عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر

نویسنده: adibzade ارسال شده : 12 خرداد 1393

اولين‌ سرشماري‌ صنعتي‌ كشور، در مرداد ماه‌ 1342 به‌ وسيله اداره‌ كل‌ آمار عمومي‌ وقت‌ انجام‌ گرفت‌. از سال‌ 1343 تا سال 1351، وزارت‌ اقتصاد وقت‌ به‌ تهيه‌ آمار از كارگاهها‌‌‌ي‌ صنعتي‌ كشور مبادرت‌ ‌نمود و از سال‌ 1352 به‌ بعد، اين‌ وظيفه‌ به‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ وقت‌ محول‌ شد.

     مركز آمار ايران‌ در سال‌ 1351، براي‌ اولين‌ بار از كارگاهها‌‌‌ي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ (10 نفر كاركن‌ و بيش‌تر) سرشماري‌ به ‌عمل‌ آورد و از آن‌ سال‌ تا سال‌ 1366، اين‌ سرشماري‌ را همه‌ ساله‌ بجز سالها‌‌‌ي‌ 1356 و 1357 به‌ انجام‌ رسانيد.

     بر اثر تغييرات‌ حاصل‌ در بافت‌ صنعتي‌ كشور و ضرورت‌ بررسي‌ آماري‌ كل‌ كارگاهها‌‌‌ي‌ صنعتي‌، مركز آمار ايران‌ در سال‌ 1367، طرح‌ جامع‌ آمارگيري‌ صنعتي‌ را تهيه‌ و به‌ مرحله اجرا درآورد که اجراي‌ اين‌ طرح‌ با  انجـام‌ تغييراتي‌، تا  سال‌1370 نيز ادامه‌ يافت‌.

     با توجه‌ به‌ اين‌ امر كه‌ قسمت‌ اعظم‌ توليد بخـش‌ صنعت‌، مربوط به‌ كارگاهها‌‌‌ي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ (10 نفر كاركن‌ و بيش‌تر) است‌، مـركز آمار ايران‌ مجدداً  اجـراي‌ طــرح آمــارگيـري‌ از كارگاهها‌‌‌ي‌ بـزرگ‌ صنعتـي‌ را در ســال‌ 1371 آغاز كرد كه‌ در سـالها‌‌‌ي‌ 1372 و 1373 نيــز ادامـه‌ يافت‌. همچنيـن‌ در ســال‌ 1373،  ايـن‌ مـركـز طـرح‌ سـرشماري‌ عمـومي ‌صنعت‌ و معدن‌ را به‌ مرحله اجرا در آورد.

از سال‌ 1377، سرشماري‌ از كارگاهها‌‌‌ي‌ صنعتي‌ داراي 10‌ نفر كاركن‌ و بيش‌تر هر سال‌ انجام‌ مي‌شود و اطلاعات‌ تـفصيلي‌ سـال‌ قبل‌ كارگاهها‌‌‌ي‌ مذكور، برحسب‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ مختلف‌ صنعتي‌ جمع‌آوري‌ و منتشر مي‌گردد. در سال 1381، طرح سرشماري عمومي‌كارگاهي با هدف‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ چارچوبي‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ اقتصادي‌ كشـور اعم‌ از كارگاهها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و خانوارها‌‌‌، نیز انجام شد.

در سال‌ها‌‌‌ي بعد نيز بـا استفـاده از چـارچـوب بـه دسـت آمده از سرشماري عمومي‌كارگاهي 1381، كارگاه‌ها‌‌‌ي داراي 10 نفر كاركن و بيش‌تر با روش سرشماري مورد آمارگيري قرار گرفت. گردآوري‌ آمار مشخصات‌ اجازه‌‌نامه‌ها‌‌‌ي‌ جديد صنعتي‌، فعاليت‌ آماري‌ ديگري‌ است‌ كه‌ از شروع‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ آماري‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن تاكنون،‌ به‌ طور مستمر انجام‌ مي‌شود.

 اطلاعات قابل ارائه در این بخش شامل: کارگاه‌های صنعتی برحسب تعداد نفرات شاغل درآن‌ها، کارگاه‌های تولید کننده محصولات برحسب نوع، شاغلان دراین کارگاه‌ها برحسب جنس و سن، ارزش افزوده تولیدی این کارگاه‌ها، ظرفیت تولید، میزان سرمایه گذاری و .. می باشد.

     ذكر اين‌ نكته‌ ضروری است كه‌ براي‌ طبقه‌بندي‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ بخش‌ صنعت‌، از ويرايش‌ سوم‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ فعاليتها‌‌‌ي‌ اقتصادي (ISIC)، با اعمـال‌ تغييراتي‌ در آن استفاده شده‌ است‌.

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
۱  تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر برحسب تعداد شاغلان  سالانه استان آماری
۲  تعداد كارگاه‌هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) برحسب وضعيت حقوقي سالانه استان آماری
۳  تعداد كارگاه‌هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) برحسب نوع مالكيت  سالانه استان آماری
۴  تعداد شاغلان توليدي و غير توليدي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) بر حسب مزد و حقوق و جنسيت و سطح مهارت سالانه استان آماری
۵  تعداد شاغلان توليدي و غير توليدي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) بر حسب مدرك تحصيلي و وضع سواد  سالانه استان آماری
۶  جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق كارگاه‌هاي صنعتي (سه گروه شاغلان)  سالانه استان آماری
۷  ارزش پرداختي بابت خدمات صنعتي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان)  سالانه استان آماری
۸  ارزش دريافتي بابت خدمات صنعتي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان)  سالانه استان آماری
۹  ارزش داده هاي صنعتي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان)  سالانه استان آماری
۱۰  ارزش ستانده هاي صنعتي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان)  سالانه استان آماری
۱۱  ارزش سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) برحسب نوع اموال سرمايه اي  سالانه استان آماری
۱۲  ارزش پرداختي بابت خدمات غيرصنعتي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) سالانه استان آماری
۱۳  ارزش دريافتي بابت خدمات غيرصنعتي كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) سالانه استان آماری
۱۴  تعداد كارگاه‌هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) بر حسب متوسط جبران خدمات ماهانه مزد و حقوق بگيران سالانه استان آماری
۱۵  تعداد كارگاه‌هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) برحسب ارزش افزوده سالانه فعاليت صنعتي سالانه استان آماری
۱۶  ارزش توليدات كارگاه هاي صنعتي (سه گروه شاغلان)  سالانه استان آماری
۱۷  ارزش توليدات فروش رفته كارگاه‌هاي صنعتي (سه گروه شاغلان)  سالانه استان آماری
۱۸  ارزش دلاري و ريالي صادرات مستقيم كارگاه‌هاي صنعتي(سه گروه شاغلان) سالانه استان آماری
۱۹  تشكيل سرمايه در كارگاه‌هاي صنعتي (سه گروه شاغلان) برحسب نوع سرمايه  سالانه استان آماری

نتایج صنعت بر حسب استان

 


 

وضعیت تعداد کارگاه‌های صنعتی  

جدول 01- تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها برحسب تعداد شاغلان در سال (سال پيش فرض).

جدول 02- روند تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان و كشور برحسب تعداد شاغلان (استان پيش فرض).

جدول 03- تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها برحسب وضع مالكيت و گروه تعداد شاغلان در سال (سال پيش فرض).

جدول 04- تعداد كارگاه‌هاي صنعتي10 نفر كاركن و بيش‌تر بر حسب وضعيت حقوقي و گروه تعداد شاغلان در سال (سال پيش فرض).

 

تعداد انواع شاغلان و ارزش جبران خدمات

 

جدول 05- تعداد شاغلان توليدي و غيرتوليدي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها برحسب وضع سواد و مدرك تحصيلي در سال (توليدي و غيرتوليدي و سال پيش فرض).

جدول 06- روند تعداد شاغلان توليدي و غيرتوليدي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان و كشور بر حسب گروه تعداد شاغلان (مدرك تحصيلي و سال پيش فرض).

جدول 07- تعداد شاغلان توليدي و غيرتوليدي (بامزد و بدون مزد و حقوق) كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها برحسب جنس در سال (نوع مزد و حقوق‌بگيري و سال پيش فرض).

جدول 08- تعداد شاغلان بامزد و حقوق و پرداختي بابت جبران خدمات آنان در كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها برحسب سطح مهارت و جنس در سال (جنسيت و سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

جدول 09- جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر بر حسب جنسيت و گروه تعداد شاغلان در سال (سال پيش فرض).

 

  ارزش‌های دریافتی، پرداختی، افزوده و سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی

 

جدول 10- ارزش دريافتي و پرداختي بابت خدمات صنعتي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها بر حسب گروه تعداد شاغلان در سال (سال پيش فرض).

جدول 11- ارزش داده‌هاي فعاليت صنعتي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها در سال (گروه تعداد شاغلان و سال پيش فرض).

جدول 12- ارزش ستانده فعاليت صنعتي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها در سال (گروه تعداد شاغلان و سال پيش فرض).

جدول 13- ارزش داده و ستانده فعاليت صنعتي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها بر حسب گروه شاغلان در سال (سال پيش فرض).

جدول 14- ارزش دريافتي و پرداختي بابت خدمات غيرصنعتي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها بر حسب گروه تعداد شاغلان در سال (سال پيش فرض).

جدول 15- ارزش سرمايه گذاري كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها برحسب نوع اموال سرمايه‌اي در سال (نوع سرمايه‌گذاري و سال پيش فرض).

جدول 16- روند ارزش سرمايه‌گذاري كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان‌ها برحسب گروه تعداد شاغلان (نوع سرمايه‌گذاري پيش فرض).

جدول 17- تشكيل سرمايه در كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استانها برحسب نوع سرمايه در سال (سال پيش فرض).

جدول 18- روند تشكيل سرمايه در كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيش‌تر استان و كشور برحسب نوع سرمايه (استان پيش فرض).

 

مقدار و ارزش‌ تولیدات و فروش کارگاه‌های صنعتی 

 

جدول 19- ارزش توليدات و توليدات فروش رفته كارگاه هاي صنعتي بر حسب گروه تعداد شاغلان (سال پيش فرض).

جدول 20- ارزش توليدات فروش رفته و صادرات مستقيم كارگاه هاي صنعتي 10نفر كاركن و بيش‌تر بر حسب گروه تعداد شاغلان در سال (سال پيش فرض).

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 45
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:900
بازدید سال:341018
بازدید کل:25732432
معرفی سیمابر