عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

فصل 8- آب و برق

نویسنده: kamangari ارسال شده : 16 آذر 1394

 

اطلاعات آماري اين فصل شامل دو قسمت ” آب“  و ” برق“ است كه از اداره كل امور آب استان، شركت آب  و فاضلاب استان، شركت توزيع نيروي برق استان كه به روش ثبتي تهيه و ارائه مي‌گردد، اخذ شده است. علاوه بر آن در این فصل از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استفاده شده است.

آب

آمار آب شامل ” آب‌هاي زيرزميني“ ، ” حجم آب در تصفيه‌خانه‌ها “ و” تعداد انشعاب، مشتركين و مقدار فروش و طول شبكه‌ی جمع‌آوري فاضلاب “  مي‌باشد.

آمار آب‌هاي زيرزميني از اداره كل امور آب استان و آمار طول شبكه‌ها و تعداد انشعاب آب و مقدار فروش آن از ” شركت مهندسي آب و فاضلاب استان “ و آمار برآورد خانوارهای معمولی ساکن برحسب عمده‌ترین منبع تأمین آب از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390 دريافت و در اين فصل ارائه شده است.

برق

اطلاعات آماري صنعت برق، براي اولين بار توسط وزارت آب و برق وقت در سال 1343 جمع‌آوري گرديد. در سال 1353، وزارت آب و برق براساس مصوبه‌ی مجلس به وزارت نيرو تغييرنام يافت. از سال 1346 اين وزارتخانه، اطلاعات آماري مربوط به صنعت برق شامل آمار توليد، انتقال، توزيع و مصرف را هرساله در قالب نشريات آماري تهيه و منتشر مي‌كند.

علاوه بر آمـارهاي مزبور، مركز آمار ايران با اجراي سرشمـاري‌هاي عمومي نفــوس و مسكــن 1365، 1375 ،1385، 1390

 اطلاعات آماري مربوط به تعداد واحدهاي مسكوني و خانوارهاي استفاده‌كننده از آب و برق را گردآوري ­كرده است. در اين فصل به دليل عدم وجود نيروگاه در سطح استان، تعدادي از جداول اين فصل كه در الگوي جداول سالنامه‌ی آماري استان آمده است، حذف و بقيه‌ی جداول توسط شركت توزيع نيروي برق استان ارائه شده است.

تعاريف و مفاهيم­ به­ كار رفته در اين فصل به شرح زير است:

آب توليدشده: به مجموعه‌ی آب استحصال ­شده از منابع آبي (زيرزميني و سطحي) نظير چاه‌ها، چشمه‌ها، قنات‌ها، سدها و آبگير‌ها، آب توليدشده مي‌گويند.

انشعاب آب: به آخرين رشته خط لوله‌اي كه از لوله‌ی توزيع آب منشعب و به محل مصرف آب متصل مي‌شود، انشعاب آب اطلاق مي‌گردد.

انشعاب فاضلاب: عبارت از لوله‌اي است كه فاضلاب يا پس‌آب جمع‌آوري ­شده يك واحد مسكوني، تجاري يا خدماتي را به شبكه‌ی فاضلاب شهري متصل مي‌كند.

شبكه‌ی جمع‌آوري فاضلاب: عبارت است از مجموع خطوط لوله‌ی اصلي و فرعي داخل شهر كه فاضلاب را از واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني شهر جمع‌آوري و به مركز تصفيه و دفع فاضلاب هدايت و منتقل مي‌كند.

شبكه‌ی سراسري: بيش­تر نقاط مصرف برق كشور كه با شبكه‌اي از خطوط انتقال و ايستگاه‌هاي فشار قوي به هم پيوسته‌اند، شبكه سراسري خوانده مي‌شود. از طريق اين شبكه امكان مبادله ­انرژي بين ­مناطق زيرپوشش وجود دارد و صدور برق به خارج از كشور نيز از طريق همين شبكه انجام مي‌گيرد.

 شركت برق: منظور، شركت سهامي برق است كه به موجب مقررات قانوني، به كار توليد، انتقال و توزيع نيرو و يا بخشي از اين امور اشتغال دارد و برق متقاضي را تأمين مي‌كند. سازمان‌هاي آب و برق نيز مشمول اين تعريف مي‌باشند.

تلفات: عبارت است از مقدار انرژي برق توليدشده كه به مصارف مفيد نرسد و به صورت‌هاي مختلف به هدر رود  (مانند تلف گرمايي در خط‌ها، ترانسفورماتورها و ...).

فروش يا مصرف انرژي برق: عبارت است از مقدار انرژي برق فروخته­ شده به مشتركين مختلف جهت مصارف گوناگون.

خط: عبارت است از مجموعه مدارهاي نصب­شده  بر روي پايه‌هايي كه انرژي برق توليدشده را با ولتاژ متفاوت از يك نقطه توليد (نيروگاه) يا تبديل ولتاژ (ايستگاه) به نقاط مصرف منتقل مي‌كنند.

خط انتقال نيرو: خطي است كه انرژي برق را به طور كلان با ولتاژ بالا (براي ايران400 و230 كيلوولتي) از خود عبور مي‌‌دهد.

مشترك­ برق: عبارت ­است از شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار باشد. مصرف‌كنندگان خانگي، عمومي، تجاري، كشاورزي و صنعتي شامل اين تعريف مي‌شوند.

مصارف خانگي: قسمتي از برق توليدي است كه در اختيار خانوارها قرار مي‌گيرد و صرفاً جهت به كار انداختن وسايل ­و تجهیزات ­متعارف ­برقی ­در واحد مسکونی­ به­ کار می­رود.  

مصارف­ عمومي: عبارت است از مصارف اشتراكي بلوك‌ها و مجموعه‌هاي ساختماني، شهرك‌ها و همچنين روشنايي معابر اختصاصي شهرك‌هاي محصور، در صورتي كه داراي انشعاب جداگانه‌اي باشند و پادگان‌هايي كه مصارف برق مجموعه‌هاي مسكوني آنها بيش از مصارف عمومي آنها مي‌باشد.

مصارف­ كشاورزي: منظور، قسمتي از انرژي برق است كه براي مصارف پمپ‌هاي آبياري در امر كشاورزي استفاده مي‌شود.

مصارف صنعتي: قسمتي از برق توليدي است كه در اختيار واحدهاي صنعتي قرار مي‌گيرد. قدرت درخواستي هر يك از اين واحدها، بيش از 40 كيلووات است و صرفاً براي توليد محصولات صنعتي و براي استفاده ماشين‌آلات مربوطه به كار مي‌رود.

مصارف­ تجاري: انشعاب‌هايي كه عموماً براي محل كسب و تجارت داير مي‌گردند، مشمول اين ماده­ تعرفه مي‌شوند. ضمناً مصارف انشعاباتي كه با هيچ‌ يك از بندهاي اين ماده مطابقت ندارد، مشمول تعرفه‌ی تجاري مي‌باشند. بهاي برق مصارف اشتراكي و انشعاب‌هاي تجاري نيز  با تعرفه‌ی تجاري محاسبه و دريافت مي‌شوند

فصل8 - آب و برق

جدول 01- تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني و مقدار تخليه سالانه آنها در سال آبي.

جدول 02-2- تعداد تصفيه خانه و حجم تصفيه آب در تصفيه خانه هاي استان در سال - داراي جزئيات اطلاعاتي.

جدول 02-3- حداكثر ظرفيت تأمين آب در شهرهاي استان در سال..

جدول 02-3- حداكثر ظرفيت تأمين آب در شهرهاي استان در سال.

جدول 02-4- حجم كل مخازن آب (متر مكعب) در سال - داراي جزئيات اطلاعاتي.

 جدول 03- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض).

جدول 04- اطلاعات مربوط به ظرفيت تأمين، توليد، فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستايي تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي در سال..

جدول 05- اطلاعات مربوط به اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، طول شبكه و طول خطوط انتقال آب در نقاط روستايي تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب ‌روستايي پايان سال..

جدول 06-1- طول شبكه جمع آوري فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال..

جدول 06-2- تعداد آحاد (انشعابات فاضلاب) در شهرهاي استان تا پايان سال...

جدول 11- طول شبكه جمع آوري و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال..

جدول 12- طول خطوط انتقال نيروي برق (كيلومتر) تا پايان سال..

جدول 13- ظرفيت پست‌هاي انتقال برق (كيلو ولت) تا پايان سال..

جدول 14- تعداد انواع مشتركين برق (1393)..

جدول 15(1)- تعداد روستاها و خانوارهاي روستايي داراي برق تا پايان سال...

جدول 15(2)- مشخصات تاسيسات برق‌رساني به روستاها تا پايان سال..

جدول 16- مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف در سال (سال پيش فرض) (هزار كيلووات ساعت)...ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 684
بازدید دیروز: 1927
بازدید ماه:450419
بازدید سال:3101050
بازدید کل:24246635
معرفی سیمابر