عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


15. اداره کل دامپزشکی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل دامپزشکی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی :مدیرکل 

نام بالاترین مقام اجرایی : دکترمحمودرضا وفایی

نام رابط آماری :  منصور آئین
شماره تماس دفتر : 32420940-017
وب سایت : www.golestan.ivo.ir

 

 فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های اداره کل دامپزشکی استان گلستان

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير سالانه شهرستانی آماری
2 كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام سالانه شهرستانی آماری
3 - تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان-دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
4 تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان سالانه شهرستانی آماری
5  تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان سالانه شهرستانی آماری
6 تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي  سالانه شهرستانی آماری
7  مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) سالانه شهرستانی آماری
8 تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان سالانه شهرستانی آماری
9 تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان سالانه شهرستانی آماری
11 تعداد مراكز نظارت دام سالانه شهرستانی آماری
12  تعداد پست هاي قرنطينه دام  سالانه شهرستانی آماری
13 تعداد مراكز نظارت فرآورده هاي خام دامي سالانه شهرستانی آماری
14 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي  سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي  سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان سالانه شهرستانی آماری
17 عداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي سالانه شهرستانی آماری
18 تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي دام  سالانه شهرستانی آماری
19 ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي دام  سالانه شهرستانی آماری
20 تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور  سالانه شهرستانی آماری
21 ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور  سالانه شهرستانی آماری
22 عداد نمونه جهت مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري سالانه شهرستانی آماری
23 يشگيري و مبارزه با بيماري هاي انگلي  سالانه شهرستانی آماری
24 مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام  سالانه شهرستانی آماری
25 تعداد واحدهاي قرنطينه موجود  سالانه شهرستانی آماری
26 تعداد واحدهاي فني دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
27  بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي سالانه شهرستانی آماری
28 تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي  سالانه شهرستانی آماری
29 تعداد كشتارگاه هاي دام- دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
30  تعداد كشتارگاه هاي طيور سالانه شهرستانی آماری
31 مزارع آبزي پروري - دامپزشكي  سالانه شهرستانی آماری
32  آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات  سالانه شهرستانی آماری
33 تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان ماهانه شهرستانی آماری
34  تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان ماهانه شهرستانی آماری
35  بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری
36 تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي  ماهانه شهرستانی آماری
37 تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي دام ماهانه شهرستانی آماری
38 تعداد واحدهاي قرنطينه موجود ماهانه شهرستانی آماری
39 تعداد واحدهاي فني دامپزشكي ماهانه شهرستانی آماری
40 مزارع آبزي پروري  ماهانه شهرستانی آماری
41  آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات  ماهانه شهرستانی آماری
42 عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير ماهانه شهرستانی آماری
43 تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان ماهانه شهرستانی آماری
44 تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت  ماهانه شهرستانی آماری
45 تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور ماهانه شهرستانی آماری
46 تعداد انواع مراكز پرورش طيور ماهانه شهرستانی آماری
47 تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان  ماهانه شهرستانی آماری
48  مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) ماهانه شهرستانی آماری
49 تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان ماهانه شهرستانی آماری
50 تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان ماهانه شهرستانی آماری
51 0كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام ماهانه شهرستانی آماری

 

حوزه بیماریهای دام

 

02-1- كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام-دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 01- عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض) .

جدول 02- عملكرد كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض) .

جدول 03- دام‌هاي مايه كوبي شده عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در سال (سالنامه آماري استان گلستان) .

 

حوزه دارو ودرمان

جدول 04- تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان -دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 05-تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي - دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 06- مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) - دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 07-تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان- دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 08-تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان- دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 09- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 10- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 11- عملكرد آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان استان در سال.

جدول 12- عملكرد آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي (تعداد آزمايشگاه، مساحت تحت پوشش و تعداد بازديد) بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان استان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 01- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان شهرستان هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

 حوزه قرنطینه

جدول 13- تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان- دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 14- تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت - دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 15 -تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور- دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 16- تعداد انواع مراكز پرورش طيور- دامپزشكي(ماهيانه).

جدول 17- آمار عملكرد كنترل قرنطينه (تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادره ورودي به استان و خروجي از استان) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 18- آمار عملكرد كنترل قرنطينه (تعداد خودروها و بازديد از آنها) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 19- آمار عملكرد اداره مبارزه با بيماري هاي طيور و كنترل قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض

 

حوزه بهداشت عمومی

جدول 20- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 21-- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 22- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 23- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 24- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (جمعيت دامي و تعداد بازديد و نظارت بهداشتي بر كشتارگاه‌هاي دام و دام كشتار شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 25- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (وزن كل لاشه هاي كشتار و ضبط و معدوم شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض

 

 سالنامه آماری و گزارش اقتصادی استان

 سالنامه جديد 17 : جدول 15 -تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 16-تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 17 - تعداد داروخانه ها، مراكز مايه كوبي، درمانگاه ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي (خصوصي و دولتي) به تفكيك شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 18 - تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال بر حسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17- تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان-دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 04- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان-دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 05- بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي-دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 11- تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي - دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 31-تعداد كشتارگاه هاي دام- دامپزشكي.

سالنامه جديد 17: جدول شماره 32-تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي دام - دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 53-تعداد واحدهاي قرنطينه موجود - دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 54-تعداد واحدهاي فني دامپزشكي- دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 55- مزارع آبزي پروري - دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17: جدول شماره 56 - آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات - دامپزشكي(ماهيانه).

سالنامه جديد 17:جدول شماره 01-1- عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير-دامپزشكي(ماهيانه).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي استان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1392 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1393 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1394 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1395.

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال 92 و 93 .

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال 95.

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال94 .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 52
بازدید دیروز: 246
بازدید ماه:424
بازدید سال:130735
بازدید کل:554440
معرفی سیمابر