عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری

نویسنده: adibzade ارسال شده : 12 خرداد 1393

 

 

 

اطلاعات طرح معادن در حال بهره‌برداری شامل وضعیت معادن درحال بهره برداری استانهای کشور، تعداد شاغلان، مقدار تولید معادن درحال بهره برداری، ارزش افزوده تولیدات معدنی، میزان سرمایه‌گذاری و ... می‌باشد.

 

آمارگيري از فعاليتهاي‌ مربوط به‌ معادن كشور ‌و انتشار مستمر نتايج آن از سال‌ 1333 توسط وزارت‌ صنعت، ‌معدن و تجارت وقت‌ آغاز شد. اولين‌ سرشماري‌ از معادن‌ كشور در آذرماه‌ سال‌ 1342 توسط وزارت‌ اقتصاد اجرا شد‌ و از سال‌ 1342 تا سال‌ 1353، دفتـر آمار وزارت‌ اقتصاد با استفاده‌ از آمـارهـاي‌ دفـاتر مـعادن‌ نقـاط‌ مختـلف‌ كـشور، هر سال‌ آماري‌ از فعاليتهاي‌ معادن‌ جمع‌آوري‌ و منتشر مي‌كرد. طی سالهاي‌ 1364 و 1365، مركز آمار ايران‌ به‌ آمارگيري‌ از معادن‌ تحت‌ پوشش‌ بخش‌ عمومي‌ اقدام‌ كرد و در سال‌ 1366، سومين‌ سرشماري‌ از معادن‌ كشور را به‌ مرحله‌ اجرا درآورد. از سال‌ 1367 تا سال 1385 به‌ استثناي‌ سال‌‌هاي 1370و 1384 آمـارگيـري‌ از معـادن‌ كشـور به‌طور سالانه‌ انجـام‌ شده است و نتایج آن در دسترس کاربران است.

 

   در مورد آمارهاي ارائه شده، توضيحات زير ضروري است:

1- در آمـارگيـري‌ از معـادن فعـال‌كشـور، اطـلاعات‌ مـربـوط به نفـت‌ و گـاز، مـواد راديـو اكتيـو و خـاك ‌‌رس‌ ‌جمع‌آوري ‌نشده‌ است،

2- درطـرح آمـارگـيـري از مـعادن در حال بهره‌بـرداري كشــور، معادن شن و ماسه به روش نمونه‌گيري و ساير معادن به‌ صورت سرشماري، مورد آمارگيري قرار مي‌گيرند.

3- دراين‌ بخش‌ براي‌ طبقه‌بندي‌ فعاليتهاي‌ بخش‌ معدن از طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي (.I.S.I.C)، ويرايش‌ چهارم،‌ با اعمال‌ تغييراتي‌ در آن استفاده‌ شده‌ است‌.

 

 

 

 

 اقلام استخراج شده از طرح آمارگیری معادن درحال بهره‌برداری

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1  تعداد كل معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
2 تعداد معادن شن و ماسه معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
3 تعداد معادن درحال بهره‌برداري كشور بر حسب وضع مالكيت سالانه استان آماری
4 تعداد معادن درحال بهره‌برداري كشور بر حسب مـدت كار سالانه استان آماری
5 تعداد معادن درحال بهره‌برداري كشور بر حسب تعداد شاغلان سالانه استان آماری
6 تعداد معادن در حال بهره‌برداري كشور بر حسب ارزش توليدات در سال سالانه استان آماری
7 متوسط تعداد كل شاغلان توليدي و غير توليدي برحسب وضعيت مزد و حقوق و سطـح مهارت در معــادن درحـال بهره‌برداري سالانه استان آماری
8 جبران خدمات شاغلان پيمانكاري و بامزد و حقوق بگير معــادن درحـال بهره‌برداري سالانه استان آماری
9 متوسط تعداد شاغلان توليدي و غير توليدي معادن درحال بهره‌برداري كشور بر حسب وضعيت مزد و حقوق، جنسیت سالانه استان آماری
10 ارزش صادرات توليدات معادن درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
11 ارزش موجودي مواد معدني معادن درحال بهره‌برداري در ابتدا و انتهاي سال سالانه استان آماری
12 مقدار كل توليدات معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
13  ارزش كل توليدات معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
14 مقدار فروش كل معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
15  ارزش كل توليدات فروش رفته معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
16 مقدار آب خريداري شده‌ معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
17 مقدار برق خريداري شده‌ معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
18  مقدار برق توليد و مصرف شده در نيروگاه داخلي معادن‌ درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
19 مقدار انواع سوخت مصرف شده معادن درحال بهره‌برداري سالانه استان آماری
20 ارزش سرمايه‌گذاري (ارزش تغييرات اموال سرمايه‌اي) معادن درحال بهره‌برداري برحسب نوع اموال سرمايه‌اي سالانه استان آماری
21 ارزش دريافتي‌هاي معادن‌ در حال بهره‌برداري سالانه استان آماری
22 ارزش پرداختي‌هاي معادن‌ در حال بهره‌برداري سالانه استان آماری
23 تعداد معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه استان آماری
24 تعداد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه استان آماری
25 تعداد معادن درحال بهره‌برداري كشور بر حسب روش استخراج سالانه استان آماری
26 جبران خدمات مزد و حقوق بگيران معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه استان آماری
27 مقدار توليدات مواد معدني معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه استان آماری
28  ارزش توليدات مواد معدني معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه استان آماری
29 ارزش افزوده، ارزش پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه استان آماری
30 ارزش سرمايه‌گذاری ( ارزش تغييرات اموال سرمايه‌ای) معادن در حال بهره‌برداري بر حسب نوع اموال سرمايه‌اي بر حسب فعاليت سالانه استان آماری
31  تعداد معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه گلستان/کشور آماری
32 تعداد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه کلستان/کشور آماری
33 جبران خدمات مزد و حقوق بگيران (ميليون ريال) معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت  سالانه گلستان/کشور آماری
34 مقدار توليدات مواد معدني معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت  سالانه گلستان/کشور آماری
35 ارزش توليدات مواد معدني معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت سالانه گلستان/کشور آماری
36 ارزش افزوده، ارزش پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي معادن در حال بهره‌برداري بر حسب فعاليت( ميليون ريال)  سالانه گلستان/کشور آماری
37 ارزش سرمايه‌گذاري ( ارزش تغييرات اموال سرمايه‌اي ) معادن در حال بهره‌برداري بر حسب نوع اموال سرمايه‌اي بر حسب فعاليت(ميليون ريال) سالانه گلستان/کشور آماری
38 تعداد معادن درحال بهره‌برداري كشور بر حسب روش استخراج سالانه گلستان/کشور آماری

نتایج معادن درحال بهره‌برداری بر حسب استان


 خلاصه نتایج

 جدول 01- خلاصه نتايجی از معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور.

 جدول 02- روند خلاصه نتايج معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور (استان پيش فرض).

 جدول 03- تعداد معادن درحال بهره‌برداري بر حسب نوع مالكيت، مدت كار، تعداد شاغلان و ارزش توليدات استانهاي كشور در سال (سال پيش‌فرض).

 جدول 04- تعداد معادن درحال بهره‌برداري بر حسب نوع مالكيت، مدت كار، تعداد شاغلان و ارزش توليدات بر حسب سال (استان پيش‌فرض).

 

وضعیت تعداد معادن در سال بهره‌برداری

 جدول 05- تعداد معادن شن و ماسه و غير شن و ماسه درحال بهره برداري استانهاي كشور (سال پيش فرض).

 جدول 06- رتبه و سهم تعداد انواع معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور (سال پيش فرض).

 جدول 07- تعداد معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور بر حسب نوع مالكيت (سال پيش فرض).

 جدول 08- تعداد معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور بر حسب مـدت كار (سال پيش‌فرض).

 جدول 09- تعداد معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور بر حسب تعداد شاغلان (سال پيش فرض).

 جدول 10- تعداد معادن در حال بهره‌برداري استانهاي كشور بر حسب ارزش توليدات (سال پيش فرض).

 

تعداد انواع شاغلان و ارزش جبران خدمات

 جدول 11- متوسط تعداد كل شاغلان معــادن درحـال بهره‌برداري استانهاي كشور برحسب وضعيت مزد و حقوق (سال پيش‌فرض).

 جدول 12- رتبه و سهم متوسط تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور بر حسب وضعيت مزد و حقوق (سال و وضعيت مزد و حقوق پيش فرض).

 جدول 13- متوسط تعداد شاغلان توليدي و غير توليدي معــادن درحـال بهره‌برداري استانهاي كشور برحسب سطـح مهارت (سال و وضعيت مزد و حقوق پيش‌فرض).

 جدول 14- متوسط تعداد شاغلان توليدي و غير توليدي معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور بر حسب جنس (سال و وضعيت مزد و حقوق پيش فرض).

 جدول 15- ارزش جبران خدمات شاغلان پيمانكاري و مزد و حقوق بگير معــادن درحـال بهره‌برداري استانهاي كشور (نوع كاركنان مزد و حقوق بگير و سال پيش فرض).

 جدول 16- ارزش جبران خدمات شاغلان معــادن درحـال بهره‌برداري استانهاي كشور برحسب نوع كاركنان مزد و حقوق بگير(سال پيش فرض).

 جدول 17- رتبه و سهم ارزش جبران خدمات شاغلان پيمانكاري و مزد و حقوق بگير معــادن درحـال بهره‌برداري استانهاي كشور (سال و وضعيت مزد و حقوق پيش فرض).

 جدول 18- مقايسه متوسط ارزش جبران خدمات يك حقوق بگير شاغل در معادن در حال بهره برداري استان‌هاي كشور (نوع كاركنان مزد و حقوق بگير و سال پيش فرض).

 

مقدار مصارف انرژی و سوخت در معادن درحال بهره‌برداری

 جدول 19- مقدار آب و برق خريداري شده و برق توليدشده در نيروگاه داخلي و مولدخورشیدی معادن درحال بهره برداري استان‌ها و كل كشور(استان و سال پيش فرض).

 جدول 20- مقدار انواع سوخت مصرف شده معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال بهره برداري (سال پيش فرض).

 

مقدار و ارزش‌ تولیدات و فروش و موجودی معادن درحال بهره‌برداری

 جدول 21- مقدار كل توليدات و مصارف انواع سوخت در معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور (سال پيش فرض).

 جدول 22- مقدار و ارزش كل توليدات معادن‌ درحال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 جدول 23- مقدار و ارزش كل توليدات فروش رفته معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 جدول 24- روند سالانه ارزش توليدات فروش رفته خارجي(صادرات مستقيم) از خام فروشي مواد معدني در سال بهره برداري (واحد پولي پيش فرض).

 جدول 25- ارزش و سهم صادرات مستقيم از كل توليدات فروش رفته معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 جدول 26- تطابق ارزش كل توليدات، ارزش كل توليدات فروش رفته و ارزش موجودي مواد معدني معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 

ارزش‌های دریافتی،پرداختی، افزوده و سرمایه‌گذاری معادن درحال بهره‌برداری

 جدول 27- ارزش انواع دريافتي‌هاي معادن‌ در حال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال-میلیون ریال (سال پيش فرض).

 جدول 28- ارزش انواع پرداختي‌هاي معادن‌ در حال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال-میلیون ریال (سال پيش فرض).

 جدول 29- ارزش دريافتي، پرداختي و ارزش افزوده ايجاد شده توسط معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 جدول 30- نسبت ارزش دريافتي به پرداختي معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 جدول 31- ارزش سرمايه‌گذاري (ارزش تغييرات اموال سرمايه‌اي) معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور برحسب نوع اموال سرمايه‌اي-میلیون ریال (سال پيش فرض).

 

نتایج معادن درحال بهره‌برداری بر حسب نوع فعالیت معدن (گلستان-کشور)


وضعیت تعداد معادن درحال بهره‌برداری

 جدول 01- خلاصه معادن درحال بهره‌برداري گلستان و كشور بر حسب نوع فعاليت معدني.

 جدول 02- روند سالانه تعداد معادن درحال بهره‌برداري گلستان و كشور بر حسب نوع فعاليت معدني.

 جدول 03- تعداد معادن درحال بهره‌برداري گلستان و كشور بر حسب نوع فعاليت معدني و روش استخراج(سال پيش فرض).

 جدول 04- روندتعداد معادن درحال بهره‌برداري بر حسب نوع فعاليت معدني و روش استخراج(گلستان/كشور پيش فرض).

 جدول 05- تعداد معادن درحال بهره‌برداري گستان و كشور بر حسب نوع فعاليت معدني و نحوه مديريت(سال پيش فرض).

 

تعداد انواع شاغلان و ارزش جبران خدمات

 جدول 06- روند سالانه تعداد معادن درحال بهره‌برداري بر حسب نوع فعاليت مدني و نحوه مديريت(گلستان/كشور پيش فرض).

 جدول 07- تعداد انواع شاغلان معادن گلستان و كشور بر حسب نوع فعاليت معدني در سال بهره‌براري (سال پيش فرض).

 جدول 08- تعداد كل شاغلان و متوسط شاغلين در هر معدن (استان گلستان و كل كشور) بر حسب نوع فعاليت معدني در سال بهره‌برداري (سال پيش فرض).

 جدول 09- مقايسه روند جبران خدمات به مزدو حقوق‌بگيران گلستان و كشور بر حسب نوع فعاليت معدني-ميليون ريال

 

مقدار و ارزش‌ تولیدات انواع ماده معدنی،ارزش‌دریافتی‌ها و پرداختی‌ها، ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری معادن درحال بهره‌برداری

 جدول 10- مقدار توليد،ارزش توليد و متوسط ارزش توليد هر تن ماده معدني در سال بهره‌برداري (سال پيش فرض). 

 جدول 11- ارزش دريافتي و پرداختي، ارزش افزوده و نسبت پرداختي (داده) به دريافتي (ستانده) معادن درحال بهره برداري بر حسب نوع فعاليت معدني در سال بهره‌برداري (سال پيش فرض).

 جدول 12- روند سالانه ارزش افزوده و نسبت پرداختي (داده) به دريافتي (ستانده) معادن برحسب نوع فعاليت معدني(گلستان/ كشور پيش فرض).

 جدول13- ارزش سرمايه‌گذاري (اموال سرمايه‌اي) معادن در حال بهره‌برداري بر حسب نوع اموال سرمايه‌اي و نوع فعاليت معدني در سال بهره‌برداري (سال پيش فرض)-ميليون ريال

 

 

 

 نتایج معادن درحال بهره‌برداری استان‎‌های کشور


  تعداد معادن و انواع شاغلان در سال بهره‌برداری

نمودار 01- تعداد انواع معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال بهره برداري (سال و نوع معادن پيش فرض).

نمودار 02- روند سالانه تعداد انواع معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال بهره برداري(استان پيش فرض).

نمودار 03- متوسط تعداد شاغلان (توليدي و غيرتوليدي) معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور (سال، جنسيت و نوع كاركن پيش‌فرض).

نمودار 04- روند سالانه متوسط تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور بر حسب توليدي و غيرتوليدي (استان، جنسيت و نوع كاركن پيش‌فرض).

 

ارزش جبران خدمات

نمودار 05- ارزش جبران خدمات به شاغلان معــادن درحـال بهره‌برداري استانهاي كشور -ميلياردريال (سال پيش فرض).

نمودار 06- روند سالانه ارزش جبران خدمات شاغلان معــادن درحـال بهره‌برداري استانهاي كشور برحسب نوع كاركن مزد و حقوق‌بگير-ميليون ريال(استان پيش فرض).

نمودار 07- مقايسه متوسط ارزش جبران خدمات يك حقوق بگير شاغل معادن در حال بهره برداري استان‌هاي كشور (نوع كاركن مزد و حقوق بگير و سال پيش فرض).

 

مقدار و ارزش‌ کل تولیدات و تولیدات فروش رفته معادن درحال بهره‌برداری

نمودار 08- مقايسه مقدار كل توليدات معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال- ميليون تن (سال پيش فرض).

نمودار 09- مقايسه مقدار كل فروش معادن درحال بهره برداري استانهاي كشور در سال- ميليون تن (سال پيش فرض).

نمودار 10- روند تغييرات در مقدار كل توليدات و فروش معادن‌ درحال بهره‌برداري بر حسب استان -ميليون تن (استان پيش فرض).

نمودار 11- ارزش كل توليدات معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال -ميلياردريال (سال پيش فرض).

نمودار 12- ارزش كل توليدات فروش رفته معادن درحال بهره برداري استانهاي كشود در سال-ميلياردريال (سال پيش فرض).

نمودار 13- روند تغييرات در ارزش كل توليدات و توليدات فروش رفته معادن‌ درحال بهره‌برداري بر حسب استان -ميلياردريال (استان پيش فرض).

نمودار 14- متوسط ارزش توليد يك تن ماده معدني در معادن استانهاي كشور در سال - هزارريال (سال پيش فرض).

 

ارزش‌های دریافتی،پرداختی، افزوده و سرمایه‌گذاری معادن درحال بهره‌برداری

نمودار 15- مقايسه دريافتي و پرداختي معادن درحال بهره‌برداري در استان (استان پيش فرض).

نمودار 16- ارزش افزوده معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

نمودار 17- روند سالانه ارزش افزوده معادن درحال بهره‌برداري در استان (استان پيش فرض).

نمودار 18- متوسط ارزش افزوده ايجاد شده توسط يك معدن در استانهاي كشور در سال (سال پيش فرض).

نمودار 19- ارزش سرمايه‌گذاري كل (ارزش تغييرات اموال سرمايه‌اي) معادن درحال بهره‌برداري استانهاي كشور در سال - ميلياردريال(سال پيش فرض).

نمودار 20- مقايسه روند سالیانه ارزش كل توليدات، توليدات فروش رفته، سرمايه گذاري، جبران خدمات به مزدوحقوق بگيران، دريافتي و پرداختي معادن درحال بهره برداري در استان منتخب - میلیاردریال (استان پيش فرض).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 152
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1007
بازدید سال:341125
بازدید کل:25732539
معرفی سیمابر