عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


32. اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : محمد حیدری نژاد

نام رابط آماری : محمدرضا احسان ملاحت
شماره تماس دفتر : 32233035-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.tamin.ir/news/service/60

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های  اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان
tamin-ejtemaei.pdf [803.58 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 9)

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد اسناد صادره بابت كمك‌هاي قانوني كوتاه مدت بر حسب نوع كمك

فصلی

شعبات بيمه تامين اجتماعي

آماری

2

تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي برحسب جنسیت

ماهانه

شعبات بيمه تامين اجتماعي

آماری

3

تعداد كارگاه‌هاي فعال براساس رده نفرات

فصلی

شعبات بيمه تامين اجتماعي

آماری

4

تعداد مستمري بگيران اصلي برحسب نوع مستمري بگير

ماهانه

شعبات بيمه تامين اجتماعي

آماری

5

تعداد مستمري بگيران تبعي

ماهانه

شعبات بيمه تامين اجتماعي

آماری

6

تعداد مستمري بگيران اصلي برحسب وضعيت مستمري‌بگيري و جنسيت

فصلی

شعبات بيمه تامين اجتماعي

آماری

7

تعداد كارگاه هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب نوع بيمه (دولتي و غير دولتي) - سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

8

بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل برحسب جنس و نوع بيمه (دولتي و غير دولتي) استان- سالنامه

سالانه

استانی

آماری

9

بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل برحسب نوع بيمه (دولتي و غير دولتي) شهرستان- سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد كمك‌های نقدي پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعی- سالنامه

سالانه

استانی

آماری

11

مبلغ كمك‌هاي نقدي پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعی- سالنامه

سالانه

استانی

آماری

12

تعداد مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعی- سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

13

مبلغ پرداختی به مستمري بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعی- سالنامه

سالانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد مستمری بگیران صندوق بازنشستگی تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعی- سالنامه

سالانه

استانی

آماری

15

تعداد كل افراد تحت پوشش (با خانواده)

سالانه

استانی

آماری

16

تعداد قاليبافان بیمه شده و بیمه شدگان توافقي

سالانه

استانی

آماری

17

گسترش بيمه تامين اجتماعي (نسبت بيمه شدگان اصلي به جمعيت فعال)

سالانه

استانی

آماری

 

 

 

 گزارش آماری

آمار کارگاه‌ها

جدول 01-1- روند سالانه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 01-2- تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

نمودار 01-1- روند سالانه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند (طبقات كاركن و شهرستان پيش فرض)

نمودار 01-2- مقايسه شهرستاني تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (طبقات كاركن و سال پيش فرض)

نمودار 01-3- مقايسه تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب طبقات كاركن در پايان اسفند سال (شهرستان و سال پيش فرض)

 

آمار بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

جدول 02-1- روند سالانه تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 02-2- تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

جدول 03-1- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 03-2- تعداد بيمه شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

 

جدول 04-1- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

جدول 04-2- تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند سال (سال پيش فرض)

 

جدول 05- روند سالانه تعداد مستمري بگيران صندوق بازنشستگي اداره كل تأمين اجتماعي برحسب نوع مستمري‌بگيري تا پايان سال

 نمودار 02-1- روند سالانه تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند (شهرستان پيش فرض)

نمودار 02-2- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند سال (سال و تبعي و اصلي پيش فرض)

نمودار 03-1- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند (شهرستان و نوع بيمه شده اصلي پيش فرض)

نمودار 03-2- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال و نوع بيمه شده اصلي پيش فرض)

نمودار 03-3- مقايسه تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه در پايان اسفند سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 04-1- روند سالانه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (شهرستان و نوع بيمه خاص پيش فرض)

نمودار 04-2- مقايسه شهرستاني تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (سال و نوع بيمه خاص پيش فرض)

نمودار 04-3- مقايسه تعداد بيمه‌شدگان خاص تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند (سال و شهرستان پيش فرض)

 

آمار مبالغ پرداختی

جدول 06- تعداد و ميزان كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه‌شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (هزار ريال)

جدول 07- روند سالانه تعداد مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي و مبلغ پرداختي به آنان در سال (هزار ريال)

نمودار 05-1- روند سالانه مبلغ كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي (نوع غرامت پيش فرض)

نمودار 05-2- مقايسه مبلغ انواع كمك‌هاي نقدي و غرامت پرداخت شده به بيمه شدگان تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (سال پيش فرض)

نمودار 06-1- روند سالانه مبالغ پرداخت شده به مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي (نوع غرامت پيش فرض)

نمودار 06-2- مقايسه انواع مبالغ پرداخت شده به مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي در سال (سال پيش فرض)

نمودار 07- روند سالانه مبالغ پرداخت شده به بيمه‌شدگان (غرامت و كمك) و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي

 

گزارش‌های آماری ماهانه

جدول 08-1- آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان سال (سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

جدول 08-2- مقايسه درصد رشد تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال نسبت به ماه مشابه سال قبل برحسب نوع بيمه (ماه پيش فرض- تك انتخابي)

جدول 09-1- آمار ماهانه (تجميعي) تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان سال (سال پيش فرض)

جدول 09-2- مقايسه درصد رشد تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال نسبت به ماه مشابه سال قبل (ماه پيش فرض- تك انتخابي)

 

جدول 10- آمار ماهانه (تجميعي) تعداد كارگاه فعال و تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان سال (سال و ماه پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات- تك انتخابي)

نمودار 08-1- روند سالانه تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، ماه و نوع بيمه پيش فرض - ماه تك انتخابي)

نمودار 08-2- مقايسه آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، سال و نوع بيمه پيش فرض - سال تك انتخابي)

نمودار 08-3- مقايسه شهرستاني آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (سال، ماه و نوع بيمه پيش فرض -سال و ماه تك انتخابي)

نمودار 08-4- مقايسه آمار ماهانه (تجميعي) تعداد انواع بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، سال و ماه پيش فرض -سال و ماه تك انتخابي)

نمودار 08-5- مقايسه درصد آمار ماهانه (تجميعي) بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران (اصلي و تبعي) تأمين اجتماعي برحسب بيمه تا پايان ماه سال (شعبه، سال و ماه پيش فرض -سال و ماه تك انتخابي)

نمودار 09-1- روند سالانه تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال (شعبه و ماه پيش فرض-ماه تك انتخابي)

نمودار 09-2- آمار ماهيانه (تجمعي) تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال (سال و شعبه پيش فرض-سال تك انتخابي)

نمودار 09-3- مقايسه شهرستاني آمار ماهيانه (تجمعي) تعداد كارگاه فعال تأمين اجتماعي تا پايان ماه سال (سال و ماه - تك انتخابي)

 

سالنامه آماری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

جدول شماره 01- تعداد بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان برحسب اصلي و تبعي تا پايان اسفند

جدول شماره 02- تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان بر حسب نوع بيمه تا پايان اسفند

جدول شماره 03- تعداد مستمري‌بگيران اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع مستمري و شهرستان تا پايان سال

جدول شماره 04- تعداد مستمري‌بگيران اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب نوع مستمري (اصلي و تبعي) تا پايان سال

جدول شماره 05- تعداد كارگاه‌هاي تحت پوشش اداره كل تأمين اجتماعي داراي ليست بر حسب طبقات كاركن در پايان سال

جدول شماره 06- تعداد شاغلين اداره كل تأمين اجتماعي بر حسب مدرك تحصيلي، نوع استخدام و شهرستان تا پايان سال

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 322
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7933
بازدید سال:114895
بازدید کل:538600
معرفی سیمابر