عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

54. اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

 آقای کرایلو

نام رابط آماری:

فرهاد شادکام

وب سایت:

goltvto.ir

شماره تماس دفتر:

017-32240662
آدرس: خیابان 5آذر-انتهای بلوار حسام

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي به تفكيك وضعيت فعاليت تا پايان دوره فصلی استان آماری

02

تعداد آموزشگاه هاي فعال آزاد فني و حرفه اي به تفكيك جنسيت و شهرستان سالانه شهرستان آماری

03

تعداد آموزش ديدگان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي سالانه استان آماری

04

عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه هاي آزاد فني و حرف اي به تفكيك حوزه آموزش فصلی استان آماری

05

تعداد قبول شدگان در آزمون سنجش و ارزيابي فصلی استان آماری
06 تعداد شركت كنندگان در آزمون سنجش و ارزيابي فصلی استان آماری
07 عملكرد آموزشي (نفر-ساعت) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره دوره 6 ماهه شهرستان آماری
08 تعداد آموزش گيرندگان (نفر-دوره) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره دوره 6 ماهه شهرستان آماری
09 تعداد آموزش ديدگان (نفر-دوره) مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس سالانه شهرستان آماری
10 تعداد مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره فصلی استان آماری
11 تعداد مربيان رسمي و پيماني مراكز ثابت فني و حرفه اي سالانه شهرستان آماری
12 تعداد مراكز ثابت فني و حرفه اي سالانه شهرستان آماری
13 تعداد آموزشگاه هاي دولتي سالانه شهرستان اتوماتیک(آماری)
14 تعداد آموزشگاه هاي دولتي  سالانه شهرستان اتوماتیک(آماری)
01 مشخصات مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي سالانه شهرستان اطلاعاتی

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد فنی و حرفه ای)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

 مراکز آموزش فنی و حرفه ای-بخش دولتی

جدول 01: تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع (جنسیت) در پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي)(سال پیش فرض).

جدول 02-1:تعداد مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره(سال پیش فرض).

جدول 02-2: تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب جنسيت در سال(سال پیش فرض).

جدول 03: عملكرد آموزشي (نفر-ساعت) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (سال پيش فرض).

جدول 04: تعداد آموزش گيرندگان (نفر-دوره) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (سال پيش فرض).

جدول 05: تعداد آموزش گیرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس در سال (سال پيش فرض).

جدول 06: عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) در دوره.

جدول 07: روند سالانه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) در دوره (فصل پيش فرض).

 

نمودار 01: تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع (جنسيت) در پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

نمودار 02- عملكرد آموزشي (نفر-ساعت) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره .

نمودار 03 - مقايسه شهرستاني عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي (نفر-ساعت ) (سال و نوع دوره پيش فرض).

نمودار 03-1 - مقايسه شهرستاني عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي (نفر-دوره) (سال و نوع دوره پيش فرض).

نمودار 04 - عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (نفر-ساعت)(سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 04-1- عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (نفر-دوره)(سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 05 - مقايسه درصد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي گروه هاي عمده آموزشي (نفر دوره) (سال، جنيست و شهرستان پيش فرض).

نمودار 06 - مقايسه درصد عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي دوره ها (نفر-ساعت) (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 07 - مقايسه نسبت تعداد كارآموزان زن و مرد (سال، گروه عمده و شهرستان پيش فرض).

نمودار 08 - مقايسه شهرستاني تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب جنس (سال و گروه عمده پيش فرض).

نمودار 09 - مقايسه شهرستاني تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي (سال و جنسيت پيش فرض).

نمودار 10 - تعداد مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره (سال پيش فرض).

نمودار 11 - مقايسه درصد قبلي انواع آزمون‌هاي حوزه سنجش و ارزشيابي آموزش فني و حرفه‌اي در دوره (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 12 - روند سالانه درصد قبلي آزمون‌هاي حوزه سنجش و ارزشيابي آموزش فني و حرفه‌اي (فصل و نوع آزمون پيش فرض).

نمودار 13 - روند سالانه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) (فصل و نوع آزمون پيش فرض).

نمودار 14 - مقايسه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در انواع آزمون‌هاي فني و حرفه‌اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) (سال و فصل پيش فرض).

 

 آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

جدول 01:تعداد آموزش ديدگان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي برحسب جنسيت در سال.

جدول 02:تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت و شهرستان در پايان سال.

جدول 03:تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك وضعيت فعاليت تا پايان دوره (فصل).

جدول 04:عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي به تفكيك حوزه آموزش.

جدول 05:مقايسه فصلي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك حوزه آموزش در سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 01- روند سالانه تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت (شهرستان پيش فرض).

نمودار 02- تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت و شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 03- روند سالانه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت در دوره (فصل و حوزه آموزش پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه موضوعي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت در دوره (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 05- درصد موضوعي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي در دوره (جنسيت، سال و فصل پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 17: جدول 31 (1)- تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب جنسيت در سال.

سالنامه جديد 17: جدول 31 (2)- تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع در پايان سال .

سالنامه جديد 17: جدول 32- تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادی : جدول شماره 05-6- تعداد مراكز ثابت آموزشي استان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-6- تعداد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در سال.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 313
بازدید دیروز: 240
بازدید ماه:509
بازدید سال:87565
بازدید کل:26058777
معرفی سیمابر