عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


25. صدا و سیمای مرکز گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : صدا و سیمای مرکز گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی : بهرام عبدالحسینی

نام رابط آماری : عماد شموشکی
شماره تماس دفتر : 31162000-017
وب سایت : www.golestan.irib.ir

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

میزان تولید صدای (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) برحسب ساختارهای چهارده گانه

فصلی

استان

آماری

2

میزان تولید برنامه سیما برحسب طبقات چهارگانه

ماهانه

استان

آماری

3

میزان تولید برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب موضوعات ده‌گانه

فصلی

استان

آماری

4

میزان تولید برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب نوع مخاطب

فصلی

استان

آماری

5

میزان تولید برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب هدف تولید

فصلی

استان

آماری

6

مدت پخش برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب نوع پخش برنامه

فصلی

استان

آماری

7

تعداد انواع ايستگاه‌هاي صدا و سيما

سالانه

استان

آماری

8

تعداد انواع فرستنده هاي صدا و سيما 

سالانه

استان

آماری

9

تعداد پخش خبر و گزارش خبري از شبكه(هاي) راديويي مركز 

سالانه

استان

آماری

10

مدت پخش خبر و گزارش خبري از شبكه(هاي) راديويي مركز 

سالانه

استان

آماری

11

درصد پوشش جمعيتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان

سالانه

استان

آماری

12

تعداد استوديوهاي ضبط و پخش تلويزیون

سالانه

استان

آماری

13

تعداد استوديوهاي ضبط و پخش راديويي

سالانه

استان

آماری

14

تعداد ايستگاه هاي ماهواره اي تلويزيوني

سالانه

استان

آماری

15

ميزان حضور مركز گلستان در شبكه‌هاي سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران طي سال 

سالانه

استان

آماری

بخش سیما

جدول 01 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (سال پيش فرض).

جدول 02 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (ماه پيش فرض).

جدول 03 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

جدول 05 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

جدول 06 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال و فصل پيش فرض).

جدول 07 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

جدول 08 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

جدول 09 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

جدول 10 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

جدول 11 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

جدول 12 : مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 13 : روند سالانه مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

جدول 14 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

نمودار 01 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 02 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (ماه پيش فرض).

نمودار 03 : مقايسه ماهانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (سال پيش فرض).

نمودار 04 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 05 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

نمودار 06 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

نمودار 07 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 08 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

نمودار 09 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

نمودار 10 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 11 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

نمودار 12 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه سيما برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

نمودار 13 : مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 14 : روند سالانه مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

نمودار 15 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه سيما برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

 

بخش صدا

جدول 15 : ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 16 : روند سالانه ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (فصل پيش فرض).

جدول 17 : مقايسه فصلي ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال پيش فرض).

جدول 18 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 19 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

جدول 20 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

جدول 21 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال و فصل پيش فرض).

جدول 22 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

جدول 23 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

جدول 24 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

جدول 25: روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

جدول 26 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

جدول 27 : مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

جدول 28 : روند سالانه مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

جدول 29 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

نمودار 16 : ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 17 : روند سالانه ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (فصل پيش فرض).

نمودار 18 : مقايسه فصلي ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه (سال پيش فرض).

نمودار 19 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 20 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (فصل پيش فرض).

نمودار 21 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب موضوعات ده‌گانه (سال پيش فرض).

نمودار 22 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 23 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (فصل پيش فرض).

نمودار 24 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع مخاطب (سال پيش فرض).

نمودار 25 : ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 26 : روند سالانه ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (فصل پيش فرض).

نمودار 27 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب هدف توليد (سال پيش فرض).

نمودار 28 : مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 29 : روند سالانه مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (فصل پيش فرض).

نمودار 30 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب نوع پخش برنامه (سال پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

 سالنامه 11 : جدول 27- تعداد ايستگاه و فرستنده هاي اصلي راديويي موج متوسط، تلويزيوني و اف.ام.

 سالنامه 17 : جدول 01- ميزان توليد برنامه هاي محلي صداي جمهوري اسلامي ايران در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 17 : جدول 02- مدت پخش برنامه هاي محلي صداي جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) در سال .

 سالنامه 17 : جدول 03- ميزان توليد برنامه هاي محلي سيما جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 17 : جدول 04- مدت پخش برنامه هاي محلي سيماي جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) در سال .

 سالنامه جديد 12 : جدول 07- تعداد ايستگاه و فرستنده هاي اصلي راديويي موج متوسط، تلويزيوني و اف.ام .

 سالنامه جديد 18 : جدول 01- ميزان توليد برنامه هاي محلي صداي جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) برحسب موضوع در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 18 : جدول 02- ميزان توليد برنامه هاي محلي سيما جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) برحسب موضوع در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 18 : جدول 03- روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف .

 سالنامه جديد 18 : جدول 04- روند ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف .

 سالنامه جديد 18 : جدول 05- ميزان پخش خبر و گزارش خبري از شبكه(هاي) راديويي مركز گلستان .

 سالنامه جديد 18 : جدول 06- ميزان توليد تله فيلم، برنامه نمايشي و انيميشن مركز گلستان به تفكيك حوزه هاي توليدي .

 گزارش اقتصادي : جدول ‌شماره 01-13- درصد پوشش جمعيتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-13- عملكرد ساعات توليد و پخش برنامه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 2-13 (1)- تعداد رله و استوديوهاي ضبط و پخش تلويزيوني صدا و سيماي مركز گلستان تا پايان سال .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 2-13 (2)- تعداد فرستنده صدا و سيماي مركز گلستان تا پايان سال .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 4-13- ميزان حضور مركز گلستان در شبكه‌هاي سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 119
بازدید دیروز: 513
بازدید ماه:102
بازدید سال:153303
بازدید کل:577008
معرفی سیمابر