عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور

نویسنده: adibzade ارسال شده : 6 خرداد 1393

 

aghlam_koshtare_dam.pdf [653.02 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 26)

 

ردیف

عنوان قلم

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد كشتارگاه‌هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند

استانی

آماری

2

تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها بر حسب فصل

استانی

آماری

3

وزن انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها بر حسب فصل

استانی

آماری

4

تعداد كل كشتار (لاشه‌ قابل مصرف + لاشه‌ ضبطي كلي)

استانی

آماری

5

تعداد لاشه‌هاي ضبطي انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

6

وزن لاشه‌هاي ضبطي انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

7

وزن اعضاي ضبط شده انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

8

وزن كل لاشه و اعضاي ضبط شده انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌ها

استانی

آماری

9

تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان

شهرهای استان گلستان

آماری

10

وزن انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان

شهرهای استان گلستان

آماری

 

 

 

 

 

koshtare_dam.pdf [2.97 مگابايت] ( تعداد دانلود: 50)

تعداد کشتارها:


 

جدول 01- تعداد كشتارگاه‌هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند بر حسب استان در سال.

 

تعدادانواع دام کشتارشده:


 

جدول 02-1- روند تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (استان پيش فرض).

جدول 02-2- تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (سال و استان پيش فرض).

جدول 02-3- تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب فصل (سال و نوع دام پيش فرض).

 

وزن انواع دام کشتارشده:


 

جدول 03-1- روند وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (استان پيش فرض).

جدول 03-2- وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور بر حسب سال و فصل (سال و استان پيش فرض).

 

میانگین وزن انواع دام کشتارشده:


 

جدول 04-1- تعداد، وزن و ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04-2- ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04-3- ميانگين وزن (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سال و فصل (سال و نوع دام پيش فرض).

 

وزن لاشه های ضبطی انواع دام کشتارشده:


 

جدول 05-1- روند تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن لاشه‌هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل لاشه اعضاي ضبط شده انواع دام در سال (استان و نوع دام پيش فرض).

جدول 05-2- تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن لاشه‌هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل لاشه اعضاي ضبط شده انواع دام در سال (سال و نوع دام پيش فرض).

 

جدول تعدادانواع دام کشتارشده:


 

جدول شماره 01-1- روند تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (نوع دام پيش فرض).

جدول شماره 01-2- تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال پيش فرض).

 

جدول وزن انواع دام کشتارشده:


 

جدول شماره 02-1- روند وزن لاشه (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (نوع دام پيش فرض).

جدول شماره 02-2- وزن لاشه (كيلوگرم) انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (سال پيش فرض).

 

 

جدول میانگین وزن انواع دام کشتارشده:


 

جدول شماره 03-1- روند ميانگين وزن لاشه انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان در سال (نوع دام پيش فرض).

جدول شماره 03-2- تعداد، وزن لاشه و ميانگين وزن لاشه انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

 

 

تعداد کشتارها :


 

نمودار 01-1- مقايسه تعداد كشتارگاه‌هايي دولتي و خصوصي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند بر حسب استان در سال (استان پيش فرض).

نمودار 01-2- مقايسه استاني تعداد كشتارگاه‌هايي دولتي و خصوصي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته‌اند بر حسب سال (سال و نوع كشتارگاه پيش فرض).

 

تعدادانواع دام کشتارشده:


 

نمودار 02-1- روند تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سالهاي مختلف (فصل، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 02-2- تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و استان پيش فرض).

نمودار 02-3- مقايسه تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و نوع دام پيش فرض).

نمودار 02-4- مقايسه فصلي تعداد لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال (سال، استان و نوع دام پيش فرض).

 

وزن انواع دام کشتارشده:


 

نمودار 03-1- روند وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سالهاي مختلف (فصل، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 03-2- وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و استان پيش فرض).

نمودار 03-3- مقايسه وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و نوع دام پيش فرض).

نمودار 03-4- مقايسه فصلي وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال (سال، استان و نوع دام پيش فرض)

 

میانگین وزن انواع دام کشتارشده:


 

نمودار 04-1- روند ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در سالهاي مختلف (فصل، استان و نوع دام پيش فرض).

نمودار 04-2- ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و استان پيش فرض).

نمودار 04-3- مقايسه ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال و فصل (سال، فصل و نوع دام پيش فرض).

نمودار 04-4- مقايسه فصلي ميانگين وزن (كيلوگرم) لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده كشتارگاه‌هاي كشور برحسب سال (سال، استان و نوع دام پيش فرض).

 

تعدادانواع دام کشتارشده:


 

نمودار شماره 01-1- روند تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان (شهرستان و نوع دام پيش فرض).

نمودار شماره 01-2- تعداد انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (شهرستان و سال پيش فرض).

نمودار شماره 01-3- مقايسه تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه‌هاي استان گلستان در سال (نوع دام و سال پيش فرض).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 13332
بازدید دیروز: 44440
بازدید ماه:738729
بازدید سال:1777482
بازدید کل:4323991
معرفی سیمابر