عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

25. صدا و سیمای مرکز گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

 صدا و سیمای مرکز گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

رئیس                                  

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای منتظرحجت

نام رابط آماری:

عماد شموشکی

وب سایت:

 www.golestan.irib.ir

شماره تماس دفتر:

017-31162000
آدرس:  

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

ميزان توليد صداي (فارسي/ تركمني برون مرزي) برحسب ساختارهاي چهارده گانه ماه استان آماری

02

ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه

ماه

استان

آماری

03

ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه

ماه

استان

آماری

04

تعداد استوديوهاي ضبط و پخش تلويزيوني
سال استان آماری

05

تعداد استوديوهاي ضبط و پخش راديويي
سال استان آماری

06

تعداد ايستگاه هاي ماهواره اي تلويزيوني سال استان آماری

07

ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد- ماه استان آماری

08

مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه ماه استان آماری

09

ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب ماه استان آماری
10 تعداد انواع ايستگاه‌هاي صدا و سيما سال استان آماری
11 تعداد انواع فرستنده هاي صدا و سيما سال استان آماری
12 درصد پوشش جمعيتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان سال استان آماری
13 ميزان حضور مركز گلستان در شبكه‌هاي سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران طي سال سال استان آماری
14 تعداد عنوان تله سال استان آماری
15 تعداد عنوان نمايشي سال استان آماری
16 تعداد قسمت انيميشن سال استان آماری
17 مدت انيميشن توليدي استان سال استان آماری
18 مدت توليد تله سال استان آماری
19 مدت توليد نمايشي سال استان آماری
20 تعداد پخش خبر و گزارش خبري از شبكه(هاي) راديويي مركز سال استان آماری
21 مدت پخش خبر و گزارش خبري از شبكه(هاي) راديويي مركز سال استان آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد صدا و سیما)

 بخش سیما:


 

جدول 01 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (سال پيش فرض).

جدول 02 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (ماه پيش فرض).

جدول 03 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

جدول 04 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

جدول 05 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

جدول 06 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

جدول 07 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

جدول 08 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

جدول 09 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

جدول 10 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

جدول 11 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

جدول 12 : مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 13 : روند سالانه مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

جدول 14 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

 

نمودار 01 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 02 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (ماه پيش فرض).

نمودار 03 : مقايسه ماهانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (سال پيش فرض).

نمودار 04 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 05 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

نمودار 06 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

نمودار 07 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 08 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

نمودار 09 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

نمودار 10 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 11 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

نمودار 12 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

نمودار 13 : مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 14 : روند سالانه مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

نمودار 15 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

 

بخش صدا:


 

جدول 15 : ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 16 : روند سالانه ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (فصل پيش فرض).

جدول 17 : مقايسه فصلي ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال پيش فرض).

جدول 18 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 19 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

جدول 20 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

جدول 21 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال و فصل پيش فرض).

جدول 22 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

جدول 23 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

جدول 24 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

جدول 25: روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

جدول 26 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

جدول 27 : مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 28 : روند سالانه مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

جدول 29 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

 

نمودار 16 : ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 17 : روند سالانه ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (فصل پيش فرض).

نمودار 18 : مقايسه فصلي ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال پيش فرض).

نمودار 19 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 20 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

نمودار 21 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

نمودار 22 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 23 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

نمودار 24 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

نمودار 25 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 26 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

نمودار 27 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

نمودار 28 : مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 29 : روند سالانه مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

نمودار 30 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 13: جدول 07- تعداد ايستگاه و فرستنده هاي اصلي راديويي موج متوسط، تلويزيوني و اف.ام .

سالنامه جديد 19: جدول 01- ميزان توليد برنامه هاي محلي صداي جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) برحسب موضوع در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 19: جدول 02- ميزان توليد برنامه هاي محلي سيما جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) برحسب موضوع در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 19: جدول 03- روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف .

سالنامه جديد 19: جدول 04- روند ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف .

سالنامه جديد 19: جدول 05- ميزان پخش خبر و گزارش خبري از شبكه(هاي) راديويي مركز گلستان .

سالنامه جديد 19: جدول 06- ميزان توليد تله فيلم، برنامه نمايشي و انيميشن مركز گلستان به تفكيك حوزه هاي توليدي .

گزارش اقتصادي : جدول ‌شماره 01-12- درصد پوشش جمعيتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-12(1)- تعداد رله و استوديوهاي ضبط و پخش تلويزيوني صدا و سيماي مركز گلستان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-12(2)- تعداد فرستنده صدا و سيماي مركز گلستان تا پايان سال .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-12- عملكرد ساعات توليد و پخش برنامه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-12- ميزان حضور مركز گلستان در شبكه‌هاي سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 292
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1147
بازدید سال:341265
بازدید کل:25732679
معرفی سیمابر