عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

بررسی تطبیقی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های مختلف

نویسنده: adibzade ارسال شده : 19 آبان 1393

در این نشریه وضعیت و رتبه استان‌ها به لحاظ برخی از شاخص‌های توسعه در ابعاد تولیدی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی نشان داده شده است. به شیوه‌ای که شاخص‌ها عمدتاً بیانگر وضعیت برخورداری و یا میزان توسعه و رفاه عمومی استان‌ها در مقایسه با سایر استان‌ها است و هدف اصلی از تهیه این گزارش بیان وضعت و جایگاه توسعه‌یافتگی استان‌ها در سطح ملی است تا تصمیم‌گیران در سطح ملی با شناخت کامل از جایگاه واقعی هریک از استان‌ها، زمینه‌های لازم برای ارتقاء سطح توسعه فراهم نمایند.

آمار و اطلاعات خام مربوط به اغلب شاخص‌های این نشریه الکترونیکی (بیش از 100 قلم آماری)، از سالنامه آماری کشور که توسط مرکز آمار ایران تهیه و در سیمابر استان گلستان نیز آماده بهره‌برداری است، استفاده شده است. لازم به توضیح است که اطلاعات مزبور از سال 1387 به بعد در سامانه بارگزاری شده است.

فهرست اقلام آماری موجود در این نشریه در صفحه مربوطه و شناسنامه هریک از اقلام در فصل مربوط به اطلاعات سالنامه آماری کشور، قابل دستیابی است.

 

سرزمین و آب و هوا

 


جدول (01-1) : مساحت (خاكي) استان‌هاي كشور بر اساس تقسيمات كشوري در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-1) : مشخصات عمومي استان‌ها براساس تقسيمات كشوري در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (03-1) : ميانگين ارتفاع بارش سالانه در استان‌هاي كشور (ميلي‌متر) در سال (سال پيش فرض).

جدول (04-1): اطلاعات هواشناسي (دما و رطوبت نسبي) مراكز استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (04-1): اطلاعات هواشناسي مراكز استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض). (دنباله)

 

محیط زیست 

 

جدول (01-2) : تعداد و مساحت مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (02-2) : روند نسبت مساحت مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به كل مساحت استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال.

جدول (03-2) : وسعت جنگل در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (04-2) : وسعت پديده‌هاي بياباني در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (05-2) : وسعت انواع مراتع در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

جدول (06-2) : درصد مساحت جنگل، پديده‌هاي بياباني و مراتع از مساحت استان‌هاي كشور در پايان سال (سال و نوع مرتع پيش فرض).

جدول (07-2) : ميزان توزيع انواع كود شيميايي در استان‌هاي كشور در سال (سال و نوع كود پيش فرض).

جدول (08-2)- اطلاعات مربوط به تعداد تصفيه‌خانه، مشتركان و درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب در نقاط شهري تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 

جمعیت

در دست تهیه

 

نیروی انسانی

 

جدول (01-4) : نرخ مشاركت برحسب جنس، در نقاط شهري و روستايي و گروه‌هاي سني در استان‌هاي كشور در سال و فصل (سال، فصل، جنسيت و شهري و روستايي پيش فرض).

جدول (02-4) : نرخ بيكاري برحسب جنس، در نقاط شهري و روستايي و گروه‌هاي سني در استان‌هاي كشور در سال و فصل (سال، فصل، جنسيت و شهري و روستايي پيش فرض).

جدول (03-4) : تعداد كاركنان دولت بر حسب قوانين، مقررات و وضعيت استخدامي (سال پيش فرض).

جدول (04-4): روند سهم كاركنان رسمي در كل كاركنان دولت تابع قانون استخدامي كشور در سال.

 

 

کشاورزی

در دست تهیه

 

معدن

 

جدول (01-6) : تعداد معادن در حال بهره برداري برحسب نوع مديريت در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-6) : تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداري در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (03-6) : جبران خدمات مزد و حقوق بگيران و ارزش توليدات معادن در حال بهره برداري در سال (سال پيش فرض) - (ميليون ريال).

جدول (04-6) : ارزش افزوده، ارزش پرداختي ها و دريافتي هاي معادن در حال بهره برداري در سال (سال پيش فرض) - (ميليون ريال).

جدول (05-6) : سرمايه گذاري معادن در حال بهره برداري در سال (سال پيش فرض) - (ميليون ريال).

جدول (06-6) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني معدني فعال در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (07-6)- تعداد معادن در حال بهره‌برداري به ازاي صد هزار نفر جمعيت و هزار كيلومتر مربع وسعت استان در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-6)- متوسط ارزش افزوده، پرداختي‌ها، دريافتي‌ها و سرمايه‌گذاري در هر معدن فعال در سال (سال پيش فرض).

جدول (09-6)- بهره‌وري كل عوامل توليد، بهره‌وري نيروي كار شاغلدر معادن فعال و متوسط افراد شاغل در هر معدن فعال در سال (سال پيش فرض).

جدول (10-6)- متوسط مقدار و ارزش توليدات يك معدن در حال بهره‌برداري در سال (سال پيش فرض).

جدول (11-6)- متوسط شاغلين و سرمايه هر شكت تعاوني فعال معدني در پايان سال (سال پيش فرض).

 

 

نفت و گاز

 

جدول (01-7) : تعداد شهرهاي گازرساني شده و درحال گازرساني استان‌هاي كشور تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-7) : تعداد روستاهاي گازرساني شده و درحال گازرساني استان‌هاي كشور تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (03-7) : تعداد انشعاب گاز طبيعي موجود استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (04-7) : تعداد مصرف‌كنندگان (مشتركان) گاز طبيعي به تفكيك نوع مصرف در استان‌هاي كشور تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (05-7) : ميزان مصرف‌ گاز طبيعي در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (۰6-7) : روند تعداد انشعاب گاز طبيعي به ازاي هزار نفر جمعيت استان و جايگاه آن در سال (انشعاب).

جدول (۰7-7) : روند مصرف سرانه گاز طبيعي هر مشترك و جايگاه آن در سال (هزار مترمكعب).

جدول (08-7) : درصد خانوارهاي شهري و روستايي استفاده كننده از گاز لوله كشي در سال (درصد).

 

 

صنعت

 

در دست تهیه

 

آب و برق

 

جدول (01-9) : تعداد منابع آب‌هاي زيرزميني تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-9) : مقدار تخليه سالانه منابع آب‌هاي زيرزميني در سال (سال پيش فرض) - ميليون مترمكعب.

جدول (03-9) : اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، شبكه توزيع و خطوط انتقال آب شهري در سال (سال پيش فرض) (مترمكعب - كيلومتر).

جدول (04-9) : اطلاعات مربوط به ظرفيت منابع تأمين آب،حجم توليد و فروش و تعداد انشعابات آب - شهري در سال (سال پيش فرض) (هزار مترمكعب - فقره).

جدول (05-9) : اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، شبكه توزيع و خطوط انتقال آب روستايي در سال (سال پيش فرض) (مترمكعب - كيلومتر).

جدول (06-9) : اطلاعات مربوط به ظرفيت منابع تأمين آب،حجم توليد و فروش و تعداد انشعابات آب - روستايي در سال (سال پيش فرض) (هزار مترمكعب - فقره).

جدول (07-9) : درصد خانوارهاي شهري استفاده كننده از شبكه فاضلاب در سال-(سال پيش فرض).

جدول (08-9 ): شاخص‌هاي عمده شركت هاي آب و فاضلاب استان‌هاي كشور در نقاط شهري نسبت به جمعيت شهري و جايگاه استان‌ها در كشور (سال پيش فرض).(به ازاي هر هزار نفر جمعيت شهري)

جدول (09-9 ): شاخص‌هاي عمده شركت هاي آب و فاضلاب استان‌هاي كشور در نقاط روستايي نسبت به جمعيت روستايي و جايگاه استان‌ها در كشور (سال پيش فرض).(به ازاي هر هزار نفر جمعيت روستايي)

جدول (10-9) : تعداد انواع مشتركان برق در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (11-9): تعداد انواع مشتركين برق استان‌هاي كشور نسبت به هزار نفر جمعيت استان‌ها و جايگاه آن‌ها (سال پيش فرض).

جدول (12-9) : مقدار فروش داخلي انرژي برق بر حسب نوع مصرف و سرانه فروش در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (13-9): سهم بخش‌هاي عمده مصرف برق به كل مصرف برق استان‌هاي كشور و جايگاه آن‌ها در سال (سال پيش فرض).

جدول (14-9) : تعداد روستا ها،خانوارهاي روستايي داراي برق و مشخصات تاسيسات برق رساني به روستاها در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (15-9) : شبكه توزيع برق كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (16-9) : ظرفيت مولدهاي نصب شده و توليد ناخالص برق نيروگاه هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (17-9) : ظرفيت پست هاي انتقال برق كشور در سال (سال پيش فرض).

 

ساختمان و مسکن

 

جدول (01-10 ): تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض) .

جدول (02-10): مساحت زيربنا (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض) .

جدول (03-10) : مساحت زمين (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول (04-10) : تعداد واحد مسكوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض) .

جدول (05-10):تعداد خانوارهاي دريافت‌كننده زمين براي ساخت واحد مسكوني و مساحت اراضي واگذار شده توسط سازمان ملي زمين و مسكن در سال (سال پيش فرض).

جدول (06-10):شاخص‌هاي مربوط به بنا و زمين ساختمان هاي تكميل شده در مناطق شهري و ميزان كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش ساختمان مناطق شهري در سال (سال پيش فرض).

جدول (07-10): تعداد پروانه احداث ساختمان صادره در نقاط شهري به ازاي هر هزار نفر جمعيت شهري در سال (سال پيش فرض) (فقره).

جدول (08-10): متوسط مساحت زمين و متوسط زيربناي هر پروانه ساختماني صادره در مناطق شهري در سال 1398 (سال پيش فرض)(مترمربع).

جدول (09-10): شاخص هاي قيمت فروش و سهم معاملات زمين شهري (يا زمين ساختمان كلنگي) در سال (هزار ريال-درصد) (سال يش فرض).

جدول (10-10): متوسط اجاره بعلاوه 3 درصد وديعه بابت يك متر مربع زيربناي مسكوني شهري در زمستان (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول(11-10):تعداد واحدهاي مسكوني بازسازي و بهسازي شده در مناطق روستايي توسط بنياد مسكن در سال (سال پيش فرض) (دستگاه).

جدول (12-10) : مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني مسكن استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (13-10)- روند متوسط سرمايه هر شركت تعاوني فعال مسكن در پايان اسفند (ميليون ريال).

 

 

بازرگانی و هتلداری

 

جدول (01-11) : تعداد معاملات ثبت شده قطعي منقول و غير منقول در دفاتر ثبت اسناد و املاك استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) .

جدول (02-11) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني تأمين نياز توليدكنندگان فعال استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (03-11) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني تأمين نياز مصرف‌كنندگان فعال استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (04-11) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني خدماتي فعال استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (05-11) :مشخصات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض)-(ميليون ريال).

جدول (06-11) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني روستايي زنان استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (07-11) : تعداد اقامتگاه هاي كشور بر حسب درجه در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-11): متوسط شاغلين و سرمايه شركت‌هاي تعاوني استان‌هاي كشور و جايگاه‌ئ آن‌ها در سال (سال پيش فرض)(ميليون ريال).

جدول (09-11)-روند تعداد اقامتگاه‌هاي هر استان به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت در سال.

 

حمل و نقل و انبارداری

 

جدول (01-12) : طول راه‌هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان‌هاي كشور تا سال (سال پيش فرض) - (كيلومتر).

جدول (02-12)(1) : طول انواع راه‌هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان‌هاي كشور تا سال (سال پيش فرض) - (كيلومتر).

جدول (۰2-12) (2): تراكم انواع راه‌هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان‌هاي كشور تا سال (سال پيش فرض)- (كيلومتر)

جدول (03-12): طول راه‌هاي روستايي بر حسب نوع و تراكم آن‌ها (كيلومتر) در سال (سال پيش فرض)

جدول (04-12)(1) : تعداد انواع وسيله نقليه موتوري و موتورسيكلت شماره گذاري شده در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (04-12)(2) : تعداد انواع وسيله نقليه موتوري و موتورسيكلت شماره گذاري شده به ازاي هر هزار نفر جمعيت در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (05-12)(1) : تعداد سفر و مسافر جابه‌جا‌شده (درون استاني/برون استاني) توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي در استان‌هاي كشور در سال (سال و نوع سفر پيش فرض).

جدول (05-12)(2): تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون و برون استاني به ازاي هر هزار نفر جمعيت در سال (سال پيش فرض) (مورد/نفر).

جدول (06-12)(1) : وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه نقليه باري عمومي جاده‌اي در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (06-12) (2) : وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه نقليه باري عمومي جاده‌اي در استان‌هاي كشور به ازاي هر هزار نفر جمعيت استان‌هادر سال (سال پيش فرض) (تن).

جدول (07-12): مشخصات سردخانه‌هاى كشور به تفكيك استان و جايگاه‌ آن‌ها در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-12): درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از وسايل نقليه به تفكيك استان در سال (سال پيش فرض).

جدول (09-12): مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني حمل و نقل در پايان اسفند (سال پيش فرض).

جدول (10-12): تعداد و ظرفيت سيلوهاي داير گندم در سال (سال پيش فرض).

 

 

ارتباطات

 

جدول (01-13): تعداد تلفن منصوبه و مشغول به‌كار (مشتركين) و نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني استان‌هاي كشور تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-13) : تعداد خطوط پرسرعت اينترنت به تفكيك نوع در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (03-13) : تعداد كاربران اينترنت، ضريب نفوذ اينترنت و جايگاه هريك از استان ها (سال پيش فرض).

جدول (04-13) : خطوط واگذار شده و مشغول به كار تلفن همراه به تفكيك اپراتور در سال (سال پيش فرض).

جدول (05-13) : تعداد مشتركان نسل سوم و چهارم اينترنت (3 جي و 4 جي) به تفكيك اپراتور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (06-13): شاخص‌هاي ارتباطات به ازاي جمعيت به تفكيك استان‌هاي كشور و جايگاه‌ آن‌ها در سال (سال يش فرض).

جدول (07-13) : شاخص‌هاي ارتباطات  به تفكيك استان‌هاي كشور  و جايگاه‌ آن‌ها در سال (سال يش فرض).

جدول (08-13) : واحدهاي پستي مورد بهره برداري در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (09-13) : روند تعداد مرسولات پستي جابجا شده در سال.

جدول (10-13) : انواع مرسولات پستي صادره (درون استاني/ برون استاني/ خارج كشور) به تفكيك نوع مرسوله در سال (سال و نوع جابجايي پيش فرض).

جدول (11-13): روند مجموع مرسولات پستي صادر شده درون استاني و صادره برون استاني به ازاي هر نفر از جمعيت در سال به تفكيك استان بر حسب جايگاه(مرسوله).

 

 

بازارهای مالی

 

جدول (01-14)- شاخص‌هاي عمده بانك‌هاي و مؤسسات اعتباري استان‌هاي كشور در پايان سال(سال پيش فرض)- (ميلياردريال/درصد)

جدول (02-14)- شاخص‌هاي عمده 13 بانك‌هاي دولتي و خصوصي استان‌هاي كشور در پايان سال(سال پيش فرض)-(ميليارد ريال).

جدول (03-14)- تسهيلات و مانده تهسيلات اعطايي جاري 13 بانك دولتي و خصوصي شده در بخش‌هاي مختلف در پايان سال (سال پيش فرض)-(ميليارد ريال).

جدول (04-14)- سرانه مطالبات غير جاري، سرانه تسهيلات اعطايي جاري و درصد مانده تسهيلات جاري از كل مانده سپرده بانك‌هاي در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (05-14)- تعداد شعب بانك‌هاي دولتي و غير دولتي و تعداد شعب نسبت به جمعيت استان در سال (سال پيش فرض).

جدول (06-14)-شاخص‌هاي عمده معاملات سهام بورس ‌هاي منطقه‌اي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (07-14)-عملكرد جذب سرمايه گذاري خارجي و رشد آن در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-14)-وضعيت مولفه‌هاي كسب و كار (10 بدترين و0 بهترين ارزيابي) در فصل (سال پيش فرض).

 جدول (09-14)- نگاهي بر وضعيت استان‌هاي كشور در متغيرهاي تأمين مالي در سال (سال پيش فرض)-(درصد).

جدول (10-14) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني اعتبار فعال استانهاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

 

 امور قضایی

 

جدول (01-15) : تعداد شعبه‌هاي فعال دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-15): تعداد شعبه‌هاي فعال عمومي و دادگاه‌هاي تجديدنظر بر حسب جمعيت استان‌هاي كشور و جايگاه‌ آن‌ها در سال (سال پيش فرض).

جدول (03-15) : تعداد پرونده هاي تشكيل شده در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب موضوع درسال (سال 1394 و ماقبل)(سال پيش فرض).

جدول (04-15): جرايم واقع شده در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب موضوع در سال (سال 1395 به بعد)(سال پيش فرض).

جدول (05-15) : تعداد سرقت‌هاي عادي بر حسب (نوع سرقت) در استان‌هاي كشور در سال (سال و نوع كلي و جزئي سرقت پيش فرض).

جدول (06-15) : تعداد تصادفات (درون شهري/ برون شهري) وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت استان‌هاي در سال (سال و درون شهري و برون شهري پيش فرض).

جدول (07-15) : تعداد مجروحين و فوت‌شدگان تصادفات درون شهري و برون شهري وسايل نقليه در استان‌هاي در سال (سال پيش فرض).

جدول ( 08-15) : شاخص‌هاي تصادف درون و برون شهري استان‌هاي كشور و جايگاه‌ آن‌ها در سال (سال پيش فرض).

جدول (09-15) : ميزان انواع مواد مخدر كشف شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (10-15) : تعداد دستگيرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر توسط نيروي انتظامي در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض). (1393 به بعد)

جدول (11-15): متوسط مقدار مواد مخدر كشف شده و تعداد دستگير شدگان مواد مخدر برحسب جمعيت استان‌هاي كشور و جايگاه آن‌ها در سال (سال پيش فرض).(كيلوگرم/نفر)

 

 بهزيستي و تأمين اجتماعي

 

جدول (01-16): مراكز دولتي و غيردولتي تحت پوشش معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي و افراد خدمت گيرنده به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

 جدول (02-16): مراكز روزانه، حرفه‌آموزي و كارگاه‌هاي توليدي حمايتي دولتي و غير دولتي تحت پوشش معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور و افراد خدمت گيرنده (سال پيش فرض).

جدول (03-16): مراكز دولتي و غيردولتي تحت پوشش معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي كشور و افراد خدمت گيرنده در سال(سال پيش فرض).

جدول (04-16): تعداد خانوارهاي مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (05-16): واحدهاي خدمت رساني، مددجويان مورد حمايت كميته امداد امام خميني و مبالغ پرداختي‌ (ميليون ريال) در سال (سال پيش فرض).

 جدول (06-16): تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب درصد جانبازي به تفكيك استان (سال پيش فرض).

 جدول (07-16):مبلغ پرداختي به تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران (ميليون ريال) در سال (سال پيش فرض).

 جدول (08-16): تعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسب نوع خويشاوندي به تفكيك استان (سال پيش فرض).

جدول (09-16): تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به تفكيك استان‌هاي كشور بر حسب جايگاه (سال پيش فرض).

جدول (10-16): بيمه‌شدگان خاص تحت‌ پوشش ‌سازمان تأمين‌ اجتماعي برحسب‌ نوع بيمه‌ و استان در سال (سال پيش فرض).

جدول (11-16):تعداد مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي در سال (سال پيش فرض).

جدول (12-16): كارگاه‌هاي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي برحسب طبقات كاركن (سال پيش فرض).

جدول (13-16): بيمه شدگان تحت پوشش بيمه سلامت ايران به تفكيك استان‌هاي كشور بر حسب جايگاه در سال (سال پيش فرض).

جدول (14-16): حقوق بگيران صندوق بازنشستگي كشوري به تفكيك حالت بازنشستگي به تفكيك استان (سال پيش فرض).

جدول (15-16): حقوق بگيران جديد صندوق بازنشستگي كشوري برحسب جنس در سال (سال پيش فرض).

جدول (16-16): روند تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به ازاي هر هزار نفر جمعيت به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول (17-16): روند تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به ازاي هرهزار نفر جمعيت به تفكيك استان‌هاي كشور بر حسب جايگاه آن‌ها (نفر) .

جدول (18-16): روند تعداد بيمه‌شدگان (اصلي و تبعي) تحت پوشش سازمان بيمه سلامت ايران به ازاي هر هزار نفر جمعيت به تفكيك استان و جايگاه آن‌ها (نفر).

جدول(19-16): روند تعداد افراد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران به ازاي هر هزار نفر جمعيت به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه(نفر).

جدول(20-16):  روند تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  به ازاي هر هزار نفر جمعيت به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه(نفر).

 

 

 آموزش

 

 جدول (01-17)- تعداد دانش‌آموزان دوره هاي آموزشي بر حسب جنسيت به تفكيك استان در سال تحصيلي (سال و انواع مقاطع آموزشي پيش فرض).

 جدول (02-17)- تعداد كاركنان دوره‌هاي آموزشي بر حسب نوع فعاليت به تفكيك استان‌هاي كشور در سال تحصيلي (سال و انواع مقاطع آموزشي پيش فرض).

جدول (03-17)- تعداد آموزشگاه ها و كلاس هاي دوره آموزشي به تفكيك استان‌هاي كشور در سال تحصيلي (سال پيش فرض).

جدول (04-17)- تعداد آموزشگاه ها و كلاس هاي دوره بزرگسالان به تفكيك استان‌هاي كشور در سال تحصيلي (سال پيش فرض).

جدول (05-17)- تعداد قبول‌شدگان دوره‌هاي نهضت سوادآموزي برحسب جنس به تفكيك استان‌هاي كشور در سال( سال پيش فرض).

جدول (06-17)- فارغ‌التحصيلان مقاطع آموزشي به تفكيك استان‌هاي كشور در سال ( سال و مقاطع آموزشي پيش فرض).

جدول (07-17)- تعداد آموزشگران دانشگاهي(كادر آموزشي) تمام‌وقت و پاره وقت دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي برحسب جنسيت , مرتبه علمي به تفكيك استان‌هاي كشور در سال. (سال پيش فرض).

جدول (08-17)-تعداد ثبت نام كنندگان جديد دوره‌هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد به تفكيك استان‌هاي كشور(سال پيش فرض).

جدول (09-17)-تعداد دانش‌آموختگان دوره‌هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد به تفكيك استان‌هاي كشور(سال پيش فرض).

جدول (10-17)-تعداددانشجويان دوره‌هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد به تفكيك استان‌هاي كشور (سال پيش فرض).

جدول (11-17)-تعداد آموزش‌هاي برگزارشده، مربيان رسمي و پيماني و تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي در سال (سال پيش فرض).

جدول (12-17)- نسبت دانش آموز به معلم و تراكم دانش‌آموز در كلاس درمقاطع تحصيلي به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه (سال تحصيلي پيش فرض)-(نفر).

جدول (13-17): روند نسبت دانش آموز به كاركنان مديريت و كيفيت بخشي كليه مقاطع (بدون استثنايي، پيش دبستاني، ايثارگران و بزرگسال) به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه در سال.

جدول(14-17)- تراكم دانش‌آموزان در كلاس در مقاطع تحصيلي و سال تحصيلي به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه (سال تحصيلي پيش فرض)-(نفر).

جدول (15-17): روند نسبت دانش آموزان ايتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم به كل دانش آموزان كليه مقاطع در سال تحصيل به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول (16-17): روند سرانه دانشجو به ازاي هر استاد در سال تحصيلي به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول(17-17):روند نسبت پذيرفته شدگان به دانشجويانبرحسب جنسيت در سال تحصيلي به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول (18-17): روند نسبت دانش‌ آموختگان مراكز آموزش عالي در هر هزار نفر جمعيت در سال به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول (19-17): نسبت ثبت نام‌شدگان جديد دوره‌هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي برحسب جنس به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول (20-17):روند نسبت دانشجويان مراكز آموزش عالي در سال تحصيلي به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول (21-17): روند نسبت دانش آموختگان به دانشجويان مراكز آموزش عالي به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه.

جدول (22-17): شاخص‌هاي عمده مراكز آموزش فني و حرفه‌اي در سال به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه (سال پيش فرض).

 

 بهداشت و درمان

 

جدول (01-18): كاركنان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي برحسب گروه شغلي در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-18): پزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي برحسب رشته و نوع تخصص در سال (سال پيش فرض). 

جدول (03-18): تعداد پزشك، دندانپزشك و پيراپزشك شاغل در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به ازاي جمعيت استان‌هاي كشور برحسب جايگاه(نفر) (سال پيش فرض). 

جدول (04-18): تعداد بيمارستان‌هاي فعال كشور و تخت‌هاي ثابت موجود برحسب نوع وابستگي در سال (سال پيش فرض).

جدول (05-18): تعداد بيمارستان‌هاي فعال كشور و تخت‌هاي ثابت موجود به ازاي جمعيت استان‌هاي كشور برحسب جايگاه (سال پيش فرض).

جدول (06-18): تعداد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، مراكز توانبخشي، مؤسسات تشخيصي درماني هسته‌اي، داروخانه‌ ، درمانگاه-كلينيك و پلي‌كلينيك  به تفكيك استان‌هاي كشور در سال ( انواع  مراكز و  سال پيش فرض).

جدول (07-18): تعداد كل آزمايشگاه‌ها، مراكز توانبخشي، مراكز هسته اي و داروخانه‌ها به ازاي جمعيت استان‌هاي كشور برحسب جايگاه (سال پيش فرض).

جدول (08-18) (1):  مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي   به تفكيك  استان‌هاي كشور  برحسب جايگاه(سال پيش فرض) (تا سال 1396).

جدول (08-18) (2): مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي به تفكيك استان‌هاي كشور برحسب جايگاه(سال پيش فرض) (1397 به بعد).

جدول (09-18): مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي به ازاي جمعيت استان‌هاي كشور برحسب جايگاه (مركز) (سال پيش فرض).

جدول (10-18): تعداد پايگاه هاي اورژانس پيش بيمارستاني استان‌هاي كشور برحسب جايگاه (سال پيش فرض).

 

 

فرهنگ و گردشگری

 

جدول (01-19): ميزان توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني درون مرزي مراكز استان‌ها در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-19) : تعداد و گنجايش سينماها در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض). 

جدول (03-19) : تعداد كتابخانه‌هاي عمومي و تعداد آن به ازاي جمعيت استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض). 

جدول (04-19) : تعداد عناوين كتاب‌هاي منتشر شده برحسب تأليف و ترجمه در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض). 

جدول (05-19): درصد خانوارهاي شهري و روستايي كننده از رايانه و اينترنت در نتايج طرح هزينه و درآمد در سال (سال پيش فرض). 

جدول (06-19): تعداد سينما و صندلي سينما به ازاي جمعيت استان‌هاي كشور برحسب جايگاه در سال (سال پيش فرض).

جدول (07-19): تعداد صدور و تمديد پروانه انفرادي صنايع دستي در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-19): شاخص‌هاي عمده پروژه‌هاي گردشگري به بهره برداري رسيده در سال (سال پيش فرض).

جدول (09-19): شاخص‌هاي سفر انجام شده گردشگران برحسب استان مقصد در فصل بهار (سال پيش فرض).

جدول (10-19): تعداد اماكن ورزشي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (11-19) : ورزشكاران سازمان يافته استان‌هاي كشور بر حسب جنس در سال (سال پيش فرض).

 

هزینه و درآمد خانوار

 

جدول (01-21)- متوسط درآمد سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور برحسب انواع منابع تأمين درآمد (سال و نوع سكونت پيش فرض) (ميليون ريال)

جدول (02-21)- سهم درآمد بخش‌هاي درآمدي عمده از متوسط درآمد خانوار (شهري/روستايي) استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض)

جدول (03-21)- هزينه‌هاي كل، غير خواركي، خوراكي و دخاني يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) (ميليون ريال).

  

شاخص قیمت

 

  جدول (1-22) -  نرخ سالانه تورم 31 استان به تفكيك مناطق شهري و روستايي(سال پيش فرض).

جدول (2-22)- شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارها 31 استان در يك نگاه (سال پيش فرض) .

جدول (3-22)- ضريب جيني (شاخص سنجش نابرابري درآمد جامعه) خانوارهاي شهري و روستايي استان‌هاي كشور  (سال پيش فرض).

 

حساب های ملی

 

  جدول (01-23)-  ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي برحسب استان (ميليارد ريال).

جدول (02-23)- سهم و رتبه ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي به تفكيك همه استان ها.

جدول (03-23)- ارزش افزوده18بخش‌هاي عمده اقتصادي برحسب استان (ميليارد ريال)

جدول (04-23)- سهم و رتبه ارزش افزوده 18 بخش عمده اقتصادي به تفكيك همه استان ها .

جدول (05-23)-سهم 4 بخش ارزش افزوده در GDP كل استان در سال (سال پيش فرض).

جدول (06-23)-  سرانه محصول ناخالص داخلي بر اساس جايگاه استانها (ميليارد ريال).

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 331
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1186
بازدید سال:341304
بازدید کل:25732718
معرفی سیمابر