عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

32. اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان                    

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای هادی نودهی

نام رابط آماری:

خانم سعیدفر

وب سایت:

www.tamin.ir

شماره تماس دفتر:

017-32358323
آدرس: گرگان-خیابان ولیعصر-نبش عدالت13

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

 تعداد كارگاه هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در پايان اسفند بر حسب طبقات كاركن سالانه شهرستان آماری

02

 تعداد افراد بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي

 سالانه

شهرستان

 آماری

03

 تعداد افراد مستمري بگير تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي

 سالانه

شهرستان

آماری

04

بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه و استان 

سالانه

شهرستان

آماری

05

بيمه شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه و استان 

سالانه

شهرستان

آماری

06

(تعداد) كمك هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي   سالانه  استانی

آماری

07

(مبلغ) كمك هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي 

سالانه

استانی

آماری

08

 تعداد كمك هاي نقدي پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش

 سالانه

استانی

آماری

09

 تعداد بيمه شدگان (اصلي و تبعي)صندوق اجتماعي كشاورزان ، روستائيان و عشاير

 سالانه

استانی

آماری

10  (تعداد) مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تاُمين اجتماعي  سالانه استانی آماری
11  (مبلغ) پرداختي به مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تاُمين اجتماعي سالانه استانی آماری
12  تعداد مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تاُمين اجتماعي  سالانه شهرستان  آماری
13 مبلغ پرداختي به مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تاُمين اجتماعي  سالانه  شهرستان آماری
14 تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه (اطلاعات ماهانه)  ماهانه  شعبات  آماری
15  تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي (اطلاعات ماهانه) ماهانه  شعبات آماری
16  تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي داراي ليست در پايان اسفند بر حسب طبقات كاركن سالانه شهرستان آماری
17 تعداد شاغلين اداره كل تامين اجتماعي بر حسب مدرك تحصيلي  سالانه شهرستان آماری
18 تعداد شاغلين اداره كل تامين اجتماعي بر حسب نوع استخدام  سالانه شهرستان آماری
19  تعداد مستمري بگيران اداره كل تامين اجتماعي بر حسب نوع مستمري سالانه  شهرستان  آماری
20  تعداد مستمري بگيران اداره كل تامين اجتماعي بر حسب نوع مستمري (اصلي و تبعي) سالانه  شهرستان آماری
21  گسترش بيمه تامين اجتماعي (نسبت بيمه شدگان اصلي به جمعيت فعال) سالانه استانی آماری
22 شاخص هاي تامين اجتماعي و بهزيستي استان گلستان در دوره  سالانه استانی آماری
23 مبلغ كمك هاي نقدي پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش  سالانه استانی آماری
24 تعداد كارگاه هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب نوع بيمه (دولتي و غير دولتي) سالانه  شهرستان آماری
25  بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل برحسب جنس و نوع بيمه (دولتي و غير دولتي) استان  سالانه استانی  آماری
26  تعداد بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب نوع بيمه (دولتي و غير دولتي)و شهرستان سالانه  شهرستان آماری
27 تعداد بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب جنسيت سالانه شهرستان آماری
28 تعداد زنان مقرري بگير اداره كل تأمين اجتماعي به تفكيك شهرستان سالانه شهرستان آماری
29 تعداد زنان سرپرست خانوار بيمه شده اداره كل تأمين اجتماعي (تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد)در استان گلستان به تفكيك شهرستان سالانه شهرستان آماری
30 تعداد زنان خانه دار بيمه شده اداره كل تأمين اجتماعي (تحت عنوان حرف و مشاغل آزاد)در استان گلستان به تفكيك شهرستان سالانه شهرستان آماری
31 تعداد افراد بيمه شده روستائيان و عشاير سالانه شهرستان آماری

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد تامین اجتماعی)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

آمار کارگاه‌ها:

 

جدول 01- روند سالانه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 02- تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

نمودار 01- روند سالانه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (طبقات كاركن و شهرستان پيش فرض)

نمودار 02- مقايسه شهرستاني تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (طبقات كاركن و سال پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (شهرستان و سال پيش فرض)

 

آمار بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران:

 

جدول 03- روند سالانه تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 04- تعداد بيمه شدگان  تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

جدول 05- تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول 06- تعداد بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

جدول 07- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند (شهرستان پيش فرض).

جدول 08- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 09- تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 04- روند سالانه تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند سال (سال و تبعي و اصلي پيش فرض).

نمودار 06- تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

نمودار 07- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند (شهرستان و نوع بيمه شده اصلي پيش فرض).

نمودار 08- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال و نوع بيمه شده اصلي پيش فرض).

نمودار 09- مقايسه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 10- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (سال و نوع بيمه خاص پيش فرض).

نمودار 11- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (شهرستان و نوع بيمه خاص پيش فرض). 

 نمودار 12- مقايسه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (سال و شهرستان پيش فرض).

 

 

آمار مبالغ پرداختی:

 

جدول 10- تعداد و ميزان كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه‌شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب نوع غرامت در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول 11- روند سالانه تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي و مبلغ پرداختي به آنان در سال (شهرستان پيش فرض) (ميليون ريال) .

نمودار 13- مقايسه مبلغ انواع كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (سال پيش فرض).

نمودار 14- روند سالانه مبلغ كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي (نوع غرامت پيش فرض).

نمودار 15- روند سالانه مبالغ پرداخت شده به مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي (نوع مستمري پيش فرض).

نمودار 16- مقايسه انواع مبالغ پرداخت شده به مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (سال پيش فرض)

 

 

 سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان: 


 

سالنامه جديد 16: جدول 17- كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16 : جدول 18(1)- تعداد افراد (بيمه شدگان اصلي و تبعي) تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16 : جدول 18 (2)- تعداد افراد (مستمري بگيران اصلي و تبعي) تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16 : جدول 19- بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه در پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16: جدول 20- بيمه شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 16: جدول 22- كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (هزار ريال).

سالنامه جديد 16: جدول 23- تعداد مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي و مبلغ پرداختي به آنان در سال (ميليون ريال).

گزارش اقتصادي : جدول 02-09-(1)تعداد بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي به تفكيك نوع بيمه.

گزارش اقتصادي : جدول 02-09-(2)تعداد بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي به تفكيك نوع بيمه.

گزارش اقتصادي : جدول02-09- (3) تعداد بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي به تفكيك نوع بيمه (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول02-09- (4)تعداد بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي به تفكيك نوع بيمه (سال پيش فرض).

 گزارش اقتصادي : جدول 03-09- شاخص هاي تأمين اجتماعي استان گلستان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 04-09- عملكرد شاخص هاي هدف كمي تامين اجتماعي.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 309
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1164
بازدید سال:341282
بازدید کل:25732696
معرفی سیمابر