عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


28. کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : کمیته امداد امام خمینی (ره)

عنوان بالاترین مقام اجرایی : 

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
وب سایت :

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 تعداد خانوارهاي دائمي تحت حمايت برحسب نوع طرح حمايتي سالانه شهرستانی آماری
2 تعداد نفرات دائمي تحت حمايت برحسب نوع طرح حمايتي سالانه شهرستانی آماری
3 تعداد خانوارهاي تحت حمايت با سرپرست زن بر حسب نوع طرح حمايتي سالانه شهرستانی آماری
4 تعداد نفرات تحت حمايت با سرپرست زن بر حسب نوع طرح حمايتي سالانه شهرستانی آماری
5 تعداد خانوارهاي تحت حمايت برحسب علت حمايت سالانه شهرستانی آماری
6 تعداد خانوارهاي تحت حمايت بر حسب بعد خانوار سالانه شهرستانی آماری
7 كمكهاي معيشتي پرداخت به مددجويان مورداز منابع عمومي سالانه شهرستانی آماری
8 كمكهاي معيشتي پرداخت به مددجويان مورد از درآمدهاي اختصاصي سالانه شهرستانی آماری
9 تعداد نفرات تحت حمايت موردي سالانه شهرستانی آماری
10 تعداد خانوار تحت حمايت موردي سالانه شهرستانی آماری
11 تعداد نفرات تحت حمايت خارج شده  سالانه شهرستانی آماری
12 تعداد خانوار تحت حمايت خارج شده  سالانه شهرستانی آماری
13 كمك‌هاي پرداختي خانوارهاي زندانيان تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
14 كمك‌هاي پرداختي خانوارهاي زندانيان تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد خانوارهاي زندانيان تحت حمايت  سالانه شهرستانی آماری
16 سرانه پرداختي به خانواده زندانيان مورد حمايت سالانه شهرستانی آماری
17 تعداد خانوارهاي زندانيان تحت حمايت  سالانه شهرستانی آماری
18 تعداد نفرات خانوارهاي زندانيان تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
19 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب سن سالانه شهرستانی آماری
20 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب جنس سالانه شهرستانی آماری
21 تعداد ايتام تحت حمايت بر حسب نسب سالانه شهرستانی آماری
22 تعداد حاميان ايتام بر حسب وضعيت حقوقي سالانه شهرستانی آماری
23 مبلغ پرداختي به ايتام توسط حاميان سالانه شهرستانی آماری
24 تعداد ايتام تحت حمايت حاميان طرح اكرام بر حسب جنس سالانه شهرستانی آماری
25 مبلغ وصولي از حاميان ايتام  سالانه شهرستانی آماری
26 تعداد افراد بيمه شده بر حسب اصلي يا تبعي  سالانه شهرستانی آماری
27 تعداد افراد بيمه شده بر حسب جنسيت سالانه شهرستانی آماری
28 تعداد مراكز درماني طرف قرارداد با كميته امداد امام خميني (ره) برحسب نوع مركز سالانه شهرستانی آماری
29 هزينه درماني مددجويان تحت حمايت برحسب نوع هزينه سالانه شهرستانی آماری
30 هزينه كمك به تأمين سلامت نيازمندان برحسب نوع هزينه سالانه شهرستانی آماری
31 هزينه كمك به خسارت‌ديدگان سالانه شهرستانی آماری
32 تعداد خانوار كمك گيرنده بابت خسارات ناشي از حوادث  سالانه شهرستانی آماری
33 تعداد نفرات كمك گيرنده بابت خسارات ناشي از حوادث  سالانه شهرستانی آماری
34 سرانه پرداختي به هر يتيم در طرح اكرام سالانه شهرستانی آماری
35 تعداد محصلين تحت حمایت سال تحصیلی شهرستانی آماری
36 تعداد افراد استفاده كننده از اردوها  سالانه شهرستانی آماری
37 تعداد افراد استفاده كننده از خوابگاه ها سالانه شهرستانی آماری
38 تعداد افراد استفاده كننده از كانونهاي فرهنگي  سالانه شهرستانی آماری
39 تعداد افراد استفاده كننده از برنامه هاي آموزش خانواده سالانه شهرستانی آماری
40 هزينه هاي خدمات فرهنگي و آموزشي سالانه شهرستانی آماری
41 تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب شهري و روستايي سالانه شهرستانی آماری
42 تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب جنسيت مجري طرح سالانه شهرستانی آماری
43 تعداد خانوارهاي تحت حمايت طرح‌هاي خودكفايي بر حسب وضعيت حمايت  سالانه شهرستانی آماری
44 تعداد وام پرداختي اشتغال و خودكفايي به خانوارهاي تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
45 مبلغ وام پرداختي اشتغال و خودكفايي به خانوارهاي تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
46 تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب جنس سالانه شهرستانی آماری
47 تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب دستگاه آموزش دهنده  سالانه شهرستانی آماری
48 تعداد نفرات آموزش ديده فني و حرفه‌اي تحت حمايت بر حسب نوع دوره  سالانه شهرستانی آماری
49 تعداد افراد معرفي شده جهت اشتغال  سالانه شهرستانی آماری
50 هزينه اجراي طرحهاي خودك سالانه شهرستانی آماری
51 تعداد موارد خدمات عمراني براي خانوارهاي تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
52 هزينه خدمات عمراني براي خانوارهاي تحت حمايت سالانه شهرستانی آماری
53 تعداد افراد دريافت‌كننده جهزيه يا كمك هزينه ازدواج  سالانه شهرستانی آماری
54 مبلغ پرداختي براي كمك هزينه ازدواج و تأمين جهزيه سالانه شهرستانی آماری
55 تعداد وام قرض الحسنه پرداختي به مددجويان بر حسب محل پرداخت سالانه شهرستانی آماری
56 مبلغ وام قرض الحسنه پرداختي به مددجويان بر حسب محل پرداخت سالانه شهرستانی آماری
57
مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت طي سال هاي مختلف (شهرستان و جنسيت پيش فرض)
سالانه شهرستانی آماری
58
مقايسه تعداد دانش آموزان مورد حمايت در بين شهرستانهاي مختلف در پايان سال تحصيلي (سال و جنسيت پيش فرض)
سالانه شهرستانی آماری
59
تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي طي سال‌هاي مختلف
سالانه شهرستانی آماری
60
تعداد خانوارهاي مورد حمايت طرح‌هاي خودكفايي در پايان سال در شهرستانهاي مختلف
سالانه شهرستانی آماری
61
تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته طي سالهاي مختلف
سالانه شهرستانی آماری
62
مقايسه تعداد كل افراد جهيزيه يا كمك هزينه ازدواج گرفته در پايان سال بين شهرستان هاي مختلف
سالانه شهرستانی آماری
63
تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سالهاي مختلف (شهرستان پيش فرض)
سالانه شهرستانی آماری
64
مقايسه تعداد وام قرض الحسنه پرداختي طي سال در شهرستان هاي مختلف
سالانه شهرستانی آماری
65
مبلغ درآمدهاي اختصاصي و غيرمستقيم در سال (سال پيش فرض) (هزار ريال)
سالانه شهرستانی آماری
66
اطلاعات صندوق هاي صدقات
سالانه شهرستانی آماری
67
مقايسه كل مبلغ درآمدهاي اختصاصي و وجوهات اماني طي سال در شهرستانهاي مختلف
سالانه شهرستانی آماری
68
تعداد واحد ها و مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مبلغ كمك مستمري ساير پرداختي ها در سال 
سالانه شهرستانی آماری
69
اعطاي وام خودكفايي ارايه شده به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال
سالانه شهرستانی آماری
70
اعطاي وام قرض الحسنه ارايه شده به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال
سالانه شهرستانی آماری
71
خدمات عمراني ارايه شده به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال
سالانه شهرستانی آماری
72
كمك هزينه ي ازدواج به مدد جويان توسط كميته امداد امام خميني (ره) در سال
سالانه شهرستانی آماری
73
نفرات مورد حمايت بر حسب طرح (مددجويي/ شهيد رجايي) طي سال‌هاي مختلف (نوع طرح پيش فرض)
سالانه شهرستانی آماری
74
اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي
سالانه شهرستانی آماری
75
عملكرد فرهنگي و هنري كميته امداد امام خميني استان در سال
سالانه شهرستانی آماری
76
عملكرد كميته امداد امام خميني استان در سال
سالانه شهرستانی آماری
77
عملكرد كميته امداد امام خميني استان(خدمات فرهنگي)
سالانه شهرستانی آماری

امور حمایتی و زدودن فقر

جدول شماره 08-1- كل خانوار و نفرات مورد حمايت تا پايان سال.

جدول شماره 08-2- كل خانوار و نفرات مورد حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 9 - اطلاعات خانوار و نفرات مورد حمايت طرح مددجويي تا پایان سال.

جدول شماره 10 - تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 11- تعداد و درصد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب علت حمايت تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 12- تعداد خانوارهاي مورد حمايت بر حسب بُعد خانوار تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 13- كمك‌هاي معيشتي پرداختي به مددجويان مورد حمايت عادي، طرح (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 14- اطلاعات مددجويان موردي و مورد حمايت خارج شده (سال پيش فرض).

جدول شماره 15- ميزان كمك‌هاي پرداختي به خانواده زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض) (هزار ريال).

جدول شماره 16- سرانه پرداختي به خانوارهاي زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض).

جدول شماره 17- تعداد خانواده زندانيان مورد حمايت (سال پيش فرض).

a href="http://www.simabar.ir/PublicReport.aspx?ObjectType=2&Object

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 14
بازدید دیروز: 246
بازدید ماه:386
بازدید سال:130697
بازدید کل:554402
معرفی سیمابر