عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

38. اداره كل هواشناسي استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل هواشناسي استان گلستان               

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای داداشی

نام رابط آماری:

عبدالجبار ملاعرازی

وب سایت:

www.golestanmet.ir

شماره تماس دفتر:

017-32480230-5
آدرس:  سایت اداری

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعات)
1  دماي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال سالانه استان آماری
2  درجه حرارت در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي  ماهانه استان آماری
3  ميزان بارندگي در ايستگاه‌هاي سينوپتيكهواشناسي  ماهانه استان آماری
4  تعداد روزهاي بارندگي در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي ماهانه استان آماری
5  ميانگين رطوبت نسبي هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي  ماهانه استان آماری
6  حداكثر سرعت وزش باد در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي  ماهانه استان آماری
7  تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي  ماهانه استان آماری
8  تعداد روزهاي برفي در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي ماهانه استان آماری
9  ارتفاع برف در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي ماهانه استان آماری
10  تعداد ساعات آفتابي در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي  ماهانه استان آماری
11  ميزان تبخير در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي ماهانه استان آماری
12  ميانگين سرعت وزش باد در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي ماهانه استان آماری
13  ميانگين رطوبت نسبي هوا در ساعات مختلف در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي  ماهانه استان آماری
14  ميزان بارندگي در ايستگاه‌هاي باران سنجي هواشناسي ماهانه استان آماری
15  جمع بارندگي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه هاي همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال سالانه استان آماری
16  تعداد ايستگاه‌هاي هواشناسي  سالانه استان آماری
17  وضعيت اقليمي ايستگاه‌هاي هواشناسي سينوپتيك استان‌گلستان  سالانه شهرستان آماری
18  تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار  ماهانه استان آماری
19  نام ايستگاه‌ها  ماهانه استان اتوماتيك (آماری)
1  ايستگاه‌هاي هواشناسي  سالانه استان اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد هواشناسی )

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- تعداد ايستگاه‌هاي هواشناسي برحسب شهرستان و نوع ايستگاه (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 02- درجه حرارت ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع درجه حرارت در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 03- روند سالانه درجه حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع درجه حرارت در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 04- ميزان بارندگي ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 05- روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال و ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 06- ميزان بارندگي ماهانه ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 07- روند ميزان بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك و بارانسنجي هواشناسي در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض)(ماه تك انتخابي).

جدول 08- حداكثر سرعت وزش باد، تعداد روزهاي بارندگي و يخبندان ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 09- روند سالانه حداكثر سرعت وزش باد، تعداد روزهاي بارندگي و يخبندان ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 10- ميانگين رطوبت نسبي ماهانه هوا در (ساعات مختلف) ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 11- روند سالانه ميانگين رطوبت نسبي هوا در (ساعات مختلف) ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ماه(ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 12- رطوبت نسبي ماهانه هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 13- روند سالانه رطوبت نسبي هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه(ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 14- ميانگين سرعت وزش باد ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ساعات مختلف در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 15- روند سالانه ميانگين سرعت وزش باد ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ساعات مختلف در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 16- ميزان تبخير ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 17- روند سالانه ميزان تبخير ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 18- تعداد ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 19- روند سالانه تعداد ساعات آفتابي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

 

نمودار 01- مقايسه درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع درجه حرارت، سال و ماه پيش فرض- تك انتخابي)

نمودار 02- مقايسه ماهانه درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع درجه حرارت، سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 03- مقايسه حداكثر و حداقل مطلق درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 04- مقايسه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع ثبت بارندگي، سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 05- مقايسه ماهانه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (نوع ثبت بارندگي، سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 06- روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال و ماه (نوع ثبت بارندگي، ماه و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 07- مقايسه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 08- مقايسه ماهانه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك و بارانسنجي هواشناسي در سال (سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي).

نمودار 09- روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك و بارانسنجي هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي (نوع ثبت بارندگي، ماه و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي).

نمودار 10- روند سالانه رطوبت نسبي هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي (ایستگاه پیش فرض).

نمودار 11- روند سالانه ميزان تبخير ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي (ایستگاه پیش فرض).

نمودار 12- روند سالانه تعداد ساعات آفتابي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي (ایستگاه پیش فرض).

 

 سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 01 : جدول 06 (1)- دمای هوا در ايستگاه‌هاي همديدي هواشناسي در سال (ايستگاه و سال پيش فرض) - (سلسيوس).

سالنامه جديد 01 : جدول 06 (2) - اطلاعات هواشناسي ايستگاه‌هاي همديدي در سال (ايستگاه و سال پيش فرض - براي هر گروه).

سالنامه جديد 01 : جدول 07- جمع بارندگي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه هاي همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال (سال پيش فرض) - (ميليمتر)..

سالنامه جديد 01 : جدول 08- دماي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال (سال پيش فرض) - (سلسيوس).

گزارش اقتصادي : جدول الف-5- تعداد ايستگاه‌هاي هواشناسي استان گلستان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول الف-6- وضعيت اقليمي ايستگاه‌هاي هواشناسي سينوپتيك استان‌ گلستان تا سال (سال پيش فرض)

 

 سالنامه جديد 01 :نمودار 01- متوسط درجه‌ي حرارت سالانه‌ي شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال پيش فرض)..

 سالنامه جديد 01 : نمودار 02- متوسط درجه‌ي حرارت ماهانه شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و نام ايستگاه پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 03- حداكثر و حداقل مطلق درجه‌ي حرارت سالانه‌ي شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 04- ميزان بارندگي ماهانه شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و ماه پيش فرض) - (ميلي متر).

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 101
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:956
بازدید سال:341074
بازدید کل:25732488
معرفی سیمابر