عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

12. اداره کل شیلات استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل شیلات استان گلستان              

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای اسمائیل جباری

نام رابط آماری:

سید رسول حسینی

وب سایت:

 golestan.fisheries.ir

شماره تماس دفتر:

09111756202
آدرس:  گرگان-بلوار شهید شکاری
ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1
تعداد ماهي خاوياري صيد شده در صيدگاه هاي استان برحسب نوع گونه
سالانه استانی آماری
2
وزن كل ماهيان خاوياري صيد شده در صيدگاه هاي استان برحسب نوع گونه(كيلو گرم)
سالانه استانی آماری
3
وزن گوشت ماهيان خاوياري صيد شده در صيدگاه هاي استان برحسب نوع گونه(كيلوگرم)
سالانه استانی آماری
4
ميزان خاويار استحصال شده از ماهيان خاوياري صيد شده تحت مديريت امر ماهيان خاوياري استان برحسب نوع گونه (كيلوگرم)
سالانه استانی آماری
5 ميزان صيد ماهيان استخواني توسط تعاوني هاي پره(تن) سالانه استانی آماری
6
ميزان تكثير و پرورش ماهيان استخواني(قطعه)
سالانه استانی آماری
7 ميزان تكثير و پرورش ماهيان خاوياري سالانه استانی آماری
8
ميزان توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي
سالانه شهرستانی آماری
9 تعداد مزارع توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي سالانه شهرستانی آماری
10 مساحت (مفيد) مزارع توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي سالانه شهرستانی آماری
11 ميزان توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي ماقبل سال 7 سالانه استانی آماری
12
تعداد مزارع توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي ماقبل سال 78
سالانه استانی آماری
13
مساحت (مفيد) مزارع توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي ماقبل سال
سالانه استانی آماری
14
تعداد موافقتنامه اصولي
سالانه استانی آماری
15 تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شيلات سالانه استانی آماری
16
تعداد پروانه‌هاي تأسيس صادره شيلات
سالانه استانی آماری
17 مساحت در نظر گرفته در موافقتنامه‌هاي اصولي سالانه استانی آماری
18
مساحت در نظر گرفته در پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شيلات
سالانه استانی آماری
19
مساحت در نظر گرفته در پروانه‌هاي تأسيس صادره شيلات
سالانه استانی آماری
20
ظرفيت در نظر گرفته در موافقتنامه‌هاي اصولي
سالانه استانی آماری
21
ظرفيت در نظر گرفته در پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شيلات
سالانه استانی آماری
22
ظرفيت در نظر گرفته در پروانه‌هاي تأسيس صادره شيلات
سالانه استانی آماری
23
تعداد موافقتنامه اصولي تكثير
سالانه استانی آماری
24
تعداد پروانه بهره برداري صادره تكثير
سالانه استانی آماری
25
تعداد پروانه‌هاي تأسيس صادره تكثير
سالانه استانی آماری
26
مساحت در نظر گرفته در موافقتنامه‌هاي اصولي تكثير
سالانه استانی آماری
27
مساحت در نظر گرفته در پروانه‌هاي تأسيس صادره تكثير
سالانه استانی آماری
28
مساحت در نظر گرفته در پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره تكثير
سالانه استانی آماری
29
ظرفيت در نظر گرفته در موافقتنامه‌هاي اصولي تكثير
سالانه استانی آماری
30
ظرفيت در نظر گرفته در پروانه‌هاي تأسيس صادره تكثير
سالانه استانی آماری
31
ظرفيت در نظر گرفته در پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره تكثير
سالانه استانی آماری
32
تعداد صيادان عضو تعاوني صيادي
سالانه استانی آماری
33
تعداد شناورهاي صيادي
سالانه شهرستانی آماری
34
ميزان توليد انواع گونه هاي بچه ماهيان
سالانه استانی آماری
35
تعداد استخر پرورش ماهي گرمابي
سالانه شهرستانی آماری
36
تعداد كارگاه پرورش ماهي گرمابي
سالانه شهرستانی آماری
37
توليد ماهي پرورشي گرمابي
سالانه شهرستانی آماری
38
مساحت استخر پرورش ماهي گرمابي
سالانه شهرستانی آماری
39
تعداد افراد آسيب ديده پايگاه‌ها
سالانه شهرستانی آماری
40
تعداد بازرسي‌هاي انجام شده در پايگاه‌ها
سالانه استانی آماری
41
تعداد توقيف‌هاي انجام شده در پايگاه‌ها
سالانه استانی آماری
42
تعداد متهمين دستگير شده توسط پايگاه‌ها
سالانه استانی آماری
43
مقدار صيد و توليد آبزيان بر حسب نوع
سالانه استانی آماری
44
مقدار صيد و توليد آبزيان
سالانه استانی آماری
45
تعداد شاغلان زير بخش شيلات (صيد) استان گلستان
سالانه استانی آماری
46
تعداد شاغلان زير بخش شيلات (آبزي پروري) استان گلستان
سالانه استانی آماری
47
مساحت برداشت از منابع طبيعي و غير طبيعي
سالانه استانی آماری
48
مقدار توليد برداشت از منابع طبيعي و غير طبيعي
سالانه استانی آماری
49
مساحت مزارع پرورش ماهي
سالانه استانی آماری
50
مقدار توليد مزارع پرورش ماهي
سالانه استانی آماری
51
مساحت مزارع مزارع پرورش ميگو
سالانه استانی آماری
52
مقدار توليد مزارع پرورش ميگو
سالانه استانی آماری
53
ميزان استحصال خاوياري و گوشت ماهيان خاوياري
سالانه استانی آماری
54
كشفيات انجام گرفته توسط پايگاه‌ها
سالانه استانی آماری
55
ميزان توليد گوشت ماهيان خاوياري برحسب شهرستان
سالانه شهرستانی آماری
56
ميزان توليد ماهيان خاوياري برحسب شهرستان
سالانه شهرستانی آماری
57
ميزان توليد ماهيان استخواني برحسب شهرستان
سالانه شهرستانی آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد شیلات)

 

گزارش های آماری:


 

گزارش 01- تعداد موافقتنامه اصولي و تعداد پروانه هاي بهره برداري و تأسيس صادره شيلات.

گزارش 02- مساحت در نظرگرفته در موافقتنامه ها اصولي و پروانه هاي بهره برداري و تأسيس صادره.

گزارش 03- ظرفيت در نظرگرفته در موافقتنامه ها اصولي و پروانه هاي بهره برداري و تأسيس صادره.

گزارش 04- تعداد موافقتنامه اصولي- پروانه بهره برداري و پروانه صادره تكثير.

گزارش 05- مساحت در نظرگرفته در موافقتنامه ها اصولي، پروانه بهره برداري و پروانه صادره تكثير.

گزارش 06- ظرفيت در نظرگرفته در موافقتنامه ها اصولي، پروانه هاي بهره برداري و پروانه هاي صادره تكثير.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 04 : جدول 39- مقدار صيد و توليد آبزيان بر حسب نوع (كيلوگرم) در سال.

سالنامه جديد 04 : جدول 40- ميزان استحصال خاوياري و گوشت ماهيان خاوياري (كيلوگرم) در سال.

سالنامه جديد 04 : جدول 41- ميزان توليد انواع گونه هاي بچه ماهيان (هزار قطعه) در سال.

سالنامه جديد 04 : جدول 42- تعداد شناورهاي صيادي و تعداد صيادان عضو تعاوني تا پايان سال.

سالنامه جديد 04 : جدول 43- پرورش ماهي گرمابي در سال (سال پيش فرض).

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 14-23- مساحت (مفيد) مزارع (هكتار) توليد و استحصال گوشت ماهي در آب‌هاي داخلي در سال (سطح فعال ماهيان پرورشي) (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 15-23 (1) - ميزان توليد آبزيان (ماهيان پرورشي و ميگو) در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 16-23- توليد و رها سازي ماهيان خاوياري و استخواني استان در سال (هزار قطعه).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 16-23-(2) توليد و رها سازي ماهيان خاوياري و استخواني استان در سال (هزار قطعه).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 17-23 - آمار صيد ماهيان خاوياري و استخواني(تن).ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 1674
بازدید دیروز: 2000
بازدید ماه:13554
بازدید سال:532534
بازدید کل:25923948
معرفی سیمابر