عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

28. کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

کمیته امداد امام خمینی (ره)                 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

 

نام رابط آماری:

 

وب سایت:

 

شماره تماس دفتر:

 
آدرس:  

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد خانوارهاي تحت حمايت برحسب علت حمايت سالانه  شهرستان آماری

02

تعداد خانوارهاي تحت حمايت با سرپرست زن بر حسب نوع طرح حمايتي- كميته امداد  سالانه شهرستان آماری

03

تعداد خانوارهاي تحت حمايت بر حسب بعد خانوار سالانه شهرستان آماری

04

تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب شهري و روستايي سالانه شهرستان آماری

05

تعداد خانوار بيمه شده تأمين اجتماعي تحت حمايت  سالانه شهرستان آماری

06

 تعداد نفرات تحت حمايت با سرپرست زن بر حسب نوع طرح حمايتي-كميته امداد

سالانه

شهرستان

آماری

07

تعداد افراد بيمه شده بر حسب جنسيت

سالانه

شهرستان

 آماری

08

تعداد محصلين تحت حمايت- كميته امداد  سالانه شهرستان  آماری

09

تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب جنس سالانه شهرستان آماری
10 تعداد معافيت سربازي فرزندان مددجو تحت حمايت   سالانه شهرستان  آماری
11 تعداد افراد بيمه شده بر حسب اصلي يا تبعي   سالانه شهرستان آماری
12 تعداد افراد دريافت‌كننده جهزيه يا كمك هزينه ازدواج  سالانه شهرستان آماری
13 تعداد حاميان ايتام بر حسب وضعيت حقوقي  سالانه  شهرستان آماری
14 مبلغ پرداختي به ايتام توسط حاميان  سالانه شهرستان  آماری
15 تعداد مراكز درماني طرف قرارداد با كميته امداد امام خميني (ره) برحسب نوع مركز  سالانه  شهرستان آماری
16 مبلغ پرداختي به خانوارهاي تحت حمايت  سالانه  شهرستان آماری
17 مبلغ پرداختي به خانوارهاي تحت حمايت با سرپرست زن   فصلی شهرستان  آماری
18  تعداد وام پرداختي اشتغال و خودكفايي به خانوارهاي تحت حمايت  سالانه شهرستان آماری
19 مبلغ وام پرداختي اشتغال و خودكفايي به خانوارهاي تحت حمايت  سالانه شهرستان آماری
20 تعداد وام قرض الحسنه پرداختي به مددجويان بر حسب محل پرداخت سالانه  شهرستان آماری
21 مبلغ وام قرض الحسنه پرداختي به مددجويان بر حسب محل پرداخت  سالانه شهرستان آماری 
22 مبلغ پرداختي براي كمك هزينه ازدواج و تأمين جهزيه سالانه شهرستان آماری
23 هزينه درماني مددجويان تحت حمايت برحسب نوع طرح درماني  فصلی  شهرستان آماری
24 هزينه درماني مددجويان تحت حمايت برحسب نوع هزينه  سالانه شهرستان  آماری
25 هزينه كمك به خسارت‌ديدگان سالانه  شهرستان آماری
26 هزينه افطار و اطعام  فصلی شهرستان آماری
27 تعداد موارد خدمات عمراني براي خانوارهاي تحت حمايت سالانه  شهرستان آماری
28 هزينه خدمات عمراني براي خانوارهاي تحت حمايت  سالانه شهرستان آماری
29  هزينه مسكن خانوارهاي تحت حمايت فصلی  شهرستان  آماری
30  كمك‌هاي پرداختي خانوارهاي زندانيان تحت حمايت سالانه  شهرستان آماری
31 تعداد صندوق‌هاي صدقه توزيع و نصب شده   سالانه  شهرستان آماری 
32 ميزان درآمدهاي عمومي و اختصاصي كميته امداد امام خميني (ره)  سالانه شهرستان  آماری
33 تعداد خانوارهاي دائمي تحت حمايت برحسب نوع طرح حمايتي سالانه  شهرستان آماری 
34 تعداد نفرات دائمي تحت حمايت برحسب نوع طرح حمايتي سالانه  شهرستان آماری 
35 تعداد خانوارهاي زندانيان تحت حمايت  سالانه  شهرستان آماری 
36 تعداد نفرات خانوارهاي زندانيان تحت حمايت-كميته امداد  سالانه شهرستان آماری 
37 تعداد افراد بيمه شده سلامت سالانه  شهرستان آماری 
38  تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب سن سالانه  شهرستان آماری 
39 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب جنس سالانه  شهرستان آماری 
40 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب نسب سالانه شهرستان  آماری
41 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب شهري / روستايي  سالانه  شهرستان  آماری
42 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب محصل / غيرمحصل سالانه شهرستان  آماری
43 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب علت يتيمي  سالانه  شهرستان  آماری
44 تعداد ايتام تحت حمايت حاميان طرح اكرام بر حسب جنس سالانه شهرستان  آماری
45 مبلغ وصولي از حاميان ايتام  سالانه  شهرستان  آماری
46 هزينه كمك به تأمين سلامت نيازمندان برحسب نوع هزينه سالانه  شهرستان  آماری
47 تعداد خانوار كمك گيرنده بابت خسارات ناشي از حوادث   سالانه شهرستان  آماری
48  تعداد نفرات كمك گيرنده بابت خسارات ناشي از حوادث سالانه شهرستان آماری
49 تعداد افراد استفاده كننده از برنامه هاي آموزش خانواده سالانه شهرستان آماری
50  تعداد افراد استفاده كننده از اردوها سالانه شهرستان  آماری
51  تعداد افراد استفاده كننده از خوابگاه ها سالانه  شهرستان  آماری
52 تعداد افراد استفاده كننده از كانونهاي فرهنگي   سالانه شهرستان آماری 
53  هزينه هاي خدمات فرهنگي و آموزشي- كميته امداد  سالانه  شهرستان آماری 
54  تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب دستگاه آموزش دهنده سالانه شهرستان
آماری
آماری 
55  تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب نوع دوره سالانه شهرستان  آماری
56 تعداد افراد معرفي شده جهت اشتغال   سالانه شهرستان آماری 
57  هزينه اجراي طرحهاي خودكفايي سالانه شهرستان آماری 
58 تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب جنسيت مجري طرح  سالانه شهرستان  آماری
59  تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب وضعيت حمايت سالانه شهرستان آماری 
60  كمكهاي معيشتي پرداخت به مددجويان مورد از درآمدهاي اختصاصي  سالانه شهرستان آماری
61 تعداد كاركنان كميته امداد  سالانه  شهرستان آماری
62  تعداد واحدهاي كميته امداد سالانه  شهرستان آماری
63 روستاهاي تحت پوشش كميته امداد  سالانه شهرستان آماری
64  كمكهاي معيشتي پرداخت به مددجويان مورداز منابع عمومي  سالانه شهرستان  آماری
65 خدمات ارائه شده به مددجويان توسط كميته امداد- اعطاي وام و كمك هزينه ازدواج  سالانه شهرستان  آماری
66 خدمات ارائه شده به مددجويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) و مبلغ پرداخت شده سالانه شهرستان آماری
67  خدمات ارائه شده به مددجويان توسط كميته امداد و مبلغ پرداخت شده( وام اشتغال پرداختي)  سالانه  شهرستان  آماری
68  خدمات ارائه شده به مدد جويان توسط كميته امداد  سالانه شهرستان آماری
69  خدمات ارائه شده به مددجويان توسط كميته امداد امام خميني سالانه شهرستان آماری
70  خدمات فرهنگي و آموزشي كميته امداد سالانه شهرستان آماری
71  دانش آموزان كليه دوره هاي تحصيلي بر حسب شهرستان  سالانه  شهرستان آماری
72 افراد اشتغال يافته از طريق كاريابي  سالانه شهرستان آماری
73 افراد آموزش فني و حرفه اي ديده سالانه شهرستان آماری
74 تعداد نفرات تحت حمايت خارج شده سالانه شهرستان آماری
75 تعداد نفرات تحت حمايت موردي سالانه شهرستان آماری
76 ساير كمك هاي پرداختي به مددجويان از محل تسهيلات بانكي كميته امداد سالانه شهرستان آماری
77 واحدهاي خدمت رساني ، مددجويان مورد حمايت كميته امداد امام خميني سالانه شهرستان آماری
78 تعداد خانوار تحت حمايت موردي سالانه شهرستان آماری
79 تعداد خانوار تحت حمايت خارج شده سالانه شهرستان آماری

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد کمیته امداد)

 

امور حمایتی و زدودن فقر:


 

جدول شماره 01- كل خانوار و نفرات مورد حمايت تا پايان سال.

جدول شماره 02- كل خانوار و نفرات مورد حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 03- اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي تا پایان سال.

جدول شماره 04- تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 05- تعداد و درصد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 06- تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب بُعد خانوار تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 07- كمك‌هاي معيشتي پرداختي به مددجويان مورد حمايت عادي، طرح (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 08- اطلاعات مددجويان موردي و مورد حمايت خارج شده (سال پيش فرض).

جدول شماره 09- ميزان كمك‌هاي پرداختي به خانواده زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 10- سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض).

جدول شماره 11- تعداد خانواده زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض). 

جدول شماره 12- اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح شهيد رجايي.

جدول شماره 13 - تعداد ايتام مورد حمايت تا پايان سال.

جدول شماره 14 - تعداد حاميان طرح اكرام و مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام (هزار ريال).

جدول شماره 15 - تعداد افراد بيمه شده بر حسب جنسيت و اصلي و تبعي تا پايان سال.

جدول شماره 16 - تعداد مراكز درماني طرف قرارداد در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 17 - كل هزينه بيمه و خدمات درماني به تفكيك نوع خدمات (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 18- كل هزينه كمك به تأمين سلامت نيازمندان (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 19 - كمك به خسارت ديدگان ناشي از حوادث در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

 

نمودار شماره 01- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) طي سال‌هاي مختلف (نوع طرح پيش فرض).

نمودار شماره 02- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) در پايان سال (سال و نوع طرح پيش فرض).

نمودار شماره 03- روند سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان تحت حمايت طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 04- مقايسه سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان تحت حمايت بين شهرستان هاي مختلف.

نمودار شماره 05- مقايسه تعداد حاميان طرح اكرام طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 06- مقايسه تعداد حاميان طرح اكرام بين شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 07- مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 08- مقايسه مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام بين شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 09- ميزان سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام طي سالهاي مختلف.

نمودار شماره 10 - ميزان سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام در شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 11- مقايسه مبلغ وصولي ار حاميان ايتام طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 12- مقايسه مبلغ وصولي ار حاميان ايتام بين شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 13- مقايسه تعداد افراد بيمه شده در پايان سال هاي مختلف.

نمودار شماره 14- تعداد افراد بيمه شده در شهرستانهاي مختلف در پايان سال.

 

امور توانمند سازی محرومین:


 

جدول شماره 20- تعداد كل محصلين مورد حمايت برحسب مقاطع تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي پيش فرض).

جدول شماره 21 - تعداد افراد استفاده‌كننده از خدمات اردوگاه‌ها، خوابگاه‌ها و كانون‌هاي فرهنگي در سال.

جدول شماره 22 - تعداد افراد استفاده‌كننده از برنامه‌هاي آموزش خانواده در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 23 – هزينه‌هاي خدمات فرهنگي و آموزشي در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 24 – تعداد خانوار و نفرات مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي تا پايان سال.

جدول شماره 25 – تعداد و مبلغ وام‌هاي پرداختي براي اشتغال و خودكفايي در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 26 - اطلاعات فعاليت‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي و كاريابي براي مددجويان.

جدول شماره 27 - تعداد موارد و هزينه خدمات عمراني مرتبط با مسكن مددجويان در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 28 - تعداد افراد دريافت كننده جهيزيه يا كمك ازدواج و مبلغ كمك ها در سال.

جدول شماره 29- وام قرض الحسنه پرداختي در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

 

نمودار شماره 15- مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت طي سال هاي مختلف (شهرستان و جنسيت پيش فرض).

نمودار شماره 16- مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت در بين شهرستانهاي مختلف در پايان سال تحصيلي (سال و جنسيت پيش فرض).

نمودار شماره 17- تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي طي سال‌هاي مختلف (شهرستان و شهري و روستايي پيش فرض).

نمودار شماره 18- تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي در پايان سال در شهرستانهاي مختلف (سال پيش فرض).

نمودار شماره 19- تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته طي سالهاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 20- مقايسه تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته در پايان سال بين شهرستان هاي مختلف (سال پيش فرض).

نمودار شماره 21- تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سالهاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 22- مقايسه تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سال در شهرستان هاي مختلف (سال پيش فرض).

 

امور اعتماد سازی و جلب مشارکتهای مردمی:


 

جدول شماره 30- مبلغ درآمدهاي اختصاصي و غيرمستقيم در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 31 - اطلاعات صندوق هاي صدقات.

 

نمودار شماره 23- مقايسه كل مبلغ درآمدهاي اختصاصي و وجوهات اماني طي سال در شهرستانهاي مختلف.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 14 : جدول 05-1- اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي.

سالنامه جديد 15 : جدول 07- مبلغ درآمدهاي اختصاصي و غيرمستقيم در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-10 (1) - عملكرد فرهنگي و هنري كميته امداد امام خميني استان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-10 (2)- عملكرد فرهنگي و هنري كميته امداد امام خميني استان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-9 (1)- عملكرد كميته امداد امام خميني استان در سال.

گزارش اقتصادي: 10-10- عملكرد كميته امداد امام خميني استان(خدمات فرهنگي ).

 

سالنامه 14 : نمودار 01- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) طي سال‌هاي مختلف (نوع طرح پيش فرض).

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 319
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42875
بازدید سال:503355
بازدید کل:25353859
معرفی سیمابر