عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

35. دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی: 

دکتر فاضل

نام رابط آماری:

حسن خورشا

وب سایت:

 www.goums.ac.ir

شماره تماس دفتر:

017-31932218
آدرس: گرگان-ابتدای جاده آق قلا-شرکت آب منطقه ای گلستان

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تخت روز اشغالی (تعداد روزهای بستری )

سالانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد بیمار بستری شده در بیمارستان (مراجعه مستقیم و انتقالی از بیمارستان دیگر)

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد بیمار مرخص شده از بیمارستان (مرخص شده از بیمارستان و انتقالی به بیمارستان دیگر)

سالانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد فوت‌شدگان (قبل از 24 ساعت و بعد از 24 ساعت)

سالانه

شهرستانی

آماری

5

تعداد اعمال جراحی

سالانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد زایمان‌های انجام شده

سالانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد مراجعین سرپایی به درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک بیمارستان

سالانه

شهرستانی

آماری

8

تعداد تخت فعال بخش‌های ویژه و سایر بخش‌های بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

9

تعداد تخت ثابت بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

11

تعداد درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

12

تعداد موسسات تصویربرداری تشخیصی و درمانی هسته‌ای حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد مراکز توانبخشی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد مراکز مشاوره خدمات پرستاری حوزه دانشگاه

سالانه

شهرستانی

آماری

15

تعداد مراکز درمان سوء مصرف مواد حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

16

تعداد سایر مراکز ارائه خدمات سلامتی سرپایی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

17

تعداد پایگاه‌های اورژانس موجود

سالانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد آمبولانس‌های دولتی و غیردولتی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

19

درصد اشغال تخت بيمارستان‌هاي دولتي در سال

سالانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد بیمارستان/ زايشگاه‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی برحسب درجه

سالانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و نوع  تخصص

سالانه

شهرستان

آماری

22

تعداد پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رسته‌هاي شغلي

سالانه

شهرستان

آماری

23

تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب گروه شغلي

سالانه

شهرستان

آماری

24

تعداد مراجعه به كلينيك‌هاي بهداشت و تنظيم خانواده

سالانه

شهرستان

آماری

25

تعداد مراكز بهداشت و تنظيم خانواده برحسب شهرستان

سالانه

شهرستان

آماری

26

تعداد موارد مراجعه به موسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

27

تعداد موارد بستري در موسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

28

تعداد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب تخصص هاي مورد نياز

سالانه

شهرستان

آماری

29

تعداد موسسات خدمات بهداشتي درماني

سالانه

شهرستان

آماری

30

تعداد تخت خدمات بهداشتي درماني

سالانه

شهرستان

آماری

31-34

تعداد مراكز بهداشتي درماني برحسب وضعيت (جغرافيايي، حقوقي، زمان کار و نحوه اداره)

سالانه

شهرستان

آماری

38- 35

تعداد آزمايشگاه برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

39-42

تعداد داروخانه برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

43-46

تعداد پرتونگاري برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

47-50

تعداد توانبخشي برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

51

تعداد لام آزمايش شده در روستاهاي مراقبت شده

سالانه

شهرستان

آماری

52

تعداد واكسيناسيون انجام شده در موسسات و مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

53

تعداد موارد مثبت لام آزمايش شده در روستاهاي مراقبت شده

سالانه

شهرستان

آماری

54

تعداد تخت فعال بيمارستان (دولتي و خصوصي)- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

55

تعداد تخت فعال بيمارستان (دولتي و خصوصي)- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

56

تعداد خانه‌هاي بهداشت فعال- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

57

تعداد خانه‌هاي بهداشت مصوب- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

58

تعداد مراكز بهداشتي درماني فعال- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

59

تعداد مراكز بهداشتي درماني مصوب- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

60

مشخصات موسسات بهداشتي درماني

سالانه

-

اطلاعاتی

61

مشخصات آزمايشگاه‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

62

مشخصات داروخانه‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

63

مشخصات مراکز پرتونگاري

سالانه

-

اطلاعاتی

64

مشخصات مراکز توانبخشي

سالانه

-

اطلاعاتی

بهداشت و محیط حرفه ای

جداول شماره 91 و 93 : درصد اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي در مناطق (شهري / روستايي) استان به تفكيك شهرستان.

جداول شماره 92 و 94 : درصد اماكن عمومي داراي معيار بهسازي در مناطق (شهري / روستايي) در استان به تفكيك شهرستان.

جداول شماره 95 و 97 : درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش موارد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي در مناطق (شهري / روستايي) استان به تفكيك شهرستان.

جداول شماره 96و 98 : درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهسازي در مناطق (شهري / روستايي) در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 100 : درصد كاركنان مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي و اماكن عمومي داراي كارت بهداشت معتبر در مناطق روستايي استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 101 : درصد نمونه‌هاي مواد خوراكي و بهداشتي با نتيجه مطلوب در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 103-104-درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند به تفكيك شهري و روستايي.

جدول شماره 108 : درصد كارگاه‌هاي داراي تشكيلات بهداشت حرفه‌اي استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 111 : درصد شاغلين تحت پوشش معاينات كارگري استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 112 تا 116 (2) : مقايسه سالانه درصد كارگاه‌هاي داراي عامل زيا‌ن‌آور خاص برحسب نوع عامل در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 112 تا 116 : درصد كارگاه‌هاي داراي عامل زيا‌ن‌آور خاص به تفكيك نوع عامل در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 80 : آمار خدمات بهداشت محيط و حرفه‌اي ارائه شده.

جدول شماره 81 : درصد خانوارهاي روستايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند.

جدول شماره 82 : درصد خانوارهاي روستايي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي‌باشند.

جدول شماره 83 : درصد خانوارهاي روستايي كه آب آشاميدني خود را با جوشاندن يا كليرينه كردن ضد عفوني مي‌كنند.

جدول شماره 84 و 85 : نمونه‌برداري و آزمايشات باكترولوژيكي آب شرب در مناطق (شهري/ روستايي) استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 84 و 85 و 86 و 87 : نمونه‌برداري و آزمايشات (باكتروبولوژيكي / كلرسنجي) آب شرب در مناطق (شهري/ روستايي) استان به تفكيك شهرستان (1) .

جدول شماره 86 و 87 : نمونه‌برداري و آزمايشات كلرسنجي آب شرب در مناطق (شهري/ روستايي) استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 88 : درصد خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهاشتي و يا بهسازي شده.

جدول شماره 89 : درصد خانوارهاي روستايي تحت پوشش كه زباله را به روش بهداشتي جمع‌آوري و دفع مي‌كنند.

جدول شماره 90 : درصد خانوارهاي روستايي تحت پوشش كه فضولات حيواني را به روش بهداشتي جمع‌آوري و دفع مي‌كنند.

جدول شماره 99 : درصد كاركنان مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي و اماكن عمومي داراي كارت بهداشت معتبر در مناطق شهري استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 37 و 38 و 39 و 40 : مقايسه درصد نمونه‌هاي مطلوب آزمايشات باكترولوژيكي آب شرب در مناطق (شهري/ روستايي) استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 41 : مقايسه درصد خانوارهاي روستايي تحت پوشش داراي توالت بهاشتي و يا بهسازي شده استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 42 : مقايسه درصد خانوارهاي روستايي تحت پوشش كه زباله را به روش بهداشتي جمع‌آوري و دفع مي‌كنند به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 43 و 44 و 45 و 46 : درصد (اماكن عمومي/ مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي) داراي معيار بهداشتي در مناطق (شهري / روستايي) استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 47 و 48 : مقايسه درصد كاركنان مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي و اماكن عمومي داراي كارت بهداشت معتبر در مناطق (شهري/ روستايي) استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 49 : مقايسه درصد كارگاه‌هاي تحت پوشش بازديد استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 50 : مقايسه درصد شاغلين تحت پوشش معاينات كارگري استان به تفكيك شهرستان.

  

بیماریها

جداول شماره 79، 77، 78 و 79 : درصد پوشش انواع واكسن اطفال (زير يكسال) استان به تفكيك شهرستان.

جداول شماره 63- 64 - 65 : ميزان بروز حيوان گزيدگي در شهرستان هاي استان به تفكيك شهري و روستايي.

جدول 76: درصد پوشش واكسن فلج اطفال(زير يكسال).

جدول 77: درصد پوشش واكسن ثلاث(زير يكسال).

جدول 78: درصد پوشش واكسن هپاتيت ب(كودكان زير يكسال).

جدول 79: درصد پوشش واكسن MMR(كودكان زير يكسال).

جدول شماره 144 : ميزان شيوع بيماري رواني شناسايي شده در جمعيت تحت پوشش بر حسب شدت بيماري در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 145 : ميزان شيوع بيماري رواني شناسايي شده در جمعيت تحت پوشش برحسب نوع بيماري در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 146 : درصد بيماران رواني داراي پرونده فعال (تحت درمان) برحسب شدت بيماري نسبت به كل بيماران شناسايي شده در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 147 : درصد بيماران رواني داراي پرونده فعال (تحت درمان) برحسب نوع بيماري نسبت به كل بيماران شناسايي شده در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 55 : ميزان بروز بيماري سل اسمير مثبت در استان به تفكيك شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 56 : ميزان بروز بيماري سل اسمير منفي در استان به تفكيك شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 57 : ميزان بروز بيماري سل خارج ريوي در استان به تفكيك شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 58 : ميزان بروز عود بيماري سل در استان به تفكيك شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 63 : ميزان بروز حيوان گزيدگي در كل مناطق شهري و روستايي استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 64 : ميزان بروز حيوان گزيدگي در مناطق روستايي استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 65 : ميزان بروز حيوان گزيدگي در مناطق شهري استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 66 : ميزان بروز بيماري سالك در استان به تفكيك شهرستان .

جدول شماره 67 : ميزان شيوع تالاسمي در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 68 : ميزان بروز كل حوادث در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 69 : ميزان بروز حوادث ترافيكي در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 70 : ميزان بروز حوادث خانگي در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 71 : ميزان بروز حوادث بر حسب نوع حادثه در استان به تفكيك شهرستان .

جدول شماره 72 : ميزان بروز كم كاري مادرزادي تيروئيد در استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 76 : درصد پوشش واكسن فلج اطفال (زير يكسال) استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 77 : درصد پوشش واكسن ثلاث (زير يكسال) استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 78 : درصد پوشش واكسن هپاتيت ب (زير يكسال) استان به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 79 : درصد پوشش واكسن ام ام آر (زير يكسال) استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 21 : مقايسه روند سالانه ميزان بروز بيماري سل در استان.

نمودار شماره 22 : ميزان بروز بيماري سل در استان به تفكيك شهرستان در سال (پيش فرض).

نمودار شماره 23 : ميزان بروز بيماري سل اسمير مثبت در استان به تفكيك شهرستان در سال (پيش فرض).

نمودار شماره 24 : ميزان بروز عود بيماري سل در استان به تفكيك شهرستان در سال (پيش فرض).

نمودار شماره 31 : مقايسه ميزان بروز بيماري سالك به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 32 : مقايسه ميزان شيوع بيماري تالاسمي به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 35 : مقايسه ميزان بروز حوادث (كل / ترافيكي / خانگي) در استان به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 36 : مقايسه درصد بروز حوادث به تفكيك نوع حادثه در استان.

نمودار شماره 51 : ميزان شيوع بيماري رواني شناسايي شده در جمعيت تحت پوشش استان برحسب شدت بيماري به تفكيك شهرستان.

نمودار شماره 52 : درصد بيماران رواني داراي پرونده فعال (تحت درمان) در جمعيت تحت پوشش استان برحسب شدت بيماري به تفكيك شهرستان.

نمودارهاي شماره 27 : مقايسه روند سالانه ميزان بروز حيوان گزيدگي در شهرستان هاي استان به تفكيك شهري و روستايي.

نمودارهاي شماره 28- 29- 30: ميزان بروز حيوان گزيدگي در شهرستان هاي استان به تفكيك شهري و روستايي.

 

جمعیت

جدول شماره 10 : درصد جمعيت 60 سال و بالاتر (سالمند) در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 11 : نسبت سرباري در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 12 : نسبت جنسي جمعيت در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 13 : تعداد و درصد زنان شوهردار در گروه سني 10 تا 49 سال برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 14 : درصد جمعيت شهري / روستايي (زنان و مردان) برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 15 : بُعد خانوار به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 15 : تعداد خانوار، جمعيت و بُعد خانوار برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 16 : رشد طبيعي جمعيت در منطقه روستايي بر حسب شهرستان در سال مورد نظر.

جدول شماره 17 (تست داده ها) : تعداد افراد بالاي 6 سال برحسب شهري و روستايي و جنسيت.

جدول شماره 17 : درصد بي سوادي مردان و زنان در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 3 : توزيع سني و جنسي جمعيت در سال (پيش فرض).

جدول شماره 31: نسبت جمعيت روستايي به بهورز.

جدول شماره 4 : اطلاعات گروه‌هاي هدف به تفكيك شهرستان.

جدول شماره 5 : درصد جمعيت زير يكسال در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 5 و 6 و 7 : درصد جمعيت زير 5يكسال، 5 سال و 15 سال در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 6 : درصد جمعيت زير 5 سال برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 7 : درصد جمعيت زير 15 سال برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 8 : درصد جمعيت بين 15 تا 64 سال در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

جدول شماره 9 : درصد جمعيت 65 سال و بالاتر در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض).

نمودار شماره 1 : هرم سني جمعيت (مردان / زنان) به تفكيك شهري و روستايي در سال (پيش فرض).

نمودار شماره 1-2 : هرم سني جمعيت برحسب به تفكيك شهري و روستايي در سال (پيش فرض).

نمودار شماره 2 : مقايسه جمعيت شهرستان‌هاي استان برحسب شهري و روستايي و مرد و زن در سال (پيش فرض).

نمودار شماره 3 : مقايسه روند سالانه رشد طبيعي جمعيت مناطق روستايي شهرستان هاي استان.

نمودار شماره 4 : مقايسه رشد طبيعي جمعيت در مناطق روستايي شهرستان هاي استان در سال (پيش فرض).

نهايي جدول شماره 02 : توزيع جمعيت به تفكيك شهرستان.

 

خانواده

جدول شماره 32 : مقايسه ده علت اصلي در سالهاي مختلف.

جدول شماره 32 : مقايسه ده علت اصلي مرگ در سال (پيش فرض).

جدول شماره 33 : مقايسه علل شايع مرگ در گروه هاي در معرض خطر در سال (پيش فرض).

جدول شماره 34 : ميزان مرگ نوزدان كمتر از يك ماه در مناطق روستايي بر حسب شهرستان در سال.

جدول شماره 35 : ميزان مرگ نوزدان كمتر از يكسال در مناطق روستايي بر حسب شهرستان در سال.

جدول شماره 37 : ميزان مرگ نوزدان كمتر از 5 سال در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال.

جدول شماره 38 : ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان در مناطق روستايي.

جدول شماره 39: ميزان مرگ خام در منطقه روستايي شهرستان هاي استان در سال.

جدول شماره 40 : ميزان تولد خام در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال.

جدول شماره 41 : ميزان باروري كلي در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال.

جدول شماره 42 : مزان باروري عمومي در مناطق روستايي به برحسب شهرستان در سال.

جدول شماره 43 : ميزان تجديد نسل ناخالص در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال.

جدول شماره 44 : نسبت جنسي در بدو تواد در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال.

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 5005
بازدید دیروز: 7834
بازدید ماه:298885
بازدید سال:625620
بازدید کل:1215892
معرفی سیمابر