عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


29. جمعیت هلال احمراستان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

جمعیت هلال احمر استان گلستان                    

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

محمدعلی هروی

نام رابط آماری:

آقای بابایی

وب سایت:

www.golestan.rcs.ir

شماره تماس دفتر:

017-32222677
آدرس:  

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد فراگيران / شركت‌كنندگان در فعاليت‌هاي برگزار شده امدادي جمعيت هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

2

تعداد نجات‌يافته (آسیب‌دیده انسانی)

فصلی

نام پایگاه

آماری

3

تعداد پايگاه هاي امداد برحسب نام و نوع پايگاه

فصلی

نام پایگاه

آماری

4

تعداد تصادفات ثبت شده در پايگاه‌هاي امداد جاده‌اي

فصلی

نام پایگاه

آماری

5

تعداد حادثه و خدمات ارايه شده توسط هلال‌احمر

فصلی

نام پایگاه

آماری

6

تعداد مجروحين در پايگاه‌هاي امداد

فصلی

نام پایگاه

آماری

7

تعداد نجاتگر طرح هاي فصلي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

8

تعداد راننده طرح هاي فصلي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

9

تعداد پرسنل طرح هاي فصلي هلال احم

فصلی

شهرستان

آماری

10

تعداد آمبولانس طرح هاي فصلي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

11

تعداد ساير خودروها طرح هاي فصلي- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

12

تعداد نجاتگر- هلال‌احمر

فصلی

نام پایگاه

آماری

13

تعداد امدادگر پايگاه ها

فصلی

نام پایگاه

آماری

14

تعداد راننده  در پايگاه هاي امدادی

فصلی

نام پایگاه

آماری

15

تعداد پرسنل در پايگاه هاي امدادی

فصلی

نام پایگاه

آماری

16

تعداد آمبولانس پايگاه ها

فصلی

نام پایگاه

آماری

17

تعداد ساير خودروها

فصلی

نام پایگاه

آماری

18

تعداد اردوهاي برگزار شده هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

19

تعداد اعضاي شركت‌كننده در اردوهاي برگزار شده هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

20

تعداد برنامه‌هاي بشردوستانه- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

21

تعداد اعضاي شركت كننده در برنامه هاي بشردوستانه

فصلی

شهرستان

آماری

22

تعداد اعضاي شاخه‌هاي سازمان جوانان هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

23

تعداد كاروان‌هاي اعزامي طرح نيكوكاري هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

24

تعداد اعضاي شركت‌كننده در طرح كاروان نيكوكاري هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

25

تعداد رشته ها در مسابقات رقابت مهر برگزار شده توسط هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

26

تعداد اعضاي شركت كننده در مسابقات رقابت مهر برگزار شده توسط هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

27

تعداد شركت كنندگان مراسم هيأت هاي مذهبي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

28

تعداد مراكز شاخه‌هاي سازمان جوانان هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

29

تعداد كانون‌هاي شاخه‌هاي سازمان جوانان هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

30

تعداد هيأت هاي مذهبي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

31

تعداد مراسم هيأت هاي مذهبي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

32

تعداد برنامه هاي بشر دوستانه هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

33

تعداد مناسبت ها هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

34

تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب نوع داوطلبي

فصلی

شهرستان

آماری

35

تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب نوع داوطلبي

فصلی

شهرستان

آماری

36

تعداد داوطلبان جمعيت هلال‌احمر بر حسب مدرك تحصيلي

فصلی

شهرستان

آماری

37

تعداد اعضاء داوطلب جمعيت هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

38

ميزان مبالغ پرداختي خدمات حمايتي از محل بودجه حمايتي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

39

تعداد موارد خدمات حمايتي انجام شده از محل بودجه حمايتي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

40

تعداد صندوق‌ها/ قلك‌هاي اعانات هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

41

تعداد مراجعين به مراكز درماني هلال‌احمر

ماه

استان

آماری

42

تعداد نسخ دارويي در مراكز دارويي هلال‌احمر

ماه

استان

آماری

43

تعداد مراجعين به مراكز توانبخشي فيزيوتراپي هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

44

تعداد جلسات برگزارشده براي مراجعين به مراكز توانبخشي فيزيوتراپي هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

45

تعداد واكسن استفاده شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

46

تعداد حجاج واكسينه شده در مراكز واكسيناسيون هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

47

تعداد واكسن دريافت شده براي واكسيناسيون حجاج توسط هلال‌احمر

ماه

شهرستان

آماری

48

تعداد دوره‌هاي آموزش تخصصي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

49

تعداد دوره‌هاي آموزش همگاني- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

50

تعداد دوره‌هاي آموزشي امداد و كمك‌هاي اوليه هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

51

تعداد فراگيران دوره‌هاي آموزش تخصصي هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

52

تعداد فراگيران دوره‌هاي آموزش همگاني- هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

53

تعداد فراگيران دوره‌هاي آموزشي امداد و كمك‌هاي اوليه هلال‌احمر

فصلی

شهرستان

آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد هلال احمر)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- تعداد فعاليتهاي امدادي برگزار شده و اعضاء شركت كننده در فصل و سال (سال پيش فرض).

جدول 02- تعداد پايگاههاي امداد و نجات (سال پيش فرض).

جدول 03- تعداد تصادفات ثبت شده در پايگاههاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04- تعداد حادثه و خدمات ارايه شده در پايگاه‌هاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 05- تعداد مجروحين ثبت شده در پايگاه‌هاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 06- تعداد نجات يافتگان در پايگاه‌هاي امداد و نجات (سال و فصل پيش فرض).

جدول 07- تعداد خدمات ارائه شده در طرح‌هاي فصلي (نوروزي) (سال پيش‌فرض).

جدول 08- تعداد خدمات ارائه شده در طرح‌هاي فصلي (تابستانه) (سال پيش فرض).

جدول 09- تعداد خدمات ارائه شده در طرح‌هاي فصلي (زمستانه) (سال پيش فرض).

جدول 10- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (پرسنل).

جدول 11- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (راننده).

جدول 12- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (ساير خودروها).

جدول 13- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد و نجات (نجاتگر).

جدول 14- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (آمبولانس).

 

نمودار 01- تعداد فعاليتهاي امدادي برگزار شده و اعضاء شركت كننده (سال پيش فرض).

نمودار 02- تعداد پايگاههاي امداد و نجات (سال پيش فرض).

نمودار 03- تعداد تصادفات ثبت شده در پايگاههاي امداد ونجات (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 04- تعداد حادثه و خدمات ارايه شده (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه فصلي تعداد مجروحين برحسب نوع مداوا (سال و نام پايگاه پيش فرض).

نمودار 06- مقايسه فصلي تعداد نجات يافتگان برحسب نوع پایگاه (سال و نام پايگاه پيش فرض).

نمودار 07- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (آمبولانس)1( نمودار )_(فصل پيش فرض).

نمودار 08- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (پرسنل)( نمودار )_(شهرستان پيش فرض).

نمودار 09- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (راننده)( نمودار )_(فصل پيش فرض).

نمودار 10- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (ساير خودروها)( نمودار ).(فصل پيش فرض).

نمودار 11- تعداد منابع بكار گرفته شده در عمليات امداد ونجات (نجاتگر)( نمودار ).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 15 : جدول 14- فعاليت‌هاي جمعيت هلال احمر ايران در حوزه امداد و نجات در سال.

سالنامه جديد 15 : جدول 15- تعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران جمعيت هلال احمر تا پايان سال.

سالنامه جديد 15 : جدول 16- آموزش همگاني برگزار شده و تعداد آموزش گيرندگان جمعيت هلال احمر در سال.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4502
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93810
بازدید سال:232375
بازدید کل:822647
معرفی سیمابر