عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

14. سازمان تعاون روستایی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

مدیریت تعاون روستایی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای نورمحمد کوچکی

نام رابط آماری:

آقای یحیی مصطفی لو

وب سایت:

golestan.corc.ir

شماره تماس دفتر:

017-32158261-2
آدرس: گرگان-بلوار کاسشانی-چهار راه بعثت-روبروی مرکز تحقیقات کشاورزی

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 ميزان خريد انوع محصولات كشاورزي سالانه استانی آماری
2 ميزان توزيع فراورده هاي نفتي سالانه استانی آماری
3 ارزش ريالي عرضه كالا و محصولات كشاورزي  سالانه استانی آماری
4 ميزان تأمين و توزيع انواع نهاده هاي كشاورزي سالانه استانی آماری
5 ميزان تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و طيور سالانه استانی آماری
6 ميزان تأمين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي سالانه استانی آماری
7 ميزان (مساحت) اجراي طرح مبارزه تلفيقي آفات سالانه استانی آماری
8 تعداد مطالعات زمينه‌يابي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و سهام سالانه شهرستانی آماری
9 ميزان جذب تسهيلات از محل و رديف هاي بودجه و منابع داخلي بانك  سالانه شهرستانی آماری
10 ميزان آموزش به كاركنان تعاونيها سالانه استانی آماری
11 تعداد دوره هاي آموزش اجرا شده ويژه نظام صنفي و تشكل ها  سالانه استانی آماری
12 تعداد موارد پيگيري تصويب آئين نامه ها در تعاوني ها  سالانه استانی آماری
13 تعداد مشاوره و حمايت حقوقي از تعاوني ها در مراجع قضايي  سالانه شهرستانی آماری
14 ميزان افزايش سرمايه تعاونيها نزد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي  سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد افراد بيمه شده روستائيان و عشاير  سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد عضو گيري و صدور پروانه بهره برداران سالانه شهرستانی آماری
17 تعداد حسابرسي هاي انجام شده از تعاونيها      
18 تعداد ارزشيابي انجام شده از تعاونيها سالانه شهرستانی آماری
19 تعداد آسيب شناسي انجام شده از تعاونيها سالانه شهرستانی آماری
20 نظارت بر برگزاري مجامع تعاوني  سالانه شهرستانی آماری
21 تشكيل تعاونيها و اتحاديه جديد  سالانه شهرستانی آماری
22 تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
23 تعداد اعضاي شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
24 سرمايه شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
25 ذخيره قانوني شركت‌هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه آبادی آماری
26 تعداد شركت هاي تعاوني كشاورزي سالانه آبادی آماری
27 تعداد اعضا شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي سالانه آبادی آماری
28 تعداد شاغلان شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي سالانه شهرستانی آماری
29 ميزان سرمايه شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستايي سالانه شهرستانی آماری
30 تعداد اتحاديه هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
31 ميزان سرمايه اتحاديه هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
32 ذخيره قانوني اتحاديه هاي تعاوني روستايي در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
33 تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي عضو اتحاديه در پايان اسفند سالانه شهرستانی آماری
34 تعداد اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
35 تعداد اعضا اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
36 ميزان ذخيره قانوني اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
37 ميزان سرمايه اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
38 تعداد شاغلان شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
39 تعداد شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
40 تعداد عضو شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
41 ميزان سرمايه شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
42 تعداد اعضا شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
43 تعداد شاغلان شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
44 تعداد شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
45 ميزان ذخيره قانوني شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
46 ميزان سرمايه شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
01 مشخصات اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
02 مشخصات شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
03 مشخصات شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
04 شركت تعاوني روستايي زنان سالانه شهرستانی اطلاعاتی
05 مشخصات اتحاديه تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اطلاعاتی
06 مشخصات شركتهاي تعاوني روستايي توليد سالانه شهرستانی اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد تعاون روستایی)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- ميزان خريد انوع محصولات كشاورزي.

جدول 02- ميزان توزيع فراورده هاي نفتي.

جدول 03- ارزش ريالي عرضه كالا و محصولات كشاورزي.

جدول 04- ميزان تأمين و توزيع انواع نهاده هاي كشاورزي.

جدول 05- ميزان تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و طيور.

جدول 06- ميزان تأمين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي.

جدول 07- ميزان (مساحت) اجراي طرح مبارزه تلفيقي آفات.

جدول 08- تعداد مطالعات زمينه‌يابي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و سهام.

جدول 09- ميزان جذب تسهيلات از محل و رديف هاي بودجه و منابع داخلي بانك.

جدول 10- ميزان آموزش به كاركنان تعاونيها.

جدول 11-تعداد دوره هاي آموزش اجرا شده ويژه نظام صنفي و تشكل ها.

جدول 12- تعداد موارد پيگيري تصويب آئين نامه ها در تعاوني ها.

جدول 13- تعداد مشاوره و حمايت حقوقي از تعاوني ها در مراجع قضايي.

جدول 14-ميزان افزايش سرمايه تعاونيها نزد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي.

جدول 15- تعداد افراد بيمه شده روستائيان و عشاير.

جدول 16- تعداد عضو گيري و صدور پروانه بهره برداران.

جدول 17- تعداد حسابرسي هاي انجام شده از تعاونيها.

جدول 18- تعداد ارزشيابي انجام شده از تعاونيها.

جدول 19- تعداد آسيب شناسي انجام شده از تعاونيها.

جدول 20-نظارت بر برگزاري مجامع تعاوني.

جدول 21- تشكيل تعاونيها و اتحاديه جديد.

 

سالنامه آماری و گزارشات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:


 

سالنامه جديد : شركتهاي تعاوني كشاورزي.

سالنامه جديد 04 : جدول 45- مشخصات عمومي شركت هاي تعاوني كشاورزي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي در پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 10 : جدول 08- مشخصات عمومي شركت ‌هاي تعاوني روستايي در پايان سال.

سالنامه جديد 10 :جدول  08- مشخصات عمومي شركت ‌هاي تعاوني روستايي در پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 10 : جدول 08- مشخصات عمومي شركت ‌هاي تعاوني روستايي در پايان سال .

سالنامه جديد 10 : جدول 09- مشخصات عمومي اتحاديه هاي تعاون روستايي در پايان سال (سال پيش فرض).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 10167
بازدید دیروز: 49319
بازدید ماه:47555
بازدید سال:47555
بازدید کل:2594064
معرفی سیمابر