عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

حساب تولید استان(قیمت ثابت)

نویسنده: kamangari ارسال شده : 27 شهریور 1400

 

 

 

 

حساب‌های منطقه‌ای، مجموعه‌ای از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند، مطالعه کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی یک منطقه مشخص را برای یک دوره زمانی معین که معمولاً یکسال است امکان‌پذیرمی‌سازد. به عبارت دیگر نقشی را که حساب‌های ملی در کل کشور به عهده دارد حساب‌های منطقه‌ای همان نقش، اهمیت و کاربرد را در سطح منطقه عهده‌دار است.

مبانی نظری تهیه حساب‌های منطقه‌ای براساس تعاریف، مفاهيم، طبقه‌بندی‌هاو روش‌هاي سیستم حساب‌های ملی پیشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد تنظیم شده است.

آخرین تجدید نظر سیستم حساب‌های ملی (SNA) در سال 1993 صورت گرفت که توسط 5 نهاد بین‌المللی، سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کمیسیون جامعه اروپایی به تصویب رسیده است.

در تهیه حساب‌های منطقه‌ای، ابتدا تنظیم حساب تولید که اولین حساب و مهم‌ترین آنهاست در نظر گرفته شده است. هدف کلی حساب تولید، محاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه به منظور استفاده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریز‌ی‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه است.

برای آشنایی بیش‌تر با تاریخچه و مبانی نظری حساب‌های ملی و منطقه‌ای، به فایل ذیل به عنوان Chapter1 مراجعه نمایید.

[attachment=57:chapter1.pdf]

 [attachment=131]

 

ردیف

عنوان قلم

نوع قلم

 (آماری/ شاخص)

معاونت/واحد مرتبط در دستگاه اجرایی

1

  توليد محصول ناخالص داخلي (با و بدون نفت) به تفكيك استان به قيمت ثابت

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

2

 توليد محصول ناخالص داخلي (با و بدون نفت) به تفكيك استان به قيمت ثابت 

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

3

ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به تفكيك استان به قيمت‌هاي ثابت

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

4

كل رشد اقتصادي بخش عمده اقتصادي به قيمت ثابت

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

5

رشد اقتصادي 4 بخش عمده اقتصادي به قيمت ثابت

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

6

رشد اقتصادي 18 بخش عمده اقتصادي به قيمت ثابت

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

 

 

تولید ناخالص داخلی (داشبورد)

جدول 01- محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (داشبورد)

جدول 02- نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)

 

ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌های كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- برای سال‌های 1390 تا 1397 (داشبورد)

جدول 03-1- ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال (سال پيش فرض)

جدول 03-2- روند ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال (استان پيش فرض)

 

نرخ رشد ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌های كشور

کل (داشبورد)

جدول 04- نرخ رشد كل فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- سال‌هاي 1391 تا 1397

4 بخش عمده (داشبورد)

جدول 05- نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (4 بخش عمده) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- سال‌هاي 1391 تا 1397

18 رشته فعالیت (داشبورد)

جدول 06-1- نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (18 فعاليت عمده) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)در سال (سال پيش فرض)

جدول 06-2- نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (18 فعاليت عمده) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- سال‌هاي 1391 تا 1397

 

تولید ناخالص داخلی

نمودار 01-1- روند محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال

نمودار 01-2- مقايسه محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال (سال پيش فرض)

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

نمودار 02-1- روند نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)

نمودار 02-2- مقايسه نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- (سال پيش فرض)

 

ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌های كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- برای سال‌های 1390 تا 1397 

نمودار 03-1-روند ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال ( رشته فعاليت پيش فرض)

نمودار 03-2-مقايسه ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال ( سال و رشته فعاليت پيش فرض)

نمودار 03-3-سهم ارزش افزوده 4 بخش عمده فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390) ( سال و استان پيش فرض)

نمودار 03-4-سهم ارزش افزوده 18 رشته فعاليت فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- ميليون ريال ( سال و استان پيش فرض)

 

نرخ رشد ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌های كشور

کل 

نمودار 04-1- روند نرخ رشد كل فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)

نمودار 04-2- مقايسه نرخ رشد كل فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390) در سال. (سال پيش فرض)

4 بخش عمده

نمودار 05-1- روند نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (4 بخش عمده) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- (استان پيش فرض)

نمودار 05-2- روند نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (4 بخش عمده) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- (بخش عمده پيش فرض)

نمودار 05-3- مقايسه نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (4 بخش عمده) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- (سال و بخش عمده پيش فرض)

18 رشته فعالیت 

نمودار 06-1- روند نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (18 رشته فعاليت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- (استان پيش فرض)

نمودار 06-2- روند نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (18 رشته فعاليت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- (رشته فعاليت پيش فرض)

نمودار 06-3- مقايسه نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي (18 رشته فعاليت) استان‌هاي كشور به قيمت‌هاي ثابت (سال پايه: 1390)- (سال و رشته فعاليت پيش فرض)

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 1509
بازدید دیروز: 3680
بازدید ماه:12736
بازدید سال:85711
بازدید کل:25477125
معرفی سیمابر