عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های کشور

نویسنده: adibzade ارسال شده : 12 خرداد 1393

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های کشور

aghlam_parvaneh.pdf [780.95 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 60)

 

ردیف

عنوان قلم

نوع قلم

 (آماری/ شاخص)

1

تعداد پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی

آماری

2

تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب وضعیت زمين

آماری

3

تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب  تعداد طبقات

آماری

4

تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب  مصالح عمده ساختمان

آماری

5

تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان

آماری

6

تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان مسکونی برحسب  تعداد طبقات

آماری

7

تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان مسکونی برحسب  مصالح عمده ساختمان

آماری

8

تعداد پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان مسکونی برحسب تعداد واحد

آماری

9

تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني برحسب مساحت زمين

آماری

10

تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني برحسب مساحت زيربنا

آماری

11

مساحت زمين در پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب وضعیت زمين

آماری

12

مساحت زمین در پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان

آماری

13

مساحت  زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی

آماری

14

مساحت زیربنا در پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان

آماری

15

تعداد واحد مسكوني تعيين شده در پروانه هاي ساختماني برحسب نوع پروانه و بخش متقاضي

آماری

16

تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه‌هاي ساختماني احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان

آماری

 

 

parvaneh_ostani.pdf [5.33 مگابايت] ( تعداد دانلود: 11)

اطلاعات پروانه‌هاي ساختمانی:


 

جدول 01-1 : تعداد پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 01-2 : روند تعداد پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 02-1 : مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 02-2 : روند مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 03-1 : تعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 03-2 : روند تعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 04-1 : تعداد پروانه‌هاي ساختماني، واحدهاي مسكوني و مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و بخش متقاضي پيش فرض).

جدول 04-2 : روند تعداد پروانه‌هاي ساختماني، واحدهاي مسكوني و مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و بخش متقاضي پيش فرض).

  

اطلاعات پروانه های احداث ساختمان:


 

جدول 05-1 : تعداد پروانه و مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 05-2 : روند تعداد پروانه‌ها و مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (استان پيش فرض).

جدول 06-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 06-2 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 07-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده بكار رفته در ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 07-2 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده بكار رفته در ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 08-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 08-2 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 09-1 : مساحت زمين (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 09-2 : روند مساحت زمين (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 10-1 : مساحت زيربنا (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 10-2 : روند مساحت زيربنا (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 11-1 : تعداد واحد مسكوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 11-2 : روند تعداد واحد مسكوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 12-1 :تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان، مساحت زمين و مساحت زيربنا (مترمربع) و تعداد واحد مسكوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (سال پيش فرض)

جدول 12-2 :روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان، مساحت زمين و مساحت زيربنا (مترمربع) و تعداد واحد مسكوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش  

 

اطلاعات پروانه های احداث ساختمان مسکونی:


 

جدول 13-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 13-2 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 14-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زيربنا در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 14-2 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زيربنا در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 15-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد طبقات در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 15-2 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد طبقات در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 16-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده بكار رفته در ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 16-2 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده بكار رفته در ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

جدول 17-1 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد واحد مسكوني در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول 17-2 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد واحد مسكوني در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

 

 

اطلاعات پروانه‌هاي ساختمانی:


 

نمودار 01-1 : روند تعداد پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و بخش متقاضي پيش فرض).

نمودار 01-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال، نوع پروانه و بخش متقاضي پيش فرض).

نمودار 01-3 : تعداد پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال استان و نوع پروانه پيش فرض).

نمودار 02-1 : روند مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و بخش متقاضي پيش فرض).

نمودار 02-2 : مقايسه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال، نوع پروانه و بخش متقاضي پيش فرض).

نمودار 02-3 : مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال، استان و نوع پروانه پيش فرض).

نمودار 03-1 : روند تعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و بخش متقاضي پيش فرض).

نمودار 03-2 : مقايسه تعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال، نوع پروانه و بخش متقاضي پيش فرض).

نمودار 03-3 : مقايسه تعداد واحدهاي مسكوني تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضي در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال، استان و نوع پروانه پيش فرض). 

 

 

اطلاعات پروانه های احداث ساختمان:


 

نمودار 04-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و وضع زمين پيش فرض).

نمودار 04-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و وضع زمين پيش فرض).

نمودار 04-3 : تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (سال و استانپيش فرض).

نمودار 05-1 : روند مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و وضع زمين پيش فرض).

نمودار 05-2 : مقايسه مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و وضع زمين پيش فرض).

نمودار 05-3 : مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب وضع زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (استان و سال پيش فرض).

نمودار 06-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و تعداد طبقات پيش فرض).

نمودار 06-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و تعداد طبقات پيش فرض).

نمودار 06-3 : مقايسه تعداد طبقات ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 07-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده بكار رفته در ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و نوع اسكلت پيش فرض).

نمودار 07-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده بكار رفته در ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و نوع اسكلت پيش فرض).

نمودار 07-3 : مقايسه نوع اسكلت و مصالح عمده بكار رفته در ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 08-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و مورد استفاده پيش فرض).

نمودار 08-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و مورد استفاده پيش فرض).

نمودار 08-3 : مقايسه مورد استفاده ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 09-1 : روند مساحت زمين (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و مورد استفاده ساختمان پيش فرض).

نمودار 09-2 : مقايسه مساحت زمين (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و مورد استفاده ساختمان پيش فرض).

نمودار 09-3 : مقايسه مساحت زمين (مترمربع) برحسب مورد استفاده ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 10-1 : روند مساحت زيربنا (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و مورد استفاده ساختمان پيش فرض).

نمودار 10-2 : مقايسه مساحت زيربنا (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و مورد استفاده ساختمان پيش فرض).

نمودار 10-3 : مقايسه مساحت زيربنا (مترمربع) برحسب مورد استفاده ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 11-1 : روند مساحت زمين و زيربنا (مترمربع) در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و مورد استفاده ساختمان پيش فرض).

نمودار 11-2 : مقايسه مساحت زمين و زيربنا (مترمربع) برحسب مورد استفاده ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 12-1 : روند تعداد واحد مسكوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و مورد استفاده ساختمان پيش فرض).

نمودار 12-2 : مقايسه تعداد واحد مسكوني در پروانه‌هاي احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و مورد استفاده ساختمان پيش فرض).

نمودار 12-3 : مقايسه تعداد واحد مسكوني برحسب مورد استفاده ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

 

اطلاعات پروانه های احداث ساختمان مسکونی:


 

نمودار 13-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و مساحت زمين پيش فرض).

نمودار 13-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و مساحت زمين پيش فرض).

نمودار 13-3 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زمين در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (استان و سال پيش فرض).

نمودار 14-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زيربنا در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان پيش فرض).

نمودار 14-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زيربنا در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و مساحت زيربنا پيش فرض).

نمودار 14-3 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مساحت زيربنا در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 15-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد طبقات در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و تعداد طبقات پيش فرض).

نمودار 15-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد طبقات در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و تعداد طبقات پيش فرض).

نمودار 15-3 : مقايسه تعداد طبقات در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 16-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مصالح عمده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و مصالح عمده ساختمان پيش فرض).

نمودار 16-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب مصالح عمده ساختمان در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و مصالح عمده ساختمان پيش فرض).

نمودار 16-3 : مقايسه مصالح عمده بكار رفته ساختمان در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 17-1 : روند تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد واحد در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) (استان و تعداد واحد پيش فرض).

نمودار 17-2 : مقايسه تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد واحد در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و تعداد واحد پيش فرض).

نمودار 17-3 : مقايسه تعداد واحد در پروانه‌هاي احداث ساختمان مسكوني در استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال و استان پيش فرض).

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 1414
بازدید دیروز: 3680
بازدید ماه:12641
بازدید سال:85616
بازدید کل:25477030
معرفی سیمابر