عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

29. جمعیت هلال احمراستان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

جمعیت هلال احمر استان گلستان                    

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای غریب آبادی

نام رابط آماری:

آقای بابایی

وب سایت:

www.golestan.rcs.ir

شماره تماس دفتر:

017-32222677
آدرس: گرگان-میدان ولی عصر-جنب داروخانه هلال احمر

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 تعداد فراگيران / شركت‌كنندگان در فعاليت‌هاي برگزار شده امدادي جمعيت هلال‌احمر فصل استان آماری
2 تعداد بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي عمومي و داخلي هلال احمر  سال استان آماری
3 تعداد پايگاه هاي امداد برحسب نام و نوع پايگاه- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
4 تعداد برنامه هاي مذهبي هيئت علي اكبر ماه استان آماری
5 تعداد حادثه و خدمات ارايه شده- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
6 تعداد محصولات توزيع شده در طرح راهنمايي مسافرين نوروزي جمعيت هلال‌احمر سال استان آماری
7 تعداد اعضاء - هلال احمر سال استان آماری
8 تعداد آموزش گيرندگان - هلال احمر سال شهرستان آماری
9 تعداد داوطلبان - هلال احمر سال استان آماری
10 تعداد جلسات برگزارشده براي مراجعين به مراكز توانبخشي فيزيوتراپي- هلال احمر ماه شهرستان آماری
11 تعداد ساير خودروها طرح هاي فصلي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
12 تعداد نجاتگر- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
13 تعداد امدادگر پايگاه ها- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
14 تعداد راننده- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
15 تعداد پرسنل- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
16 تعداد آمبولانس پايگاه ها- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
17 تعداد ساير خودروها- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
18 تعداد مراجعين به مراكز درماني- هلال احمر ماه استان آماری
19 تعداد اعضاي شركت كننده در فعاليت هاي بشر دوستانه - هلال احمر فصل شهرستان آماری
20 تعداد كانون‌هاي شاخه‌هاي سازمان جوانان- هلال احمر فصل استان آماری
21 تعداد بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاه‌هاي جمعيت هلال احمر استان برحسب پرداخت نوع بيمه در سال - هلال احمر فصل استان آماری
22 تعداد بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي تخصصي هلال احمر سال استان آماری
23 فعاليت هاي انجام شده در زمينه‌ي امداد و نجات از سوي جمعيت هلال احمر  سال استان آماری
24 خدمات ارايه شده در بزرگداشت ها - هلال احمر فصل استان آماری
25 جذب اعضاء جمعيت هلال‌احمر سال استان آماری
26 تعداد صندوق‌ها/ قلك‌هاي اعانات- هلال احمر فصل شهرستان آماری
27 تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب مدرك تحصيلي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
28 تعداد روستاهايي كه خدمات كاروان هاي نيكو كاري ارايه شده - هلال احمر فصل استان آماری
29 كاروان هاي نيكو كاري - هلال احمر فصل استان آماری
30 تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب نوع داوطلبي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
31 تعداد مراجعين به مراكز توانبخشي فيزيوتراپي- هلال احمر ماه شهرستان آماری
32 ميزان مبالغ پرداختي خدمات حمايتي از محل بودجه حمايتي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
33 مسابقات رقابت مهر - هلال احمر فصل استان آماری
34 تعداد موارد خدمات حمايتي انجام شده از محل بودجه حمايتي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
35 تعداد حجاج واكسينه شده در مراكز واكسيناسيون هلال‌احمر ماه شهرستان آماری
36 تعداد واكسن دريافت شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر ماه شهرستان آماری
37 تعداد واكسن استفاده شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر ماه شهرستان آماری
38 تعداد اعضاي شركت‌كننده در طرح راهنمايي مسافرين نوروزي جمعيت هلال‌احمر سال استان آماری
39 فعاليت هاي جمعيت هلال احمر ايران در حوزه امداد و نجات - هلال احمر سال استان آماری
40 دوره هاي آموزشي برگزار شده - هلال احمر سال شهرستان آماری
41 تعداد آمبولانس طرح هاي فصلي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
42 تعداد پرسنل طرح هاي فصلي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
43 تعداد راننده طرح هاي فصلي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
44 تعداد نجاتگر طرح هاي فصلي- هلال احمر فصل شهرستان آماری
45 تعداد مسافرين مراجعه‌كننده در طرح راهنمايي مسافرين نوروزي جمعيت هلال‌احمر سال استان آماری
46 امدادگران - هلال احمر  سال استان آماری
47 تعداد مجروحين در پايگاه هاي امداد- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
48 تعداد تصادفات ثبت شده در پايگاه هاي امداد جاده اي- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
49 تعداد نجات يافته در پايگاه هاي امداد- هلال احمر فصل نام پايگاه هاي هلال احمر آماری
50 اردو هاي نشات و پويايي - هلال احمر سال استان آماری
51 تعداد اعضا شركت كننده در دوره تخصصي- هلال احمر فصل استان آماری
52 تعداد فراگيران دوره‌هاي آموزش همگاني- هلال احمر فصل شهرستان آماری
53 تعداد نسخ دارويي در مراكز دارويي هلال‌احمر ماه استان آماری
54 تعداد فراگيران امداد و كمك‌هاي اوليه- هلال احمر فصل شهرستان آماری
55 تعداد دوره‌هاي تخصصي- هلال احمر فصل استان آماری
56 تعداد دوره‌هاي آموزشي امداد و كمك‌هاي اوليه- هلال احمر فصل شهرستان آماری
57 اعضاء شاخه جوانان - هلال احمر سال استان آماری
58 تعداد برنامه ها در فعاليت هاي فوق برنامه(كانوني) ماه استان آماری
59 تعداد اعضاي شركت كننده در فعاليت هاي فوق برنامه (كانوني) ماه استان آماری
60 تعداد دوره‌هاي آموزش همگاني- هلال احمر فصل شهرستان آماری
61 تعداد خيمه‌هاي نماز برپا شده طرح راهنمايي مسافرين نوروزي جمعيت هلال‌احمر سال استان آماری

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد هلال احمر)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- تعداد فعاليتهاي امدادي برگزار شده و اعضاء شركت كننده در فصل و سال (سال پيش فرض).

جدول 02- تعداد پايگاههاي امداد و نجات (سال پيش فرض).

جدول 03- تعداد تصادفات ثبت شده در پايگاههاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04- تعداد حادثه و خدمات ارايه شده در پايگاه‌هاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 05- تعداد مجروحين ثبت شده در پايگاه‌هاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 06- تعداد نجات يافتگان در پايگاه‌هاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 07- تعداد خدمات ارائه شده در طرح‌هاي فصلي (نوروزي) (سال پيش‌فرض).

جدول 08- تعداد خدمات ارائه شده در طرح‌هاي فصلي (تابستانه) (سال پيش فرض).

جدول 09- تعداد خدمات ارائه شده در طرح‌هاي فصلي (زمستانه) (سال پيش فرض).

جدول 10- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (پرسنل).

جدول 11- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (راننده).

جدول 12- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (ساير خودروها).

جدول 13- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (نجاتگر).

جدول 14- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (آمبولانس).

جدول 15- تعداد اعضاء شركت كننده در اردوي نشاط وپويايي.

جدول 16- روند سالانه جذب اعضاء جمعيت هلال‌احمر.

جدول 17- تعداد اعضاء شركت كننده در دوره تخصصي امداد ونجات(فصل پيش فرض).

جدول 18- تعداد واكسن دريافت شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر(سال پيش فرض).

جدول 19- تعداد واكسن استفاده شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر.

جدول 20- تعداد حجاج واكسينه شده در مراكز واكسيناسيون.

جدول 21- تعداد نسخ دارويي در مراكز دارويي هلال.

جدول 22- تعداد كانون‌هاي شاخه‌هاي سازمان جوانان.

جدول 23- تعداد اعضاء شركت كننده در فعاليتهاي فوق برنامه.

جدول 24- تعداد اعضاء شركت كننده درمسابقات رقابت مهر.

جدول 25- تعداد اعضاي شركت كننده در فعاليت هاي بشر دوستانه.

جدول 26- تعداد اعضاي شركت‌كننده در طرح راهنمايي مسافرين نوروزي.

جدول 27- تعداد برنامه هاي فعاليتهاي فوق برنامه كانوني.

جدول 28 -تعداد مراجعين به مراكز توانبخشي وفيزيوتراپي.

جدول 29- تعداد خدمات ارائه شده در بزرگداشت ها ومناسبت ها.

جدول 30- تعداد خيمه هاي نمازبرپاشده-مسافرين مراجعه كننده-و محصولات توزيع شده.

جدول 31- مشخصات كاروان هاي نيكو كاري.

جدول 32- تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر برحسب نوع داوطلبي و جنسيت.

جدول 33- تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب تحصيلات.

جدول 34- تعداد دوره هاي تخصصي امداد ونجات (فصل پيش فرض).

جدول 35-تعداد امدادگران پايگاه‌ه (شهرستان و نام پايگاه پيش فرض). 

جدول 36- تعداد دوره آموزش همگاني.

جدول 37- تعداد فراگيران دوره آموزش همگاني.

جدول 38- تعداد دوره آموزش امداد وكمكهاي اوليه (عمومي).

جدول 39- تعداد فراگيران دوره امداد وكمكهاي اوليه (عمومي ).

جدول 40- ميزان مبالغ پرداختي و تعداد موارد خدمات حمايتي از محل بودجه حمايتي (سال پيش فرض).

جدول 41- بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاه‌هاي جمعيت هلال احمر استان برحسب پرداخت نوع بيمه در سال.

جدول 42- تعداد بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي هلال احمر بر حسب نوع رشته و تخصص پزشك در سال.

جدول 43- فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه‌ي امداد و نجات از سوي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي در سال.

جدول 44-تعداد برنامه هاي مذهبي هيئت علي اكبر.

جدول 45- تعداد جلسات برگزار شده براي مراجعين به مراكز توانبخشي وفيزيوتراپي.

جدول 46- تعداد مراجعين به مركز درماني پيامبر اعظم.

 

نمودار 01- تعداد فعاليتهاي امدادي برگزار شده و اعضاء شركت كننده (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 02- تعداد پايگاههاي امداد و نجات (نوع پایگاه، سال و فصل پيش فرض).

نمودار 03- تعداد تصادفات ثبت شده در پايگاههاي امداد ونجات (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 04- تعداد حادثه و خدمات ارايه شده (نوع پایگاه، سال و فصل پيش فرض).

نمودار 05- روند فصلي تعداد مجروحين برحسب نوع مداوا (نوع پایگاه و سال پيش فرض).

نمودار 06- روند فصلي تعداد نجات يافتگان برحسب نوع پایگاه (سال و نام پايگاه پيش فرض).

نمودار 07- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (آمبولانس)(شهرستان و نام پایگاه پيش فرض).

نمودار 08- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (پرسنل)(شهرستان و نام پایگاه پيش فرض).

نمودار 09- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (راننده)(شهرستان و نام پایگاه پيش فرض).

نمودار 10- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (ساير خودروها)(شهرستان و نام پایگاه پيش فرض).

نمودار 11- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (نجاتگر)(شهرستان و نام پايگاه پيش فرض). 

نمودار 12- روند تعداد جذب اعضاءهلال احمر استان.

نمودار 13- تعداد جلسات مراجعين به مراكز توانبخشي وفيزيوتراپي.

نمودار 14- تعداد مراجعين به مراكز توانبخشي وفيزيوتراپي.

نمودار 15- تعداد داوطلبان بر حسب نوع داوطلبي (سال پيش فرض).

نمودار 16- تعداد داوطلبان بر حسب نوع مدرك تحصيلي (سال پيش فرض). 

نمودار 17- تعداد دوره آموزش امداد وكمكهاي اوليه (عمومي ).

نمودار 18- تعداد فراگيران دوره امداد وكمكهاي اوليه (عمومي ).

نمودار 19- تعداد دوره آموزش همگاني.

نمودار 20- تعداد فراگيران دوره آموزش همگاني.

نمودار 21- تعداد اعضاء شركت كننده در فعاليتهاي بشر دوستانه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 22- تعداد اعضاء شركت كننده در طرح راهنمايي مسافرين نوروزي (سال پيش فرض).

نمودار 23- تعداد روستاهاي تحت پوشش كاروان هاي نيكوكاري.

نمودار 24- تعداد برنامه هاي مذهبي هيئت علي اكبر.

نمودار 25- تعداد موارد خدماتي انجام شده.

نمودار 26- تعداد مراجعين به مركز درماني هلال پيامبر اعظم (سال پيش فرض).

نمودار 27- تعداد اعضاء شركت كننده در اردوي نشاط وپويايي(سال پيش فرض).

نمودار 28- تعداد اعضاء شركت كننده در دوره تخصصي امداد ونجات(سال پيش فرض).

نمودار 29- تعداد اعضاء شركت كننده در فعاليتهاي فوق برنامه(سال پيش فرض).

نمودار 30- تعداد اعضاء شركت كننده درمسابقات رقابت مهر (سال پيش فرض).

نمودار 31- تعداد خدمات ارائه شده در بزرگداشت ها ومناسبت ها (سال پيش فرض).

نمودار 32- تعداد نسخ دارويي در مراكز دارويي هلال.

نمودار 33- روند سالانه تعداد دوره هاي تخصصي امداد ونجات (نوع دوره پيش فرض).

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 15 : جدول 14- فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر ايران در حوزه امداد و نجات در سال.

سالنامه جديد 15 : جدول 15- تعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران جمعيت هلال احمر تا پايان سال.

سالنامه جديد 15 : جدول 16- آموزش همگاني برگزار شده و تعداد آموزش گيرندگان جمعيت هلال احمر در سال.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 325
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1180
بازدید سال:341298
بازدید کل:25732712
معرفی سیمابر