عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


25. صدا و سیمای مرکز گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : صدا و سیمای مرکز گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی : بهرام عبدالحسینی

نام رابط آماری : عماد شموشکی
شماره تماس دفتر : 31162000-017
وب سایت : www.golestan.irib.ir

 

شناسنامه اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص های صدا و سیمای مرکز گلستان

seda-va-sima.pdf [685.81 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 12)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

میزان تولید صدای (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) برحسب ساختارهای چهارده گانه

فصلی

استان

آماری

2

میزان تولید برنامه سیما برحسب طبقات چهارگانه

فصلی

استان

آماری

3

میزان تولید برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب موضوعات ده‌گانه

فصلی

استان

آماری

4

میزان تولید برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب نوع مخاطب

فصلی

استان

آماری

5

میزان تولید برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب هدف تولید

فصلی

استان

آماری

6

مدت پخش برنامه صدا (فارسی/ ترکمنی برون مرزی) و سیما برحسب نوع پخش برنامه

فصلی

استان

آماری

7

تعداد ايستگاه‌های­ ­راديويي و تلويزيوني

سالانه

استان

آماری

8

تعداد فرستنده‌هاي ­اصلي ­راديويي ­موج ­متوسط، تلويزيوني ­و اف.ام

سالانه

استان

آماری

گزارش آماری

 توليد صدا برحسب ساختارهاي چهارده گانه

جدول 01-1 : ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

جدول 01-2 : روند ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و فصل پيش فرض)

جدول 01-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه در سال‌هاي مختلف (سال پيش فرض)

نمودار 01-1 : ميزان توليد (صداي فارسي / تركمني برون مرزي) برحسب ساختارهاي چهارده گانه در سال و فصل (سال، فصل و نوع برنامه پيش فرض)

نمودار 01-2 : روند ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه در سال و فصل (فصل و ساختار پيش فرض)

نمودار 01-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد صداي فارسي و تركمني برون مرزي برحسب ساختارهاي چهارده گانه در سال و فصل (سال و ساختار پيش فرض)

 

توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه

جدول 02-1 : ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)

جدول 02-2 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (ماه پيش فرض)

نمودار 02-1 : درصد ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)

نمودار 02-2 : روند سالانه ميزان توليد برنامه سيما برحسب طبقات چهارگانه (ماه پيش فرض)

 

توليد برنامه صدا و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه

جدول 03-1 : ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

جدول 03-2 : روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و فصل پيش فرض)

جدول 03-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و سال پيش فرض)

نمودار 03-1 : ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

نمودار 03-2 : روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه در سال و فصل (فصل و موضوعات پيش فرض)

نمودار 03-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب موضوعات ده‌گانه در سال و فصل (سال و موضوعات پيش فرض)

 

توليد برنامه صدا و سيما برحسب نوع مخاطب

جدول 04-1 : ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

جدول 04-2 : روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و فصل پيش فرض)

جدول 04-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و سال پيش فرض)

نمودار 04-1 : درصد توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب در سال و فصل (سال، فصل و نوع برنامه پيش فرض)

نمودار 04-2 : روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب در سال و فصل (فصل و نوع مخاطب پيش فرض)

نمودار 04-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب در سال و فصل (سال و موضوعات پيش فرض)

نمودار 04-4 : ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع مخاطب در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

 

توليد برنامه صدا و سيما برحسب هدف توليد

جدول 05-1 : ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

جدول 05-2 : روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و فصل پيش فرض)

جدول 05-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و سال پيش فرض)

نمودار 05-1 : درصد توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد سال و فصل (سال، فصل و نوع برنامه پيش فرض)

نمودار 05-2 : روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد سال و فصل (فصل و نوع مخاطب پيش فرض)

نمودار 05-3 : مقايسه فصلي ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد سال و فصل (سال و نوع مخاطب پيش فرض)

نمودار 05-4 : ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب هدف توليد در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

 

مدت پخش برنامه صدا و سيما برحسب نوع پخش برنامه

جدول 06-1 : مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

جدول 06-2 : روند مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و فصل پيش فرض)

جدول 06-3 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه در سال‌هاي مختلف (نوع برنامه و سال پيش فرض)

نمودار 06-1 : درصد مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه سال و فصل (سال، فصل و نوع برنامه پيش فرض)

نمودار 06-2 : روند مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه سال و فصل (فصل و نوع پخش پيش فرض)

نمودار 06-3 : مقايسه فصلي مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه در سال و فصل (سال و موضوعات پيش فرض)

نمودار 06-4 : مدت پخش برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) و سيما برحسب نوع پخش برنامه در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض)

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

 سالنامه 11 : جدول 27- تعداد ايستگاه و فرستنده هاي اصلي راديويي موج متوسط، تلويزيوني و اف.ام.

 سالنامه 17 : جدول 01- ميزان توليد برنامه هاي محلي صداي جمهوري اسلامي ايران در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 17 : جدول 02- مدت پخش برنامه هاي محلي صداي جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) در سال .

 سالنامه 17 : جدول 03- ميزان توليد برنامه هاي محلي سيما جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 17 : جدول 04- مدت پخش برنامه هاي محلي سيماي جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) در سال .

 سالنامه جديد 12 : جدول 07- تعداد ايستگاه و فرستنده هاي اصلي راديويي موج متوسط، تلويزيوني و اف.ام .

 سالنامه جديد 18 : جدول 01- ميزان توليد برنامه هاي محلي صداي جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) برحسب موضوع در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 18 : جدول 02- ميزان توليد برنامه هاي محلي سيما جمهوري اسلامي ايران (مركز گلستان) برحسب موضوع در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 18 : جدول 03- روند ميزان توليد برنامه صدا (فارسي/ تركمني برون مرزي) برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف .

 سالنامه جديد 18 : جدول 04- روند ميزان توليد برنامه سيما برحسب نوع مخاطب در سال‌هاي مختلف .

 سالنامه جديد 18 : جدول 05- ميزان پخش خبر و گزارش خبري از شبكه(هاي) راديويي مركز گلستان .

 سالنامه جديد 18 : جدول 06- ميزان توليد تله فيلم، برنامه نمايشي و انيميشن مركز گلستان به تفكيك حوزه هاي توليدي .

 گزارش اقتصادي : جدول ‌شماره 01-13- درصد پوشش جمعيتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-13- عملكرد ساعات توليد و پخش برنامه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز گلستان .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 2-13 (1)- تعداد رله و استوديوهاي ضبط و پخش تلويزيوني صدا و سيماي مركز گلستان تا پايان سال .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 2-13 (2)- تعداد فرستنده صدا و سيماي مركز گلستان تا پايان سال .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 4-13- ميزان حضور مركز گلستان در شبكه‌هاي سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 79
بازدید دیروز: 246
بازدید ماه:451
بازدید سال:130762
بازدید کل:554467
معرفی سیمابر