عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

26. اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان   

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی:

محمد علی طالع زاری

نام رابط آماری:

علی سوخت سرایی

وب سایت:

http://www.isaar.ir/states/golestan

شماره تماس دفتر:

017-32342003

آدرس:  گرگان-خیابان پنج آذر-ابتدای کوی ویلا

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

همسر و فرزندان شاهد تحت پوشش بنياد شهيد سال شهرستانی آماری

02

والدين خانوار هاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد سال شهرستانی آماری

03

تعداد خانوار شاهد حقوق بگير تحت پوشش سال استان آماری

04

تعداد خانوار شاهد مستمري بگير تحت پوشش سال استان آماری

05

مبلغ پرداختي به خانوار شاهد حقوق بگير تحت پوشش سال استان آماری

06

مبلغ پرداختي به خانوار شاهد مستمري بگير تحت پوشش سال استان آماری

07

تعداد استفاده كنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد تحت پوشش سال شهرستانی آماری

08

مبلغ پرداختي به خانوار شاهد استفاده كننده از خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد تحت پوشش سال شهرستانی آماری

09

تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسب در صد جانبازي در پايان سال سال شهرستانی آماری
10 تعداد جانبازان حقوق و مستمري بگير تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگان سال شهرستانی آماری
11 مبلغ پرداختي به جانبازان حقوق و مستمري بگير تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگان سال شهرستانی آماری
12 تعداد افراد خانوار هاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد سال شهرستانی آماری
13 تعداد ايثارگران تحت پوشش سال شهرستانی آماری
14 تعداد خانوار شاهد حقوق بگير تحت پوشش سال شهرستانی آماری
15 مبلغ پرداختي به خانوار شاهد حقوق بگير تحت پوشش سال شهرستانی آماری
16 تعداد جانبازان حقوق بگير تحت پوشش سال شهرستانی آماری
17 مبلغ پرداختي جانبازان حقوق بگير تحت پوشش سال شهرستانی آماری
18 تعداد افراد تحت پوشش خانواده هاي ايثارگر سال شهرستانی آماری
19 تعداد افراد خانواده ايثارگران استفاده‌كننده از تسهيلات تحصيلي سال شهرستانی آماری
20 مبلغ تسهيلات تحصيلي خانواده ايثارگران سال شهرستانی آماری
21 تعداد وام‌هاي مسكن پرداخت شده به خانواده ايثارگران سال شهرستانی آماری
22 مبلغ وام‌هاي مسكن پرداخت شده به خانواده ايثارگران سال شهرستانی آماری
23 تعداد افراد بهره‌مند از تسهيلات اشتغال خانواده ايثارگران سال شهرستانی آماری
24 تعداد افراد بهره‌مند از هديه ازدواج خانواده ايثارگران سال شهرستانی آماری
25 تعداد افراد بهره‌مند از خدمات فرهنگي خانواده ايثارگران سال استان آماری
26 مبلغ پرداختي براي خدمات فرهنگي خانواده ايثارگران سال استان آماری
27 تعداد ديدار و سركشي از خانواده ايثارگران سال شهرستانی آماری
28 تعداد نشريات تحت پوشش و حمايت شاهد سال استان آماری
29 تعداد افراد خانواده ايثارگران تحت خدمات بيمه اي و درماني ماه استان آماری
30 مساحت گلزارهاي ساماندهي شده سال شهرستانی آماری
31 مساحت كل گلزارها سال شهرستانی آماری

 

 

 داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد بنیاد شهید و امور ایثارگران)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- تعداد افراد استفاده‌كننده از تسهيلات تحصيلي قبل از دانشگاه (عمومي) خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال (سال پيش فرض).

جدول 02- تعداد افراد استفاده‌كننده از تسهيلات تحصيلي دانشگاهي (عالي) خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال (سال پيش فرض).

جدول 03- تعداد افراد استفاده‌كننده از تسهيلات تحصيلي عمومي و عالي خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال (سال پيش فرض).

جدول 04- مبلغ پرداختي بايت تسهيلات تحصيلي قبل از دانشگاه (عمومي) به خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال (سال پيش فرض).

جدول 05- مبلغ پرداختي بايت تسهيلات تحصيلي دانشگاهي (عالي) به خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال (سال پيش فرض).

جدول 06- مبلغ پرداختي بايت تسهيلات تحصيلي قبل از دانشگاه (عمومي) و دانشگاهي (عالي) به خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال (سال پيش فرض).

جدول 07- روند تعداد افراد استفاده‌كننده از تسهيلات تحصيلي قبل از دانشگاه (عمومي) و دانشگاهي (عالي) خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال‌هاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

جدول 08- روند مبلغ پرداختي بايت تسهيلات تحصيلي قبل از دانشگاه (عمومي) و دانشگاهي (عالي) به خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال‌هاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

جدول 09- روند تعداد افراد استفاده‌كننده از تسهيلات و مبلغ پرداختي بايت تسهيلات تحصيلي قبل از دانشگاه.

جدول 10- مبلغ و تعداد وام‌هاي مسكن پرداخت شده به خانواده ايثارگران (خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان) شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 11- روند مبلغ و تعداد وام‌هاي مسكن پرداخت شده به خانواده ايثارگران (خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان) شهرستان‌هاي استان در سال‌هاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

جدول 12- تعداد افراد بهره‌مند از تسهيلات اشتغال انواع خانواده ايثارگران (شاهد و جانباز) شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال (سال پيش فرض).

جدول 13- روند تعداد افراد بهره‌مند از تسهيلات اشتغال انواع خانواده ايثارگران (شاهد و جانباز) شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تسهيلات در سال‌هاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

جدول 14- تعداد افراد بهره‌مند از خدمات فرهنگي و مبلغ پرداختي براي خدمات فرهنگي خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان در سال.

جدول 15- تعداد ديدار و سركشي كاركنان و مسئولين دستگاه هاي اجرايي از خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 16- روند تعداد ديدار و سركشي كاركنان و مسئولين دستگاه هاي اجرايي از خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان در سال‌هاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

جدول 17- تعداد افراد خانواده ايثارگران تحت خدمات بيمه اي و درماني در پايان ماه سال (ماه پيش فرض).

جدول 18- مساحت گلزارهاي ساماندهي شده شهرستان‌هاي استان در سال..

جدول 19- مساحت كل گلزارها و گلزارهاي ساماندهي شده شهرستان‌هاي استان در سال.

جدول 20- تعداد نشريات تحت پوشش و حمايت شاهد در سال.

جدول 21- تعداد افراد بهره‌مند از هديه ازدواج خانواده ايثارگران(استفاده كنندگان از تسهيلات ازدواج پيش فرض).

جدول 22- تعداد افراد تحت پوشش خانواده هاي ايثارگر(نوع پوشش حقوق ايثارگران پيش فرض).

جدول 23- تعداد ايثارگران تحت پوشش(نوع ايثارگران پيش فرض).

 

نمودار 01- تعداد افراد استفاده‌كننده از تسهيلات تحصيلي عمومي و عالي خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 02- مبلغ پرداختي بايت تسهيلات تحصيلي قبل از دانشگاه (عمومي) و دانشگاهي (عالي) به خانواده ايثارگران شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 03- تعداد افراد بهره‌مند از تسهيلات انواع اشتغال خانواده ايثارگران (شاهد و جانباز) شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض). 

نمودار 04- تعداد افراد بهره‌مند از خدمات فرهنگي خانواده ايثارگران (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 05- مبلغ پرداختي براي خدمات فرهنگي خانواده ايثارگران (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 06- روند سالانه تعداد افراد خانواده ايثارگران تحت انواع خدمات بيمه اي و درماني در پايان اسفند.

نمودار 07- تعداد كل ايثارگران تحت پوشش شهرستانهاي استان(سال و نوع ايثارگران پيش فرض).

نمودار 08- تعداد ايثارگران مرد و زن تحت پوشش شهرستان‌هاي استان (سال و نوع ايثارگران پيش فرض).

  

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:

 


 

سالنامه جديد 16: جدول 09- تعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب نوع خويشاوندي تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16: جدول 10- تعداد خانوارهاي شاهد حقوق و مستمري بگير ‌تحت ‌پوشش بنياد شهيد و ‌امور ايثارگران ‌و ‌مبلغ پرداختي ‌به ‌آنان (ميليون ريال).

سالنامه جديد 16: جدول 11- خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد، جانبازان و آزادگان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به آنان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16: جدول 12- تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسب درصد جانبازي در پايان اسفند (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16: جدول 13- تعدادجانبازان حقوق و مستمري بگير تحت پوشش بنياد شهيد وامور ايثارگران و مبلغ پرداختي به آنان در سال (سال پيش فرض).

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 178
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1033
بازدید سال:341151
بازدید کل:25732565
معرفی سیمابر