عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


40. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : سعید مازندرانی

نام رابط آماری : محمدجواد احمدی
شماره تماس دفتر : 32177741-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestanmcls.ir

 

 شناسنامه اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص های اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان گلستان

taavon.pdf [604.42 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 26)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع تا پایان سال

سالانه

شهرستانی

آماری

2

 تعداد اعضاء شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع تا پایان سال

سالانه

شهرستانی

آماری

3

 تعداد شاغلان شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع تا پایان سال

سالانه

شهرستانی

آماری

4

 ميزان سرمايه شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع تا پایان سال

سالانه

شهرستانی

آماری

5

 تعداد متقاضيان كار

سالانه

شهرستانی

آماری

6

 تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب وضع سواد

سالانه

شهرستانی

آماری

7

 تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب وضعيت حقوقي

سالانه

شهرستانی

آماری

8

 تعداد به كار گمارده شدگان

سالانه

شهرستانی

آماری

9

 تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده

سالانه

شهرستانی

آماری

10

 تعداد متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب سن

سالانه

شهرستانی

آماری

11

 تعداد متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب وضع سواد

سالانه

شهرستانی

آماری

گزارش آماری

جدول 01- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال و نوع شركت پيش فرض)

جدول 02- مقايسه اطلاعات انواع شركت‌هاي تعاوني فعال (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) تا پايان سال (سال و نوع شاخص پيش فرض)

جدول 02-1 - تعداد انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض)

جدول 02-2 - تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض)

جدول 02-3 - تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض)

جدول 02-4 - ميزان سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض)

نمودار 01- مقايسه تعداد انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 02- مقايسه شهرستاني تعداد انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه شهرستاني تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 05- مقايسه تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 06- مقايسه شهرستاني تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 07- مقايسه ميزان سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 08- مقايسه شهرستاني ميزان سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 09- مقايسه متوسط تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 10- مقايسه شهرستاني متوسط تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 11- مقايسه شهرستاني تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 12- مقايسه متوسط تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 13- مقايسه متوسط سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 14- مقايسه شهرستاني متوسط سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

 سالنامه 03 : جدول 09- فرصت هاي شغلي اعلام شده - متقاضيان كار ثبت نام شده و به كار گمارده شدگان از طريق مراكز كاريابي در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه).

سالنامه 03 : جدول 10- متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب سن در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 03 : جدول 11- متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب وضع سواد در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 03 : جدول 12- تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب وضع سواد در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 03 : جدول 13- تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب وضعيت حقوقي در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 04 : جدول 06- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال كشاورزي (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 05 : جدول 06- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال معدني (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 07 : جدول 17- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال صنعتي و فرض دستباف (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 09 : جدول 14- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال مسكن (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 10 : جدول 01- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال "تأمين نياز توليدكنندگان“ ، ” تأمين نياز مصرف‌كنندگان“ و ” تأمين نياز صنوف خدماتي" (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 11 : جدول 15 - اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال حمل و نقل (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 12 : جدول 12- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال اعتبار (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 03 : جدول 07- فرصت هاي شغلي اعلام شده متقاضيان كار ثبت نام شده و به كار گمارده شدگان از طريق مراكز كاريابي در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه) .

سالنامه جديد 03 : جدول 08- متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب سن در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 03 : جدول 09- متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب وضع سواد در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 03 : جدول 10- تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب وضع سواد در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 03 : جدول 11- تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 04 : جدول 44- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال كشاورزي (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 05 : جدول 07- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني معدني در پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 07 : جدول 16- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال صنعتي و فرش دستباف (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 09 : جدول 15- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال مسكن (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 10 : جدول 06- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال "تأمين نياز توليدكنندگان“ ، ” تأمين نياز مصرف‌كنندگان“ و ” تأمين نياز صنوف خدماتي" (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 10 : جدول 07- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني خدماتي فعال (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) تا پايان سال(سال پيش فرض).

 سالنامه جديد 11 : جدول 21- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال حمل و نقل (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 12 : جدول 13- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال اعتبار(تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-6- مشخصات شركتهاي تعاوني‌ توليد و توزيع استان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 12-2- تعداد بيكاران ثبت نام شده بر حسب مدرك تحصيلي در سال .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 13-2- وضعيت سني بيكاران ثبت نام شده در سال .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 14-2- عملكرد تهسيلات اشتغال زايي استان گلستان در سال .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 415
بازدید دیروز: 622
بازدید ماه:1435
بازدید سال:12384
بازدید کل:602656
معرفی سیمابر