عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور

نویسنده: adibzade ارسال شده : 6 خرداد 1393

 

aghlam_koshtare_dam.pdf [653.02 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 51)

 

ردیف

عنوان قلم

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد كشتارگاه‌هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند

استانی

آماری

2

تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها بر حسب فصل

استانی

آماری

3

وزن انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها بر حسب فصل

استانی

آماری

4

تعداد كل كشتار (لاشه‌ قابل مصرف + لاشه‌ ضبطي كلي)

استانی

آماری

5

تعداد لاشه‌هاي ضبطي انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

6

وزن لاشه‌هاي ضبطي انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

7

وزن اعضاي ضبط شده انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

8

وزن كل لاشه و اعضاي ضبط شده انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

9

تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان

شهرهای استان گلستان

آماری

10

وزن انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان

شهرهای استان گلستان

آماری

 

 

 

 

 

koshtare_dam.pdf [2.97 مگابايت] ( تعداد دانلود: 73)

تعداد کشتارها:


 

جدول 01- تعداد كشتارگاه‌هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند بر حسب استان در سال.

 

تعدادانواع دام کشتارشده:


 

جدول 02-1- روند تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (استان پيش فرض).

جدول 02-2- تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (سال و استان پيش فرض).

جدول 02-3- تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب فصل (سال و نوع دام پيش فرض).

جدول 02-4- تعداد دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور بر حسب نوع دام در ماه هاي سال (استان پيش فرض).

جدول 02-5- روند ماهانه تعداد دام كشتار شده در كشتارگاه ها در استان (استان و سال پيش فرض).

جدول 02-6- تعداد دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور  (سال و نوع دام پيش فرض).

 

وزن انواع دام کشتارشده:


 

جدول 03-1- روند وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (استان پيش فرض).

جدول 03-2- وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (سال و استان پيش فرض).

جدول 03-3- وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب فصل (سال و نوع دام پيش فرض).

جدول 03-4- روند وزن (كيلوگرم) دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور بر حسب سال و ماه (استان پيش فرض). 

جدول 03-5- وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور  بر حسب ماه (سال و نوع دام پيش فرض).

 

میانگین وزن انواع دام کشتارشده:


 

جدول 04-1- تعداد، وزن و ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04-2- تعداد، وزن و ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي استان و كشور در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04-3- ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04-4- ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سال و فصل (سال و نوع دام پيش فرض).

جدول 04-5- ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي استان و كشور در سال و فصل (سال و نوع دام پيش فرض).

جدول 04-6- تعداد،وزن و ميانگين وزن يك لاشه از انواع دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04-7- روند ماهانه تعداد، وزن و ميانگين وزن يك لاشه انواع دام كشتار شده در كشتارگاه هاي استان و كل كشور (سال و نوع دام پيش فرض).

جدول 04-8- روند ماهانه تعداد، وزن و ميانگين وزن يك لاشه انواع دام كشتار شده در كشتارگاه هاي استان و كل كشور بر حسب نوع دام (سال  پيش فرض).

 

وزن لاشه های ضبطی انواع دام کشتارشده:


 

جدول 05-1- روند تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن لاشه‌هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل لاشه اعضاي ضبط شده انواع دام در سال (استان و نوع دام پيش فرض).

جدول 05-2- تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن لاشه‌هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل لاشه اعضاي ضبط شده انواع دام در سال (سال و نوع دام پيش فرض).

 

  تعداد انواع دام کشتارشده استان :


 

جدول شماره 01-1- روند تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (نوع دام پيش فرض).

جدول شماره 01-2- تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال پيش فرض).

 

 وزن انواع دام کشتارشده استان :


 

جدول شماره 02-1- روند وزن لاشه (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (نوع دام پيش فرض).

جدول شماره 02-2- وزن لاشه (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال پيش فرض).

 

 

  میانگین وزن انواع دام کشتارشده استان :


 

جدول شماره 03-1- روند ميانگين وزن لاشه انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان در سال (نوع دام پيش فرض).

جدول شماره 03-2- تعداد، وزن لاشه و ميانگين وزن لاشه انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

 

  سالنامه آماری استان :


 

  سالنامه جديد 05 : جدول 23- روند سالانه تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي رسمي. 

 

تعداد کشتارها:


 

نمودار 01-1- مقايسه تعداد كشتارگاه‌هايي دولتي و خصوصي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند بر حسب استان در سال (استان پيش فرض).

نمودار 01-2- مقايسه استاني تعداد كشتارگاه‌هايي دولتي و خصوصي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند بر حسب سال (سال و نوع كشتارگاه پيش فرض).

 

تعدادانواع دام کشتارشده:


 

نمودار 02-1- روند تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سالهاي مختلف (فصل، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 02-2- تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و استان پيش فرض).

نمودار 02-3- مقايسه تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و نوع دام پيش فرض).

نمودار 02-4- مقايسه فصلي تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال (سال، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 02-5- روند ماهانه تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور (استان و سال و نوع دام پيش فرض).

نمودار 02-6- تعداد دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور بر حسب استان (سال ، ماه و نوع دام پيش فرض).

 

وزن انواع دام کشتارشده:


 

نمودار 03-1- روند وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سالهاي مختلف (فصل، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 03-2- وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و استان پيش فرض).

نمودار 03-3- مقايسه وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و نوع دام پيش فرض).

نمودار 03-4- مقايسه فصلي وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال (سال، استان و نوع دام پيش فرض)

نمودار 03-5- روند ماهانه وزن (كيلوگرم) دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور (سال ، نوع دام و استان پيش فرض).

نمودار 03-6- مقايسه وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور  بر حسب استان (سال،ماه و نوع دام پيش فرض).

 

میانگین وزن انواع دام کشتارشده:


 

نمودار 04-1- روند ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سالهاي مختلف (فصل، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 04-2- ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و استان پيش فرض).

نمودار 04-3- مقايسه ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و نوع دام پيش فرض).

نمودار 04-4- مقايسه فصلي ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال (سال، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 04-5-روند ماهانه ميانگين وزن يك لاشه انواع دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور (سال ، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 04-6- ميانگين وزن يك لاشه از انواع دام كشتار شده در كشتارگاه هاي كشور (سال، ماه و استان پيش فرض).

 

 تعدادانواع دام کشتارشده استان:


 

نمودار شماره 01-1- روند تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان (شهرستان و نوع دام پيش فرض).

نمودار شماره 01-2- تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (شهرستان و سال پيش فرض).

نمودار شماره 01-3- مقايسه تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (نوع دام و سال پيش فرض).

 

 

وزن انواع دام کشتارشده استان:


 

نمودار شماره 02-1- روند وزن لاشه (تن) انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان (نوع دام و شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 02-2- وزن لاشه (تن) انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 02-3- مقايسه وزن لاشه (تن) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال و نوع دام پيش فرض).

 

میانگین وزن انواع دام کشتارشده استان:


  

نمودار شماره 03-1- روند ميانگين وزن لاشه انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان (نوع دام و شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 03-2- ميانگين وزن لاشه (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 03-3- مقايسه ميانگين وزن لاشه (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال و نوع دام پيش فرض).

 

 سالنامه آماری استان :


 

سالنامه 05 : نمودار 03- روند تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي رسمي استان  (نوع دام پيش فرض).

 سالنامه 05 : نمودار 04- روند وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي رسمي استان در سال (نوع دام پيش فرض)_

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 312
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42868
بازدید سال:503348
بازدید کل:25353852
معرفی سیمابر