عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

14. سازمان تعاون روستایی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

مدیریت تعاون روستایی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای حجت اله صالح المومنین

نام رابط آماری:

آقای احمد اسدی

وب سایت:

golestan.corc.ir

شماره تماس دفتر:

017-32158261-2
آدرس: گرگان-بلوار کاشانی-چهار راه بعثت-روبروی مرکز تحقیقات کشاورزی

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 ميزان خريد انوع محصولات كشاورزي سالانه استانی آماری
2 ميزان توزيع فراورده هاي نفتي سالانه استانی آماری
3 ارزش ريالي عرضه كالا و محصولات كشاورزي  سالانه استانی آماری
4 ميزان تأمين و توزيع انواع نهاده هاي كشاورزي سالانه استانی آماری
5 ميزان تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و طيور سالانه استانی آماری
6 ميزان تأمين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي سالانه استانی آماری
7 ميزان (مساحت) اجراي طرح مبارزه تلفيقي آفات سالانه استانی آماری
8 تعداد مطالعات زمينه‌يابي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و سهام سالانه شهرستانی آماری
9 ميزان جذب تسهيلات از محل و رديف هاي بودجه و منابع داخلي بانك  سالانه شهرستانی آماری
10 ميزان آموزش به كاركنان تعاونيها سالانه استانی آماری
11 تعداد دوره هاي آموزش اجرا شده ويژه نظام صنفي و تشكل ها  سالانه استانی آماری
12 تعداد موارد پيگيري تصويب آئين نامه ها در تعاوني ها  سالانه استانی آماری
13 تعداد مشاوره و حمايت حقوقي از تعاوني ها در مراجع قضايي  سالانه شهرستانی آماری
14 ميزان افزايش سرمايه تعاونيها نزد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي  سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي عضو اتحاديه در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد عضو گيري و صدور پروانه بهره برداران سالانه شهرستانی آماری
17 تعداد حسابرسي هاي انجام شده از تعاونيها      
18 تعداد ارزشيابي انجام شده از تعاونيها سالانه شهرستانی آماری
19 تعداد آسيب شناسي انجام شده از تعاونيها سالانه شهرستانی آماری
20 نظارت بر برگزاري مجامع تعاوني  سالانه شهرستانی آماری
21 تشكيل تعاونيها و اتحاديه جديد  سالانه شهرستانی آماری
22 تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
23 تعداد اعضاي شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
24 سرمايه شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
25 ذخيره قانوني شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
26 تعداد شركت هاي تعاوني كشاورزي سالانه آبادی آماری
27 تعداد اعضا شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي سالانه آبادی آماری
28 تعداد شاغلان شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي سالانه شهرستانی آماری
29 ميزان سرمايه شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي سالانه شهرستانی آماری
30 تعداد اتحاديه هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
31 ميزان سرمايه اتحاديه هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
32 ذخيره قانوني اتحاديه هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
 33 ميزان سرمايه اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
34 تعداد اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
35 تعداد اعضا اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
36 ميزان ذخيره قانوني اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
37 ميزان سرمايه شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
38 تعداد شاغلان شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
39 تعداد شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
40 تعداد عضو شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
41 ميزان سرمايه شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
42 تعداد اعضا شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
43 تعداد شاغلان شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
44 تعداد شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
45 ميزان ذخيره قانوني شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
01 مشخصات اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
02 مشخصات شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
03 مشخصات شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
04 شركت تعاوني روستايي زنان سالانه شهرستانی اطلاعاتی
05 مشخصات اتحاديه تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
06 مشخصات شركتهاي تعاوني روستايي توليد سالانه شهرستانی اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد تعاون روستایی)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- ميزان خريد انوع محصولات كشاورزي(تن).

جدول 02- ميزان توزيع فراورده هاي نفتي(ليتر).

جدول 03- ارزش ريالي عرضه كالا و محصولات كشاورزي(تن).

جدول 04- ميزان تأمين و توزيع انواع نهاده هاي كشاورزي.

جدول 05- ميزان تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و طيور(كيلو).

جدول 06- ميزان تأمين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي.

جدول 07- ميزان (مساحت) اجراي طرح مبارزه تلفيقي آفات(هكتار).

جدول 08- تعداد مطالعات زمينه‌يابي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و سهام(هكتار).

جدول 09- ميزان جذب تسهيلات از محل و رديف هاي بودجه و منابع داخلي بانك(ريال).

جدول 10- ميزان آموزش به كاركنان تعاونيها(نفر روز).

جدول 11- تعداد دوره هاي آموزش اجرا شده ويژه نظام صنفي و تشكل ها(تعداد).

جدول 12- تعداد موارد پيگيري تصويب آئين نامه ها در تعاوني ها(تعداد).

جدول 13- تعداد مشاوره و حمايت حقوقي از تعاوني ها در مراجع قضايي(تعداد).

جدول 14- ميزان افزايش سرمايه تعاونيها نزد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي(ريال).

 جدول 15- تشكيل تعاونيها و اتحاديه جديد(تعداد).

جدول 16- تعداد عضو گيري و صدور پروانه بهره برداران(نفر).

جدول 17- تعداد حسابرسي هاي انجام شده از تعاونيها(تعداد).

جدول 18- تعداد ارزشيابي انجام شده از تعاونيها(تعداد).

جدول 19- نظارت بر برگزاري مجامع تعاوني(تعداد).

 

 

نمودار 01- ميزان خريد انوع محصولات كشاورزي(تن)(انواع محصولات كشاورزي پيش فرض).

نمودار 02- ميزان تأمين و توزيع انواع نهاده هاي كشاورزي(انواع نهادها پيش فرض).

نمودار 03- ميزان تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و طيور(كيلو).

نمودار 04- ميزان تأمين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي(انواع ماشين آلات كشاورزي پيش فرض).

نمودار 05- ميزان (مساحت) اجراي طرح مبارزه تلفيقي آفات(هكتار).

نمودار 06- ميزان آموزش به كاركنان تعاونيها(نفر روز).

نمودار 07-ميزان افزايش سرمايه تعاونيها نزد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي(ريال)(شهرستان پيش فرض).

نمودار 08- تشكيل تعاونيها و اتحاديه جديد(تعداد)(شهرستان پيش فرض).

نمودار 09- تعداد عضو گيري و صدور پروانه بهره برداران(نفر))(شهرستان پيش فرض).

نمودار 10- نظارت بر برگزاري مجامع تعاوني(تعداد)(شهرستان پيش فرض).

 

 

 

سالنامه آماری و گزارشات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:


 

سالنامه جديد 05 : جدول 40- مشخصات عمومي شركتهاي تعاوني كشاورزي در پايان سال (وضع فعاليت پيش فرض).

 سالنامه جديد 11 : جدول 09- مشخصات عمومي شركتهاي تعاوني روستايي در پایان سال (وضع فعاليت پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 10- مشخصات عمومي اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي در پايان سال (وضع فعاليت پيش فرض).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 2141
بازدید دیروز: 2875
بازدید ماه:20680
بازدید سال:370038
بازدید کل:25220542
معرفی سیمابر