عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


28. کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : کمیته امداد امام خمینی (ره)

عنوان بالاترین مقام اجرایی : 

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
وب سایت :

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 تعداد (نفرات - خانوارها) دائمي تحت حمايت برحسب نوع طرح حمايتي سالانه شهرستانی آماری
2 تعداد (نفرات - خانوارها) تحت حمايت با سرپرست زن بر حسب نوع طرح حمايتي سالانه شهرستانی آماری
3 تعداد خانوارهاي تحت حمايت (برحسب علت حمايت- بعد خانوار) سالانه شهرستانی آماری
4 كمكهاي معيشتي پرداخت به مددجويان مورداز منابع عمومي - درآمدهاي اختصاصي سالانه شهرستانی آماری
5 تعداد (نفرات - خانوار) تحت حمايت موردي سالانه شهرستانی آماری
6 تعداد (نفرات - خانوار) تحت حمايت خارج شده  سالانه شهرستانی آماری
7 كمك‌هاي پرداختي خانوارهاي زندانيان تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
8 تعداد (نفرات - خانوار) زندانيان تحت حمايت  سالانه شهرستانی آماری
9 سرانه پرداختي به خانواده زندانيان مورد حمايت سالانه شهرستانی آماری
10 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب (جنس،نسب، سن، نوع سکونت، تحصیلات، علت یتیمی) سالانه شهرستانی آماری
11 تعداد حاميان ايتام بر حسب وضعيت حقوقي سالانه شهرستانی آماری
12 مبلغ پرداختي به ايتام توسط حاميان سالانه شهرستانی آماری
13 تعداد ايتام تحت حمايت حاميان طرح اكرام بر حسب جنس سالانه شهرستانی آماری
14 مبلغ وصولي از حاميان ايتام  سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد افراد بيمه شده بر حسب اصلي يا تبعي، جنسیت سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد مراكز درماني طرف قرارداد با كميته امداد امام خميني (ره) برحسب نوع مركز سالانه شهرستانی آماری
17 هزينه درماني مددجويان تحت حمايت برحسب نوع هزينه سالانه شهرستانی آماری
18 هزينه كمك به تأمين سلامت نيازمندان برحسب نوع هزينه سالانه شهرستانی آماری
19 هزينه كمك به خسارت‌ديدگان سالانه شهرستانی آماری
20 تعداد (نفرات - خانوار) كمك گيرنده بابت خسارات ناشي از حوادث  سالانه شهرستانی آماری
21 سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام سالانه شهرستانی آماری
22 تعداد محصلين تحت حمایت سال تحصیلی شهرستانی آماری
23 تعداد افراد استفاده كننده از اردوها -خوابگاه ها-كانونهاي فرهنگي - برنامه هاي آموزش خانواده سالانه شهرستانی آماری
24 هزينه هاي خدمات فرهنگي و آموزشي سالانه شهرستانی آماری
25 تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب نوع سکونت-جنسیت مجری طرح-وضعیت حمایت سالانه شهرستانی آماری
26 (تعداد- مبلغ) وام پرداختي اشتغال و خودكفايي به خانوارهاي تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
27 تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب جنس-دستگاه آموزش دهنده- نوع دوره سالانه شهرستانی آماری
28 تعداد افراد معرفي شده جهت اشتغال  سالانه شهرستانی آماری
29 هزينه اجراي طرحهاي خودکفایی سالانه شهرستانی آماری
30 (تعداد-هزینه) موارد خدمات عمراني براي خانوارهاي تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
31 تعداد افراد دريافت‌كننده جهزيه يا كمك هزينه ازدواج  سالانه شهرستانی آماری
32 مبلغ پرداختي براي كمك هزينه ازدواج و تأمين جهزيه سالانه شهرستانی آماری
33 (تعداد-مبلغ) وام قرض الحسنه پرداختي به مددجويان بر حسب محل پرداخت سالانه شهرستانی آماری
34 تعداد صندوق‌هاي صدقه توزيع و نصب شده سالانه شهرستانی آماری
35 مبلغ پرداختي به خانوارهاي تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
36 ميزان درآمدهاي عمومي و اختصاصي كميته امداد امام خميني (ره) سالانه شهرستانی آماری

امور حمایتی و زدودن فقر

جدول شماره 01- كل خانوار و نفرات مورد حمايت تا پايان سال.

جدول شماره 02- كل خانوار و نفرات مورد حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 03- اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي تا پایان سال.

جدول شماره 04- تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 05- تعداد و درصد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 06- تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب بُعد خانوار تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 07- كمك‌هاي معيشتي پرداختي به مددجويان مورد حمايت عادي، طرح (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 08- اطلاعات مددجويان موردي و مورد حمايت خارج شده (سال پيش فرض).

جدول شماره 09- ميزان كمك‌هاي پرداختي به خانواده زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 10- سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض).

جدول شماره 11- تعداد خانواده زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض). 

جدول شماره 12- اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح شهيد رجايي.

جدول شماره 13 - تعداد ايتام مورد حمايت تا پايان سال.

جدول شماره 14 - تعداد حاميان طرح اكرام و مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام (هزار ريال).

جدول شماره 15 - تعداد افراد بيمه شده بر حسب جنسيت و اصلي و تبعي تا پايان سال.

جدول شماره 16 - تعداد مراكز درماني طرف قرارداد در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 17 - كل هزينه بيمه و خدمات درماني به تفكيك نوع خدمات (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 18- كل هزينه كمك به تأمين سلامت نيازمندان (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 19 - كمك به خسارت ديدگان ناشي از حوادث در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

نمودار شماره 01- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) طي سال‌هاي مختلف (نوع طرح پيش فرض).

نمودار شماره 02- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) در پايان سال (سال و نوع طرح پيش فرض).

نمودار شماره 03- روند سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان تحت حمايت طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 04- مقايسه سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان تحت حمايت بين شهرستان هاي مختلف.

نمودار شماره 05- مقايسه تعداد حاميان طرح اكرام طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 06- مقايسه تعداد حاميان طرح اكرام بين شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 07- مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 08- مقايسه مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام بين شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 09- ميزان سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام طي سالهاي مختلف.

نمودار شماره 10 - ميزان سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام در شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 11- مقايسه مبلغ وصولي ار حاميان ايتام طي سال هاي مختلف.

نمودار شماره 12- مقايسه مبلغ وصولي ار حاميان ايتام بين شهرستانهاي مختلف.

نمودار شماره 13- مقايسه تعداد افراد بيمه شده در پايان سال هاي مختلف.

نمودار شماره 14- تعداد افراد بيمه شده در شهرستانهاي مختلف در پايان سال.

 

امور توانمندسازی محرومین

جدول شماره 20- تعداد كل محصلين مورد حمايت برحسب مقاطع تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي پيش فرض).

جدول شماره 21 - تعداد افراد استفاده‌كننده از خدمات اردوگاه‌ها، خوابگاه‌ها و كانون‌هاي فرهنگي در سال.

جدول شماره 22 - تعداد افراد استفاده‌كننده از برنامه‌هاي آموزش خانواده در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 23 – هزينه‌هاي خدمات فرهنگي و آموزشي در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 24 – تعداد خانوار و نفرات مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي تا پايان سال.

جدول شماره 25 – تعداد و مبلغ وام‌هاي پرداختي براي اشتغال و خودكفايي در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 26 - اطلاعات فعاليت‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي و كاريابي براي مددجويان.

جدول شماره 27 - تعداد موارد و هزينه خدمات عمراني مرتبط با مسكن مددجويان در سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 28 - تعداد افراد دريافت كننده جهيزيه يا كمك ازدواج و مبلغ كمك ها در سال.

جدول شماره 29- وام قرض الحسنه پرداختي در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

نمودار شماره 15- مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت طي سال هاي مختلف (شهرستان و جنسيت پيش فرض).

نمودار شماره 16- مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت در بين شهرستانهاي مختلف در پايان سال تحصيلي (سال و جنسيت پيش فرض).

نمودار شماره 17- تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي طي سال‌هاي مختلف (شهرستان و شهري و روستايي پيش فرض).

نمودار شماره 18- تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي در پايان سال در شهرستانهاي مختلف (سال پيش فرض).

نمودار شماره 19- تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته طي سالهاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 20- مقايسه تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته در پايان سال بين شهرستان هاي مختلف (سال پيش فرض).

نمودار شماره 21- تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سالهاي مختلف (شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 22- مقايسه تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سال در شهرستان هاي مختلف (سال پيش فرض).

 

امور اعتمادسازی و جلب مشارکتهای مردمی

جدول شماره 30- مبلغ درآمدهاي اختصاصي و غيرمستقيم در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 31 - اطلاعات صندوق هاي صدقات.

نمودار شماره 23- مقايسه كل مبلغ درآمدهاي اختصاصي و وجوهات اماني طي سال در شهرستانهاي مختلف.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

سالنامه 14 : جدول 10- تعداد واحد ها و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مبلغ كمك مستمري ساير پرداختي ها در سال (سال پيش فرض- براي 2 گروه).

سالنامه 14 : جدول 11 (2)- اعطاي وام خودكفايي ارايه شده به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 14 : جدول 11 (3)- اعطاي وام قرض الحسنه ارايه شده به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 14 : جدول 12 (1)- خدمات عمراني ارايه شده به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 14 : جدول 12 (2)- كمك هزينه ي ازدواج به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 14 : نمودار 01- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) طي سال‌هاي مختلف (نوع طرح پيش فرض).

سالنامه جديد 14 : جدول 05-1- اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي.

سالنامه جديد 15 : جدول 07- مبلغ درآمدهاي اختصاصي و غيرمستقيم در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-10 (1) - عملكرد فرهنگي و هنري كميته امداد امام خميني استان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-10 (2)- عملكرد فرهنگي و هنري كميته امداد امام خميني استان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-9 (1)- عملكرد كميته امداد امام خميني استان در سال.

گزارش اقتصادي: 10-10- عملكرد كميته امداد امام خميني استان(خدمات فرهنگي ).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 107
بازدید دیروز: 513
بازدید ماه:90
بازدید سال:153291
بازدید کل:576996
معرفی سیمابر