عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

بررسی تطبیقی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های مختلف

نویسنده: adibzade ارسال شده : 19 آبان 1393

در این نشریه وضعیت و رتبه استان‌ها به لحاظ برخی از شاخص‌های توسعه در ابعاد تولیدی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی نشان داده شده است. به شیوه‌ای که شاخص‌ها عمدتاً بیانگر وضعیت برخورداری و یا میزان توسعه و رفاه عمومی استان‌ها در مقایسه با سایر استان‌ها است و هدف اصلی از تهیه این گزارش بیان وضعت و جایگاه توسعه‌یافتگی استان‌ها در سطح ملی است تا تصمیم‌گیران در سطح ملی با شناخت کامل از جایگاه واقعی هریک از استان‌ها، زمینه‌های لازم برای ارتقاء سطح توسعه فراهم نمایند.

آمار و اطلاعات خام مربوط به اغلب شاخص‌های این نشریه الکترونیکی (بیش از 100 قلم آماری)، از سالنامه آماری کشور که توسط مرکز آمار ایران تهیه و در سیمابر استان گلستان نیز آماده بهره‌برداری است، استفاده شده است. لازم به توضیح است که اطلاعات مزبور از سال 1387 به بعد در سامانه بارگزاری شده است.

فهرست اقلام آماری موجود در این نشریه در صفحه مربوطه و شناسنامه هریک از اقلام در فصل مربوط به اطلاعات سالنامه آماری کشور، قابل دستیابی است.

 

سرزمین و آب و هوا

جدول (01-1) : مساحت (خاكي) استان‌هاي كشور بر اساس تقسيمات كشوري در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-1) : مشخصات عمومي استان‌ها براساس تقسيمات كشوري در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (03-1) : ميانگين ارتفاع بارش سالانه در استان‌هاي كشور (ميلي‌متر) در سال (سال پيش فرض).

 

محیط زیست

جدول (01-2) : تعداد و مساحت مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (02-2) : نسبت مساحت مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به كل مساحت استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال.

جدول (03-2) : وسعت جنگل در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (04-2) : وسعت پديده‌هاي بياباني در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (05-2) : وسعت انواع مراتع در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

جدول (06-2) : درصد مساحت جنگل، پديده‌هاي بياباني و مراتع از مساحت استان‌هاي كشور در پايان سال (سال و نوع مرتع پيش فرض).

جدول (07-2) : ميزان توزيع انواع كود شيميايي در استان‌هاي كشور در سال (سال و نوع كود پيش فرض).

 

 

جمعیت

جدول (01-3) : برآورد جمعيت نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور برحسب جنسيت در سال (سال و شهري و روستايي پيش فرض).

جدول (07-3) : تعداد ولادت ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال و شهري و روستايي پيش فرض).

جدول (08-3) : تعداد فوت ثبت شده برحسب جنس فوت‌شدگان در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (09-3) : تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال و شهري و روستايي پيش فرض).

جدول (10-3) : تعداد ازدواج، طلاق و نسبت تعداد ازدواج به طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (11-3) : نسبت تعداد ازدواج به تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 

نیروی انسانی

جدول (01-4) : نرخ مشاركت برحسب جنس، در نقاط شهري و روستايي و گروه‌هاي سني در استان‌هاي كشور در سال و فصل (سال، فصل، جنسيت و شهري و روستايي پيش فرض).

جدول (02-4) : نرخ بيكاري برحسب جنس، در نقاط شهري و روستايي و گروه‌هاي سني در استان‌هاي كشور در سال و فصل (سال، فصل، جنسيت و شهري و روستايي پيش فرض).

جدول (03-4) : تعداد كاركنان دولت بر حسب قوانين، مقررات و وضعيت استخدامي (سال پيش فرض).

 

 

معدن

جدول (01-6) : تعداد معادن در حال بهره برداري برحسب نوع مديريت در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-6) : تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداري در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (03-6) : جبران خدمات مزد و حقوق بگيران و ارزش توليدات معادن در حال بهره برداري در سال (سال پيش فرض) - (ميليون ريال).

جدول (04-6) : ارزش افزوده، ارزش پرداختي ها و دريافتي هاي معادن در حال بهره برداري در سال (سال پيش فرض) - (ميليون ريال).

جدول (05-6) : سرمايه گذاري معادن در حال بهره برداري در سال (سال پيش فرض) - (ميليون ريال).

جدول (06-6) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني معدني فعال در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

 

نفت و گاز

جدول (01-7) : ميزان مصرف انواع فرآورده‌هاي نفتي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-7) : تعداد شهرهاي گازرساني شده و درحال گازرساني استان‌هاي كشور تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (03-7) : تعداد روستاهاي گازرساني شده و درحال گازرساني استان‌هاي كشور تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (04-7) : تعداد انشعاب گاز طبيعي موجود استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (05-7) : تعداد مصرف‌كنندگان (مشتركان) گاز طبيعي به تفكيك نوع مصرف در استان‌هاي كشور تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (06-7) : ميزان مصرف‌ گاز طبيعي در استان‌هاي كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

 

صنعت

جدول (01-8) : تعداد جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي كارگاه‌هاي صنعتي در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-8) : تعداد جواز صنفي صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واحدهاي صنفي بر حسب استان در سال (سال پيش فرض)_.

جدول (03-8) : تعداد كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب نحوه مالكيت، طبقات كاركن و استان (سال پيش فرض).

جدول (04-8) : تعداد شاغلان كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب استان و طبقات كاركن (سال پيش فرض).

جدول (05-8) : ارزش افـزوده فعاليت صنعتي كارگاه‌هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيش‌تر برحسب استان و طبقـات كاركـن در سال (سال پيش فرض).

جدول (06-8) : تعداد شركت‌هاي تعاوني صنعتي فعال، تعداد اعضاء و تعداد شاغلان آنها در استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (07-8) : تعداد شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف فعال، تعداد اعضاء و تعداد شاغلان آنها در استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

 

آب و برق

جدول (01-9) : تعداد منابع آب‌هاي زيرزميني تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (02-9) : مقدار تخليه سالانه منابع آب‌هاي زيرزميني در سال (سال پيش فرض) - ميليون مترمكعب.

جدول (03-9) : اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، شبكه توزيع و خطوط انتقال آب شهري در سال (سال پيش فرض) (مترمكعب - كيلومتر).

جدول (04-9) : اطلاعات مربوط به ظرفيت منابع تأمين آب،حجم توليد و فروش و تعداد انشعابات آب - شهري در سال (سال پيش فرض) (هزار مترمكعب - فقره).

جدول (05-9) : اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، شبكه توزيع و خطوط انتقال آب روستايي در سال (سال پيش فرض) (مترمكعب - كيلومتر).

جدول (06-9) : اطلاعات مربوط به ظرفيت منابع تأمين آب،حجم توليد و فروش و تعداد انشعابات آب - روستايي در سال (سال پيش فرض) (هزار مترمكعب - فقره).

جدول (07-9) : ظرفيت مولدهاي نصب شده و توليد ناخالص برق نيروگاه هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-9) : ظرفيت پست هاي انتقال برق كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (09-9) : تعداد انواع مشتركان برق در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (10-9) : مقدار فروش داخلي انرژي برق بر حسب نوع مصرف در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (12-9) : مشخصات تأسيسات به برق رساني روستاها در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (13-9) : شبكه توزيع برق كشور در پايان سال (سال پيش فرض).

 

ساختمان و مسکن

جدول (01-10) : تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده، مساحت زمين و مساحت زيربنا براي احداث ساختمان در نقاط شهري استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-10) : تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده، مساحت زمين و مساحت زيربنا براي احداث ساختمان مسكوني در نقاط شهري استان‌هاي كشور (بجز شهر تهران) در سال (سال پيش فرض).

جدول (03-10) : تعداد واحد مسكوني تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني صادره برحسب نوع متقاضي در نقاط شهري استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-10) : متوسط قيمت يك مترمربع زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهرهاي منتخب در سال.

جدول (09-10) : متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحدهاي مسكوني معامله شده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهرهاي منتخب در سال.

جدول (10-10) : متوسط اجاره بهاي ماهانه و مبلغ وديعه در قراردادهاي منعقد شده بين موجر و مستأجر در بنگاه‌هاي معاملات ملكي به ازاي يك مترمربع در شهرهاي منتخب در سال (سال پيش فرض).

جدول (11-10) : مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني مسكن استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

 

بازرگانی و هتلداری

جدول (01-11) (1) : تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و املاك استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) - (تا سال 1392).

جدول (01-11) (2) : تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و املاك استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) - (از سال 1393 به بعد).

جدول (02-11) : تعداد شركت‌هاي تعاوني تأمين نياز توليدكنندگان فعال، تعداد اعضاء و تعداد شاغلان آنها در استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (03-11) : تعداد شركت‌هاي تعاوني تأمين نياز مصرف‌كنندگان فعال استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (04-11) : تعداد شركت‌هاي تعاوني خدماتي فعال استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (05-11) : تعداد شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (06-11) : تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي زنان استان‌هاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (07-11) : تعداد اقامتگاه هاي كشور بر حسب درجه در سال (سال پيش فرض).

 

 حمل و نقل و انبارداری

جدول (01-12) : طول راه‌هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان‌هاي كشور تا سال (سال پيش فرض) - (كيلومتر).

جدول (02-12) : طول انواع راه‌هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان‌هاي كشور تا سال (سال پيش فرض) - (كيلومتر).

جدول (04-12) : تعداد انواع وسيله نقليه موتوري و موتورسيكلت شماره گذاري شده در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (05-12) : تعداد سفر و مسافر جابه‌جا‌شده (درون استاني/برون استاني) توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي در استان‌هاي كشور در سال (سال و نوع سفر پيش فرض).

جدول (06-12) : وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه نقليه باري عمومي جاده‌اي در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (07-12) : مسافران حمل شده توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي بر حسب استان در پروازهاي داخلي در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-12) : مسافران حمل شده توسط شركت هاي هواپيمايي داخلي در پروازهاي بين المللي بر حسب فرودگاه هاي داخلي در سال (سال پيش فرض).

  

ارتباطات

جدول (03-13) : وضعيت و جايگاه جمعيت 6 ساله و بيش‌تر استان ها برحسب وضع دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات : سال 1392.

جدول (04-13) : تعداد كاربران اينترنت، ضريب نفوذ اينترنت و جايگاه هريك از استان ها : (سال پيش فرض).

جدول (05-13) : تعداد خطوط پرسرعت اينترنت به تفكيك نوع در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (06-13) : تعداد مشتركان نسل سوم اينترنت (3 جي) به تفكيك اپراتور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

جدول (07-13) : خطوط واگذار شده و مشغول به كار تلفن همراه به تفكيك اپراتور در سال (سال پيش فرض).

جدول (08-13) : واحدهاي پستي مورد بهره برداري در پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (09-13) : تعداد مرسولات پستي جابجا شده در سال.

جدول (10-13) : انواع مرسولات پستي صادره (درون استاني/ برون استاني/ خارج كشور) به تفكيك نوع مرسوله در سال (سال و نوع جابجايي پيش فرض).

 

بازارهای مالی

 جدول (01-14) : مشخصات شركت‌هاي تعاوني اعتبار فعال استانهاي كشور در پايان اسفند سال (سال پيش فرض).

 

فرهنگ و گردشگری

جدول (01-19) (1) : ميزان توليد و مدت پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني درون مرزي مراكز استان‌ها در سال (سال پيش فرض).

جدول (01-19) (2) : ميزان توليد برنامه هاي راديويي استان‌هاي كشور به تفكيك مخاطب در سال (سال پيش فرض).

جدول (01-19) (3) : ميزان توليد برنامه هاي تلويزيوني استان‌هاي كشور به تفكيك مخاطب در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-19) : تعداد و گنجايش سينماها در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (03-19) : تعداد كتابخانه‌هاي عموميف اعضاء و كتاب هاي موجود استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (04-19) : تعداد و اعضاي مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و فعاليت كتابخانه‌هاي آن در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (05-19) : تعداد عناوين كتاب‌هاي منتشر شده برحسب تأليف و ترجمه در استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (06-19) : زائران راهيان نور بر حسب مبدا سفر از استان‌هاي كشور و جنس در سال (سال پيش فرض).

جدول (07-19) : تعداد اماكن ورزشي استان‌هاي كشور به تفكيك روباز و سر پوشيده تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (08-19) : تعداد اماكن ورزشي استان‌هاي كشور بر حسب نوع مالكيت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول (09-19) : ورزشكاران سازمان يافته استان‌هاي كشور بر حسب جنس در سال (سال پيش فرض).

 

بودجه دولت

 جدول (1-20) : عملكرد اعتبارات هزينه‌اي (جاري) از محل درآمد عمومي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) دستگاه‌هاي اجرايي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 

هزینه و درآمد خانوار

جدول (01-21) : متوسط هزينه، درآمد و نسبت هزينه به درآمد سالانه يك خانوار شهري استان هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-21) : متوسط هزينه، درآمد و نسبت هزينه به درآمد سالانه يك خانوار روستاني استان هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

 

شاخص قیمت

 جدول (01-22) : شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري برحسب گروه‌هاي اصلي و اختصاصي برحسب استان در سال (سال پيش فرض).

جدول (02-22) : شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي برحسب گروه‌هاي اصلي و اختصاصي برحسب استان در سال (سال پيش فرض).

جدول (03-22) : شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي در سال.

 

حساب های ملی

جدول (01-23) : سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض سال).

جدول (02-23) : مقدار، سهم و جايگاه توليد ناخالص داخلي و سرانه آن در استان هاي كشور در سال (پيش فرض سال و با نفت / بدون نفت).

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 12980
بازدید دیروز: 22191
بازدید ماه:83277
بازدید سال:1399685
بازدید کل:1989957
معرفی سیمابر