عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


28. کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : 

عنوان بالاترین مقام اجرایی :

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
آدرس پستی : 
وب سایت : 

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی وشاخص‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

komiteh-emdad.pdf [1.11 مگابايت] ( تعداد دانلود: 24)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد خانوارهاي تحت حمايت برحسب علت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد خانوارهاي تحت حمايت با سرپرست زن بر حسب نوع طرح حمايتي

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد خانوارهاي تحت حمايت بر حسب بعد خانوار

سالانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب شهري و روستايي

سالانه

شهرستانی

آماری

5

تعداد خانوار بيمه شده تأمين اجتماعي تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد نفرات تحت حمايت با سرپرست زن بر حسب نوع طرح حمايتي

سالانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد نفرات تحت حمايت موردي

سالانه

شهرستانی

آماری

8

تعداد محصلين تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

9

 عداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب جنس

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد معافيت سربازي فرزندان مددجو تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

11

تعداد افراد بيمه شده بر حسب اصلي يا تبعي

سالانه

شهرستانی

آماری

12

تعداد افراد دريافت‌كننده جهزيه يا كمك هزينه ازدواج

سالانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد حاميان ايتام بر حسب وضعيت حقوقي

سالانه

شهرستانی

آماری

14

مبلغ پرداختي به ايتام توسط حاميان

سالانه

شهرستانی

آماری

15

تعداد مراكز درماني طرف قرارداد با كميته امداد امام خميني (ره) برحسب نوع مركز

سالانه

شهرستانی

آماری

16

مبلغ پرداختي به خانوارهاي تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

17

مبلغ پرداختي به خانوارهاي تحت حمايت با سرپرست زن

سالانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد وام پرداختي اشتغال و خودكفايي به خانوارهاي تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

19

مبلغ وام پرداختي اشتغال و خودكفايي به خانوارهاي تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد وام قرض الحسنه پرداختي به مددجويان بر حسب محل پرداخت

سالانه

شهرستانی

آماری

21

مبلغ وام قرض الحسنه پرداختي به مددجويان بر حسب محل پرداخت

سالانه

شهرستانی

آماری

22

مبلغ پرداختي براي كمك هزينه ازدواج و تأمين جهزيه

سالانه

شهرستانی

آماری

23

هزينه درماني مددجويان تحت حمايت برحسب نوع طرح درماني

سالانه

شهرستانی

آماری

24

هزينه درماني مددجويان تحت حمايت برحسب نوع هزينه

سالانه

شهرستانی

آماری

25

هزينه كمك به خسارت‌ديدگان

سالانه

شهرستانی

آماری

26

هزينه افطار و اطعام

سالانه

شهرستانی

آماری

27

تعداد موارد خدمات عمراني براي خانوارهاي تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

28

هزينه خدمات عمراني براي خانوارهاي تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

29

هزينه مسكن خانوارهاي تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

30

كمك‌هاي پرداختي خانوارهاي زندانيان تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

31

تعداد صندوق‌هاي صدقه توزيع و نصب شده

سالانه

شهرستانی

آماری

32

ميزان درآمدهاي عمومي و اختصاصي كميته امداد

سالانه

شهرستانی

آماری

33

تعداد خانوارهاي تحت حمايت برحسب نوع طرح حمايتي

سالانه

شهرستانی

آماری

34

تعداد نفرات تحت حمايت برحسب نوع طرح حمايتي

سالانه

شهرستانی

آماری

35

تعداد خانوارهاي زندانيان تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

36

تعداد نفرات خانوارهاي زندانيان تحت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

37

تعداد خانوار تحت حمايت موردي

سالانه

شهرستانی

آماری

38

تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب سن

سالانه

شهرستانی

آماری

39

تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب جنس

سالانه

شهرستانی

آماری

40

تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب نسب

سالانه

شهرستانی

آماری

41

تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب شهري / روستايي

سالانه

شهرستانی

آماری

42

تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب محصل / غيرمحصل

سالانه

شهرستانی

آماری

43

تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب علت يتيمي

سالانه

شهرستانی

آماری

44

تعداد ايتام تحت حمايت حاميان طرح اكرام بر حسب جنس

سالانه

شهرستانی

آماری

45

مبلغ وصولي از حاميان ايتام

سالانه

شهرستانی

آماری

46

هزينه كمك به تأمين سلامت نيازمندان برحسب نوع هزينه

سالانه

شهرستانی

آماری

47

تعداد خانوار كمك گيرنده بابت خسارات ناشي از حوادث

سالانه

شهرستانی

آماری

48

تعداد نفرات كمك گيرنده بابت خسارات ناشي از حوادث

سالانه

شهرستانی

آماری

49

تعداد افراد استفاده كننده از برنامه هاي آموزش خانواده

سالانه

شهرستانی

آماری

50

تعداد افراد استفاده كننده از اردوها

سالانه

شهرستانی

آماری

51

تعداد افراد استفاده كننده از خوابگاه ها

سالانه

شهرستانی

آماری

52

تعداد افراد استفاده كننده از كانونهاي فرهنگي

سالانه

شهرستانی

آماری

53

هزينه هاي خدمات فرهنگي و آموزشي

سالانه

شهرستانی

آماری

54

تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب دستگاه آموزش دهنده

سالانه

شهرستانی

آماری

55

تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب نوع دوره

سالانه

شهرستانی

آماری

56

تعداد افراد معرفي شده جهت اشتغال

سالانه

شهرستانی

آماری

57

هزينه اجراي طرحهاي خودكفايي

سالانه

شهرستانی

آماری

58

تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب جنسيت مجري طرح

سالانه

شهرستانی

آماری

59

تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب وضعيت حمايت

سالانه

شهرستانی

آماری

60

تعداد افراد بيمه شده بر حسب جنسيت

سالانه

شهرستانی

آماری

گزارَش آماری

امور حمایتی و زدودن فقر

جدول شماره 8 - كل خانوار و نفرات مورد حمايت

جدول شماره 9 - اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي

جدول شماره 10 - تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت

جدول شماره 11- تعداد و درصد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت با پيش فرض سال

جدول شماره 12- تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب بُعد خانوار

جدول شماره 13- تعداد و درصد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب بُعد خانوار با پيش فرض سال

جدول شماره 14- اطلاعات مددجويان موردي و مورد حمايت خارج شده

جدول شماره 15- كمك‌هاي معيشتي پرداختي به مددجويان مورد حمايت عادي ، طرح (هزار ريال)

جدول شماره 16- تعداد خانواده زندانيان مورد حمايت

جدول شماره 17- ميزان كمك‌هاي پرداختي به خانواده زندانيان مورد حمايت (هزار ريال)

جدول شماره 17-2- سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان مورد حمايت

 

جدول شماره 18- اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح شهيد رجايي

 

جدول شماره 19 - تعداد ايتام مورد حمايت

جدول شماره 20 - تعداد حاميان طرح اكرام و مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام

 

جدول شماره 21 - تعداد افراد بيمه شده بر حسب جنسيت و اصلي و تبعي

 

جدول شماره 22- تعداد مراكز درماني طرف قرارداد

جدول شماره 23 - كل هزينه بيمه و خدمات درماني به تفكيك نوع خدمات

جدول شماره 24- كل هزينه كمك به تأمين سلامت نيازمندان (هزار ريال)

جدول شماره 25- كمك به خسارت ديدگان ناشي از حوادث (هزار ريال)

نمودار شماره 1- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) طي سال‌هاي مختلف (نوع طرح پيش فرض)

نمودار شماره 2 - نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) در پايان سال (سال و نوع طرح پيش فرض)

نمودار شماره 3- روند سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان تحت حمايت طي سال هاي مختلف

نمودار شماره 4 - مقايسه سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان تحت حمايت بين شهرستان هاي مختلف

نمودار شماره 1- نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) طي سال‌هاي مختلف (نوع طرح پيش فرض)

نمودار شماره 2 - نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) در پايان سال (سال و نوع طرح پيش فرض)

نمودار شماره 5- مقايسه تعداد حاميان طرح اكرام طي سال هاي مختلف

نمودار شماره 6- مقايسه تعداد حاميان طرح اكرام بين شهرستانهاي مختلف

نمودار شماره 7- مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام طي سال هاي مختلف

نمودار شماره 8 - مقايسه مبلغ كمك‌هاي پرداختي به ايتام بين شهرستانهاي مختلف

نمودار شماره 9- ميزان سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام طي سالهاي مختلف

نمودار شماره 10 - ميزان سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام در شهرستانهاي مختلف

نمودار شماره 11- مقايسه مبلغ وصولي ار حاميان ايتام طي سال هاي مختلف

نمودار شماره 12- مقايسه مبلغ وصولي ار حاميان ايتام بين شهرستانهاي مختلف

نمودار شماره 13- مقايسه تعداد افراد بيمه شده در پايان سال هاي مختلف

نمودار شماره 14- تعداد افراد بيمه شده در شهرستانهاي مختلف در پايان سال

نمودار شماره 15- مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت طي سال هاي مختلف

نمودار شماره 16- مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت در بين شهرستانهاي مختلف در پايان سال تحصيلي

نمودار شماره 17- تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي طي سال‌هاي مختلف

نمودار شماره 18- تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي در پايان سال در شهرستانهاي مختلف

نمودار شماره 19- تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته طي سالهاي مختلف

نمودار شماره 20- مقايسه تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته در پايان سال بين شهرستان هاي مختلف

نمودار شماره 21- تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سالهاي مختلف

نمودار شماره 22- مقايسه تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سال در شهرستان هاي مختلف

 

امور توانمندسازی محرومین

جدول شماره 26- تعداد كل محصلين مورد حمايت برحسب مقاطع تحصيلي و جنسيت

 

جدول شماره 27 - تعداد افراد استفاده‌كننده از خدمات اردوگاه‌ها، خوابگاه‌ها و كانون‌هاي فرهنگي

جدول شماره 28 - تعداد افراد استفاده‌كننده از برنامه‌هاي آموزش خانواده

جدول شماره 29 – هزينه‌هاي خدمات فرهنگي و آموزشي (هزار ريال)

جدول شماره 30 – تعداد خانوار و نفرات مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي

 

جدول شماره 32- اطلاعات فعاليت‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي و كاريابي براي مددجويان

جدول شماره 33- تعداد موارد و هزينه خدمات عمراني مرتبط با مسكن مددجويان

جدول شماره 35 - تعداد افراد دريافت كننده جهيزيه يا كمك ازدواج و مبلغ كمك ها

 

جدول شماره 36- وام قرض الحسنه پرداختي

 

 

 

امور مدیریتی و تحقیقاتی

 

امور اعتمادسازی و جلب مشارکتهای مردمی

جدول شماره 38- مبلغ درآمدهاي اختصاصي و غيرمستقيم (هزار ريال)

جدول شماره 39 - اطلاعات صندوق هاي صدقات

نمودار شماره 23- مقايسه كل مبلغ درآمدهاي اختصاصي و وجوهات اماني طي سال در شهرستانهاي مختلف

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 54
بازدید دیروز: 348
بازدید ماه:8013
بازدید سال:114975
بازدید کل:538680
معرفی سیمابر