عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

65. پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نویسنده: kamangari ارسال شده : 28 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی: 

نسرین نورشاهی

نام رابط آماری:

داود جعفری

وب سایت:

www.irphe.ir

شماره تماس دفتر:

021-22010616-2
آدرس:  

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

 تعداد ثبت‌نام شدگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت   سال   تحصيلي  استانی  آماری

02

 تعداد دانشجويان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت  سال   تحصيلي   استانی  آماری

03

 تعداد دانش‌آموختگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت   سال   تحصيلي  استانی  آماری

04

 تعداد ثبت‌نام شدگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت   سال   تحصيلي  استانی  آماری

05

 تعداد دانشجويان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت  سال   تحصيلي   استانی  آماری

06

 تعداد دانش‌آموختگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت   سال   تحصيلي  استانی  آماری

07

تعداد ثبت‌نام شدگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت   سال   تحصيلي   استانی  آماری

08

 تعداد دانشجويان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت  سال   تحصيلي   استانی  آماری

09

 تعداد دانش‌آموختگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت   سال   تحصيلي  استانی  آماری
10  تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت   سال   تحصيلي   استانی  آماری
11  تعداد دانشجويان استان ها به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت  سال   تحصيلي   استانی  آماری
12 تعداد دانش آموختگان استان ها به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت    سال   تحصيلي  استانی  آماری
13 دانشجويان دانشگاه فرهنگيان    سال   تحصيلي  استانی  آماری
14  كاركنان آموزشي ، دفتري و اداري دانشگاه فرهنگيان   سال   تحصيلي  استانی  آماری
15   آموزشگران دانشگاهي تمام وقت موسسات آموزش عالي بر حسب مرتبه علمي   سال   تحصيلي   شهرستانی  آماری
16  تعداد پذيرفته شدگان به تفكيك جنسي و گروه آموزشي  سال   تحصيلي   استانی  آماری
17  تعداد دانشجويان به تفكيك جنسي و گروه آموزشي  سال   تحصيلي    استانی  آماری
18  تعداد فارغ التحصيلان به تفكيك جنسي و گروه آموزشي  سال   تحصيلي   استانی  آماری
19  تعداد كاركنان آموزشي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي  سال   تحصيلي    استانی  آماری
20 تعداد ثبت‌نام شدگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت سال تحصیلی شهرستانی آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد آموزش عالی)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

برحسب دروه تحصیلی . نوع و شیوه آموزش جنسیت

 

جدول 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 01-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 02-1- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 02-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 03-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي پيش فرض).

جدول 03-2- روند تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت (دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 04-1- تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي در سال تحصيلي (سال تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 04-2- تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي در سال تحصيلي (سال تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 04-3- روند تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالي (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

 

نمودار 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 01-2- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب نوع مؤسسه (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 01-3- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-1- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-2- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب نوع مؤسسه (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-3- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-2- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب نوع مؤسسه (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-3- روند تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

 

برحسب دروه تحصیلی . گروه تحصیلی جنسیت

جدول 05-1- تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 05-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي (نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 06-1- تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 06-2- روند تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي (نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 07-1- تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 07-2- روند تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي (نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 08-1- تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 08-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي (دوره تحصيلي، جنسيت و نام مؤسسه پيش فرض).

 

نمودار 04-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 04-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 05-1- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 05-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 06-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 06-2- روند تعداد مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

 

برحسب دروه تحصیلی . گروه تحصیلی  یونسکو و جنسیت

جدول 09-1- تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 09-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 10-1- تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 10-2- روند تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 11-1- تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 11-2- روند تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 12-1- تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 12-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

 

نمودار 07-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (سال تحصيلي، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 07-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي يونسكو ، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 08-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (سال تحصيلي، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 08-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي يونسكو ، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 09-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (سال تحصيلي، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 09-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي يونسكو ، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

 

آمار و اطلاعات استانها- ثبت نام شدگان

جدول 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان استان‌ها برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، گروه تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 01-2- تعداد ثبت‌نام شدگان استان‌ها برحسب گروه تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 01-3- تعداد ثبت‌نام شدگان استان‌ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و گروه تحصيلي پيش فرض).

جدول 04- تعداد ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي،استان، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 01-2- تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي،استان، دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 01-3- تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي (سال تحصيلي، استان، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 01-4- مقايسه تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (استان، سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

 

 دانشجویان

جدول 02-1- تعداد دانشجويان استان‌ها برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، گروه تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 02-2- تعداد دانشجويان استان‌ها برحسب گروه تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 02-3- تعداد دانشجويان استان‌ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و گروه تحصيلي پيش فرض).

جدول 04- تعداد ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 02-1- تعداد دانشجويان استان ها برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي،استان، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 02-2- تعداددانشجويان استان ها برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي،استان، دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 02-3- تعداد دانشجويان استان ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي (سال تحصيلي، استان، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-4- مقايسه تعداد دانشجويان استان ها در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (استان، سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

 

دانش آموختگان

جدول 03-1- تعداد دانش آموختگان استان‌ها برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، گروه تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 03-2- تعداد دانش آموختگان استان‌ها برحسب گروه تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 03-3- تعداد دانش آموختگان استان‌ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و گروه تحصيلي پيش فرض).

جدول 04- تعداد ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 03-1- تعداد دانش آموختگان استان ها برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي،استان، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 03-2- تعداد دانش آموختگان استان ها برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي،استان، دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 03-3- تعداد دانش آموختگان استان ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي (سال تحصيلي، استان، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-4- مقايسه تعداد دانش آموختگان استان ها در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (استان، سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 16: جدول 21- آموزشگران دانشگاهي تمام وقت موسسات آموزش عالي بر حسب جنس..

سالنامه جديد 16: جدول 22- آموزشگران دانشگاهي تمام وقت موسسات آموزش عالي بر حسب مرتبه علمي- دانشگاه فرهنگيان- جديد..

سالنامه جديد 16 : جدول 23- ثبت نام شدگان جديد دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات عالي بر حسب گروه عمده رشته تحصيلي و جنس.

سالنامه جديد16 : جدول 24- ثبت نام شدگان جديد دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزشي عالي به تفكيك نوع وابستگي به دستگاه اجرايي بر حسب جنس.

سالنامه جديد 16 : جدول 25- ثبت نام شدگان جديد دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزشي عالي بر حسب جنس.

سالنامه جديد 16 : جدول 26- دانشجويان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب گروه عمده رشته تحصيلي و جنس.

سالنامه جديد 16 : جدول 27- دانشجويان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي به تفكيك نوع وابستگي به دستگاه اجرايي بر حسب جنس.

سالنامه جديد 16 : جدول 28- دانشجويان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب شهرستان جنس.

سالنامه جديد 16: جدول 29- دانش آموختگان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب گروه عمده رشته تحصيلي و جنس.

سالنامه جديد 16: جدول 30- دانش آموختگان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش به تفكيك نوع وابستگي به دستگاه اجرايي بر حسب جنس.

سالنامه جديد 16: جدول 31- دانش آموختگان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب شهرستان و بر حسب جنس.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-8- تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي بر حسب جنس و گروه آموزشي در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-8- تعداد دانشجويان برحسب جنسيت و نوع دانشگاه در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-8- تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي برحسب مقطع تحصيلي در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-8- تعداد ثبت‌نام (پذيرفته‌) شدگان موسسات آموزش عالي بر حسب جنس و گروه آموزشي در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-8- تعداد ثبت‌نام (پذيرفته‌) شدگان برحسب جنسيت و نوع دانشگاه در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-8- تعداد ثبت‌نام (پذيرفته‌) شدگان موسسات آموزش عالي برحسب مقطع تحصيلي در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-8- تعداد فارغ‌التحصيلان موسسات آموزش عالي بر حسب جنس و گروه آموزشي در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-8- تعداد فارغ‌التحصيلان برحسب جنسيت و نوع دانشگاه در سال تحصيلي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 09-8- تعداد فارغ‌التحصيلان موسسات آموزش عالي برحسب مقطع تحصيلي در سال تحصيلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول اطلاعاتی:


 

01- تعداد موسسات عالي.

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 379
بازدید دیروز: 240
بازدید ماه:575
بازدید سال:87631
بازدید کل:26058843
معرفی سیمابر