عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

49. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر کل

ام بالاترین مقام اجرایی: 

مهدی میقانی

نام رابط آماری:

خانم مهدی زاده

وب سایت:

www.golestan.rmto.ir

شماره تماس دفتر:

017-32422571-2
آدرس:  گرگان- سایت اداری- روبروی استانداری

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد مسافر جابجاشده از طریق پایانه‌های مسافربری توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد مسافر جابجاشده از طریق پایانه‌های مسافربری توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده‌ای – ما قبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد سفر انجام شده توسط انواع وسیله نقلیه جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد سفر انجام شده توسط انواع وسیله نقلیه جاده‌ای- ماقبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

5

میزان بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ

سالانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد وسايل نقليه عمومي بين شهري

سالانه

استان

آماری

7

تعداد رانندگان وسايل نقليه جاده‌اي

سالانه

استان

آماری

8

وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

9

وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده‌ای- ماقبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

10

آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها - دستگاه هاي تردد شمار - پايانه ها

 

سال-فصل

استان

آماری

11

 تعداد تردد (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون 

ماهانه

استانی

آماری

12

تعداد ترانزيت (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون 

ماهانه

استان

آماری

13

 تعداد تردد (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري بدون بار از مرز اينچه‌برون

ماهانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد ترانزيت (ورودي و خروجي) تعداد وسايل نقليه باري بدون بار از مرز اينچه‌برون 

ماهانه

استان

آماری

15

 تعداد پايانه هاي عمومي و اختصاصي 

سالانه

شهرستانی

آماری

16

 تعداد پايانه حمل و نقل مسافر

سالانه

استانی

آماری

17

 تعداد كاميون هاي ترانزيتي حامل كالا از مرز اينچه برون - پايانه ها

سالانه

استانی

آماری

18

تناژ بار حمل شده توسط كاميون هاي ترانزيتي از مرز اينچه برون - پايانه ها

سالانه

استانی

آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد حمل و نقل جاده ای )

 جداول و نمودارهای آماری:


 

سفر و مسافر

جدول 01- روند تعداد سفر و مسافر جابجا شده (درون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي.

جدول 02- روند تعداد سفر و مسافر جابجا شده (برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي.

جدول 03- تعداد سفر و مسافر جابجا شده (درون استاني) به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04- تعداد سفر و مسافر جابجا شده (برون استاني) به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05- تعداد سفر و مسافر (درون استاني) جابجا شده ماهانه شهرستان‌هاي استان گلستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 06- تعداد سفر و مسافر (برون استاني) جابجا شده ماهانه شهرستان‌هاي استان گلستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

نمودار 01- روند سالانه تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 02- روند سالانه تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه ماهانه تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، شهرستان، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه شهرستاني تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، ماه، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه ماهانه تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، شهرستان، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 06- مقايسه شهرستاني تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، ماه، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

 

حمل و نقل

 

جدول 07- روند وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي ) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن).

جدول 08- وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 09- وزن بار جابجاشده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي به تفكيك ماه‌هاي سال در شهرستان‌هاي استان ( شهرستان پيش فرض).

جدول 10- روند ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (شهرستان پيش فرض).

جدول 11- ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 07- روند وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي ) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن).

نمودار 08- مقايسه ماهانه وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي شهرستان‌هاي استان در سال (سال، شهرستان و نوع جابجايي پيش فرض).

نمودار 09- مقايسه شهرستاني وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال، ماه و نوع جابجايي پيش فرض).

نمودار 10- روند سالانه ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ (شهرستان و نام كالا پيش فرض).

نمودار 11- مقايسه ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

تردد وسایل نقلیه

جدول 12- تعداد وسايل نقليه عمومي بين شهري و تعداد رانندگان وسايل نقليه جاده‌اي (مسافري و باري) در سال.

جدول 13- آمار تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون برحسب نوع تردد در سال.

جدول 14- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (درصد فعال بودن، نرخ جريان تردد و ...) (دستگاه‌هاي تردد شمار)(موقعيت مكاني پيش فرض).

جدول 15- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (تعداد وسايل نقليه) (دستگاه‌هاي تردد شمار)(موقعيت مكاني پيش فرض).

جدول 16- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (سرعت متوسط و تعداد سبقت، سرعت غير مجاز و فاصله غير مجاز) (دستگاه‌هاي تردد شمار)_(موقعيت مكاني پيش فرض)

جدول 17- آمار تردد (ورودي و خروجي) وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون در ماه و سال (سال پيش فرض).

جدول 18- آمار تردد (ورودي و خروجي) وسايل نقليه باري حامل كالا از مرز اينچه‌برون در ماه و سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 13- مقايسه انواع تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون در سال (سال پيش فرض).

نمودار 12- روند ساليانه انواع تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون در سال (نوع تردد پيش فرض).

نمودار 14- مقايسه آمار حمل و نقل هوشمند ITS محورهاي استان گلستان (دستگاه‌هاي تردد شمار) در سال (نوع شاخص و سال پيش فرض-تك انتخابي).

نمودار 15- مقايسه سالانه آمار حمل و نقل هوشمند ITS محورهاي استان گلستان (دستگاه‌هاي تردد شمار) (نوع شاخص و نام محور پيش فرض-تك انتخابي).

نمودار 17- مقايسه آمار انواع تردد وسايل نقليه باري از مرز اينچه‌برون در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 18- مقايسه آمار ماهانه انواع تردد وسايل نقليه باري از مرز اينچه‌برون در سال (نوع تردد پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 12: جدول 04 (1)- طول راه هاي (بين شهري) تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان در پايان سال (كيلومتر) .

سالنامه جديد 12: جدول 04 (2)- طول راه‌هاي (روستايي) تحت حوزه استحفاظي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي  استان در پايان سال (كيلومتر) .

سالنامه جديد 12: جدول 05 (1)- تعداد تونل ها و راهدارخانه ها در مسير راه هاي استان به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12: جدول 05 (2)- تعداد پل‌ها در مسير راه‌هاي شهرستانهاي استان برحسب طول پل در پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12: جدول 08- تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استاني (بر اساس صورت وضعيت حمل مسافر) از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12: جدول 09 - تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استاني (بر اساس صورت وضعيت حمل مسافر) از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12: جدول 10- تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استاني (بر اساس صورت وضعيت حمل مسافر) از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12: جدول 11 (1)- تعداد پايانه هاي عمومي و اختصاصي تا پايان سال.

سالنامه جديد 12: جدول 11 (2)- تعداد سفر و مسافر برون استاني به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12 : جدول 11 (2)-تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استاني (بر اساس صورت وضعيت حمل مسافر) از طريق پايانه‌هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده‌اي به تفکیک شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 12: جدول 12 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن) بر اساس بارنامه صادر شده بر حسب ماه در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12: جدول 13 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي  بر اساس بارنامه صادر شده برحسب شهرستان (تن) در سال.

 

گزارش اقتصادي : جدول 07-14- تعداد پايانه‌های حمل و نقل مسافر در سطح استان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 01-19 (1)-طول شبكه جاده اي استان گلستان به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 01-19 (2)-طول شبكه جاده اي استان گلستان به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 01-19 (3)-طول شبكه جاده اي استان گلستان به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 02-19- تعداد پل‌ها در مسير راه‌هاي استان برحسب طول پل در پايان سال (دهنه)(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 06-19- تعداد مسافر جابه جا شده استان گلستان به تفكيك درون استاني و برون استاني.

گزارش اقتصادي : جدول 07-19- تعداد سفر و مسافر جابجا شده استان گلستان بر حسب وسيله نقليه طي سال‌.

گزارش اقتصادي : جدول 08-19- تعداد سفر و مسافر درون استاني جابجا شده استان گلستان به تفكيك شهرستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 09-19- تعداد سفر و مسافر برون استاني جابجا شده استان گلستان به تفكيك شهرستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 10-19- تعداد كاميون هاي ترانزيتي حامل كالا از مرز اينچه برون در سال.

گزارش اقتصادي : جدول 11-19- ميزان سرويس‌دهي شبكه حمل ونقل عمومي استان در پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 12-19- مقايسه ميزان كالاي حمل شده در استان گلستان طي سال‌.

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 204
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1059
بازدید سال:341177
بازدید کل:25732591
معرفی سیمابر