عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

18. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای محمد جواد ساوری

نام رابط آماری:

خانم کابلی

وب سایت:

ww.golestanchto.ir

شماره تماس دفتر:

017-32261800-3

آدرس:

گرگان خیابان آفتاب 15-جنب امامزاده نور

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعات)
01  تعداد آثار منقول ثبت شده تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
02  تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار جهاني تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
03  تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
04  تعداد آثار مرمت شده تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
05  تعداد آثار خريداري شده (بناء محوطه) تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
06  تعداد آثار احياء شده و در حال بهره‌برداري تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
07  تعداد آثار گمانه‌زني و كاوش باستان‌شناسي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
08  تعداد گردشگران ورودي خارجي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
09  تعداد جهانگردان خارجي استفاده كننده از هتل ها بر حسب ماه  ماهانه استانی آماری
10  تعداد بازديدكنندگان از موزه‌ها و بناهاي تاريخي در سال  سالانه استانی آماری
11  تعداد مجوزهاي صادره شده براي صنعتگران خانگي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
12  تعداد نفرات آموزش ديده صنايع دستي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
13  تعهد شناسنامه‌دار كردن هنرمندان تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
14  تعهد شناسنامه‌دار كردن كارگاه تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
15  تعداد هنرمندان بيمه شده تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
16  تعداد افراد تسهيلات گرفته در حوزه صنايع دستي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
17  تعيين حريم آثار و بنا هاي تاريخي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
18  تعداد نمايشگاه سراسري برگزار شده صنايع دستي تا پايان سال  سالانه استانی آماری
19  ميزان صادرات صنايع دستي تا پايان سال  سالانه استانی آماری
20  مبلغ تسهيلات پرداختي در حوزه صنايع دستي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
21  تعداد بازارچه موقت صنايع دستي تا پايان سال  سالانه استانی آماری
22  ايجاد و توسعه موسسات صنايع دستي تا پايان سال  سالانه استانی آماری
23  تعداد مجوزهاي صادره شده براي كارگاه‌هاي صنايع دستي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
24  تعداد صنعتگرات در مجوزهاي صادره شده براي كارگاه‌هاي صنايع دستي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
25  تعداد تأسيسات اقامتي برحسب درجه  سالانه استانی آماری
26  تعداد اتاق تأسيسات اقامتي برحسب درجه  سالانه استانی آماری
27 تعداد تخت تأسيسات اقامتي برحسب درجه  سالانه استانی آماری
28 تعداد مناطق گردشگري احياء از لحاظ زيرساخت‌ها تا پايان سال سالانه استانی آماری
29  تعداد افراد آموزش ديده و جديد در بخش گردشگري تا پايان سال سالانه استانی آماری
30  ميزان سرمايه گذاري انجام شده در مناطق نمونه گردشگري تا پايان سال سالانه استانی آماری
31  دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي (شهرستاني)  سالانه شهرستانی آماری
32  دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي (استاني)  سالانه استانی آماری
33 عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش ايرانگردي و جهانگردي در برنامه چهارم بر اساس سند ملي توسعه استان گلستان در سال سالانه استانی آماری
34  تعداد گردشگران ورودي داخلي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
35  تعداد آثار واجد ارزش تاريخي تا پايان سال  سالانه شهرستانی آماری
36 اقامتگاه ها(اتوماتيك)  سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
37  بانك اطلاعات عمومي موزه هاي استان گلستان  سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
38  تعداد واحدهاي پذيرائي بين راهي  سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
39  آمار پذيرفته شدگان مهر اصالت يونسكو  سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
01  ليست واحدهاي پذيرائي بين راهي  سالانه شهرستانی اطلاعاتی
02  بانك اطلاعات عمومي موزه هاي استان گلستان  سالانه شهرستانی اطلاعاتی
03  اطلاعات چارچوبي اقامتگاههاي عمومي  سالانه شهرستانی اطلاعاتی
04  آمار پذيرفته شدگان مهر اصالت يونسكو  سالانه شهرستانی اطلاعاتی
05  ليست فروشگاه هاي صنايع دستي شهرستان  سالانه شهرستانی اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

 (مشاهده داشبورد مدیریتی میراث(میراث فرهنگی))

 

(مشاهده داشبورد مدیریتی میراث(گردشگری))

 میراث فرهنگی:


 

جدول 01- تعداد آثار منقول ثبت شده تا پايان سال..

جدول 02- تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار جهاني تا پايان سال.

جدول 03- تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي تا پايان سال.

جدول 04- تعداد آثار مرمت شده تا پايان سال.

جدول 05- تعداد آثار خريداري شده (بناء محوطه) تا پايان سال.

جدول 06- تعداد آثار احياء شده و در حال بهره‌برداري تا پايان سال.

جدول 07- تعداد آثار گمانه‌زني و كاوش باستان‌شناسي تا پايان سال.

جدول 08- تعداد بازديدكنندگان از موزه‌ها و بناهاي تاريخي در سال.

جدول 09- تعداد موزه‌هاي استان (وابسته و غیروابسته) برحسب شهرستان (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 10- تعيين حريم آثار و بنا هاي تاريخي تا پايان سال. 

جدول 11- تعداد آثار واجد ارزش تاريخي تا پايان سال. 

 

صنایع دستی:


 

جدول 01- آمار پذيرفته شدگان مهر اصالت يونسكو برحسب شهرستان تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 02- تعداد مجوزهاي صادره شده براي صنعتگران خانگي در سال.

جدول 03- تعداد هنرمندان بيمه شده در سال.

جدول 04- تعهد شناسنامه‌دار كردن هنرمندان در سال.

جدول 05- تعهد شناسنامه‌دار كردن كارگاه در سال.

جدول 06- تعداد نفرات آموزش ديده صنايع دستي در سال.

جدول 07- تعداد افراد تسهيلات گرفته در حوزه صنايع دستي در سال.

جدول 08- تعداد نمايشگاه سراسري برگزار شده صنايع دستي در سال.

 جدول 09- ميزان صادرات صنايع دستي در سال.

 جدول 10- مبلغ تسهيلات پرداختي در حوزه صنايع دستي در سال(ریال).

جدول 11- تعداد بازارچه موقت صنايع دستي در سال.

جدول 12- ايجاد و توسعه موسسات صنايع دستي در سال.

 

 

گردشگری:


 

جدول 01- تعداد تأسيسات اقامتي برحسب درجه.

جدول 02- تعداد اتاق تأسيسات اقامتي برحسب درجه.

جدول 03- تعداد تخت تأسيسات اقامتي برحسب درجه.

جدول 04- تعداد مناطق گردشگري احياء از لحاظ زيرساخت‌ها تا پايان سال.

جدول 05- تعداد افراد آموزش ديده و جديد در بخش گردشگري  در سال.

جدول 06- ميزان سرمايه گذاري انجام شده در مناطق نمونه گردشگري در سال.

جدول 07- تعداد جهانگردان خارجي استفاده كننده از هتل ها بر حسب ماه (سال پیش فرض).

جدول 08- تعداد گردشگران ورودي خارجي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش در سال.

 جدول 09- تعداد گردشگران ورودي داخلي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش در سال.

جدول 10- تعداد واحدهاي پذيرائي بين راهي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

  جدول 11- تعداد دفاتر خدمات مسافرتي گردشگري شهرستان‌هاي استان در سال.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 11: جدول 11-تعداد اقامتگاه هاي استان تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

سالنامه جديد 11: جدول 12- ظرفيت اقامتگاه هاي استان گلستان بر حسب درجه تا پايان سال.

سالنامه جديد 19 : جدول 12- تعداد بازديدكنندگان از موزه ها و اماكن تاريخي در سال.

.سالنامه 19 : جدول 18- گردشگران خارجي استفاده كننده از هتل‌های استان در سال .

سالنامه 19: جدول 18- تعداد جهانگردان خارجي استفاده‌كننده از هتل‌ها برحسب ماه در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 19 : نمودار 02- تعداد جهانگردان خارجي استفاده‌كننده از هتل‌ها در سال‌هاي مختلف (ماه و كشور مبدأ پيش فرض).

 

گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-14- تعداد مسافران داخلي و خارجي اقامت داده شده در هتل هاي استان در سال.

  گزارش اقتصادي: جدول شماره 03-14-مشخصات هتل‌هاي استان به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-14- تعداد بازديدكنندگان از موزه‌ها و بناهاي تاريخي استان گلستان در سال.

گزارش اقتصادي: جدول شماره 05-14-مشخصات مهمان‌پذيرهاي استان به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض)

گزارش اقتصادي: جدول شماره 06-14- مشخصات هتل آپارتمان‌ها، پانسيون‌ها و مجتمع‌هاي پذيرايي استان به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-14- تعداد پايانه‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در سطح استان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-14- عمده فعاليت ها و عملكرد شاخص‌هاي هدف كمي بخش ايرانگردي و جهانگردي در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 25-14- تعداد مجوزهاي صادر شده براي صنعتگران خانگي و كارگاه‌هاي صنايع دستي به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض). 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 945
بازدید دیروز: 540
بازدید ماه:4361
بازدید سال:409118
بازدید کل:25800532
معرفی سیمابر