عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


15. اداره کل دامپزشکی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل دامپزشکی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی :مدیرکل 

نام بالاترین مقام اجرایی : دکترمحمودرضا وفایی

نام رابط آماری :  منصور آئین
شماره تماس دفتر : 32420940-017
وب سایت : www.golestan.ivo.ir

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام-دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
2 عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير-دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
3 كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام سالانه شهرستانی آماری
4 تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان -دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
5 مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
6 تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
7 بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
8 تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
9 تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
10 تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
11 تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان -دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
12 تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي - دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
13 مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) - دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
14 تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان- دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان- دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
17 تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
18 تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
19 تعداد انواع مراكز پرورش طيور- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
20 تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان- دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
21 تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت - دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
22 تعداد كل بازديد فني بهداشتي خودرو هاي حمل تحت نظارت - دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
23 تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور- دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
24 تعداد انواع مراكز پرورش طيور- دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
25 تعداد نمونه جهت مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري- دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
26 تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
27 تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
28 تعداد مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
29 تعداد نمونه‌برداري‌هاي ادواري، نظارتي و كنترلي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
30 بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
31  تعداد راس دام معاينه شده قبل از كشتار-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
32  جمعيت انواع دام-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
33 تعداد راس دام بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
34  تعداد راس نظارت شرعي هنگام كشتار-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
35  وزن كل لاشه هاي كشتار شده (تن) - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
36 تعداد راس لاشه ضبط و معدوم شده هنگام كشتار-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
37 وزن لاشه ضبط و معدوم شده (كيلوگرم ) - دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
38 وزن آلايش هاي خوراكي ضبط و معدوم شده (كيلوگرم) - دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
39 عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
40 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
41 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي - دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
42 تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
43 تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي دام - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
44 ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي دام - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
45 تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
46 ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
47 بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي-دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
48 تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
49 تعداد كشتارگاه هاي دام- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
50 تعداد واحدهاي قرنطينه موجود - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
51 تعداد واحدهاي فني دامپزشكي- دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
52 تعداد واحدهاي قرنطينه موجود - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
53 تعداد واحدهاي فني دامپزشكي- دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
54 مزارع آبزي پروري - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
55 آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
56 پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي انگلي - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
57 مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام  سالانه شهرستانی آماری
58 پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي انگلي - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری
59 مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام - دامپزشكي(ماهيانه) ماهانه شهرستانی آماری

حوزه بیماریهای دام

جدول 01- كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام (ماه پيش فرض).

جدول 02- عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض) .

جدول 03- عملكرد كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض) .

 

حوزه دارو ودرمان

جدول 04- تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05-تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06- مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 07-تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان در ماه (سال پيش فرض).

جدول 08-تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان در ماه (سال پيش فرض).

جدول 09- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 10- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 11- عملكرد آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان استان در سال (شهرستان پیش فرض).

جدول 12- عملكرد آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي (تعداد آزمايشگاه، مساحت تحت پوشش و تعداد بازديد) بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان استان در سال (سال پيش فرض).

 

حوزه قرنطینه

جدول 13- تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان (سال و ماه پيش فرض) .

جدول 14- تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت (سال و ماه پيش فرض).

جدول 15 -تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور (سال و ماه پيش فرض).

جدول 16- تعداد انواع مراكز پرورش طيور (سال و ماه پيش فرض).

جدول 17- آمار عملكرد كنترل قرنطينه (تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادره ورودي به استان و خروجي از استان) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 18- آمار عملكرد كنترل قرنطينه (تعداد خودروها و بازديد از آنها) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 19- آمار عملكرد اداره مبارزه با بيماري هاي طيور و كنترل قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

 

حوزه بهداشت عمومی

جدول 20- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 21- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 22- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 23- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 24- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (جمعيت دامي و تعداد بازديد و نظارت بهداشتي بر كشتارگاه‌هاي دام و دام كشتار شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 25- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (وزن كل لاشه هاي كشتار و ضبط و معدوم شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان

سالنامه 16 : جدول 18 - دام‌هاي مايه كوبي شده عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 15 -تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 16-تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 17 - تعداد داروخانه ها، مراكز مايه كوبي، درمانگاه ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي (خصوصي و دولتي) به تفكيك شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 18 - تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال بر حسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17: جدول شماره 04- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 05- بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 11- تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 31-تعداد كشتارگاه هاي دام (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 32-تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي دام (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 53-تعداد واحدهاي قرنطينه موجود (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 54-تعداد واحدهاي فني دامپزشكي (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 55- مزارع آبزي پروري (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 56 - آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات (ماه و سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: نمودار شماره 04- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان (ماه و سال و شهرستان پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي استان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان (ماه و سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1392 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1393 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1394 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1395.

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال 92 و 93 .

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال 94.

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال 95.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 121
بازدید دیروز: 513
بازدید ماه:104
بازدید سال:153305
بازدید کل:577010
معرفی سیمابر