عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

15. اداره کل دامپزشکی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل دامپزشکی استان گلستان        

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

دکتر غلامرضا مهرآبی

نام رابط آماری:

آقای جلالی

وب سایت:

www.golestan.ivo.ir

شماره تماس دفتر:

017-32420940
آدرس: گرگان-بزرگ راه کلانتری-بعد از کارخانه یخ دو راهی زنگیان.

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعات) اطلاعات موجود
1 عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
2  كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
3  تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
4  تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
5  بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
6  تعداد مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
7  تعداد نمونه‌برداري‌هاي ادواري، نظارتي و كنترلي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
8  تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
9  تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
10  تعداد بازديد فني بهداشتي بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
11  تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
12  جمعيت انواع دام ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
13  تعداد راس دام معاينه شده قبل از كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
14  تعداد راس دام بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
15  تعداد راس نظارت شرعي هنگام كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
16  وزن كل لاشه‌هاي كشتار شده ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
17  تعداد راس لاشه ضبط و معدوم شده هنگام كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
18  وزن لاشه ضبط و معدوم شده ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
19  وزن آلايش‌هاي خوراكي ضبط و معدوم شده ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
20  تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
21 تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
22 تعداد آزمايشگاه‌هاي دولتي و خصوصي  ماهانه شهرستانی آماری 93 به بعد
23  مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
24 تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
25 تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
26 تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
27 تعداد كل بازديد فني بهداشتي خودروهاي حمل تحت نظارت  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
28 تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري‌هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
29 تعداد انواع مراكز پرورش طيور ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
30 تعداد نمونه جهت مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
31 تعداد كشتارگاه‌هاي دام ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
32 تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه‌هاي دام  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
33  تعداد كشتارگاه‌هاي طيور ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
34 تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه‌هاي طيور ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
35  تعداد طيورزنده معاينه شده قبل از كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
36  تعداد طيور حذف و معدوم شده قبل از كشتار  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
37  تعداد قطعه طيور مورد نظارت شرعي هنگام كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
38  كيلوگرم وزن طيور حذف شده قبل از كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
39  تعداد لاشه طيور بازديد بهداشتي شده ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
40  وزن لاشه طيور كشتاري بازديد شده ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
41  تعداد لاشه طيور ضبط و معدوم شده پس از كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
42  كيلوگرم وزن لاشه طيور معدوم شده پس از كشتار ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
43  تعداد لاشه‌هاي طيور ضبط و معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
44  كيلوگرم وزن لاشه هاي طيور معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
45  كيلوگرم آلايش خوراكي ضبط شده طيور در مراكز مصرف ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
46  نمونه برداري لاشه،آلايش و ....نظارت ادواري، صادرات و... ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
47  تعداد كشتارشده و بازديد بهداشتي ساير ماكيان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
48  تعداد مزارع تلفاتي تحت كنترل جهت معدوم سازي بهداشتي ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
49  تعداد بازديد فني بهداشتي صدور، تمديد پروانه مزارع پرورش طيور و ماكيان ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
50  تعداد نظارت فني و بهداشتي بر چرخه توزيع واكسن و مواد بيولوژيك طيور ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
51  مساحت سم پاشي و مبارزه با بيماري هاي انگلي  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
52 مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
53 تعداد واحدهاي قرنطينه موجود  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
54 تعداد واحدهاي فني دامپزشكي ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
55  مزارع آبزي پروري  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
56  آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات  ماهانه استانی آماری 94 به بعد
57 مقدار محصول حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات  ماهانه استانی آماری 94 به بعد
58  تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي  سالانه شهرستانی آماری 89 به بعد
59  تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي  سالانه شهرستانی آماری 89 به بعد
60  تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي دام  سالانه شهرستانی آماری 89 به بعد
61  تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور  سالانه شهرستانی آماری 89 به بعد
62  ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي دام  سالانه شهرستانی آماری 89 به بعد
63  ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور  سالانه شهرستانی آماری 89 به بعد
64  تعداد پست‌هاي قرنطينه دام  سالانه شهرستانی آماری 90 به بعد
65  تعداد مراكز عرضه فرآورده هاي خام دامي سالانه شهرستانی آماری 94 به بعد
66  تعداد مراكز عرضه نظارت دام  سالانه شهرستانی آماری 94 به بعد
67  تعداد نمونه برداري ادواري، نظارتي و كنترلي از كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي  ماهانه شهرستانی آماری 94 به بعد
68  تعداد آمار گواهي صادره اقلام دام و طيور درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
69  مقدار محصول اقلام دام و طيور درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
70  فرآورده هاي خام دامي درون استاني ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
71  تخم مرغ نطفه دار درون استاني ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
72  جوجه يك روزه درون استاني ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
73  خوراك آماده دام،طيور،آبزيان درون استاني ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
74  نهاد هاي اوليه دامي درون استاني ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
75  مرغ زنده گوشتي درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
76  مرغ مادر و تخمگذار درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
77  دام زنده سبك درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
78  دام زنده سنگين درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
79  شتر درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
80  تك سميان درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
81  واكسن درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
82  پوست خام گاوي درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
83  پوست خام گوسفند درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد
84  ساير درون استاني  ماهانه شهرستانی آماری 96 به بعد

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد دامپزشکی)

 

گزارشات آماری:


 

جدول 01- عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير (سال و ماه پيش فرض).

جدول 02- كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام (سال و ماه پيش فرض).

جدول 03- تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04- تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05- تعداد بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دام (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06- تعداد مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 07- تعداد نمونه‌برداري‌هاي ادواري، نظارتي و كنترلي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 08- تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 09- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 10- تعداد بازديد فني بهداشتي بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 11- تعداد نمونه برداري ادواري، نظارتي و كنترلي از كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 12- جمعيت انواع دام بر حسب شهرستان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 13- تعداد راس انواع دام معاينه شده قبل از كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 14- تعداد راس انواع دام بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 15- تعداد راس نظارت شرعي هنگام كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 16- وزن كل لاشه هاي كشتار شده (تن) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 17- تعداد راس لاشه ضبط و معدوم شده هنگام كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 18- وزن لاشه ضبط و معدوم شده (كيلوگرم ) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 19- وزن آلايش هاي خوراكي ضبط و معدوم شده (كيلوگرم) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 20- تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 21- تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان (سال و ماه پيش فرض) .

جدول 22- تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي شهرستانهاي استان (سال پيش فرض).

جدول 23- مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 24- تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان در ماه (سال پيش فرض).

جدول 25- تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان در ماه (سال پيش فرض).

جدول 26- تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت (سال و ماه پيش فرض).

جدول 27- تعداد كل بازديد فني بهداشتي خودرو هاي حمل تحت نظارت (ماه پيش فرض).

جدول 28- تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور (سال و ماه پيش فرض).

جدول 29- تعداد انواع مراكز پرورش طيور (سال و ماه پيش فرض).

جدول 30- تعداد نمونه جهت مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري (سال و ماه پيش فرض).

جدول 31- تعداد كشتارگاه هاي دام و طيور در سال (سال پيش فرض).

جدول 32- تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي دام و طيور در سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 33- تعداد طيورزنده معاينه شده قبل از كشتار (هزار قطعه) در سال (ماه پيش فرض).

جدول 34- مقايسه ماهانه تعداد طيور حذف و معدوم شده قبل از كشتار در سال (سال پيش فرض).

جدول 35- تعداد قطعه طيور مورد نظارت شرعي هنگام كشتار در سال (سال پيش فرض).

جدول 36- مقايسه تعداد طيور زنده معاينه شده و حذف و معدوم شده قبل كشتار با طيور ذبح شده شرعي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 37- مقايسه ماهانه تعداد و وزن لاشه هاي طيور بازديد شده بهداشتي در سال (سال پيش فرض).

جدول 38- مقايسه ماهانه لاشه طيور معدوم شده پس از كشتار (سال پيش فرض).

جدول 39- تعداد و وزن لاشه هاي طيور ضبط و معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف در سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 40- آلايش خوراكي ضبط شده طيور در مراكز مصرف (كيلوگرم) (سال پيش فرض).

جدول 41- تعداد نظارت فني و بهداشتي بر چرخه توزيع واكسن و مواد بيولوژيك طيور (سال پيش فرض).

جدول 42- مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام (سال و ماه پيش فرض).

جدول 43- تعداد مزارع آبزي پروري و واحدهاي قرنطينه و فني در شهرستانهاي استان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 44- آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات (سال پيش فرض).

جدول 45- مقدار محصول حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات (سال و ماه پيش فرض).

جدول 46- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي و غيردولتي بر حسب عنوان شغلي (سال پيش فرض).

جدول 47- تعداد مراكز عرضه و نظارت و قرنطينه دام و فراورده هاي خام دامي در سال (سال پيش فرض).

جدول 48- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي صنعتي و سنتي طيور بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض).

جدول 49- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي صنعتي و سنتي دام بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض).

جدول 50- تعداد نمونه برداري ادواري، نظارتي و كنترلي از كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي در سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 51- تعداد نمونه برداري از لاشه،آلايش و تعداد نظارت ادواري در سال (سال پيش فرض).

جدول 52- تعداد كشتارشده و بازديد بهداشتي ساير ماكيان (قطعه) در سال (سال پيش فرض).

جدول 53- تعداد ماهانه مزارع تلفاتي تحت كنترل جهت معدوم سازي در سال (سال پيش فرض).

جدول 54- تعداد بازديد فني بهداشتي صدور، تمديد پروانه مزارع پرورش طيور و ماكيان (سال پيش فرض).

جدول 55- سمپاشي براي پيشگيري و درمان بيماريهاي انگلي دام (مترمربع) درسال (سال پيش فرض).

جدول 56- محصولات درون استاني به تفكيك نوع (سال و ماه پيش فرض).

جدول 57- مقدار محصول اقلام دام و طيور درون استاني به تفكيك نوع در شهرستان‌هاي استان (شهرستان و ماه پيش فرض).

جدول 58- تعداد آمار گواهي صادره اقلام دام و طيور درون استاني (شهرستان و سال پيش فرض).

 

 

نمودار 01- عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير (سال، ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 02- كنترل و پايش و مبارزه عليه انواع بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام (سال،ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 03- تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي (سال، ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ماهانه تعداد راس انواع دام بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار (سال و شهرستان پيش فرض).

 

نمودار 05- مقايسه ماهانه تعداد بازديد فني بهداشتي جهت مبارزه با بيماري هاي طيور (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 06- مقايسه ماهانه تعداد و وزن لاشه هاي طيور بازديد شده بهداشتي در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان:


 

 

 

 سالنامه جديد 05 : جدول 19- تعداد مراكز  عرضه دام و فراورده‌هاي خام دامي (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 05: جدول 20- تعداد پست هاي قرنطينه دام به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 18: جدول 18-تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 18: جدول 19- تعداد داروخانه ها، مراكز مايه كوبي، درمانگاه ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي (خصوصي و دولتي) به تفكيك شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض).

  گزارش اقتصادي : جدول شماره 17-22- عملكرد شاخص هاي بخش دامپزشكي در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-22- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-22- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-22- آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي.

 

  

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 387
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42943
بازدید سال:503423
بازدید کل:25353927
معرفی سیمابر