عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


29. جمعیت هلال احمراستان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی : جمعیت هلال احمر استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی : مجتبی اکبری

نام رابط آماری : آقای بابایی
شماره تماس دفتر : 32222677-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestanrcs.ir

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد فراگيران / شركت‌كنندگان در فعاليت‌هاي برگزار شده امدادي جمعيت هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

2

تعداد نجات‌يافته (آسیب‌دیده انسانی)

فصلی

نام پایگاه

آماری

3

تعداد پايگاه هاي امداد برحسب نام و نوع پايگاه

فصلی

نام پایگاه

آماری

4

تعداد تصادفات ثبت شده در پايگاه‌هاي امداد جاده‌اي

فصلی

نام پایگاه

آماری

5

تعداد حادثه و خدمات ارايه شده توسط هلال‌احمر

فصلی

نام پایگاه

آماری

6

تعداد مجروحين در پايگاه‌هاي امداد

فصلی

نام پایگاه

آماری

7

تعداد نجاتگر طرح هاي فصلي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

8

تعداد راننده طرح هاي فصلي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

9

تعداد پرسنل طرح هاي فصلي هلال احم

فصلی

شهرستان

آماری

10

تعداد آمبولانس طرح هاي فصلي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

11

تعداد ساير خودروها طرح هاي فصلي- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

12

تعداد نجاتگر- هلال‌احمر

فصلی

نام پایگاه

آماری

13

تعداد امدادگر پايگاه ها

فصلی

نام پایگاه

آماری

14

تعداد راننده  در پايگاه هاي امدادی

فصلی

نام پایگاه

آماری

15

تعداد پرسنل در پايگاه هاي امدادی

فصلی

نام پایگاه

آماری

16

تعداد آمبولانس پايگاه ها

فصلی

نام پایگاه

آماری

17

تعداد ساير خودروها

فصلی

نام پایگاه

آماری

18

تعداد اردوهاي برگزار شده هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

19

تعداد اعضاي شركت‌كننده در اردوهاي برگزار شده هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

20

تعداد برنامه‌هاي بشردوستانه- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

21

تعداد اعضاي شركت كننده در برنامه هاي بشردوستانه

فصلی

شهرستان

آماری

22

تعداد اعضاي شاخه‌هاي سازمان جوانان هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

23

تعداد كاروان‌هاي اعزامي طرح نيكوكاري هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

24

تعداد اعضاي شركت‌كننده در طرح كاروان نيكوكاري هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

25

تعداد رشته ها در مسابقات رقابت مهر برگزار شده توسط هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

26

تعداد اعضاي شركت كننده در مسابقات رقابت مهر برگزار شده توسط هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

27

تعداد شركت كنندگان مراسم هيأت هاي مذهبي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

28

تعداد مراكز شاخه‌هاي سازمان جوانان هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

29

تعداد كانون‌هاي شاخه‌هاي سازمان جوانان هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

30

تعداد هيأت هاي مذهبي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

31

تعداد مراسم هيأت هاي مذهبي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

32

تعداد برنامه هاي بشر دوستانه هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

33

تعداد مناسبت ها هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

34

تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب نوع داوطلبي

فصلی

شهرستان

آماری

35

تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب نوع داوطلبي

فصلی

شهرستان

آماری

36

تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب مدرك تحصيلي

فصلی

شهرستان

آماری

37

تعداد اعضاء داوطلب جمعيت هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

38

ميزان مبالغ پرداختي خدمات حمايتي از محل بودجه حمايتي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

39

تعداد موارد خدمات حمايتي انجام شده از محل بودجه حمايتي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

40

تعداد صندوق‌ها/ قلك‌هاي اعانات هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

41

تعداد مراجعين به مراكز درماني هلال‌احمر

ماه

استان

آماری

42

تعداد نسخ دارويي در مراكز دارويي هلال‌احمر

ماه

استان

آماری

43

تعداد مراجعين به مراكز توانبخشي فيزيوتراپي هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

44

تعداد جلسات برگزارشده براي مراجعين به مراكز توانبخشي فيزيوتراپي هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

45

تعداد واكسن استفاده شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

46

تعداد حجاج واكسينه شده در مراكز واكسيناسيون هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

47

تعداد واكسن دريافت شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

48

تعداد دوره‌هاي آموزش تخصصي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

49

تعداد دوره‌هاي آموزش همگاني- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

50

تعداد دوره‌هاي آموزشي امداد و كمك‌هاي اوليه هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

51

تعداد فراگيران دوره‌هاي آموزش تخصصي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

52

تعداد فراگيران دوره‌هاي آموزش همگاني- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

53

تعداد فراگيران دوره‌هاي آموزشي امداد و كمك‌هاي اوليه هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

 گزارش آماری

معاونت امداد و نجات

جدول شماره 1: تعداد اعضاء شركت كننده وفعاليتهاي امدادي برگزار شده_(با پيش فرض).

جدول شماره 2:تعداد پايگاههاي امداد ونجات_(فصل پيش فرض).

جدول شماره 3: تعداد تصادفات در پايگاهها ي امداد ونجات_(فصل پيش فرض).

جدول شماره 4:تعداد حادثه وخدمات ارايه شده_(فصل پيش فرض).

جدول شماره 5: تعداد خدمات ارائه شده در طرح هاي فصلي (تابستانه).

جدول شماره 6:تعداد خدمات ارائه شده در طرح هاي فصلي (زمستانه) زمستان.

جدول شماره 7: تعداد خدمات ارائه شده در طرح هاي فصلي (نوروزي).

جدول شماره 8: تعداد مجروحين_(فصل پيش فرض).

جدول شماره 9: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (آمبولانس)1.

جدول شماره 10: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (پرسنل).

جدول شماره 11: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (راننده).

جدول شماره 12: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (ساير خودروها).

جدول شماره 13: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (نجاتگر).

جدول شماره 14: تعداد نجات يافته_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 1: تعداد اعضاء شركت كننده وفعاليتهاي امدادي برگزار شده( نمودار ).(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 2: تعداد پايگاههاي امداد ونجات( نمودار )_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 3: تعداد تصادفات در پايگاهها ي امداد ونجات( نمودار )_(شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 4: تعداد حادثه وخدمات ارايه شده( نمودار )_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 5: تعداد خدمات ارائه شده در طرح هاي فصلي (تابستانه)( نمودار ).

نمودار شماره 6: تعداد خدمات ارائه شده در طرح هاي فصلي (زمستانه) زمستان( نمودار ).

نمودار شماره 7: تعداد خدمات ارائه شده در طرح هاي فصلي (زمستانه).

نمودار شماره 8:تعداد خدمات ارائه شده در طرح هاي فصلي (نوروزي)( نمودار ).

نمودار شماره 9: تعداد مجروحين( نمودار )_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 10: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (آمبولانس)1( نمودار )_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 11: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (پرسنل)( نمودار )_(شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 12: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (راننده)( نمودار )_(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 13: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (ساير خودروها)( نمودار ).(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 14: تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (نجاتگر)( نمودار ).

نمودار شماره 15: تعداد نجات يافته( نمودار ).(فصل پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان

سالنامه 14 : جدول 18- بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاه‌هاي جمعيت هلال احمر استان برحسب پرداخت نوع بيمه در سال.

سالنامه 14 : جدول 19- تعداد بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي هلال احمر بر حسب نوع رشته و تخصص پزشك در سال.

سالنامه 14 : جدول 21- فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه‌ي امداد و نجات از سوي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي در سال.

سالنامه جديد 15 : جدول 13- فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر ايران در حوزه امداد و نجات در سال..

سالنامه جديد 15 : جدول 14- تعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران جمعيت هلال احمر تا پايان سال..

سالنامه جديد 15 : جدول 15- آموزش همگاني برگزار شده و تعداد آموزش گيرندگان جمعيت هلال احمر در سال..

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 240
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7851
بازدید سال:114813
بازدید کل:538518
معرفی سیمابر