عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

35. دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی: 

دکتر سعید گل فیروزی

نام رابط آماری:

حسن خورشا

وب سایت:

 www.goums.ac.ir

شماره تماس دفتر:

017-31932218
آدرس: گرگان -بلوار هیرکان - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تخت روز اشغالی (تعداد روزهای بستری )

سالانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد بیمار بستری شده در بیمارستان (مراجعه مستقیم و انتقالی از بیمارستان دیگر)

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد بیمار مرخص شده از بیمارستان (مرخص شده از بیمارستان و انتقالی به بیمارستان دیگر)

سالانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد فوت‌شدگان (قبل از 24 ساعت و بعد از 24 ساعت)

سالانه

شهرستانی

آماری

5

تعداد اعمال جراحی

سالانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد زایمان‌های انجام شده

سالانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد مراجعین سرپایی به درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک بیمارستان

سالانه

شهرستانی

آماری

8

تعداد تخت فعال بخش‌های ویژه و سایر بخش‌های بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

9

تعداد تخت ثابت بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

11

تعداد درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

12

تعداد موسسات تصویربرداری تشخیصی و درمانی هسته‌ای حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد مراکز توانبخشی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد مراکز مشاوره خدمات پرستاری حوزه دانشگاه

سالانه

شهرستانی

آماری

15

تعداد مراکز درمان سوء مصرف مواد حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

16

تعداد سایر مراکز ارائه خدمات سلامتی سرپایی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

17

تعداد پایگاه‌های اورژانس موجود

سالانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد آمبولانس‌های دولتی و غیردولتی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

19

درصد اشغال تخت بيمارستان‌هاي دولتي در سال

سالانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد بیمارستان/ زايشگاه‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی برحسب درجه

سالانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و نوع  تخصص

سالانه

شهرستان

آماری

22

تعداد پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رسته‌هاي شغلي

سالانه

شهرستان

آماری

23

تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب گروه شغلي

سالانه

شهرستان

آماری

24

تعداد مراجعه به كلينيك‌هاي بهداشت و تنظيم خانواده

سالانه

شهرستان

آماری

25

تعداد مراكز بهداشت و تنظيم خانواده برحسب شهرستان

سالانه

شهرستان

آماری

26

تعداد موارد مراجعه به موسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

27

تعداد موارد بستري در موسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

28

تعداد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب تخصص هاي مورد نياز

سالانه

شهرستان

آماری

29

تعداد موسسات خدمات بهداشتي درماني

سالانه

شهرستان

آماری

30

تعداد تخت خدمات بهداشتي درماني

سالانه

شهرستان

آماری

31-34

تعداد مراكز بهداشتي درماني برحسب وضعيت (جغرافيايي، حقوقي، زمان کار و نحوه اداره)

سالانه

شهرستان

آماری

38- 35

تعداد آزمايشگاه برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

39-42

تعداد داروخانه برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

43-46

تعداد پرتونگاري برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

47-50

تعداد توانبخشي برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

51

تعداد لام آزمايش شده در روستاهاي مراقبت شده

سالانه

شهرستان

آماری

52

تعداد واكسيناسيون انجام شده در موسسات و مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

53

تعداد موارد مثبت لام آزمايش شده در روستاهاي مراقبت شده

سالانه

شهرستان

آماری

54

تعداد تخت فعال بيمارستان (دولتي و خصوصي)- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

55

تعداد تخت فعال بيمارستان (دولتي و خصوصي)- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

56

تعداد خانه‌هاي بهداشت فعال- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

57

تعداد خانه‌هاي بهداشت مصوب- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

58

تعداد مراكز بهداشتي درماني فعال- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

59

تعداد مراكز بهداشتي درماني مصوب- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

60

مشخصات موسسات بهداشتي درماني

سالانه

-

اطلاعاتی

61

مشخصات آزمايشگاه‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

62

مشخصات داروخانه‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

63

مشخصات مراکز پرتونگاري

سالانه

-

اطلاعاتی

64

مشخصات مراکز توانبخشي

سالانه

-

اطلاعاتی

معاونت بهداشت


 

 

 

معاونت درمان


 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان


سالنامه جديد 18 : جدول 01- كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب گروه شغلي تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 18 : جدول 02- تعداد پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و نوع تخصص تا پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 03- تعداد پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و تخصص تا  پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 04- تعداد بيمارستان‌هاي فعال و تخت‌هاي مصوب موجود برحسب نوع وابستگي تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 18 : جدول 05- تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي ويژه بيمارستاني تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 18 : جدول 06- تعداد مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه تا پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 07- تعداد آزمايشگاه تشخيص پزشكي و ژنتيك برحسب نوع وابستگي تا پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 08- تعدادمراكز جامع توانبخشي پزشكي برحسب نوع وابستگي تا پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 09- تعدادمراكز پزشكي هسته‌اي برحسب نوع وابستگي تا پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 10- تعداد داروخانه ها برحسب نوع وابستگي تا پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 11- فعاليت‌هاي مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 12- موارد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي و درمان بر حسب تخصص هاي مورد نياز در سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 13- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد ازمكان‌هاي تهيه.توزيع و نگهداري مواد غذايي در سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 14- تعداد پايگاه‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

سالنامه جديد 18 : نمودار 01- روند سالانه تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي ويژه بيمارستاني.

سالنامه جديد 18 : نمودار 02- روند سالانه تعداد پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب نوع تخصص تا پايان سال.

 

گزارش اقتصادي : جدول 01-8 (2) - تعداد تخت‌هاي ثابت و فعال بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 01-8 (3) - درصد اشغال تخت بيمارستان‌هاي دولتي در سال‌هاي مختلف.

گزارش اقتصادي : جدول 01-8 (4) - تعداد مراكز بهداشتي درماني و تعداد خانه هاي بهداشت تا پايان سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

گزارش اقتصادي : جدول 02-8- سرانه پزشك به ازاء هر 10 هزار نفر جمعيت تا پايان سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 03-8 - عملكرد شاخص هاي هدف كمي بهداشت و درمان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول 04-8- تعداد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، داروخانه ها، مؤسسات تشخيصي - درماني و مراكز توانبخشي برحسب شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 05-8- درصد پوشش انواع واكسن اطفال (زير يكسال) استان به تفكيك شهرستان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 06-8- تعداد پزشكان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب تخصص تا پايان سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 07-8- مقايسه ده علت اصلي مرگ در سال (سال پيش فرض).

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 43
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:898
بازدید سال:341016
بازدید کل:25732430
معرفی سیمابر