عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


15. اداره کل دامپزشکی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل دامپزشکی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی :مدیرکل 

نام بالاترین مقام اجرایی : دکترمحمودرضا وفایی

نام رابط آماری :  منصور آئین
شماره تماس دفتر : 32420940-017
وب سایت : www.golestan.ivo.ir

 

 فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های اداره کل دامپزشکی استان گلستان

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير سالانه شهرستانی آماری
2 كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام سالانه شهرستانی آماری
3 - تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) سالانه شهرستانی آماری
4 تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان سالانه شهرستانی آماری
5  تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان سالانه شهرستانی آماری
6 تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي  سالانه شهرستانی آماری
7  مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) سالانه شهرستانی آماری
8 تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان سالانه شهرستانی آماری
9 تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان سالانه شهرستانی آماری
11 تعداد مراكز نظارت دام سالانه شهرستانی آماری
12  تعداد پست هاي قرنطينه دام سالانه شهرستانی آماری
13 تعداد مراكز نظارت فرآورده هاي خام دامي سالانه شهرستانی آماری
14 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) سالانه شهرستانی آماری
17 22-تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي سالانه شهرستانی آماری
18 16-18-تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي دام سالانه شهرستانی آماری
19 16-18-ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي دام سالانه شهرستانی آماری
20 16-18-تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور سالانه شهرستانی آماری
21 16-18-ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور سالانه شهرستانی آماری
22 30-تعداد نمونه جهت مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري سالانه شهرستانی آماری
23 51-پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي انگلي سالانه شهرستانی آماری
24 52-مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام سالانه شهرستانی آماری
25 53-تعداد واحدهاي قرنطينه موجود سالانه شهرستانی آماری
26 54-تعداد واحدهاي فني دامپزشكي سالانه شهرستانی آماری
27 05- بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي سالانه شهرستانی آماری
28 11- تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي  سالانه شهرستانی آماری
29 31-تعداد كشتارگاه هاي دام سالانه شهرستانی آماری
30 33- تعداد كشتارگاه هاي طيور سالانه شهرستانی آماری
31 55- مزارع آبزي پروري سالانه شهرستانی آماری
32 56- آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات  سالانه شهرستانی آماری

آمار و اطلاعات اداره کل دامپزشکی استان در  سیمابر استان گلستان

dampezeshki_golestan.pdf [2.12 مگابايت] ( تعداد دانلود: 4)

 گزارش آماری

حوزه بیماری‌های دام

جدول 01-1- عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 01-2- دام‌هاي مايه كوبي شده عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در سال (سالنامه آماري استان گلستان)

نمودار 01- عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير در شهرستان های استان در سال (نوع دام، سال و شهرستان پیش فرض)

نمودار 02- مقايسه شهرستاني عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير در سال (سال، نوع دام و نوع واکسن پیش فرض)

 

حوزه بهداشت عمومی

جدول 03-1- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 03-2- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 04-1- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 04-2- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 05-1- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (جمعيت دامي و تعداد بازديد و نظارت بهداشتي بر كشتارگاه‌هاي دام و دام كشتار شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)جدول 05-2- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (وزن كل لاشه هاي كشتار و ضبط و معدوم شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

 

حوزه دارو و درمان

جدول 06-1- عملكرد نظارت بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و دارو سازي تعداد مراكز، تعداد بازديدهاي فني بهداشتي و تعداد نمونه‌برداري‌هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 06-2- عملكرد نظارت بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و دارو سازي تعداد مراكز، تعداد بازديدهاي فني بهداشتي و تعداد نمونه‌برداري‌هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 07-1- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 07-2- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

نمودار 04- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان شهرستان های استان در سال (سال و شهرستان پیش فرض)

جدول 08- عملكرد آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان استان در سال

 

حوزه فرنطینه

جدول 09- آمار عملكرد كنترل قرنطينه (تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادره ورودي به استان و خروجي از استان) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 16 : جدول 18 - دام‌هاي مايه كوبي شده عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 16 : جدول 19 - تعداد مراكز نظارت و پست هاي قرنطينه دام و فرآورده هاي دامي به تفكيك شهرستان .

سالنامه جديد 17 : جدول 15 -تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 16-تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 17 - تعداد داروخانه ها، مراكز مايه كوبي، درمانگاه ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي (خصوصي و دولتي) به تفكيك شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 18 - تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال بر حسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 19 - تعداد مراكز نظارت و پست هاي قرنطينه دام و فرآورده هاي دامي به تفكيك شهرستان .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي استان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي استان در سال1394 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال 1393 .(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال 1394 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1392 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1393 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1394 .

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال 92 و 93 .

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال94 .

 

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 309
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7920
بازدید سال:114882
بازدید کل:538587
معرفی سیمابر