عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


21. اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل ورزش و جوانان استان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

بهمن طیبی

نام رابط آماری:

سکینه ذاکر - ناعمه بصیری

وب سایت:

www.golestansport.ir

شماره تماس دفتر:

017-32231101
آدرس: خیابان شهید بهشتی-بهشت 8
ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/ اطلاعاتی/شاخص)
1 مساحت اماكن ورزشي به تفكيك روباز و سرپوشيده  سالانه استانی آماری
2 تعداد اماكن ورزشي به تفكيك روباز و سرپوشيده سالانه استانی آماری
3 تعداد ورزشكاران سازمان يافته بر حسب رشته هاي ورزشي و شهرستان سالانه شهرستانی آماری
4 تعداد ورزشكاران سازمان يافته بر حسب رشته هاي ورزشي و گروه هاي عمده سني و جنسي سالانه استانی آماری
5 تعداد ورزشكاران سازمان يافته بر حسب رشته هاي ورزشي، جنسیت و شهرستان سالانه شهرستانی آماری
6 مبلغ تجهيزات ورزشي استفاده شده در فضاهاي ورزشي  سالانه شهرستانی آماری
7 متراژ مورد نياز بهسازي و نوسازي فضاهاي ورزشي  سالانه شهرستانی آماری
8 تعداد داوران رشته‌هاي ورزشي سالانه استانی آماری
9 تعداد مربيان رشته‌هاي ورزشي  سالانه استانی آماری
10 تعداد اماكن ورزشي برحسب مالكيت  سالانه استانی آماری
11 تعداد ناجيان غريق  سالانه استانی آماری
12 اعزام به مسابقات فراملي اطلاعاتی
13 اعزام به مسابقات ملي اطلاعاتی
14 برگزاري دوره هاي آموزشي اطلاعاتی
15 برگزاري مسابقات فراملي اطلاعاتی
16 برگزاري مسابقات كشوري اطلاعاتی
17 تيمهاي ورزشي حاضر در ليگ هاي كشور اطلاعاتی
18 عناوين مدال هاي كسب شده تيمي ورزشكاران اطلاعاتی
19 عناوين كسب شده ورزشكاران در مسابقات (آسيايي/جهاني/بين المللي) اطلاعاتی
20 عناوين مدال هاي كسب شده ورزشكاران در مسابقات كشوري اطلاعاتی
21 فهرست و مشخصات اماكن ورزشي دولتي اطلاعاتی
22 فهرست و مشخصات اماكن ورزشي روباز استان گلستان اطلاعاتی
23 فهرست و مشخصات اماكن ورزشي سرپوشيده استان گلستان اطلاعاتی
24 فهرست باشگاههاي خصوصي استان گلستان اطلاعاتی

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد ورزش جوانان)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

 جدول 01- تعداد و مساحت اماكن ورزشي دولتي (سرپوشيده و روباز) استان برحسب شهرستان .

جدول 02- تعداد و مساحت اماكن ورزشي روباز (زمين، پيست و ميدان) در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان.

جدول 03- تعداد و مساحت اماكن ورزشي سرپوشيده (سالن- استخر و زورخانه) در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان.

جدول 04- تعداد باشگاههاي خصوصي ورزشي برحسب نوع مكان ورزشي.

جدول 05- تعداد نفرات اعزامي به مسابقات فراملي برحسب نوع مسابقات و جنسيت (سال و كشور اعزامي پيش فرض)

جدول 06- تعداد نفرات اعزام به مسابقات ملي (قهرماني و ليگ كشوري) برحسب جنسيت و رشته ورزشي در سال (سال پش فرض)

جدول 07- تعداد دوره هاي آموزشي برگزار شده برحسب جنسيت، رشته ورزشي و نوع دوره در سال (شهرستان و رشته ورزشي پيش فرض)

جدول 08- تعداد مسابقات فراملي برگزار شده برحسب جنسيت و سطح مسابقات در سال (سال پيش فرض)

جدول 09- تعداد مسابقات كشوري برگزار شده برحسب جنسيت و سطح مسابقات در سال (سال و شهرستان پيش فرض)

جدول 10- تعداد تيمهاي ورزشي حاضر در ليگ هاي كشور برحسب نوع رشته و ليگ (جنسيت،رده سني و سال پيش فرض)

جدول 11- عناوين كسب شده در رشته هاي ورزشي بر حسب نوع مسابقات(آسيايي/جهاني/بين المللي) و جنسيت (رده سني،نوع مدال و سال پيش فرض)

جدول 12- عناوين مدال هاي كسب شده تيمي ورزشكاران در مسابقات كشوري بر حسب نوع رشته (جنسيت و سال پيش فرض)

جدول 13- عناوين مدال‌هاي كسب شده ورزشكاران در مسابقات كشوري بر حسب نوع رشته (رده سني،جنسيت و سال پيش فرض)

جدول 14- مبلغ تجهيزات ورزشي استفاده شده در فضاهاي ورزشي و متراژ مورد نياز فضاهاي ورزشي.

 

نمودار 01- مقايسه شهرستاني تعداد اماكن ورزشي دولتي برحسب سرپوشيده و روزباز

نمودار 02- مقايسه شهرستاني مساحت اماكن ورزشي دولتي برحسب سرپوشيده و روزباز

نمودار 03- مقايسه شهرستاني تعداد اماكن ورزشي روباز برحسب شهري و روستايي

نمودار 04- مقايسه شهرستاني مساحت اماكن ورزشي روباز برحسب شهري و روستايي

نمودار 05- مقايسه شهرستاني تعداد اماكن ورزشي سرپوشيده (سالن، استخر، زورخانه) برحسب شهري و روستايي (نوع مكان پيش فرض)

نمودار 06- مقايسه شهرستاني مساحت اماكن ورزشي سرپوشيده (سالن، استخر، زورخانه) برحسب شهري و روستايي (نوع مكان پيش فرض)

نمودار 07- تعداد نفرات اعزامي به مسابقات فراملي برحسب نوع مسابقات و جنسيت (سال و كشور اعزامي پيش فرض)

نمودار 08- تعداد نفرات اعزام به مسابقات ملي (قهرماني و ليگ كشوري) برحسب جنسيت و رشته ورزشي در سال (سال پش فرض)

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 18 : جدول 13 (1)- تأسيبسات و اماكن ورزشي روباز (زمين، پيست و ميدان) از ابتداي تأسيس تا سال...(داراي جزئيات اطلاعاتي)

سالنامه جديد 18 : جدول 13 (2)- تأسيسات و اماكن ورزشي سرپوشيده (سالن- استخر و زورخانه) از ابتداي تأسيس تا سال...(داراي جزئيات اطلاعاتي)

سالنامه جديد 18 : جدول 14- تعداد مربيان و داوران رشته‌هاي ورزشي برحسب جنسيت در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 18 : جدول 15- شركت‌كنندگان سازماندهي شده در مسابقات ورزشي برحسب رشته در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-14 و 02-14- تعداد اماكن ورزشي روباز و سرپوشيده استان گلستان به تفكيك نوع فعاليت و واحد اداره كننده تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-14- تعداد مربيان و داوران رشته‌هاي ورزشي برحسب جنسيت در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-14- مساحت فضاهاي ورزشي اماكن سرپوشيده و روباز تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-14- مساحت فضاهاي ورزشي اماكن سرپوشيده و روباز به تفكيك شهرستان تا پايان سال...(داراي جزئيات اطلاعاتي).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-14 شركت‌كنندگان سازماندهي شده در مسابقات ورزشي برحسب رشته در سال (سال پيش فرض).

 

 

 

 

جداول اطلاعاتی:


 

جدول 01- فهرست و مشخصات اماكن ورزشي دولتي استان گلستان.

جدول 02- فهرست و مشخصات اماكن ورزشي روباز استان گلستان.

جدول 03- فهرست و مشخصات اماكن ورزشي سرپوشيده استان گلستان.

جدول 04- نفرات اعزامي به مسابقات فراملي برحسب جنسيت، نوع رشته ورزشي و سطح مسابقات، كشور اعزامي و نوع مدال.

جدول 05- تعداد نفرات اعزامي به مسابقات ملي برحسب جنسيت، نوع رشته ورزشي و سطح مسابقات

جدول 06- دوره هاي آموزشي برگزار شده برحسب جنسيت و نوع دوره.

جدول 07- مسابقات فراملي برگزار شده در استان برحسب سطح مسابقات و مدالهاي دريافت شده.

جدول 08- مسابقات كشوري برگزار شده در استان برحسب جنسيت، نوع رشته ورزشي و سطح مسابقات.

جدول 09- فهرست تيمهاي ورزشي حاضر در ليگ هاي كشور برحسب جنسيت، سطح مسابقات و رده سني.

جدول 10- فهرست عناوين كسب شده تيمي ورزشكاران در مسابقات كشوري برحسب جنسيت و نوع رشته.

جدول 11- فهرست عناوين كسب شده ورزشكاران در مسابقات (آسيايي/جهاني/بين المللي) برحسب جنسيت، نوع رشته و نوع مدال.

جدول 12- مشخصات نفرات و عناوين مدال هاي كسب شده ورزشكاران در مسابقات كشوري برحسب جنسيت، رشته ورزشي و نوع مدال.

جدول 13- اسامي باشگاه‌هاي خصوصي استان بر حسب رشته ورزشي، نوع بنا و مساحت.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4466
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93774
بازدید سال:232339
بازدید کل:822611
معرفی سیمابر