عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


27. اداره کل بهزیستی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل بهزیستی استان

عنوان بالاترین مقام اجرایی :مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : دکتر ابراهیم عفاری

نام رابط آماری : امین بیانی
شماره تماس دفتر : 01732235504
وب سایت : www.golestanbhzisti.ir

 

 

 اجتماعی

جدول شماره 1: تعداد افراد خدمت گيرنده از اورژانس اجتماعي 123-تاپايان سال.(ماه پيش فرض).

جدول شماره 2: تعداد افراد بهره مند از خدمات مراكز نگهداري حوزه اجتماعي-(ماه پيش فرض).تا پايان سال.

جدول شماره 3: تعداد افراد خدمت گيرنده از مركز بازپروري زنان آسيب ديده اجتماعي-تا پايان سال.

جدول شماره 4: تعداد افراد خدمت گيرنده از مركز سلامت دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي-(ماه پيش فرض). تا پايان سال.

جدول شماره 5: تعداد افراد خدمت گيرنده از مركز كودكان خياباني- (ماه پيش فرض).تا پايان سال.

جدول شماره 6: تعداد افراد مستمري بگير حوزه اجتماعي به تفكيك بعد خانوار-(ماه پيش فرض).تا پايان فصل.

جدول شماره 7: تعداد افراد مستمري بگير حوزه اجتماعي به تفكيك علت حمايت-(ماه پيش فرض).تا پايان فصل.

جدول شماره 8: تعداد خانوار هاي توانمند شده (خروج از چرخه حمايت)-(ماه پيش فرض).تا پايان فصل.

جدول شماره 9: تعداد دانش آموزان خانواده هاي تحت پوشش حوزه اجتماعي-(ماه پيش فرض).تا پايان سال.

جدول شماره 10: تعداد دانشجويان خانواده هاي تحت پوشش حوزه اجتماعي به تفكيك مقطع تحصيلي و نوع دانشگاه-تا پايان سال.

جدول شماره 11: تعداد فرزندان تحت پوشش دريافت كننده كمك هزينه نگهداري در خانواده-تا پايان فصل.(ماه پيش فرض).

جدول شماره 12: تعداد فرزندان نگهداري شده در مراكز نگهداري كودكان كه از سازمان يارانه دريافت مي نمايند(ماه پيش فرض)-تا پايان فصل.

جدول شماره 13: تعداد فرزندان تحت پوشش سازمان- (ماه پيش فرض).تا پايان فصل.

جدول شماره 14: تعداد فرزندان واگذار شده به خانواده (فرزندخواندگي)-(ماه پيش فرض).تا پايان فصل.

جدول شماره 15: تعداد مراكز اورژانس اجتماعي 123-تا پايان سال.

جدول شماره 16: تعداد مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق-(ماه پيش فرض).تا پايان سال.

جدول شماره 17: واحدهاي ارائه دهنده خدمات-گزارش اقتصادي10-5.

نمودار شماره 1: افراد بهره مند از خدمات مراكز نگهداري حوزه اجتماعي(نوع مركز و سال)-تا پايان سال.

نمودار شماره 2: افراد خدمت گيرنده از اورژانس اجتماعي 123-تا پايان سال.

نمودار شماره 3: افراد خدمت گيرنده از مركز بازپروري زنان آسيب ديده اجتماعي(سال و نوع تاهل)-تا پايان سال.

نمودار شماره 4: افراد خدمت گيرنده از مركز سلامت دختران در معرض آسيب هاي اجتماعي(گروه سني و سال)-تا پايان سال.

نمودار شماره 5: افراد خدمت گيرنده از مركز كودكان خياباني(سال و گروه سني)-تا پايان سال.

نمودار شماره 6: افراد مستمري بگير حوزه اجتماعي به تفكيك بعد خانوار(سال و بعد خانوار)-تا پايان فصل.

نمودار شماره 7: فرزندان تحت پوشش دريافت كننده كمك هزينه نگهداري در خانواده(گروه سني و جنسيت)-تا پايان فصل.

نمودار شماره 8: افراد مستمري بگير حوزه اجتماعي به تفكيك علت حمايت(سال و علت حمايت)-تا پايان فصل.

نمودار شماره 9: خانوار هاي توانمند شده -خروج از چرخه حمايت(سال و علت بازتواني)-تا پايان فصل.

نمودار شماره 10: دانش آموزان خانواده هاي تحت پوشش حوزه اجتماعي(جنسيت و مقطع تحصيلي)-تا پايان سال.

نمودار شماره 11: دانشجويان خانواده هاي تحت پوشش حوزه اجتماعي (سال و مقطع تحصيلي)-تا پايان سال.

نمودار شماره 12: فرزندان تحت پوشش سازمان(گروه سني و جنسيت)-تا پايان فصل.

نمودار شماره 13: فرزندان نگهداري شده در مراكز نگهداري كودكان كه از سازمان يارانه دريافت مي نمايند(گروه سني و جنسيت)-تا پايان فصل.

نمودار شماره 14: فرزندان واگذار شده به خانواده -فرزندخواندگي(جنسيت و گروه سني)-تا پايان فصل.

نمودار شماره 15: مراكز اورژانس اجتماعي 123(قلم آماري و سال)-تا پايان سال.

نمودار شماره 16: مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق(نوع مراجع و سال)-تا پايان سال.

 

اشتغال و مشارکت های مردمی

جدول شماره 1: ارزش مشاركت هاي مردمي تا پايان سال.

جدول شماره 2: تعداد اشتغال ايجاد شده براي معلولين و مددجويان تا پايان سال.

جدول شماره 3: تعداد افراد مشاركت كننده در مشاركت هاي مردمي تا پايان سال.

جدول شماره 4: تعداد افراد مشمول حمايت جبران كارايي ويژه معلولين تا پايان سال.

جدول شماره 5: تعداد افراد مشمول در حرفه آموزي تا پايان سال.

جدول شماره 6: تعداد مددجويان مشمول حق بيمه توسط واحد اشتغال تا پايان سال.

جدول شماره 7 : تعداد واحد هاي مسكوني خريداري و احداث شده براي معلولين و مددجويان تا پايان سال.

نمودار شماره 1: ارزش مشاركت هاي مردمي(شهرستان و نحوه پرداخت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 2: ارزش مشاركت هاي مردمي(شهرستان و نحوه مشاركت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 3: نمودار اشتغال ايجاد شده براي معلولين و مددجويان(جنسيت و شهرستان)-تا پايان سال.

نمودار شماره 4: افراد مشاركت كننده در مشاركت هاي مردمي(شهرستان و نحوه مشاركت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 5: افراد مشمول حمايت جبران كارايي ويژه معلولين(شهرستان و جنسيت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 6: افراد مشمول در حرفه آموزي(حوزه تخصصي و جنسيت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 7: مددجويان مشمول حق بيمه توسط واحد اشتغال(شهرستان و نوع بيمه)-تا پايان سال.

نمودار شماره 8: واحد هاي مسكوني خريداري و احداث شده براي معلولين و مددجويان(سال و نام ارگان)-تا پايان سال.

 

پشتیبانی

جدول شماره1: تعداد مددجويان و معلولين بهره مند از مزاياي دفترچه بيمه خدمات درماني-(فصل پيش فرض).تا پايان فصل.

نمودار شماره 1: مددجويان و معلولين بهره مند از مزاياي دفترچه بيمه خدمات درماني(نوع بيمه و شهرستان)-تا پايان فصل.

 

پیشگیری

جدول شماره 1: تعداد افراد بهره مند از خدمات آموزشي و آگاه سازي در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي تا پايان سال.

جدول شماره 2:تعداد افراد بهره مند از خدمات طرح آگاه سازي پيشگيري از معلوليت تا پايان سال (1).(سال پيش فرض).

جدول شماره 3: تعداد افراد بهره مند از خدمات طرح آگاه سازي پيشگيري از معلوليت تا پايان سال.

جدول شماره 4:تعداد افراد تحت پوشش برنامه اجتماع محور(پيشگيري از اعتياد) تا پايان سال.

جدول شماره 5: تعداد تيم هاي تحت پوشش برنامه اجتماع محور پيشگيري از اعتياد تا پايان سال.

جدول شماره 6: تعداد تيم هاي تحت پوشش برنامه اجتماع محور طرح محب تا پايان سال.

جدول شماره 7:تعداد كودكان بهره مند از خدمات طرح تنبلي چشم(آمبليوپي) تا پايان سال.

جدول شماره 8: تعداد محيط هاي تحت پوشش برنامه اجتماع محور پيشگيري از اعتياد تا پايان سال.

جدول شماره 9: تعداد مراكز ارائه دهنده خدمات حوزه پيشگيري تا پايان سال.

جدول شماره 10: تعداد نوزادان بهره مند از خدمات طرح غربالگري شنوايي نوزادان و شيرخواران تا پايان سال.

نمودار شماره 1: افراد بهره مند از خدمات آموزشي و آگاه سازي در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي(سال و نوع برنامه) تا پايان سال.

نمودار شماره 2: كودكان بهره مند از خدمات طرح تنبلي چشم(آمبليوپي)(جنسيت و شهرستان)-تا پايان سال.

نمودار شماره 3: افراد بهره مند از خدمات طرح آگاه سازي و پيشگيري از معلوليت(تحصيلات و جنسيت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 4: افراد بهره مند از خدمات طرح آگاه سازي و پيشگيري از معلوليت(شهرستان و جنسيت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 5: افراد تحت پوشش برنامه اجتماع محور پيشگيري از اعتياد(سال و نوع برنامه)-تا پايان سال.

نمودار شماره 6: تيم هاي تحت پوشش برنامه اجتماع محور پيشگيري از اعتياد(سال و نوع تيم)-تا پايان سال.

نمودار شماره 7: كودكان بهره مند از خدمات طرح تنبلي چشم(آمبليوپي)(جنسيت و وضغيت سكونت)-تا پايان سال.

نمودار شماره 8: محيط هاي تحت پوشش برنامه اجتماع محور پيشگيري از اعتياد(سال و نوع محيط)-تا پايان سال.

نمودار شماره 9: مراكز ارائه دهنده خدمات حوزه پيشگيري-تا پايان سال.

نمودار شماره 10: تيم هاي تحت پوشش برنامه اجتماع محور طرح محب(سال و نوع تيم)-تا پايان سال.

نمودار شماره 11: نوزادان بهره مند از خدمات طرح غربالگري شنوايي نوزادان و شيرخواران(شهرستان و جنسيت).

نمودار شماره 12: نوزادان بهره مند از خدمات طرح غربالگري شنوايي نوزادان و شيرخواران(وضعيت سكونت و جنسيت)-تا پايان سال.

 

توانبخشی

جدول شماره 1: تعداد افراد معاف شده از خدمت سربازي-تا پايان سال.(6 ماهه پيش فرض).

جدول شماره 2: تعداد پروژه هاي مناسب سازي شده خودرو-تا پايان سال

جدول شماره 3: تعداد پروژه هاي مناسب سازي محيط و مبلمان شهري-تا پايان سال.

جدول شماره 4: تعداد پرونده هاي معلولين مستمري بگير واگذار شده به بخش غير دولتي-تا پايان سال.

جدول شماره 5: تعداد كارت هاي شناسايي صادر شده معلولين (سطح معلوليت پارامتريك).(با پيش فرض).

جدول شماره 6: تعداد كارت هاي شناسايي صادر شده معلولين-تا پايان سال.(با پيش فرض).

جدول شماره 7: تعداد كل معلولين به تفكيك نوع و شدت معلوليت-تا پايان فصل_(فصل پيش فرض).

جدول شماره 8: تعداد كل معلولين شناسايي شده(فصل پارامتريك)-تا پايان فصل.(فصل پيش فرض).

جدول شماره 9: تعداد معلولين بهره مند از شهريه دانشجويي به تفكيك جنسيت،نوع معلوليت و مقطع تحصيلي-تا پايان سال.(با پيش فرض).

جدول شماره 10: تعداد معلولين بهره مند از شهريه دانشجويي به تفكيك جنسيت،نوع معلوليت و نوع دانشگاه-تا پايان سال.(با پيش فرض).

جدول شماره 11: تعداد معلولين بهره مند از شهريه دانشجويي به تفكيك نوع , شدت معلوليت و مقطع تحصيلي-تا پايان سال.(با پيش فرض).

جدول شماره 12: تعداد معلولين دريافت كننده برچسب خودرو-تا پايان سال.(فصل پيش فرض).

جدول شماره 13: تعداد معلولين دريافت كننده پلاك ويژه-تا پايان سال-(فصل پيش فرض).

جدول شماره 14: تعداد معلولين دريافت كننده صندوق درمان-تا پايان سال.

جدول شماره 15: تعداد معلولين دريافت كننده كمك هزينه اياب و ذهاب-تا پايان سال. (با پيش فرض).

جدول شماره 16:تعداد معلولين دريافت كننده كمك هزينه مناسب سازي منزل-تا پايان سال.

جدول شماره 17: تعداد معلولين دريافت كننده كمك هزينه نگهداري در خانواده (مستمري)-تا پايان فصل. (فصل پيش فرض).

جدول شماره 18: تعداد معلولين شناسايي شده در طرح CBR-تا پايان دوره شش ماهه_(6ماهه پيش فرض).

جدول شماره 19: تعداد معلولين معرفي شده به كميسيون هاي تشخيص معلوليت- تا پايان سال_(فصل پيش فرض).

نمودار پرونده هاي معلولين مستمري بگير واگذار شده به بخش غير دولتي(سال و شهرستان)-تا پايان سال_ارسال شده توسط رابط آماري بهزيستي-كل (1)

نمودار پرونده هاي معلولين مستمري بگير واگذار شده به بخش غير دولتي(سال و نوع معلوليت)-تا پايان سال_ارسال شده توسط رابط آماري بهزيستي-كل (1)

نمودار شماره 1: كل معلولين به تفكيك نوع و شدت معلوليت- تا پايان فصل_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 2: افراد معاف شده از خدمت سربازي-تا پايان سال_(6ماهه پيش فرض).

نمودار شماره 3: پروژه هاي مناسب سازي شده خودرو(فصل و نوع پروژه)-تا پايان سال_(سال پيش فرض).

نمودار شماره 4: پروژه هاي مناسب سازي محيط و مبلمان شهري(فصل و نوع پروژه)-تا پايان سال_(سال پيش فرض).

نمودار شماره 5: كارت هاي شناسايي صادر شده معلولين (شهرستان و جنسيت)-تا پايان سال_(سال پيش فرض).

نمودار شماره 6: كارت هاي شناسايي صادر شده معلولين(جنسيت و نوع معلوليت)-تا پايان سال_(سال پيش فرض).

نمودار شماره 7: كارت هاي شناسايي صادر شده معلولين(سال و نوع معلوليت)-تا پايان سال_(شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 8: معلولين بهره مند از شهريه دانشجويي (سال تحصيلي و جنسيت)-تا پايان سال- (با پيش فرض).

نمودار شماره 9: معلولين دريافت كننده برچسب خودرو(سال و نوع معلوليت)-تا پايان سال_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 10: معلولين دريافت كننده پلاك ويژه(جنسيت و نوع معلوليت)-تا پايان سال_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 11: معلولين دريافت كننده صندوق درمان(سال و نوع معلوليت)-تا پايان سال_(شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 12:معلولين دريافت كننده كمك هزينه اياب و ذهاب(نوع معلوليت و جنسيت)-تا پايان سال_(سال پيش فرض).

نمودار شماره 13: معلولين دريافت كننده كمك هزينه مناسب سازي منزل(سال و نوع معلوليت)-تا پايان سال_(شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 14: معلولين دريافت كننده كمك هزينه نگهداري در خانواده (مستمري)(سال و بعد خانوار)-تا پايان فصل_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 15: معلولين شناسايي شده در طرح CBR(جنسيت و نوع معلوليت)-تا پايان دوره شش ماهه_(6ماهه پيش فرض).

نمودار شماره 16: معلولين شناسايي شده در طرح CBR(سال و نوع معلوليت)-تا پايان دوره شش ماهه_(6ماهه پيش فرض).

نمودار شماره 17: معلولين معرفي شده به كميسيون هاي تشخيص معلوليت(سال و جنسيت)-تا پايان سال_(فصل پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان گلستان

جدول شماره 1: تعداد معلولين شناسايي شده.

سالنامه جديد: 15-1- تعداد مراكز (دولتي و غير دولتي) .تحت پوشش معاونت اجتماعي.

سالنامه جديد: 15-3- تعداد مراكز شبانه روزي و خدمت در منزل(دولتي و غير دولتي) تحت پوشش معاونت توانبخشي.

سالنامه جديد: 2-15- تعداد مراكز روزانه ، حرفه آموزي و كارگاه هاي توليدي حمايتي.

سالنامه جديد: 4-15- تعداد مراكز دولتي و غير دولتي تحت پوشش معاونت پيشگيري.

سالنامه جديد: 5-15- مددجويان خانوارهاي مستمري بگير اداره بهزيستي.

سالنامه جديد: جدول 5-10- تعداد واحدهاي ارائه دهنده خدمات سازمان بهزيستي به تفكيك نوع خدمات.

سالنامه جديد: جدول شماره 5-10- تعداد واحدهاي اراه دهنده خدمات سازمان بهزيستي به تفكيك نوع خدمات(بازپروري معتادين)-جديد.

سالنامه جديد: جدول شماره 5-10- تعداد واحدهاي اراه دهنده خدمات سازمان بهزيستي به تفكيك نوع خدمات.

گزارش اقتصادي : 7-10- خدمات ارائه شده توسط واحد اشتغال و مسكن اداره كل بهزيستي.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 62
بازدید دیروز: 246
بازدید ماه:434
بازدید سال:130745
بازدید کل:554450
معرفی سیمابر