عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

39. اداره كل ثبت احوال استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 


نام دستگاه اجرایی :

اداره کل ثبت احوال استان گلستان        

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

حمیدرضا مطیع

نام رابط آماری:

یاشار خواجه-مهری مهرگان

وب سایت:

www.golestancr.ir

شماره تماس دفتر:

017-32480201-3
آدرس:  

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد ازدواج ثبت شده برحسب شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد ازدواج زخداده (وقوع) برحسب شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج

ماهانه

استانی

آماری

4

تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه

ماهانه

استانی

آماری

5

تعداد كارت هوشمند ملي صادر شده

ماهانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد شناسنامه صادر شده

ماهانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد طلاق ثبت شده برحسب شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

8

تعداد طلاق رخداده (وقوع) برحسب شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

9

تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان طلاق

ماهانه

استانی

آماری

10

تعداد طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه

ماهانه

استانی

آماری

11

تعداد طلاق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج (بر حسب شهرستان)

ماهانه

شهرستانی

آماری

12

تعداد طلاق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج

ماهانه

استانی

آماری

13

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد فوت‌شدگان جاري برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

15

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت

ماهانه

شهرستانی

آماری

16

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب گروه‌هاي سني

ماهانه

استانی

آماری

17

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده جاري برحسب علت فوت

ماهانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد مواليد ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

استانی

آماری

19

تعداد مواليد جاري برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

استانی

آماری

20

تعداد مواليد ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت

ماهانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد مواليد ثبت شده برحسب سمت اعلام‌كننده

ماهانه

استانی

آماری

14

تعداد مواليد ثبت شده برحسب گروه سني مادر

ماهانه

استانی

آماری

15

ميزان عمومي 4 واقعه حياتي ثبت شده بر اساس شهرستان.(جديد)

ماهانه

شهرستانی

آماری

16

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب گروه‌هاي سني

ماهانه

استانی

آماری

17

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده جاري برحسب علت فوت

ماهانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد مواليد ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

19

تعداد مواليد جاري برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد مواليد ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت

ماهانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد مواليد ثبت شده برحسب سمت اعلام‌كننده

ماهانه

استانی

آماری

22

تعداد مواليد ثبت شده برحسب گروه سني مادر

ماهانه

استانی

آماری

23

ميزان عمومي 4 واقعه حياتي ثبت شده بر اساس شهرستان.(جديد)

ماهانه

شهرستانی

آماری

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد ثبت احوال)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

(ولادت)

جدول 01 : روند سالانه تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس ومحل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان (ماه و شهرستان پيش فرض).

جدول 02 : تعداد ولادت ثبت شده در شهرستان‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي و جنس در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 03 : تعداد ولادت ثبت شده ماهانه درشهرستان‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي و جنس در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 04 : تعداد ولادت ثبت شده ماهانه درشهرستان‌هاي استان برحسب شهري، روستايي و جنس در سال (سال، شهري و روستايي و جنسيت پيش فرض).

جدول 05 : تعداد و درصد ولادت ثبت شده شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه و جنسيت پيش فرض).

جدول 06 : تعداد و نسبت جنسي ولادت ثبت شده در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 07- تعداد مواليد جاري برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي.

جدول 08 - تعداد مواليد ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت.

جدول 09- تعداد مواليد ثبت شده برحسب سمت اعلام‌كننده.

جدول 10- تعداد مواليد ثبت شده برحسب گروه سني مادر.

 

نمودار 01 : روند سالانه تعداد ولادت ثبت شده در نقاط شهري رو روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (ماه، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض)..

نمودار 02 : روند سالانه تعداد ولادت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري رو روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (ماه وشهري / روستايي پيش فرض).

نمودار 03 : درصد ولادت ثبت شده جنسيت ها درشهرستان‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي در سال و ماه (سال، ماه، شهرستان و شهري و روستايي پيش فرض).

نمودار 04 : درصد ولادت ثبت شده شهري و روستايي در شهرستان‌هاي استان بر حسب جنس در سال و ماه (سال، ماه، شهرستان وجنسيت پيش فرض).

نمودار 05 : تعداد ولادت ثبت شده در شهرستان‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي و جنس در سال و ماه (سال، ماه، شهري و روستايي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 06 : نسبت جنسي (تعداد پسر به تعداد دختر) در شهرستان‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي در سال و ماه (سال، ماه، شهري و روستايي پيش فرض).

نمودار 07 : تعداد ولادت ثبت شده ماهانه در شهرستان ‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي و جنس در سال (سال، شهرستان، شهري و روستايي و جنسيت پيش فرض).

                                                                                              

(وفات)

جدول 01 : روند سالانه تعداد وفات ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان (ماه و شهرستان پيش فرض).

جدول 02 : تعداد وفات ثبت شده در شهرستان‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي و جنس در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 03 : تعداد وفات ثبت شده ماهانه در شهرستان‌هاي استان بر حسب شهري، روستايي و جنس در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 04 : تعداد وفات ثبت شده ماهانه در شهرستان‌هاي استان برحسب شهري، روستايي و جنس در سال (سال، شهري و روستايي و جنسيت پيش فرض).

جدول 05 : تعداد و درصد وفات ثبت شده شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه و جنسيت پيش فرض).

جدول 06- تعداد فوت‌شدگان جاري برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي.

جدول 07- تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت.

جدول 08 - تعداد فوت‌شدگان ثبت شده جاري برحسب علت فوت.

 

نمودار 01 : روند سالانه تعداد وفات ثيت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض).

نمودار 02 : روند سالانه تعداد وفات ثيت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، ماه و شهري / روستايي پيش فرض).

نمودار 03 : درصد وفات ثيت شده جنسيت‌ها در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال، ماه، شهرستان و شهري / روستايي پيش فرض).

نمودار 04 : درصد وفات ثيت شده شهري و روستايي در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در سال و ماه (سال، ماه و جنسيت پيش فرض).

نمودار 05 : تعداد وفات ثيت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي در سال ماه (سال، ماه، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض).

                                                                                               

(ازدواج)

جدول 01-1- تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 01-2- تعداد ازدواج ثبت شده برحسب ماه در نقاط شهري و روستايي در سال (سال و شهري / روستايي پيش فرض).

جدول 02-1- تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 02-2- تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال پيش فرض).

جدول 03 - تعداد ازدواج زخداده (وقوع) برحسب شهري و روستايي.

 

نمودار 01-1- مقايسه شهرستاني تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (سال، ماه و شهري / روستايي پيش فرض).

نمودار 01-2- روند تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (شهرستان و ماه پيش فرض).

نمودار 02- تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

                                                                                              

(طلاق)

جدول 01-1- تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 01-2- تعداد طلاق ثبت شده برحسب ماه در نقاط شهري و روستايي در سال (سال و شهري / روستايي پيش فرض).

جدول 02-1- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 02-2- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال پيش فرض).

جدول 03-1- تعداد طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 03-2- تعداد طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال پيش فرض).

جدول 04-1- تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي برحسب طول مدت ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 04-2- تعداد طلاق ثبت شده برحسب ماه در نقاط شهري و روستايي برحسب طول مدت ازدواج در سال (سال و شهري / روستايي پيش فرض).

جدول05 - تعداد طلاق رخداده (وقوع) برحسب شهري و روستايي.

 

نمودار 01-1- مقايسه شهرستاني تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (سال، ماه و شهري / روستايي پيش فرض).

نمودار 01-2- روند تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (شهرستان و ماه پيش فرض).

نمودار 02- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال، ماه و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 04- تعداد طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي برحسب طول مدت ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 02 : جدول 14- متولدين ثبت شده بر حسب جنسيت در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 02 : جدول 15- فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنسيت در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 02 : جدول 16- تعداد فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس و گروه‌هاي سني در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 02 : جدول 17- تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 02 : جدول 18- تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به سن زوجه در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

سالنامه جديد 02 : جدول 19- تعداد طلاق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج (بر حسب شهرستان)..

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-2 (1) آمار وقايع چهار گانه ثبت احوال استان گلستان (ولادت و فوت).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-2 (2) آمار وقايع چهار گانه ثبت احوال استان گلستان (ازدواج و طلاق).

 

نمودار 02- روند سالانه تعداد ولادت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، ماه، شهري / روستايي پيش فرض) .

نمودار 03- روند سالانه تعداد وفات ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، ماه، شهري / روستايي پيش فرض) .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 163
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1018
بازدید سال:341136
بازدید کل:25732550
معرفی سیمابر