عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


36. دانشگاه علوم پزشکی (معاونت بهداشتی)

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : 

عنوان بالاترین مقام اجرایی :

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
آدرس پستی : 
وب سایت : 

 

 

گزارش آماری

اطلاعات جمعیتی

جدول شماره 2 : توزيع جمعيت به تفكيك شهرستان

جدول شماره 3 : توزيع سني و جنسي جمعيت در سال (پيش فرض)

جدول شماره 4 : اطلاعات گروه‌هاي هدف به تفكيك شهرستان

جدول شماره 5 و 6 و 7 : درصد جمعيت زير 5يكسال، 5 سال و 15 سال در نقاط شهری و روستایی برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 8 : درصد جمعيت بين 15 تا 64 سال در نقاط شهری و روستایی برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 9 : درصد جمعيت 65 سال و بالاتر در نقاط شهری و روستایی برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 10 : درصد جمعيت 60 سال و بالاتر (سالمند) در نقاط شهری و روستایی برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 11 : نسبت سرباري در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 12 : نسبت جنسي جمعيت در نقاط شهری و روستایی برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 13 : تعداد و درصد زنان شوهردار در گروه سني 10 تا 49 سال برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 14 : درصد جمعيت شهري / روستايي (زنان و مردان) برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 15 : تعداد خانوار، جمعيت و بُعد خانوار برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 16 : رشد طبيعي جمعيت در منطقه روستايي بر حسب شهرستان در سال مورد نظر

 جدول شماره 17 : درصد بي سوادي مردان و زنان در نقاط شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 1 : هرم سني جمعيت (مردان / زنان) به تفكيك شهري و روستايي در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 1-2 : هرم سني جمعيت به تفكيك شهري و روستايي در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 2 : مقايسه جمعيت شهرستان‌هاي استان برحسب شهري و روستايي و مرد و زن در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 3 : مقايسه روند سالانه رشد طبيعي جمعيت مناطق روستايي شهرستان هاي استان

نمودار شماره 4 : مقايسه رشد طبيعي جمعيت در مناطق روستايي شهرستان هاي استان در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 5 : مقايسه علل مرگ نسبت به كل علل مرگ ثبت شده، موارد مبهم و ثبت نشده در استان در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 6 : مقايسه علل مرگ نسبت به كل علل مرگ ثبت شده، موارد مبهم و ثبت نشده در استان در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 7 : مقايسه علل مرگ كودكان زير 5 سال در طي سالهاي مختلف در مناطق روستايي

نمودار شماره 8 : علل مهم مرگ كودكان زير 5 سال در مناطق روستايي در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 9 : مقايسه روند سالانه ميزان مرگ نوزدان كمتر از يك ماه در مناطق روستايي برحسب شهرستان و جنسيت (پیش فرض)

نمودار شماره 10 : مقايسه ميزان مرگ نوزدان كمتر از يك ماه در مناطق روستايي برحسب شهرستان و جنسيت در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 11 : مقايسه روند سالانه ميزان مرگ نوزدان كمتر از يكسال در مناطق روستايي برحسب شهرستان و جنسيت (پيش فرض)

نمودار شماره 12 : مقايسه ميزان مرگ نوزدان كمتر از يكسال در مناطق روستايي برحسب شهرستان و جنسيت در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 15: مقايسه روند سالانه ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان در مناطق روستايي به تفكيك شهرستان (پيش فرض)

نمودار شماره 16 : ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان در مناطق روستايي در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 17 : مقايسه روند سالانه ميزان تولد خام در مناطق روستايي برحسب شهرستان

نمودار شماره 18 : ميزان تولد خام در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 19 : مقايسه درصد پوشش مراقبت نوزادي در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)مودار شماره 20 : مقايسه درصد پوشش روش‌هاي تنظيم خانواده برحسب شهرستان در مناطق (شهري / روستايي) در سال (پيش فرض)

 

 اطلاعات شبکه‌های بهداشتی و درمانی

شاخص‌های دسترسی جمعیت به نظام شبکه‌های بهداشتی و درمانی

شاخص‌های بهداشتی

شاخص‌های گروه سلامت خانواده و جمعیت

جدول شماره 32 : مقايسه ده علت اصلي مرگ در سال (پيش فرض)

 جدول شماره 33 : مقايسه علل شايع مرگ در گروه هاي در معرض خطر در سال (پيش فرض)

جدول شماره 34 : ميزان مرگ نوزدان كمتر از يك ماه در مناطق روستايي بر حسب شهرستان در سال

جدول شماره 35 : ميزان مرگ نوزدان كمتر از يكسال در مناطق روستايي بر حسب شهرستان در سال

 جدول شماره 37 : ميزان مرگ نوزدان كمتر از 5 سال در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

نمودار شماره 13 : مقايسه روند سالانه ميزان مرگ نوزدان كمتر از 5 سال در مناطق روستايي برحسب شهرستان و جنسيت (پيش فرض)

جدول شماره 38 : ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان در مناطق روستايي

 جدول شماره 39: ميزان مرگ خام در منطقه روستايي شهرستان هاي استان در سال

جدول شماره 40 : ميزان تولد خام در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

 جدول شماره 41 : ميزان باروري كلي در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 42 : مزان باروري عمومي در مناطق روستايي به برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 43 : ميزان تجديد نسل ناخالص در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 44 : نسبت جنسي در بدو تواد در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 45 : وضعيت انجام زايمان‌ براساس محل انجام زايمان‌ و فرد كمك‌كننده در مناطق روستايي استان به تفكيك شهرستان

جدول شماره 46 : وضعيت وزن متولدين زنده در هنگام تولد در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 47 : وضعيت مرده‌زايي در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 50 : وضعيت پوشش مراقبت‌هاي نوزادي در مناطق روستايي برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 51 : وضعيت پوشش روش‌هاي مطمئن تنظيم خانواده برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 52 : وضعيت پوشش كل روش‌هاي تنظيم خانواده برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 51 و 52 : وضعيت پوشش روش‌هاي تنظيم خانواده بر حسب شهرستان در سال

 

 شاخص‌های گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها

شاخص‌های بهداشت محیط و حرفه ای

شاخص‌های بهداشت محیط

شاخص‌های بهداشت حرفه ای

شاخص‌های واحد سلامت روانی و اجتماعی

شاخص‌های بهداشت مدارس

شاخص‌های واحد آموزش سلامت

جدول شماره 175 : آمار آموزش گروهي به مردم در مراكز شهري و روستايي برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 176 : گزارش برنامه تأمين و توسعه محيط‌هاي حامي سلامت استان در قالب برنامه‌هاي ابلاغ شده كشوري در سال (پيش فرض)

جدول شماره 177 : آمار توليدات آموزشي تهيه شده استان بر حسب نوع محصول

 

شاخص‌های برنامه داوطلبان سلامت

جدول شماره 179 : آمار داوطلبان سلامت و جمعيت شهري تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

جدول شماره 180 : درصد خانوار / جمعيت شهري تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت برحسب شهرستان در سال

نمودار شماره 53 : مقايسه درصد جمعيت شهري تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

نمودار شماره 54 : مقايسه درصد خانوار شهري تحت پوشش برنامه داوطلبان سلامت برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

 

شاخص‌های پوشش خدمات بهبود تغذیه

جدول شماره 181 : درصد پوشش برنامه مكمل آهن در شيرخواران برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 182 : درصد پوشش برنامه مولتي ويتامين در شيرخواران برحسب شهرستان در سال

جدول شماره 183 : درصد پوشش برنامه آهن ياري در دختران در استان برحسب شهرستان در سال

نمودار شماره 55 و 56 : مقايسه درصد پوشش برنامه (مكمل آهن/ مولتي ويتامين) در شيرخواران برحسب شهرستان در سال (پيش فرض)

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 17 : جدول 01- تعداد تخت‌هاي ثابت بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 02- تعداد مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه تا پايان سال.

سالنامه جديد 17 : جدول 03- تعداد آزمايشگاه تشخيص طبي، داروخانه، مؤسسات تشخيصي - درماني هسته اي و توانبخشي برحسب نوع وابستگي تا پايان سال.

سالنامه جديد 17 : جدول 04- تعداد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، داروخانه ها، مؤسسات تشخيصي - درماني و مراكز توانبخشي برحسب شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 05- تعداد پايگاه‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 06- تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي ويژه بيمارستاني تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 07- كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب گروه شغلي تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 08- تعداد پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و نوع تخصص تا پايان سال.

سالنامه جديد 17 : جدول 09- تعداد پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و تخصص تا پايان سال.

سالنامه جديد 17 : جدول 10- فعاليت‌هاي مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال.

سالنامه جديد 17 : جدول 11- موارد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي و درمان بر حسب تخصص هاي مورد نياز در سال.

سالنامه جديد 17 : جدول 12- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد ازمكان‌هاي تهيه.توزيع و نگهداري مواد غذايي در سال.

گزارش اقتصادي : جدول 01-8 (1) - تعداد مراكز بهداشتي درماني و تعداد خانه هاي بهداشت تا پايان سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات).

گزارش اقتصادي : جدول 01-8 (2) - درصد اشغال تخت بيمارستان‌هاي دولتي در سال‌هاي مختلف.

گزارش اقتصادي : جدول 01-8 (3) - تعداد تخت‌هاي ثابت و فعال بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 02-8- سرانه پزشك به ازاء هر 10 هزار نفر جمعيت تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 03-8 (1)- عملكرد شاخص هاي هدف كمي بهداشت و درمان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول 03-8 (2)- ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان در مناطق روستايي.

گزارش اقتصادي : جدول 03-8 (3)- ميزان بروز كل موارد بيماري سل در استان به تفكيك شهرستان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول 04-8- تعداد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، داروخانه ها، مؤسسات تشخيصي - درماني و مراكز توانبخشي برحسب شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 05-8- درصد پوشش انواع واكسن اطفال (زير يكسال) استان به تفكيك شهرستان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول 06-8- تعداد پزشكان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب تخصص تا پايان سال (سال پيش فرض) . 

گزارش اقتصادي : جدول 07-8- مقايسه ده علت اصلي مرگ در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : نمودار 01- روند سالانه تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي ويژه بيمارستاني. 

سالنامه جديد 17 : نمودار 02- روند سالانه تعداد پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب نوع تخصص تا پايان سال.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4464
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93772
بازدید سال:232337
بازدید کل:822609
معرفی سیمابر