسفند سال (استان و نوع منطقه پيش فرض)

 

جمعیت

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه برآورد جمعيت نقاط شهري و روستايي استان برحسب جنسيت در سال (استان و شهري و روستايي پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه تعداد ولادت ثبت شده نقاط شهري و روستايي استان برحسب جنسيت در سال (استان و شهري و روستايي پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه تعداد فوت ثبت شده نقاط شهري و روستايي استان برحسب جنسيت در سال (استان و شهري و روستايي پيش فرض)

جدول 04 : روند وضعيت و جايگاه ازدواج و طلاق ثبت شده نقاط شهري و روستايي استان در سال (استان و شهري و روستايي پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه نسبت ازدواج به طلاق ثبت شده نقاط شهري و روستايي استان در سال (استان پيش فرض)

 

نیروی انسانی

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه نرخ بيكاري برحسب جنس، در نقاط شهري و روستايي و گروه‌هاي سني استان در سال و فصل (استان، فصل، جنسيت و شهري و روستايي پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه نرخ مشاركت اقتصادي برحسب جنس، در نقاط شهري و روستايي و گروه‌هاي سني استان در سال و فصل (استان، فصل، جنسيت و شهري و روستايي پيش فرض)

 

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه شركت‌هاي تعاوني كشاورزي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي استان در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه مساحت جنگلكاري استان برحسب بخش اقدام كننده در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه وسعت جنگل و پديده‌هاي بياباني استان در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 04 : روند وضعيت و جايگاه وسعت انواع مراتع استان در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه درصد مساحت جنگل، پديده‌هاي بياباني و مراتع از مساحت استان در پايان سال (استان و نوع مرتع پيش فرض)

جدول 06 : روند وضعيت و جايگاه ميزان توليد نهال استان در پايان سال (استان پيش فرض)

 

معدن

 

نفت و گاز

 

صنعت

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه تعداد جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت استان براي كارگاه‌هاي صنعتي در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه شركت‌هاي تعاوني صنعتي فعال استان در پايان اسفند در پايان سال (استان پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف فعال استان در پايان اسفند سال (استان پيش فرض)

 

آب و برق

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني سازمان‌هاي آب منطقه‌اي در سال (سازمان آب منطقه‌اي پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه ميزان تخليه انواع منابع آب‌هاي زيرزميني سازمان‌هاي آب منطقه‌اي در سال (سازمان‌ آب منطقه‌اي پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه حجم مخازن آب در نقاط شهري و روستايي تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه تعداد انشعاب آب در نقاط شهري و روستايي تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 06 : روند وضعيت و جايگاه ظرفيت تأمين، توليد و فروش آب در نقاط شهري و روستايي تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 07 : روند وضعيت و جايگاه طول شبكه جمع‌آوري فاضلاب با قطر ٢٠٠ ميليمتر و بيش‌تر و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 08 : روند وضعيت و جايگاه تعداد انواع مشتركان برق استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 09 : روند وضعيت و جايگاه مقدار فروش داخلي انرژي برق بر حسب نوع مصرف استان در سال (استان پيش فرض)

 

مسکن و ساختمان

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده، مساحت زمين و مساحت زيربنا براي احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهري استان در سال (استان و مورد استفاده پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده براي احداث ساختمان بر حسب نوع مصالح عمده ساختماني در نقاط شهري استان در سال (استان و نوع مصالح عمده و جزئي پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان مسكوني برحسب تعداد طبقات در نقاط شهري استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 04 : روند وضعيت و جايگاه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده براي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد واحد مسكوني در نقاط شهري استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه متوسط قيمت يك مترمربع زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي، يك مترمربع زيربناي واحدهاي مسكوني، متوسط اجاره به و مبلغ وديعه ماهانه معامله شده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر منتخخب در سال (نام شهر پيش فرض)

 

بازرگانی، رستوران و هتلداری

 

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه تعداد انواع وسيله نقليه موتوري و موتورسيكلت شماره گذاري شده در سال (استان پيش فرض)

جدول 02 : روند تعداد سفر و مسافر جابه‌جا‌شده (درون استاني/برون استاني) توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي استان در سال (استان و درون استاني و برون استاني پيش فرض)

جدول 03 : روند وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه نقليه باري عمومي جاده‌اي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه تعداد تلفن منصوبه و مشغول به‌كار (مشتركين) استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 04 : روند وضعيت و جايگاه تعداد واحدهاي پستي مورد بهره‌برداري استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه تعداد مرسولات پستي (درون شهري/ صادر شده به مقصد (داخل/ خارج) از كشور / وارد شده از مبادي خارج از كشور بر حسب نوع محموله استان در سال (استان و نوع مرسوله پيش فرض)

جدول 06 : روند وضعيت و جايگاه تعداد ايستگاه‌هاي راديويي، تلويزيوني و اف.ام استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 07 : روند وضعيت و جايگاه تعداد فرستنده‌هاي راديويي، تلويزيوني و اف.ام استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 08 : روند وضعيت و جايگاه تعداد مشتركان تلفن‌هاي همراه مشغول به كار استان در پايان اسفند (استان پيش فرض)

 

بازارهای مالی

 

امور قضایی

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه تعداد شعبه‌هاي فعال دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه تعداد پرونده‌هاي مختومه در مراجع قضايي (دادگاه‌هاي عمومي و تجديد نظر، دادسراها و شوراي‌هاي حل اختلاف) استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 04 : روند وضعيت و جايگاه تعداد سرقت‌هاي عادي بر حسب (نوع سرقت) استان در سال (استان و نوع سرقت پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده در مورد اقدام به خودكشي و فوت‌شدگان در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي بر حسب جنس استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 06 : روند وضعيت و جايگاه تعداد مجروحين و فوت‌شدگان تصادفات درون شهري و برون شهري وسايل نقليه استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 07 : روند وضعيت و جايگاه ميزان انواع مواد مخدر كشف شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 08 : روند وضعيت و جايگاه تعداد دستگيرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر توسط نيروي انتظامي استان در سال (استان پيش فرض)

 

بهزیستی و تأمین اجتماعی

 

آموزش

 

بهداشت و درمان

 

فرهنگ و گردشگری

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه ميزان توليد و مدت پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني درون مرزي مركز استان در سال (مركز استان پيش فرض)

جدول 02 : روند وضعيت و جايگاه تعداد سينما، گنجايش آنها و تماشاچيان فيلم‌هاي سينمايي استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 03 : روند وضعيت و جايگاه تعداد كتابخانه‌هاي عمومي استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 04 : روند وضعيت و جايگاه تعداد مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و اعضاي آنها در استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 05 : روند وضعيت و جايگاه فعاليت كتابخانه‌هاي مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان در سال (استان پيش فرض)

جدول 06 : روند وضعيت و جايگاه تعداد عناوين كتاب‌هاي منتشر شده برحسب تأليف و ترجمه استان در سال (استان پيش فرض)

 

بودجه دولت

جدول 01 : روند وضعيت و جايگاه عملكرد اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) دستگاه‌هاي اجرايي استان در سال (استان پيش فرض)

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 321
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42877
بازدید سال:503357
بازدید کل:25353861
معرفی سیمابر