عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

15. اداره کل دامپزشکی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل دامپزشکی استان گلستان        

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

دکتر غلامرضا مهرآبی

نام رابط آماری:

علی اصغرآئین

وب سایت:

www.golestan.ivo.ir

شماره تماس دفتر:

017-32420940
آدرس: گرگان-بزرگ راه کلانتری-بعد از کارخانه یخ دو راهی زنگیان.

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير ماهانه شهرستانی آماری
2 كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام ماهانه شهرستانی آماری
3 تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری
4 تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری
5 بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری
6 تعداد مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری
7 تعداد نمونه‌برداري‌هاي ادواري، نظارتي و كنترلي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي ماهانه شهرستانی آماری
8 تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان ماهانه شهرستانی آماری
9 تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان ماهانه شهرستانی آماری
10 تعداد بازديد فني بهداشتي بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي ماهانه شهرستانی آماری
11 تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي ماهانه شهرستانی آماری
12 جمعيت انواع دام ماهانه شهرستانی آماری
13 تعداد راس دام معاينه شده قبل از كشتار ماهانه شهرستانی آماری
14 تعداد راس دام بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار ماهانه شهرستانی آماری
15 تعداد راس نظارت شرعي هنگام كشتا ماهانه شهرستانی آماری
16 وزن كل لاشه هاي كشتار شده (تن) ماهانه شهرستانی آماری
17 تعداد راس لاشه ضبط و معدوم شده هنگام كشتار ماهانه شهرستانی آماری
18 وزن لاشه ضبط و معدوم شده (كيلوگرم ) ماهانه شهرستانی آماری
19 وزن آلايش هاي خوراكي ضبط و معدوم شده (كيلوگرم) ماهانه شهرستانی آماری
20 تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان ماهانه شهرستانی آماری
21 تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان ماهانه شهرستانی آماری
22 تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي ماهانه شهرستانی آماری
23 مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) ماهانه شهرستانی آماری
24 تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان ماهانه شهرستانی آماری
25 تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان ماهانه شهرستانی آماری
26 تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت ماهانه شهرستانی آماری
27 تعداد كل بازديد فني بهداشتي خودرو هاي حمل تحت نظارت ماهانه شهرستانی آماری
28 تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور ماهانه شهرستانی آماری
29 تعداد انواع مراكز پرورش طيور ماهانه شهرستانی آماری
30 تعداد نمونه جهت مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري ماهانه شهرستانی آماری
31 تعداد كشتارگاه هاي دام ماهانه شهرستانی آماری
32 تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي دام ماهانه شهرستانی آماری
33 تعداد كشتارگاه هاي طيور ماهانه شهرستانی آماری
34 تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي طيور ماهانه شهرستانی آماری
35 تعداد طيورزنده معاينه شده قبل از كشتار (هزار قطعه) ماهانه شهرستانی آماری
36 تعداد طيور حذف و معدوم شده قبل از كشتار ماهانه شهرستانی آماری
37 تعداد قطعه طيور مورد نظارت شرعي هنگام كشتار ماهانه شهرستانی آماری
38 كيلوگرم وزن طيور حذف شده قبل از كشتار ماهانه شهرستانی آماری
39 تعداد لاشه طيور بازديد بهداشتي شده (هزار قطعه) ماهانه شهرستانی آماری
40 وزن لاشه طيور كشتاري بازديد شده (تن) ماهانه شهرستانی آماری
41 تعداد لاشه طيور ضبط و معدوم شده پس از كشتار ماهانه شهرستانی آماری
42 كيلوگرم وزن لاشه طيور معدوم شده پس از كشتار ماهانه شهرستانی آماری
43 تعداد لاشه هاي طيور ضبط و معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف ماهانه شهرستانی آماری
44 كيلوگرم وزن لاشه هاي طيور معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف ماهانه شهرستانی آماری
45 كيلوگرم آلايش خوراكي ضبط شده طيور در مراكز مصرف ماهانه شهرستانی آماری
46 نمونه برداري لاشه،آلايش و ....نظارت ادواري، صادرات و... ماهانه شهرستانی آماری
47 تعداد كشتارشده و بازديد بهداشتي ساير ماكيان (قطعه) ماهانه شهرستانی آماری
48 تعداد مزارع تلفاتي تحت كنترل جهت معدوم سازي بهداشتي ماهانه شهرستانی آماری
49 تعداد بازديد فني بهداشتي صدور، تمديد پروانه مزارع پرورش طيور و ماكيان ماهانه شهرستانی آماری
50 تعداد نظارت فني و بهداشتي بر چرخه توزيع واكسن و مواد بيولوژيك طيور ماهانه شهرستانی آماری
51 پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي انگلي ماهانه شهرستانی آماری
52 مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام ماهانه شهرستانی آماری
53 تعداد واحدهاي قرنطينه موجود ماهانه شهرستانی آماری
54 تعداد واحدهاي فني دامپزشكي ماهانه شهرستانی آماری
55 مزارع آبزي پروري ماهانه شهرستانی آماری
56 آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات ماهانه شهرستانی آماری
57 مقدار محصول حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات ماهانه شهرستانی آماری
58 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي ماهانه شهرستانی آماری
59 تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي ماهانه شهرستانی آماری
60 تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي دام ماهانه شهرستانی آماری
61 تعداد كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور ماهانه شهرستانی آماری
62 ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي دام ماهانه شهرستانی آماری
63 ظرفيت كشتارگاه صنعتي و سنتي طيور ماهانه شهرستانی آماری
64 تعداد پست هاي قرنطينه دام ماهانه شهرستانی آماری
65 تعداد مراكز عرضه فرآورده هاي خام دامي ماهانه شهرستانی آماری
66 تعداد مراكز عرضه نظارت دام ماهانه شهرستانی آماری
67 تعداد نمونه برداري ادواري، نظارتي و كنترلي از كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي ماهانه شهرستانی آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد دامپزشکی)

 

گزارشات آماری:


 

جدول 01- عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير (سال و ماه پيش فرض).

جدول 02- كنترل و پايش و مبارزه عليه بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام (سال و ماه پيش فرض).

جدول 03- تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04- تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05- تعداد بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دام (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06- تعداد مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 07- تعداد نمونه‌برداري‌هاي ادواري، نظارتي و كنترلي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 08- تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 09- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 10- تعداد بازديد فني بهداشتي بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 11- تعداد نمونه برداري ادواري، نظارتي و كنترلي از كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 12- جمعيت انواع دام بر حسب شهرستان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 13- تعداد راس انواع دام معاينه شده قبل از كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 14- تعداد راس انواع دام بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 15- تعداد راس نظارت شرعي هنگام كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 16- وزن كل لاشه هاي كشتار شده (تن) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 17- تعداد راس لاشه ضبط و معدوم شده هنگام كشتار (سال و ماه پيش فرض).

جدول 18- وزن لاشه ضبط و معدوم شده (كيلوگرم ) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 19- وزن آلايش هاي خوراكي ضبط و معدوم شده (كيلوگرم) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 20- تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمايشگاه هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 21- تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان (سال و ماه پيش فرض) .

جدول 22- تعداد آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصي شهرستانهاي استان (سال پيش فرض).

جدول 23- مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 24- تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان در ماه (سال پيش فرض).

جدول 25- تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان در ماه (سال پيش فرض).

جدول 26- تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت (سال و ماه پيش فرض).

جدول 27- تعداد كل بازديد فني بهداشتي خودرو هاي حمل تحت نظارت (ماه پيش فرض).

جدول 28- تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور (سال و ماه پيش فرض).

جدول 29- تعداد انواع مراكز پرورش طيور (سال و ماه پيش فرض).

جدول 30- تعداد نمونه جهت مبارزه با بيماري هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري (سال و ماه پيش فرض).

جدول 31- تعداد كشتارگاه هاي دام و طيور در سال (سال پيش فرض).

جدول 32- تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي دام و طيور در سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 33- تعداد طيورزنده معاينه شده قبل از كشتار (هزار قطعه) در سال (ماه پيش فرض).

جدول 34- مقايسه ماهانه تعداد طيور حذف و معدوم شده قبل از كشتار در سال (سال پيش فرض).

جدول 35- تعداد قطعه طيور مورد نظارت شرعي هنگام كشتار در سال (سال پيش فرض).

جدول 36- مقايسه تعداد طيور زنده معاينه شده و حذف و معدوم شده قبل كشتار با طيور ذبح شده شرعي (سال و ماه پيش فرض).

جدول 37- مقايسه ماهانه تعداد و وزن لاشه هاي طيور بازديد شده بهداشتي در سال (سال پيش فرض).

جدول 38- مقايسه ماهانه لاشه طيور معدوم شده پس از كشتار (سال پيش فرض).

جدول 39- تعداد و وزن لاشه هاي طيور ضبط و معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف در سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 40- آلايش خوراكي ضبط شده طيور در مراكز مصرف (كيلوگرم) (سال پيش فرض).

جدول 41- تعداد نظارت فني و بهداشتي بر چرخه توزيع واكسن و مواد بيولوژيك طيور (سال پيش فرض).

جدول 42- مبارزه با بيماري هاي انگلي و سم پاشي به تفكيك دام (سال و ماه پيش فرض).

جدول 43- تعداد مزارع آبزي پروري و واحدهاي قرنطينه و فني در شهرستانهاي استان (سال و ماه پيش فرض).

جدول 44- آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات و صادرات (سال پيش فرض).

جدول 45- مقدار محصول حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي بر حسب واردات (سال و ماه پيش فرض).

جدول 46- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي و غيردولتي بر حسب عنوان شغلي (سال پيش فرض).

جدول 47- تعداد مراكز عرضه و نظارت و قرنطينه دام و فراورده هاي خام دامي در سال (سال پيش فرض).

جدول 48- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي صنعتي و سنتي طيور بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض).

جدول 49- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي صنعتي و سنتي دام بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض).

جدول 50- تعداد نمونه برداري ادواري، نظارتي و كنترلي از كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي در سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 51- تعداد نمونه برداري از لاشه،آلايش و تعداد نظارت ادواري در سال (سال پيش فرض).

جدول 52- تعداد كشتارشده و بازديد بهداشتي ساير ماكيان (قطعه) در سال (سال پيش فرض).

جدول 53- تعداد ماهانه مزارع تلفاتي تحت كنترل جهت معدوم سازي در سال (سال پيش فرض).

جدول 54- تعداد بازديد فني بهداشتي صدور، تمديد پروانه مزارع پرورش طيور و ماكيان (سال پيش فرض).

جدول 55- سمپاشي براي پيشگيري و درمان بيماريهاي انگلي دام (مترمربع) درسال (سال پيش فرض).

 

نمودار 01- عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير (سال، ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 02- كنترل و پايش و مبارزه عليه انواع بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام (سال،ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 03- تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي (سال، ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ماهانه تعداد راس انواع دام بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار (سال و شهرستان پيش فرض).

 

نمودار 05- مقايسه ماهانه تعداد بازديد فني بهداشتي جهت مبارزه با بيماري هاي طيور (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 06- مقايسه ماهانه تعداد و وزن لاشه هاي طيور بازديد شده بهداشتي در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 17 : جدول 15- تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 16-تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 17- تعداد داروخانه ها، مراكز مايه كوبي، درمانگاه ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي (خصوصي و دولتي) به تفكيك شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 18- تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال بر حسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض).

 سالنامه جديد 17 : جدول 19- تعداد مراكز فرآوري،نگهداري و عرضه دام و فراورده هاي خام دامي (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17: جدول 20- تعداد پست هاي قرنطينه دام به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض).

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 17-23- عملكرد شاخص هاي بخش دامپزشكي در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي.

 

  

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 2359
بازدید دیروز: 7045
بازدید ماه:27568
بازدید سال:1066321
بازدید کل:3612830
معرفی سیمابر