عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

3.شرکت آب و فاضلاب استان گلستان(اطلاعات روستاها)

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

 آقای حیدریان 

نام رابط آماری:

راحله ابراهیم پور

وب سایت:

www.abfagolestan.ir

شماره تماس دفتر:

017-32480330-4

آدرس:

 گرگان-سایت اداری-شرکت آب فاضلاب

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعات) اطلاعات موجود
1 طول خط انتقال آب در نقاط روستايي تا پايان دوره  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
2 تعداد منابع تأمين آب در نقاط روستايي تا پايان دوره سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
3  طول شبكه توزيع آب در نقاط روستايي تا پايان دوره  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
4  طول اصلاح شبكه توزيع آب در نقاط روستايي تا پايان دوره  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
5  تعداد انشعاب آب در نقاط روستايي تا پايان دوره سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
6  تعداد مخازن آب تحت پوشش در نقاط روستايي تا پايان دوره سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
7  ظرفيت مخازن آب تحت پوشش در نقاط روستايي تا پايان دوره سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
8  تعداد كل مخازن آب در نقاط روستايي تا پايان دوره  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
9  ظرفيت كل مخازن آب در نقاط روستايي تا پايان دوره سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
10 تعداد تصفيه خانه آب در نقاط روستايي تا پايان دوره سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
11 تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در نقاط روستايي تا پايان دوره  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
12 تعداد دستگاه هاي كلرزني گازي و مايعي آب در نقاط روستايي تا پايان دوره  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
13  شاخص بهره مندي آب خانوارهاي روستايي  سالانه شهرستانی آماری 90 به بعد
14 تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
15  تعداد خانوار روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
16  جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
17  تعداد روستاهاي برخوردار از آب سالانه شهرستانی آماری 90 به بعد
18  تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
19  تعداد خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
20  جمعيت خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
21 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار غير برخوردار از تأسيسات آب  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
22 تعداد خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار غير برخوردار از تأسيسات آب  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
23  جمعيت خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار غير برخوردار از تأسيسات آب سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
24  تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخوردار از تأسيسات بر حسب وضعيت پوشش و سطح سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
25  تعداد خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار برخوردار از تاُسيسات بر حسب وضعيت پوشش و سطح سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
26  جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخوردار از تاُسيسات بر حسب وضعيت پوشش و سطح سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
27  حداكثر ظرفيت منابع تأمين آب  سالانه شهرستانی آماری 96 به بعد
28 درصد بهره مندي از تأسيسات آب  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
29  فروش آب  سالانه شهرستانی آماری 89 به بعد
30  توليد آب   سالانه شهرستانی آماری 90 به بعد
31  افزايش شاخص جمعيت تحت پوشش فاضلاب روستايي سالانه استانی آماری 90 به بعد
32  تعداد خانوار روستاهاي برخوردار از آب سالانه شهرستانی آماری 90 به بعد
33  جمعيت خانوار روستاهاي برخوردار از آب سالانه شهرستانی آماری 90 به بعد
34  تعداد روستاهاي داراي مطالعه شبكه آب شرب بهداشتي  سالانه شهرستانی آماری 88 به بعد
1  وضعيت آبرساني و تجهيزات آب آبادي‌هاي استان  سالانه - اطلاعاتی 88 به بعد

 

داشبورد مدیریتی:(مشاهده داشبورد انشعابات)

(مشاهده داشبورد لوله گذاری خطوط)

 

انشعابات:


 

جدول 01- روند تعداد انشعاب نصب شده آب در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 02- تعداد انشعاب نصب شده آب در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 01- مقايسه شهرستاني تعداد انشعاب نصب شده آب در نقاط روستايي تا پايان سال (سال و نوع انشعاب پيش فرض).

نمودار 02- روند تعداد انشعاب نصب شده آب در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (شهرستان و نوع انشعاب پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه درصد انواع انشعاب نصب شده آب در نقاط روستايي تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)(دایره ای).
نمودار 04- مقايسه تعداد انواع انشعاب نصب شده آب در نقاط روستايي تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)(ستونی).

 

لوله‌گذاری خطوط :


 

جدول 03- روند طول خطوط لوله گذاري (طول خط انتقال آب، طول شبكه توزيع آب و طول اصلاح شبكه توزيع) در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (كيلومتر).

جدول 04- طول خطوط لوله گذاري (طول خط انتقال آب، طول شبكه توزيع آب و طول اصلاح شبكه توزيع) در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض) - (كيلومتر).

 

نمودار 04- مقايسه طول خط انتقال آب در نقاط روستايي شهرستان‌هاي تا پايان سال (سال پيش فرض) - (كيلومتر).

نمودار 05- روند طول خط انتقال آب در نقاط روستايي تا پايان سال (شهرستان پيش فرض) - (كيلومتر).

نمودار 06- مقايسه طول شبكه توزيع آب در نقاط روستايي شهرستان‌هاي تا پايان سال (سال پيش فرض) - (كيلومتر).

نمودار 07- روند طول شبكه توزيع آب در نقاط روستايي تا پايان سال (شهرستان پيش فرض) - (كيلومتر).

 

منابع تامین آب:


  

جدول 05- روند تعداد انواع منابع تأمين آب در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 06- تعداد انواع منابع تأمين آب در نقاط روستايي شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 08- مقايسه تعداد انواع منابع تأمين آب در نقاط روستايي در شهرستان ها تا پايان سال (سال و نوع منبع پيش فرض).

نمودار 09- روند تعداد انواع منابع تأمين آب در نقاط روستايي تا پايان سال (شهرستان و نوع منبع پيش فرض).

نمودار 10- مقايسه درصد انواع منابع تأمين آب در نقاط روستايي تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

آبرسانی سیار:


  

جدول 07- روند تعداد آبادي، خانوار و جمعيت روستايي تحت پوشش آبرساني سيار شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 08- تعداد آبادي، خانوار و جمعيت روستايي تحت پوشش آبرساني سيار شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

 

نمودار 11- مقايسه تعداد روستا تحت پوشش آبرساني سيار شهرستان ها تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 12- روند تعداد روستا تحت پوشش آبرساني سيار تا پايان سال (شهرستان پيش فرض).

 

سطح‌بندي روستاهاي تحت پوشش آب شرب:


 

جدول 09- روند وضعيت سطح‌بندي آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار تحت پوشش آب شرب شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 10- وضعيت سطح‌بندي آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار تحت پوشش آب شرب تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 13- روند تعداد آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار موجود و تحت پوشش آب شرب تا پايان سال (شهرستان و وضعيت تحت پوشش پيش فرض).

نمودار 14- مقايسه تعداد آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار تحت پوشش آب شرب شهرستان ها تا پايان سال (سال و وضعيت تحت پوشش پيش فرض).

نمودار 15- روند وضعيت تحت (پوشش / غير پوشش) آب شرب و نوع سطح آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار پايان سال (شهرستان وضعيت تحت پوشش پيش فرض).

نمودار 16- مقايسه وضعيت سطح آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار تحت (پوشش / غير پوشش) آب شرب شهرستان ها تا پايان سال (سال و وضعيت تحت پوشش پيش فرض).

نمودار 17- مقايسه درصد وضعيت تحت (پوشش / غير پوشش) آب شرب و نوع سطح آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار پايان سال (سال، شهرستان و وضعيت تحت پوشش پيش فرض).

 

وضعیت بهره‌مندی از تأسیسات:


  

جدول 11 - وضعيت بهره‌مندي (تعداد آبادي،‌ خانوار ، جمعيت و درصد بهره‌مندي) آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار برخوردار و غير برخوردار از تأسيسات آب شرب تا پايان سال (سال پيش فرض براي 3 گروه اطلاعات).

جدول 12- وضعيت بهره‌مندي (تعداد آبادي، خانوار ، جمعيت و درصد بهره‌مندي) آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار غير برخوردار از تأسيسات آب شرب تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول 13- روند درصد بهرمندي روستاهاي بالاي 20 خانوار از تأسيسات آب بر حسب شهرستان تا پايان سال.

جدول 14- روند وضعيت بهرمندي (جمعيت و درصد بهرمندي) آبادي‌هاي بالاي 20 خانوار استان گلستان از تأسيسات آب تا پايان سال.

جدول 15- درصد بهره مندي از تأسيسات آب.

 

نمودار 18- ميزان ضريب بهره‌مندي برحسب شهرستان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 19- روند سالانه متوسط ميزان ضريب بهره‌مندي از تاسيسات آب شرب تا پایان سال در استان.

نمودار 20- درصد بهره مندي از تأسيسات آب.

 

مخازن ذخیره آب شرب:


  

جدول 16- روند اطلاعات مخازن آب شرب (تعداد، ظرفيت كل مخازن و تعداد، ظرفيت تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي) تا پايان سال.

جدول 17- اطلاعات مخازن آب شرب (تعداد، ظرفيت كل مخازن و تعداد، ظرفيت تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي) تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 21- روند درصد مخازن تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي به كل مخازن تا پايان سال (شهرستان و نوع مخزن پيش فرض).

نمودار 22- مقايسه درصد مخازن تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي به كل مخازن شهرستان ها تا پايان سال (سال و نوع مخزن پيش فرض).

نمودار 23- روند انواع مخازن تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي تا پايان سال (شهرستان پيش فرض).

نمودار 24- مقايسه درصد انواع مخازن (هوايي و زميني) تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 25- روند ظرفيت انواع مخازن تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي تا پايان سال (شهرستان پيش فرض).

نمودار 26- مقايسه ظرفيت انواع مخازن (هوايي/ زميني) تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي شهرستان ها تا پايان سال (سال و نوع مخزن پيش فرض).

نمودار 27- مقايسه درصد ظرفيت انواع مخازن (هوايي و زميني) تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 28- روند تعداد كل مخازن و تعداد مخازن تحت پوشش آب و فاضلاب روستايي تا پايان سال (شهرستان و نوع مخزن پيش فرض).

 

کلریناتورها، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه آب:


 

جدول 18- روند تعداد تصفيه‌خانه، ايستگاه‌هاي پمپاژ و دستگاه‌هاي كلرزني گازي و مايعي آب در نقاط روستايي تا پايان سال.

جدول 19- تعداد تصفيه‌خانه، ايستگاه هاي پمپاژ و دستگاه هاي كلرزني گازي و مايعي آب در نقاط روستايي تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 29- روند تعداد دستگاه‌هاي كلرزني گازي و مايعي آب در نقاط روستايي تا پايان سال (شهرستان پيش فرض).

نمودار 30- مقايسه درصد دستگاه‌هاي كلرزني گازي و مايعي آب در نقاط روستايي تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 31- مقايسه تعداد دستگاه‌هاي كلرزني گازي و مايعي آب در نقاط روستايي شهرستان ها تا پايان سال (سال و نوع دستگاه‌ كلرزني پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان:


  

سالنامه جديد 09 : جدول 04- ظرفيت منابع تامين آب، حجم توليد و فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستايي  تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي در سال .

سالنامه جديد 09 : جدول 05-وضع موجود حجم مخازن، طول شبكه توزيع وخطوط انتقال آب در نقاط روستايي  تحت پوشش شركت‌هاي آب و فاضلاب ‌روستايي پايان سال (متر مكعب – كيلومتر)

گزارش اقتصادي : جدول شماره ‌17-03- ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان ‌گلستان ‌از امكانات‌ و تسهيلات تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره ‌17-04- ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان ‌گلستان ‌از امكانات‌ و تسهيلات به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

گزارش اقتصادي : جدول شماره ‌17-07- عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش عمران روستايي بر اساس سند ملي توسعه استان.

گزارش اقتصادي:جدول شماره 18-07- تعداد روستاهاي داراي مطالعه شبكه آب شرب بهداشتي.

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 358
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42914
بازدید سال:503394
بازدید کل:25353898
معرفی سیمابر