عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

41. سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 
 

نام دستگاه اجرایی :

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای حسن‌زاده

نام رابط آماری:

خانم طوفانی

وب سایت:

www.gol.mimt.gov.ir

شماره تماس دفتر:

017-32320594
آدرس:  

 

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی)
1 تعداد كارت بازرگاني صادره و تمديدي - بازرگاني ماهانه استان آماری
2 ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور بر حسب هزار دلار- بازرگاني ماهانه استان آماری
3  وزن صادرات استان از ساير گمركات كشور بر حسب تن- بازرگاني ماهانه استان آماری
4 تعداد اتاق اصناف كميسيون نظارت بر اصناف ماهانه شهرستان آماری
5 تعداد اتحاديه هاي كميسيون نظارت بر اصناف - بازرگاني ماهانه شهرستان آماری
6 تعداد واحدهاي صنفي كميسيون نظارت بر اصناف - بازرگاني ماهانه شهرستان آماری
7 تعداد قاليبافان معرفي شده به سازمان تامين اجتماعي - بازرگاني ماهانه استان آماری
8 تعداد پروانه توليد غير متمركز صادر شده - بازرگاني ماهانه استان آماری
9 تعداد جواز تأسيس صادر شده قاليبافي- بازرگاني ماهانه استان آماری
10 تعداد پروانه بهره برداري كارگاه و مجتمع قاليبافي صادر شده - بازرگاني ماهانه استان آماری
11 تعداد كارتهاي قاليبافي صادرشده - بازرگاني ماهانه استان آماری
12 تعداد بازرسي از واحدهاي فرش استان - بازرگاني ماهانه استان آماری
13 تعداد گزارشهاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد - بازرگاني ماهانه استان آماری
14 تعداد پرونده ثبت سفارش كالا - بازرگاني ماهانه استان آماری
15 ارزش پرونده ثبت سفارش كالا- بازرگاني ماهانه استان آماری
16 تعداد كل دارندگان كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي)- بازرگاني ماهانه استان آماری
17 تعداد برگزاري نمايشگاه- بازرگاني ماهانه استان آماری
18 تعداد اعزام هيأت‌هاي تجاري جهت بازاريابي و خدمات - بازرگاني ماهانه استان آماری
19 تعداد پذيرش هيأت‌هاي تجاري جهت بازاريابي و خدمات - بازرگاني ماهانه استان آماری
20 تعداد بازرسي‌هاي انجام شده از واحدها برحسب نوع واحد (صنفي/ توليدي و صنعتي) - بازرگاني ماهانه استان آماری
21 تعداد تخلفات كشف شده در بازرسي از واحدها برحسب نوع واحد (صنفي/ توليدي و صنعتي) - بازرگاني ماهانه استان آماری
22 تعداد تخلفات كشف شده از گزارشات ستاد خبري - بازرگاني ماهانه استان آماری
23 تعداد پرونده هاي قاچاق كالا - بازرگاني ماهانه استان آماری
24 ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه - بازرگاني ماهانه استان آماری
25 تعداد پرونده تخلفات متشكله - بازرگاني ماهانه استان آماری
26 تعداد گزارشهاي دريافتي ستاد خبري برحسب درجه فوريت- بازرگاني ماهانه استان آماری
27 تعداد گزارشهاي دريافتي ستاد خبري برحسب نتيجه بررسي- بازرگاني ماهانه استان آماری
28 تعداد كل واحدهاي صنفي- بازرگاني ماهانه استان آماری
29 تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب - بازرگاني ماهانه استان آماری
30  تعداد پروانه كسب صادره - بازرگاني ماهانه استان آماری
31 تعداد پروانه‌هاي كسب صدوري – تمديدي برحسب نوع كاربري پروانه و وضعيت عادي- ايثارگري مالك - بازرگاني ماهانه شهرستان آماری
32 صادرات گمركات استان گلستان بر حسب تن سالانه استان آماری
33 صادرات گمركات استان گلستان بر حسب هزار دلار سالانه استان آماری
34 تعداد طرح‌هاي صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه شهرستان آماری
35 ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه شهرستان آماری
36 تعداد اشتغال طرح‌هاي صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه شهرستان آماری
37 تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها از از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه شهرستان آماری
38 ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه شهرستان آماری
39 تعداد اشتغال طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه شهرستان آماری
40 تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه شهرستان آماری
41 ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه شهرستان آماری
42 تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه شهرستان آماری
43 تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه شهرستان آماری
44 ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه شهرستان آماری
45 تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه شهرستان آماری
46 تعداد طرح‌هاي صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه استان آماری
47 ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه استان آماری
48 تعداد اشتغال طرح‌هاي صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه استان آماری
49 تعداد طرح‌هاي معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه استان آماری
50 ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه استان آماری
51 تعداد اشتغال طرح‌هاي معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه استان آماری
52 تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه استان آماری
53 ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه استان آماری
54 تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) ماهانه استان آماری
55 تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه استان آماری
56 ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه استان آماری
57 تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي) ماهانه استان آماری
58 توليدات منتخب بخش صنعت (تن) ماهانه استان آماری
59 تعداد كل معادن سالانه شهرستان آماری
60 ميزان استخراج در اجازه برداشت از معادن در سال سالانه استان آماری
61 تعداد اجازه برداشت از معادن در سال سالانه استان آماری
62 هزينه عمليات گواهي كشف معادن در سال سالانه استان آماری
63 ميزان تناژ ذخيره در گواهي كشف معادن در سال سالانه استان آماری
64 تعداد گواهي كشف معادن در سال سالانه استان آماری
65 تعداد پروانه موجود اكتشاف معادن در سال سالانه استان آماری
66 ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن فعال و غيرفعال در سال سالانه استان آماری
67 تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن فعال و غيرفعال در سال سالانه استان آماری
68 ذخيره قطعي پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن فعال و غيرفعال در سال سالانه استان آماری
69 ظرفيت استخراج پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن فعال و غيرفعال در سال سالانه استان آماری
70 تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن فعال و غيرفعال در سال سالانه استان آماری
71 تعداد پروانه هاي صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت سالانه استان آماری
72 تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت سالانه استان آماری
73 ميزان اشتغال كارگاه هاي صنعتي براساس پروانه هاي صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت سالانه استان آماری
74 سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي براساس پروانه هاي صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت سالانه استان آماری
75 تعداد جواز تاسيس صادره- سالنامه و گزارش اقتصادي سالانه استان آماری
76 سرمايه جواز تاسيس صادره- سالنامه و گزارش اقتصادي سالانه استان آماری
77 اشتغال جواز تاسيس صادره- سالنامه و گزارش اقتصادي سالانه استان آماری
78 تعداد پروانه بهره بردار صادره - سالنامه و گزارش اقتصادي سالانه استان آماری
79 سرمايه پروانه بهره بردار صادره- سالنامه و گزارش اقتصادي سالانه استان آماری
80 اشتغال پروانه بهره بردار صادره- سالنامه و گزارش اقتصادي سالانه استان آماری
81 تعداد طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال سالانه استان آماری
82 ميزان سرمايه گزاري طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال سالانه استان آماری
83 ميزان اشتغال طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال سالانه استان آماری
84 تعداد سردخانه هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان سالانه شهرستان آماری
85 ظرفيت سردخانه هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان سالانه شهرستان آماری
01 فهرست معادن سالانه استان اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد صنعت ، معدن و تجارت)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

تجارت

 

جدول 01- تعداد كارت بازرگاني صادر شده و تمديد شده برحسب ماه (سال پيش‌فرض).

جدول 02- آمار ماهانه مربوط به تجارت خارجي در سال (سال پيش فرض).

جدول 03- روند سالانه آمار مربوط به تجارت خارجي.

جدول 04- وزن و ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور (تن/ هزار دلار).

جدول 05- آمار نظارت و بازرسي ماهانه از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي در سال (سال پيش فرض).

جدول 06- روند سالانه آمار مربوط به نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي.

جدول 07- آمار ماهانه مربوط به گزارش‌هاي خبري و قاچاق كالا در سال (سال پيش فرض).

جدول 08- روند سالانه آمار مربوط به گزارش‌هاي خبري و قاچاق كالا در استان.

جدول 09- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد در سال (سال پيش فرض).

جدول 10- روند سالانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد (ماه پيش فرض).

جدول 11- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب درجه فوريت در سال (سال پيش فرض).

جدول 12- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نتيجه بررسي در سال (سال پيش فرض).

جدول 13- آمار مربوط به فعاليت‌هاي بازرگاني (تعداد كل واحدهاي صنفي، تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب، تعداد پروانه كسب صادره) تا پايان ماه هر سال (سال پيش فرض).

جدول 14- تعداد دفاتر (اتاق اصناف،واحدهاي صنفي، اتحاديه) كميسيون نظارت بر اصناف تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول 15- روند سالانه تعداد اتاق اصناف كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 16- روند سالانه تعداد اتحاديه هاي كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 17- آمار ماهانه واحدهاي صنفي كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان (سال پیش فرض).

جدول 18- تعداد پروانه‌هاي كسب صدوري – تمديدي بر حسب عادي و ايثارگري شهرستانهاي استان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 19- تعداد ماهانه پروانه‌هاي كسب صدوري – تمديدي بر حسب عادي و ايثارگري شهرستانهاي استان (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 20- روند سالانه پروانه‌هاي كسب صدوري – تمديدي بر حسب عادي و ايثارگري  (شهرستان پيش فرض).

جدول 21- روند ماهانه شاخص‌هاي اداره فرش در سال (سال پيش فرض).

جدول 22- روند سالانه شاخص‌هاي مربوط به اداره فرش.

 

نمودار 01- روند سالانه تعداد كارت بازرگاني صادره و تمديدي.

نمودار 02- مقایسه ماهانه وزن صادرات عمده کالاهای استان از ساير گمركات كشور در سال (نوع کالا و سال پیش فرض). 

نمودار 03- مقایسه ماهانه ارزش صادرات عمده کالاهای استان از ساير گمركات كشور در سال (نوع کالا و سال پیش فرض).

نمودار 04- روند سالانه تعداد پرونده ثبت سفارش كالا (ماه پيش فرض).

نمودار 05- روند سالانه ارزش پرونده‌هاي ثبت سفارش كالا (ماه پيش فرض).

نمودار 06- روند سالانه نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي (نوع واحد پيش فرض).

نمودار 07- روند سالانه ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه (ميليون ريال).

نمودار 08- مقايسه انواع گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد در ماه و سال (ماه و سال پيش فرض).

نمودار 09- روند سالانه تعداد كارت‌هاي قاليبافي صادر شده.

 

صنعت (اطلاعات شهرستانی)

 

جدول 23- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 24- اطلاعات ماهانه طرح‌های بهره‌برداري صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 25- اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 26- اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 27- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 28- اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (شهرستان و سال پيش فرض).

جدول 29- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر شهرستان‌ها (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 30- اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

نمايار : جدول 16- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه).

نمايار : جدول 17- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

 

نمودار 10- روند سالانه تعداد پروانه هاي بهره‌برداري و طرح هاي صادره شهرستانهاي استان از ابتداي سال تا پايان دوره سال (ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 11- مقايسه تعداد پروانه هاي بهره‌برداري و طرح هاي صادره شهرستانهاي استان از ابتداي سال تا پايان دوره سال (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 12- روند سالانه تعداد پروانه هاي بهره برداري و طرح هاي موجود و معتبر شهرستانهاي استان از ابتدا تا پايان ماه سال (ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 13- مقايسه تعداد پروانه هاي بهره برداري و طرح هاي موجود و معتبر شهرستانهاي استان از ابتدا تا پايان ماه سال (سال و ماه پيش فرض).

 

اطلاعات گروه صنعت

 

جدول 31- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت در پایان هر سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال پيش فرض).

جدول 32- اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از گذشته تا پايان سال منتخب (بصورت تجمعي) (سال پيش فرض).

جدول 33- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه‌ها ، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت در پایان هر سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال پيش فرض).

جدول 34- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از گذشته تا پایان سال منتخب (بصورت تجمعي) (سال پيش فرض).

نمایار : جدول 21- توليدات منتخب بخش صنعت (تن).

 

نمودار 14- مقايسه سالانه تعداد انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت (نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 15- مقايسه سالانه ميزان سرمايه‌گذاري انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت(نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 16- مقايسه سالانه تعداد اشتغال انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت(نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 17- توليدات منتخب بخش صنعت (ماه و سال پیش فرض).

 

گروه معادن استان

 

جدول 35- تعداد كل معادن غيرشن و ماسه به تفكيك معادن موجود در شهرستانها.

جدول 36- اطلاعات معادن غير شن و ماسه استان بر حسب فعال و غير فعال در سال بهره برداري (سال پيش فرض).

جدول 37- گواهينامه ها و پروانه هاي اكتشاف صادره معادن غيرشن و ماسه استان در سال بهره برداري.

 

نمودار 18- روند سالانه معادن دارنده پروانه بهره برداري بر حسب فعال و غير فعال.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 07 : جدول 01- جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال.

سالنامه جديد 07 : جدول 02- پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال.

سالنامه جديد 07 : جدول 03- ميزان اشتغال كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت در سال.

سالنامه جديد 07 : جدول 04- سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت در سال (ميليون ريال).

گزارش اقتصادي : جدول 05-02- تعداد و ظرفيت سردخانه هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان.

گزارش اقتصادي : جدول 05-04- حجم تجارت خارجي (صادرات) استان در سال و ماه.

گزارش اقتصادي : جدول 05-06- وزن و ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور (تن/ هزار دلار). 

گزارش اقتصادي : جدول 25-02- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها،ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-03- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-04- اطلاعات طرح‌هاي معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-05- اطلاعات طرح‌هاي معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-06- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-07- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه‌ها ، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال(سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 25-08- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-09- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-10- رتبه استان در كشور بر اساس جواز تاسيس صادره در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-11- رتبه استان در كشور بر اساس پروانه بهره برداري صادره در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-12- طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 01- تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال (نوع فعاليت پيش فرض).

نمودار 02- پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال (نوع فعاليت پيش فرض).

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 322
بازدید دیروز: 240
بازدید ماه:518
بازدید سال:87574
بازدید کل:26058786
معرفی سیمابر