عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


40. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان  

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

سعید مازندرانی

نام رابط آماری:

محمدجواد احمدی

وب سایت:

www.golestanmcls.ir

شماره تماس دفتر:

017-32177741
آدرس:  

 

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

  تعداد كاركنان ستادي و اجرايي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي برحسب نوع استخدام و شهرستان سالانه  شهرستان  آماری

02

 تعداد كاركنان ستادي و اجرايي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي برحسب مدرك تحصيلي و شهرستان سالانه  شهرستان آماری

03

 تعداد شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني ثبت شده تا پايان سال استان هاي كشور  سالانه استان آماری

04

تعداد شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني ثبت شده تا پايان سال برحسب رشته فعاليت   سالانه استان آماری

05

تعداد شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني ثبت شده تا پايان سال برحسب شهرستان   سالانه  شهرستان آماری

06

 تشكيل شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني تا پايان سال برحسب بخشهاي مختلف اقتصادي سالانه استان آماری

07

 تعداد تعاوني ثبت شده بانوان تا پايان سال  سالانه شهرستان  آماری

08

 تعداد شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع سالانه  شهرستان آماری

09

 تعداد اعضاء شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع  سالانه شهرستان آماری
10 تعداد شاغلان شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع   سالانه  شهرستان  آماری
11  ميزان سرمايه شركت‌هاي تعاوني فعال برحسب نوع سالانه شهرستان  آماری
12 تعداد بازرسي هاي انجام شده   سالانه شهرستان  آماری
13 كاهش تعداد حوادث ناشي از كار  سالانه  شهرستان آماری
14 برگزاري كلاس هاي آموزش ايمني براي كارگران  سالانه شهرستان آماری
15  بازرسي و تهيه گزارش كارشناسي در ارتباط با كارهاي سخت و زيان آور سالانه شهرستان آماری
16  تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده از طريق مراكز كاريابي سالانه شهرستان آماری
17  ساعات آموزشي دوره هاي برگزار شده سالانه شهرستان آماری
18  تعداد موارد تجديد انتخابات تشكل هاي كارگري و كارفرمائي سالانه شهرستان آماری
19  ميانگين مدت زمان (روز) رسيدگي در هيات تشخيص  سالانه  شهرستان آماری
20 درصد تصميمات و آراي سازشي شوراهاي سازش و مراجع حل اختلاف   سالانه شهرستان  آماری
21  اعطاء مجوز اشتغال به اتباع خارجي سالانه  استان آماری
22  تعداد واحدهاي نمونه منتخب توليدي، صنعتي و خدماتي سالانه  شهرستان آماری
23   تعداد بهداشتياران كار برحسب مدرك تحصيلي سالانه شهرستان آماری
24  تعداد خانه‌هاي بهداشت كارگري در سطح استان‌هاي كشور سالانه شهرستان آماری
25 تعداد كارگران برخوردار از خدمات خانه‌هاي بهداشت كارگري   سالانه شهرستان آماری
26 تعداد كارگران نمونه در دوره هاي آموزشي برگزار شده برحسب جنسيت   سالانه  شهرستان آماری
27  تعداد كارگران در گروه كار نمونه در دوره هاي آموزشي برگزار شده برحسب جنسيت سالانه شهرستان  آماری
28    گزارش برنامه حوزه هاي تعاون ماهانه استان آماری
29   گزارش عملكرد حوزه هاي تعاون ماهانه استان آماری
30 تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب وضع سواد سالانه شهرستان آماری
31 تعداد افراد به كار گمادره شده برحسب بخش بكار گرفته شده سالانه شهرستان آماری
32 تعداد افراد به كار گمارده شدگان از طريق مراكز كاريابي برحسب جنسيت سالانه شهرستان آماری
33 تعداد متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب وضع سواد سالانه شهرستان آماری
34 تعداد متقاضيان كار از طريق مراكز كاريابي برحسب جنسيت سالانه شهرستان آماری
35 تعداد متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب سن سالانه شهرستان آماری
36 ميزان تسهيلات پرداخت بخش (ميليارد ريال) سالانه استان آماری
37 ميزان اشتغال ايجاد شده (نفر) سالانه استان آماری
38 گزارش عملكرد حوزه هاي تعاون(برنامه) - شمارشي سالانه استان اتوماتیک(آماری)
39  گزارش عملكرد حوزه هاي تعاون(برنامه) - محاسباتي سالانه استان اتوماتیک(آماری)
40  گزارش عملكرد حوزه هاي تعاون(عملكردي) - شمارشي سالانه  استان اتوماتیک(آماری)
41 گزارش عملكرد حوزه هاي تعاون(عملكردي) - محاسباتي سالانه استان  اتوماتیک(آماری)
01 عملكرد حوزه تعاون سالانه استان اطلاعاتی
02 گزارش عملكرد حوزه هاي تعاون سالانه استان اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال و نوع شركت پيش فرض)

جدول 02- مقايسه اطلاعات انواع شركت‌هاي تعاوني فعال (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) تا پايان سال (سال و نوع شاخص پيش فرض)

جدول 02-1 - تعداد انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض)

جدول 02-2 - تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض)

جدول 02-3 - تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض)

جدول 02-4 - ميزان سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول 05- گزارش برنامه حوزه هاي تعاون.

جدول 06- - گزارش عملكرد حوزه هاي تعاون.

 

نمودار 01- مقايسه تعداد انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 02- مقايسه شهرستاني تعداد انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه شهرستاني تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 05- مقايسه تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 06- مقايسه شهرستاني تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 07- مقايسه ميزان سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 08- مقايسه شهرستاني ميزان سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 09- مقايسه متوسط تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 10- مقايسه شهرستاني متوسط تعداد اعضاي انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 11- مقايسه شهرستاني تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

نمودار 12- مقايسه متوسط تعداد شاغلان انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 13- مقايسه متوسط سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض)

نمودار 14- مقايسه شهرستاني متوسط سرمايه انواع شركت‌هاي تعاوني فعال استان تا پايان سال (سال و نوع تعاوني پيش فرض)

 

 سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 03 : جدول 07- فرصت هاي شغلي اعلام شده متقاضيان كار ثبت نام شده و به كار گمارده شدگان از طريق مراكز كاريابي در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه).

سالنامه جديد 03 : جدول 08- متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب سن در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 03 : جدول 09- متقاضيان كار ثبت نام شده برحسب وضع سواد در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 03 : جدول 10- تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب وضع سواد در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 03 : جدول 11- تعداد افراد به كار گمارده شده برحسب بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 04 : جدول 44- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال كشاورزي (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 05 : جدول 07- مشخصات عمومي شركت‌هاي تعاوني معدني در پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 07 : جدول 16- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال صنعتي و فرش دستباف (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 09 : جدول 15- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال مسكن (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 10 : جدول 06- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال "تأمين نياز توليدكنندگان“ ، ” تأمين نياز مصرف‌كنندگان“ و ” تأمين نياز صنوف خدماتي" (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 10 : جدول 07- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني خدماتي فعال (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) تا پايان سال(سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 21- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال حمل و نقل (تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 12 : جدول 13- اطلاعات شركت‌هاي تعاوني فعال اعتبار(تعداد شركت، تعداد اعضاء، تعداد شاغلان و ميزان سرمايه) برحسب نوع تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-6- مشخصات شركتهاي تعاوني‌ توليد و توزيع استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 12-2- تعداد بيكاران ثبت نام شده بر حسب مدرك تحصيلي در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 13-2- وضعيت سني بيكاران ثبت نام شده در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 14-2- عملكرد تهسيلات اشتغال زايي استان گلستان در سال.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4523
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93831
بازدید سال:232396
بازدید کل:822668
معرفی سیمابر