عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


32. اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : علی اصغر نیک‌نیا

نام رابط آماری : سید مهدی سیدین
شماره تماس دفتر : 32358319-017
وب سایت : www.tamin.ir

 

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1
تعداد كارگاه هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در پايان اسفند بر حسب طبقات كاركن
سالانه شهرستانی آماری
2
تعداد افراد بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي
سالانه شهرستانی آماری
3
تعداد افراد مستمري بگير تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي
سالانه شهرستانی آماری
4
بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه و استان 
سالانه شهرستانی آماری
5
بيمه شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه و استان 
سالانه شهرستانی آماری
6
تعداد مستمري بگيران صندوق بازنشستگي تحت پوشش
سالانه استانی آماری
7
كمك هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي 
سالانه استانی آماری
8
تعداد مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تاُمين اجتماعي
سالانه استانی آماری
9
مبلغ پرداختي به مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تاُمين اجتماعي 
سالانه استانی آماری
10
تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه
ماهانه
شعبات بيمه تأمين اجتماعي
آماری
11
تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي
ماهانه شعبات بيمه تأمين اجتماعي آماری
12
تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي
ماهانه شعبات بيمه تأمين اجتماعي آماری
13
تعداد مستمري بگيران اداره كل تامين اجتماعي بر حسب نوع مستمري (اصلي و تبعي) 
سالانه شهرستانی آماری
14
تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي داراي ليست در پايان اسفند بر حسب طبقات كاركن 
سالانه شهرستانی آماری
15
تعداد شاغلين اداره كل تامين اجتماعي بر حسب مدرك تحصيلي 
سالانه شهرستانی آماری
16
تعداد شاغلين اداره كل تامين اجتماعي بر حسب نوع استخدام 
سالانه شهرستانی آماری
17
شاخص هاي تامين اجتماعي و بهزيستي استان گلستان در دوره
سالانه استانی آماری

 

آمار کارگاه‌ها

جدول 01- روند سالانه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 02- تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

نمودار 01- روند سالانه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (طبقات كاركن و شهرستان پيش فرض)

نمودار 02- مقايسه شهرستاني تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (طبقات كاركن و سال پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (شهرستان و سال پيش فرض)

 

آمار بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

جدول 03- روند سالانه تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 04- تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

جدول 05- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 06- تعداد بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

جدول 07- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 08- تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

جدول 09- روند سالانه تعداد مستمري بگيران صندوق بازنشستگي اداره كل تأمين اجتماعي برحسب نوع مستمري‌بگيري تا پايان سال

نمودار 04- روند سالانه تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

نمودار 05- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند سال (سال و تبعي و اصلي پيش فرض)

نمودار 06- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند (شهرستان و نوع بيمه شده اصلي پيش فرض)

نمودار 07- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال و نوع بيمه شده اصلي پيش فرض)

نمودار 08- مقايسه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 09- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (شهرستان و نوع بيمه خاص پيش فرض)

نمودار 10- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (سال و نوع بيمه خاص پيش فرض)

نمودار 11- مقايسه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (سال و شهرستان پيش فرض)

 

آمار مبالغ پرداختی

جدول 10- تعداد و ميزان كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه‌شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (هزار ريال)

جدول 11- روند سالانه تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي و مبلغ پرداختي به آنان در سال (هزار ريال)

نمودار 12- روند سالانه مبلغ كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي (نوع غرامت پيش فرض)

نمودار 13- مقايسه مبلغ انواع كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (سال پيش فرض)

نمودار 14- روند سالانه مبالغ پرداخت شده به مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي (نوع غرامت پيش فرض)

نمودار 15- مقايسه انواع مبالغ پرداخت شده به مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (سال پيش فرض)

نمودار 16- روند سالانه مبالغ پرداخت شده به بيمه‌شدگان (غرامت و كمك) و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي.

 

گزارش‌های آماری ماهانه

جدول 12- آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان سال (سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي).

جدول 13- مقايسه درصد رشد تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال نسبت به ماه مشابه سال قبل برحسب نوع بيمه (ماه پيش فرض- تك انتخابي).

جدول 14- آمار ماهانه (تجميعي) تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول 15- مقايسه درصد رشد تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال نسبت به ماه مشابه سال قبل (ماه پيش فرض- تك انتخابي).

جدول 16- آمار ماهانه (تجميعي) تعداد كارگاه فعال و تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان سال (سال و ماه پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات- تك انتخابي).

نمودار 17- روند سالانه تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، ماه و نوع بيمه پيش فرض - ماه تك انتخابي)

نمودار 18- مقايسه آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، سال و نوع بيمه پيش فرض - سال تك انتخابي)

نمودار 19- مقايسه شهرستاني آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (سال، ماه و نوع بيمه پيش فرض -سال و ماه تك انتخابي)

نمودار 20- مقايسه آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، سال و ماه پيش فرض -سال و ماه تك انتخابي)

نمودار 21- مقايسه درصد آمار ماهانه (تجميعي) بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران (اصلي و تبعي) تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، سال و ماه پيش فرض -سال و ماه تك انتخابي)

نمودار 22- روند سالانه تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال (شعبه و ماه پيش فرض-ماه تك انتخابي)

نمودار 23- آمار ماهيانه (تجمعي) تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال (سال و شعبه پيش فرض-سال تك انتخابي)

نمودار 24- مقايسه شهرستاني آمار ماهيانه (تجمعي) تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال (سال و ماه - تك انتخابي)

 

سالنامه آماری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

جدول 17- تعداد بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند

جدول 18- تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند

جدول 19- تعداد مستمري‌بگيران اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع مستمري و شهرستان تا پايان سال

جدول 20- تعداد مستمري‌بگيران اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع مستمري (اصلي و تبعي) تا پايان سال

جدول 21- تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي داراي ليست بر حسب طبقات كاركن در پايان سال

جدول 22- تعداد شاغلين اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب مدرك تحصيلي و شهرستان تا پايان سال

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 15 : جدول 17- كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 15 : جدول 18- تعداد افراد تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 15 : جدول 19- بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه در پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 15 : جدول 20- بيمه شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 15 : جدول 22- كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (ميليون ريال).

سالنامه جديد 15 : جدول 23- تعداد مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي و مبلغ پرداختي به آنان در سال (ميليون ريال).

گزارش اقتصادي : جدول 09-02- تعداد بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي به تفكيك نوع بيمه.

گزارش اقتصادي : جدول 09-03- شاخص هاي تأمين اجتماعي استان گلستان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 09-04- عملكرد شاخص هاي هدف كمي تامين اجتماعي.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 48
بازدید دیروز: 515
بازدید ماه:10959
بازدید سال:43926
بازدید کل:634198
معرفی سیمابر