عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

61. اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان     

 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای حسام

نام رابط آماری:

آزاده آقاجانپور

وب سایت:

www.tazirat.gov.ir/golestan

شماره تماس دفتر:

017-32480396
آدرس:  فلکه بسیج-سایت اداری

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد پرونده‌هاي وارده برحسب مرجع گزارش دهنده   ماهانه استان  آماری

02

تعداد پرونده‌هاي مختومه برحسب مرجع گزارش دهنده  ماهانه  استان  آماری

03

تعداد پرونده‌هاي مختومه برحسب نوع تخلف ماهانه استان  آماری

04

تعداد پرونده‌هاي وارده برحسب نوع اتحاديه   ماهانه استان آماری

05

 تعداد پرونده‌هاي مختومه برحسب نوع اتحاديه ماهانه استان  آماری

06

 تعداد پرونده‌هاي وارده برحسب نوع پرونده به تفكيك شهرستان ماهانه شهرستان آماری

07

تعداد پرونده‌هاي مختومه برحسب نوع پرونده به تفكيك شهرستان  ماهانه شهرستان آماری

08

ميزان محكوميت متخلفان برحسب نوع پرونده به تفكيك شهرستان   ماهانه  شهرستان  آماری

09

تعداد پرونده‌هاي مختومه برحسب نتيجه رسيدگي و نوع پرونده   ماهانه  استان آماری

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد تعزیرات حکومتی)

 جداول و نمودارهای آماری:


 

 برحسب مرجع گزارش دهنده:

 

جدول 1- الف - عملكرد استان به تفكيك ماه برحسب مرجع اعلام كننده (با پيش فرض سال).

جدول 1- ب - عملكرد استان برحسب مرجع اعلام كننده (با پيش فرض سال و ماه).

جدول 1- ج - روند عملكرد استان از سال 1389 برحسب مرجع اعلام كننده (با پيش فرض ماه).

جدول 1- د - درصد عملكرد 1393 به 1392 استان برحسب مرجع اعلام كننده (با پيش فرض ماه).

 

نمودار 1- عملكرد استان برحسب مرجع اعلام كننده (با پيش فرض سال و ماه).

 

برحسب نوع تخلف:

جدول 2 - الف - تخلفات مسجل شده استان به تفكيك ماه (با پيش فرض سال).

جدول 2 - ب - تخلفات مسجل شده استان (با پيش فرض سال و ماه).

جدول 2 - ج - روند تخلفات مسجل شده استان از سال 1389 (با پيش فرض ماه).

جدول 2 - د - درصد تخلفات مسجل شده استان 1393 به 1392 (با پيش فرض ماه).

  جدول 2 -ه- تعداد پرونده‌هاي مختومه برحسب نوع تخلف (سال پيش فرض)(سال 99 به بعد).

نمودار 2 - تخلفات مسجل شده استان (با پيش فرض سال و ماه).

نمودار 2 (دايره اي) - تخلفات مسجل شده استان (با پيش فرض سال و ماه).

نمودار 2 -ه- تعداد پرونده‌هاي مختومه برحسب نوع تخلف (سال پيش فرض)(سال 99 به بعد).

 

برحسب نوع اتحادیه:

 

جدول 3 - الف - عملكرد استان به تفكيك ماه برحسب اتحاديه (با پيش فرض سال)

جدول 3 - ب - عملكرد استان برحسب اتحاديه (با پيش فرض سال و ماه)

جدول 3 - ج - روند عملكرد استان از سال 1389 برحسب اتحاديه (با پيش فرض ماه)

جدول 3 - د - درصد عملكرد 1393 به 1392 استان برحسب اتحاديه (با پيش فرض ماه)

 

نمودار 3- عملكرد استان برحسب اتحاديه (با پيش فرض سال و ماه).

 

برحسب نوع عملکردوپرونده

 

جدول 6 - الف - عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده، مختومه و ميزان محكوميت) برحسب نوع پرونده به تفكيك ماه (با پيش فرض سال و شهرستان).

جدول 6 - ب - عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) برحسب نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه و شهرستان).

جدول 6 - ج - عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) برحسب نوع پرونده به تفكيك شهرستان (با پيش فرض سال و ماه).

جدول 6 - د - روند عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميران محكوميت) از سال 1389 برحسب نوع پرونده (با پيش فرض ماه و شهرستان).

جدول 6 - ه - درصد عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) 1393 به 1392 برحسب نوع پرونده (با پيش فرض ماه و شهرستان).

جدول 6 - و - درصد پرونده هاي مختومه شعب استان به وارده برحسب نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه و شهرستان).

 

نمودار 6 - الف - مقايسه عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه) به تفكيك نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه و شهرستان).

نمودار 6 - ب - مقايسه ميزان محكوميت پرونده هاي شعب استان به تفكيك نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه و شهرستان).

نمودار 6 - ج - درصد ميزان محكوميت پرونده هاي شعب استان به تفكيك نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه و شهرستان).

نمودار 6 - د - مقايسه ميزان محكوميت پرونده هاي شعب استان از سال 1389 به تفكيك نوع پرونده (با پيش فرض ماه و شهرستان).

 

برحسب نوع عملکردوشهرستان:

 

جدول 7 - الف - عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) برحسب شهرستان به تفكيك ماه (با پيش فرض سال و نوع پرونده).

جدول 7 - ب - عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) برحسب شهرستان (با پيش فرض سال و ماه نوع پرونده).

جدول 7 - ج - عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) برحسب شهرستان به تفكيك نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه).

جدول 7 - د - روند عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) از سال 1389 برحسب شهرستان (با پيش فرض ماه و نوع پرونده).

جدول 7 - ه - درصد عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه و ميزان محكوميت) 1393 به 1392 برحسب شهرستان (با پيش فرض ماه و نوع پرونده).

جدول 7 - و - درصد پرونده هاي مختومه شعب استان به وارده برحسب شهرستان (با پيش فرض سال و ماه و نوع پرونده).

 

نمودار 7 - الف - مقايسه عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه) به تفكيك شهرستان (با پيش فرض سال و ماه و نوع پرونده).

نمودار 7 - ب - مقايسه ميزان محكوميت پرونده هاي شعب استان به تفكيك شهرستان (با پيش فرض سال و ماه و نوع پرونده).

نمودار 7 - ج - مقايسه ميزان محكوميت پرونده هاي شعب استان به تفكيك شهرستان و نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه).

نمودار 7 - د - مقايسه ميزان محكوميت پرونده هاي شعب استان از سال 1389 به تفكيك شهرستان (با پيش فرض ماه و نوع پرونده).

 

برحسب  نتیجه رسیدگی:

 

جدول 8 - الف - نتيجه رسيدگي به پرونده هاي استان برحسب نوع پرونده به تفكيك ماه (با پيش فرض سال).

جدول 8 - ب - نتيجه رسيدگي به پرونده هاي استان برحسب نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه).

جدول 8 - ج - روند نتيجه رسيدگي استان از سال 1389 به تفكيك نوع پرونده (با پيش فرض ماه).

جدول 8 - د - درصد نتيجه رسيدگي پرونده هاي استان 1393 به 1392 (با پيش فرض ماه و نوع پرونده).

جدول 8 - ه - نتيجه رسيدگي پرونده هاي استان (با پيش فرض سال و ماه و نوع پرونده).

 

نمودار 8 - الف - نتيجه رسيدگي پرونده هاي استان به تفكيك نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه).

نمودار 8 - ب - نتيجه رسيدگي پرونده هاي استان با پيش فرض (سال و ماه و نوع پرونده).

نمودار 8 - ج - مقايسه نتايج رسيدگي به پرونده هاي استان از سال 1389 (با پيش فرض ماه و نوع پرونده).

 

کل عملکرد:

 

جدول 9- روند عملكرد شعب استان (تعدادپرونده هاي وارده ومختومه) از سال 1389 با درصد مختومه به وارده (با پيش فرض ماه و شهرستان و نوع پرونده).

 

نمودار 9 - الف - مقايسه عملكرد شعب استان (تعداد پرونده هاي وارده و مختومه) از سال 1389 (با پيش فرض ماه و شهرستان و نوع پرونده).

نمودار 9 - ب - تعداد پرونده هاي وارده به تفكيك شهرستان و نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه).

 نمودار 9 - ج - تعداد پرونده هاي مختومه به تفكيك شهرستان و نوع پرونده (با پيش فرض سال و ماه).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 373
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42929
بازدید سال:503409
بازدید کل:25353913
معرفی سیمابر