عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


38. اداره كل هواشناسي استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل هواشناسي استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : نوربخش داداشی 

نام رابط آماری : عبدالجبار ملاعرازی
شماره تماس دفتر : 5-32480230-017
وب سایت : www.golestanmet.ir

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1
درجه حرارت در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي
ماهانه استانی آماری
2
ميزان بارندگي در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي
ماهانه استانی آماری
3
ميزان بارندگي در ايستگاه‌هاي باران سنجي هواشناسي
ماهانه استانی آماری
4
تعداد روزهاي بارندگي در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي
ماهانه استانی آماری
5
حداكثر سرعت وزش باد در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي 
ماهانه استانی آماری
6
تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي 
ماهانه استانی آماری
7
تعداد روزهاي برفي در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي
ماهانه استانی آماری
8
ارتفاع برف در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي
ماهانه استانی آماری
9
ميانگين رطوبت نسبي هوا در ساعات مختلف در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي 
ماهانه استانی آماری
10
ميانگين رطوبت نسبي هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي 
ماهانه استانی آماری
11
ميانگين سرعت وزش باد در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي
ماهانه استانی آماری
12
ميزان تبخير در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي
ماهانه استانی آماری
13
تعداد ساعات آفتابي در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي 
ماهانه استانی آماری
14
جمع بارندگي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه هاي همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال
سالانه استانی آماری
15
دماي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال
سالانه استانی آماری
16
تعداد ايستگاه‌هاي هواشناسي 
سالانه استانی آماری
17
وضعيت اقليمي ايستگاه‌هاي هواشناسي سينوپتيك استان‌گلستان 
سالانه شهرستانی آماری

 

گزارش‌های آماری

جدول 01- تعداد ايستگاه‌هاي هواشناسي برحسب شهرستان و نوع ايستگاه (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 02- درجه حرارت ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع درجه حرارت در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 03- روند سالانه درجه حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع درجه حرارت در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 04- ميزان بارندگي ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 05- روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال و ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 06- ميزان بارندگي ماهانه ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 07- روند ميزان بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض)(ماه تك انتخابي)

جدول 08- حداكثر سرعت وزش باد، تعداد روزهاي بارندگي و يخبندان ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 09- روند سالانه حداكثر سرعت وزش باد، تعداد روزهاي بارندگي و يخبندان ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 10- ميانگين رطوبت نسبي ماهانه هوا در (ساعات مختلف) ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 11- روند سالانه ميانگين رطوبت نسبي هوا در (ساعات مختلف) ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ماه(ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 12- رطوبت نسبي ماهانه هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 13- روند سالانه رطوبت نسبي هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه(ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 14- ميانگين سرعت وزش باد ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ساعات مختلف در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 15- روند سالانه ميانگين سرعت وزش باد ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ساعات مختلف در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 16- ميزان تبخير ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 17- روند سالانه ميزان تبخير ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 18- تعداد ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 19- روند سالانه تعداد ساعات آفتابي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

نمودار 01- مقايسه درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع درجه حرارت، سال و ماه پيش فرض- تك انتخابي)

نمودار 02- مقايسه ماهانه درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع درجه حرارت، سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 03- مقايسه حداكثر و حداقل مطلق درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 04- مقايسه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع ثبت بارندگي، سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 05- مقايسه ماهانه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (نوع ثبت بارندگي، سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 06- روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال و ماه (نوع ثبت بارندگي، ماه و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 07- مقايسه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 08- مقايسه ماهانه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال (سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 09- روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك و بارانسنجي هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي (نوع ثبت بارندگي، ماه و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 01 : جدول 07 (1)- درجه حرارت در ايستگاه‌هاي ايستگاه‌هاي همديدي هواشناسي در سال (ایستگاه و سال پيش فرض) - (سلسيوس)

سالنامه جديد 01 : جدول 07 (2) - اطلاعات هواشناسي ايستگاه‌هاي همديدي در سال (ايستگاه و سال پيش فرض - براي هر گروه).

سالنامه جديد 01 : جدول 17- جمع بارندگي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه هاي همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال (سال پيش فرض) - (ميليمتر)..

سالنامه جديد 01 : جدول 18- دماي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال (سال پيش فرض) - (سلسيوس)..

گزارش اقتصادي : جدول الف-5- تعداد ايستگاه‌هاي هواشناسي استان گلستان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول الف-6- وضعيت اقليمي ايستگاه‌هاي هواشناسي سينوپتيك استان‌ گلستان تا سال (سال پيش فرض)

سالنامه جديد 01 : نمودار 01- متوسط درجه‌ي حرارت سالانه‌ي شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و ماه پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 02- متوسط درجه‌ي حرارت ماهانه شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و نام ايستگاه پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 03- حداكثر و حداقل مطلق درجه‌ي حرارت سالانه‌ي شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و ماه پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 04- ميزان بارندگي ماهانه شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و ماه پيش فرض) - (ميلي متر).

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 61
بازدید دیروز: 515
بازدید ماه:10972
بازدید سال:43939
بازدید کل:634211
معرفی سیمابر