عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

41. سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 
 

نام دستگاه اجرایی :

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی: 

حسینقلی قوانلو

نام رابط آماری:

هادی میرزاعلی

وب سایت:

www.gol.mimt.gov.ir

شماره تماس دفتر:

017-32320594
آدرس:  

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

وسعت گواهينامه هاي كشف صادره

سالانه

شهرستان

آماری

2

وسعت درخواستهاي اكتشاف ثبت شده

سالانه

شهرستان

آماری

3

وسعت پروانه هاي اكتشاف صادره

سالانه

شهرستان

آماری

4

ميزان سرمايه گزاري طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال

سالانه

استان

آماری

5

ميزان اشتغال طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال

سالانه

استان

آماری

6

سرمايه جواز تاسيس صادره

سالانه

استان

آماری

7

سرمايه پروانه بهره بردار صادره

سالانه

استان

آماری

8

تعداد پروانه هاي صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت

سالانه

استان

آماری

9

تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت

سالانه

استان

آماری

10

سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي براساس پروانه هاي صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت

سالانه

استان

آماری

11

ميزان اشتغال كارگاه هاي صنعتي براساس پروانه هاي صادر شده توسط سازمان صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت

سالانه

استان

آماری

12

 اشتغال پروانه بهره بردار صادره - صنعت و معدن

سالانه

استان

آماری

13

 اشتغال جواز تاسيس صادره

سالانه

استان

آماری

14

 تعداد پروانه بهره بردار صادره

سالانه

استان

آماری

15

 تعداد جواز تاسيس صادره

سالانه

استان

آماری

16

 تعداد طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال

سالانه

استان

آماری

17

تعداد كل معادن

سالانه

شهرستان

آماری

18

تعداد معادن بهره برداري شده

سالانه

شهرستان

آماری

19

تعداد معادن داراي زيرساخت

سالانه

شهرستان

آماری

20

تعداد معادن شناسايي شده

سالانه

شهرستان

آماری

21

تعداد كارت بازرگاني صادره و تمديدي

ماهانه

استان

آماری

22

ارزش كل صادرات غير نفتي از گمركات استان

ماهانه

استان

آماری

23

وزن كل صادرات غير نفتي از گمركات استان

ماهانه

استان

آماری

24

ارزش واردات از گمركات استان

ماهانه

استان

آماری

25

وزن واردات از گمركات استان

ماهانه

استان

آماری

26

تعداد پرونده ثبت سفارش كالا

ماهانه

استان

آماری

27

ارزش پرونده ثبت سفارش كالا

ماهانه

استان

آماری

28

تعداد كل دارندگان كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي)

ماهانه

استان

آماری

29

تعداد بازرسي‌هاي انجام شده از واحدها برحسب نوع واحد (صنفي/ توليدي و صنعتي)

ماهانه

استان

آماری

30

تعداد تخلفات كشف شده در بازرسي از واحدها برحسب نوع واحد (صنفي/ توليدي و صنعتي)

ماهانه

استان

آماری

31

تعداد گزارشهاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد

ماهانه

استان

آماری

32

تعداد گزارشهاي دريافتي ستاد خبري برحسب درجه فوريت

ماهانه

استان

آماری

33

تعداد گزارشهاي دريافتي ستاد خبري برحسب نتيجه بررسي

ماهانه

استان

آماری

34

تعداد تخلفات كشف شده از گزارشات ستاد خبري

ماهانه

استان

آماری

35

تعداد پرونده هاي قاچاق كالا

ماهانه

استان

آماری

36

ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه

ماهانه

استان

آماری

37

تعداد پرونده تخلفات متشكله

ماهانه

استان

آماری

38

تعداد كل ناظران افتخاري

ماهانه

استان

آماری

39

تعداد كل واحدهاي صنفي

ماهانه

استان

آماری

40

تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب

ماهانه

استان

آماری

41

تعداد پروانه كسب صادره

ماهانه

استان

 آماری

42

تعداد اتاق اصناف كميسيون نظارت بر اصناف

ماهانه

شهرستان

 آماری

43

تعداد اتحاديه هاي كميسيون نظارت بر اصناف

ماهانه

شهرستان

 آماری

44

تعداد واحدهاي صنفي كميسيون نظارت بر اصناف

ماهانه

شهرستان

 آماری

45

تعداد رسته هاي كميسيون نظارت بر اصناف

ماهانه

شهرستان

 آماری

46

تعداد جلسات رسمي برگزارشده كمسيون نظارت بر اصناف

ماهانه

شهرستان

 آماری

47

تعداد پروانه‌هاي كسب صدوري

ماهانه

شهرستان

 آماری

48

تعداد قاليبافان معرفي شده به سازمان تامين اجتماعي

ماهانه

استان

 آماری

49

تعداد پروانه توليد غير متمركز صادر شده

ماهانه

استان

 آماری

50

تعداد جواز تأسيس صادر شده قاليبافي

ماهانه

استان

 آماری

51

تعداد پروانه بهره برداري كارگاه و مجتمع قاليبافي صادر شده

ماهانه

استان

 آماری

52

تعداد كارتهاي قاليبافي صادرشده

ماهانه

استان

 آماری

53

تعداد بازرسي از واحدهاي فرش استان

ماهانه

استان

 آماری

54

تعداد سردخانه هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان

سالانه

شهرستان

 آماری

55

ظرفيت سردخانه هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان

سالانه

شهرستان

 آماری

56

صادرات گمركات استان گلستان بر حسب تن

سالانه

استان

 آماری

57

صادرات گمركات استان گلستان بر حسب هزار دلار

سالانه

استان

 آماری

58

وزن صادرات استان از ساير گمركات كشور بر حسب تن

سالانه

استان

 آماری

59

ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور بر حسب هزار دلار

سالانه

استان

 آماری

60

تعداد برگزاري نمايشگاه

ماهانه

استان

 آماری

61

تعداد اعزام هيأت‌هاي تجاري جهت بازاريابي و خدمات

ماهانه

استان

 آماری

62

تعداد پذيرش هيأت‌هاي تجاري جهت بازاريابي و خدمات

ماهانه

استان

 آماری

63

وزن (تن) عمده كالاهاي وارداتي استان گلستان

سالانه

استان

 آماری

64

ارزش (ميليون ريال) عمده كالاهاي وارداتي استان گلستان

سالانه

استان

 آماری

65

ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور بر حسب هزار دلار

ماهانه

استان

 آماری

66

وزن صادرات استان از ساير گمركات كشور بر حسب تن- بازرگاني

ماهانه

استان

آماری

67

تعداد پروانه‌هاي كسب صدوري

ماهانه

شهرستان

آماری

68

توليدات منتخب بخش صنعت (تن)

ماهانه

استان

آماری

69

تعداد طرح‌هاي صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

شهرستان

آماری

70

ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

شهرستان

آماری

71

تعداد اشتغال طرح‌هاي صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

شهرستان

آماری

72

تعداد طرح‌هاي صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

استان

آماری

73

ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

استان

آماری

74

تعداد اشتغال طرح‌هاي صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

استان

آماری

75

تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها از از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

76

ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

77

تعداد اشتغال طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

78

تعداد طرح‌هاي معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي

ماهانه

استان

آماری

79

ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

80

تعداد اشتغال طرح‌هاي معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

81

تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

شهرستان

آماری

82

ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

شهرستان

آماری

83

تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

شهرستان

آماری

84

تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

استان

آماری

85

ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

استان

آماری

86

تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه)

ماهانه

استان

آماری

87

تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

88

ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

89

تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

90

تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

91

ميزان سرمايه گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

92

تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري معتبر و موجود گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

93

تعداد طرح‌هاي معتبر و موجود بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

94

ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي معتبر و موجود بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

95

تعداد اشتغال طرح‌هاي معتبر و موجود بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

شهرستان

آماری

96

تعداد طرح‌هاي معتبر و موجود بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

97

ميزان سرمايه گذاري طرح‌هاي معتبر و موجود بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

98

تعداد اشتغال طرح‌هاي معتبر و موجود بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي)

ماهانه

استان

آماری

99

تعداد طرح‌هاي صادره شهرستان‌ها در سال

سالانه

شهرستان

آماری

100

تعداد سردخانه هاي داراي پروانه بهره برداري صنعتي استان

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

101

ظرفيت اسمي سردخانه هاي داراي پروانه بهره برداري صنعتي استان

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

102

ميزان سرمايه ثابت

ماهانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

103

تعداد كاركنان هرجواز

ماهانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

104

تعداد طرح هاي صنعتي

ماهانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

105

901-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

106

902-اتوماتیک

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

107

903-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

108

907-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

109

908-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

110

909-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

111

913-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

112

914-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

113

915-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

114

919-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

115

920-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

116

921-اتوماتيك

سالانه

شهرستان

اتوماتیک(آماری)

 01

 فهرست معادن

سالانه

استان

اطلاعاتی

 02

 ليست طرح هاي صنعتي

سالانه

شهرستان

اطلاعاتی

 03

 ليست سردخانه هاي داراي پروانه بهره برداري صنعتي استان

سالانه

شهرستان

اطلاعاتی

 04

 ليست واحدهاي نگهداري غلات داراي پروانه بهره برداري صنعتي استان

سالانه

شهرستان

اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد صنعت ، معدن و تجارت)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

 

شهرستان تجارت

 

جدول 01- تعداد كارت بازرگاني صادر شده و تمديد شده برحسب ماه (سال پيش‌فرض).

جدول 02- آمار ماهانه مربوط به تجارت خارجي در سال (سال پيش فرض).

جدول 03- روند سالانه آمار مربوط به تجارت خارجي.

جدول 04- وزن و ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور (تن/ هزار دلار).

جدول 05- آمار نظارت و بازرسي ماهانه از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي در سال (سال پيش فرض).

جدول 06- روند سالانه آمار مربوط به نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي.

جدول 07- آمار ماهانه مربوط به گزارش‌هاي خبري و قاچاق كالا در سال (سال پيش فرض).

جدول 08- روند سالانه آمار مربوط به گزارش‌هاي خبري و قاچاق كالا.

جدول 09- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد در سال (سال پيش فرض).

جدول 10- روند سالانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد (ماه پيش فرض).

جدول 11- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب درجه فوريت در سال (سال پيش فرض).

جدول 12- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نتيجه بررسي در سال (سال پيش فرض).

جدول 13- آمار مربوط به فعاليت‌هاي بازرگاني (تعداد كل واحدهاي صنفي، تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب، تعداد پروانه كسب صادره) تا پايان ماه هر سال (سال پيش فرض).

جدول 14- آمار ماهانه مربوط به تعداد جلسات كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 15- روند سالانه تعداد جلسات كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان.

جدول 16- تعداد دفاتر (اتاق اصناف،واحدهاي صنفي، اتحاديه و رسته) كميسيون نظارت بر اصناف تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول 17- روند سالانه آمار مربوط به واحدهاي صنفي كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 18- تعداد پروانه‌هاي كسب صدوري و تمديدي (عادي- ايثارگري) شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه و سال پيش فرض) .

جدول 19- آمار ماهانه مربوط به پروانه‌هاي كسب صدوري و تمديدي (عادي- ايثارگري) شهرستان‌هاي استان در سال (سال و نوع پروانه پيش فرض).

جدول 20- روند سالانه آمار مربوط به پروانه‌هاي كسب صدوري و تمديدي (عادي- ايثارگري) شهرستان‌هاي استان در سال (ماه و نوع پروانه پيش فرض).

جدول 21- روند ماهانه شاخص‌هاي اداره فرش در سال (سال پيش فرض).

جدول 22- روند سالانه شاخص‌هاي مربوط به اداره فرش.

نمايار : جدول 17- روند ماهانه حجم تجارت خارجي (صادرات) استان (سال پيش فرض).

نمايار : جدول 21- توليدات منتخب بخش صنعت (تن).

 

نمودار 01- روند سالانه تعداد كارت بازرگاني صادره و تمديدي.

نمودار 02- مقايسه ماهانه ارزش كل صادرات غير نفتي و واردات استان در سال (سال پيش فرض) (ميليون دلار).

نمودار 03- روند سالانه ارزش كل صادرات غير نفتي و واردات استان (ميليون دلار).

نمودار 04- مقايسه ماهانه وزن كل صادرات غير نفتي و واردات استان (سال پيش فرض) (تن).

نمودار 05- روند سالانه از وزن كل صادرات غير نفتي و واردات استان (تن).

نمودار 06- روند سالانه تعداد پرونده ثبت سفارش كالا (ماه پيش فرض).

نمودار 07- روند سالانه ارزش پرونده‌هاي ثبت سفارش كالا (ماه پيش فرض).

نمودار 08- روند سالانه نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي (نوع واحد پيش فرض).

نمودار 09- روند سالانه ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه (ميليون ريال).

نمودار 10- مقايسه انواع گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد در ماه و سال (ماه و سال پيش فرض).

نمودار 11- روند سالانه تعداد كارت‌هاي قاليبافي صادر شده (ماه پيش فرض).

 

صنعت

اطلاعات شهرستانی

 

جدول 01-1 : اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 01-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 02-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 02-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 03-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 03-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر شهرستان‌ها (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 05-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 06-1 : تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06-2 : اطلاعات ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 07-1 : ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و ماه پيش فرض) (ميليارد ريال).

جدول 07-2 : اطلاعات ماهانه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان پيش فرض) (ميليارد ريال).

جدول 08-1 : تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و ماه پيش فرض).

جدول 08-2 : اطلاعات ماهانه تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان پيش فرض).

نمايار : جدول 16 : اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه).

نمايار : جدول 17 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

 

نمودار 01-1 : مقايسه شهرستاني تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 01-2 : مقايسه ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 01-3 : مقايسه سالانه تعداد انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها (ماه و شهرستان پيش فرض ).

نمودار 01-4 : مقايسه سالانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (ماه و شهرستان پيش فرض ).

 

اطلاعات گروه صنعت

 

جدول 09-1 : اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 09-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 10-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 10-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 11-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه‌ها ، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 11-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 12-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 12-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد پروانه‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 13-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 13-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 14-1 : تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه پيش فرض).

جدول 14-2 : اطلاعات ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 15-1 : ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه پيش فرض) (ميليارد ريال).

جدول 15-2 : اطلاعات ماهانه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 16-1 : تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه پيش فرض).

جدول 16-2 : اطلاعات ماهانه اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع شاخص پيش فرض).

 

نمودار 04-1 : مقايسه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 04-2 : مقايسه ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع طرح يا پروانه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 04-3 : مقايسه سالانه تعداد انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 04-4 : مقايسه سالانه تعداد انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 05-1 : مقايسه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض) (ميليارد ريال).

نمودار 05-2 : مقايسه ماهانه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع طرح يا پروانه و نوع صنعت پيش فرض) (ميليارد ريال).

نمودار 05-3 : مقايسه سالانه ميزان سرمايه‌گذاري انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 05-4 : مقايسه سالانه ميزان سرمايه‌گذاري انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 06-1 : مقايسه تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 06-2 : مقايسه ماهانه تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع طرح يا پروانه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 06-3 : مقايسه سالانه تعداد اشتغال انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 06-4 : مقايسه سالانه تعداد اشتغال انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 07 : جدول 01- جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال.

سالنامه جديد 07 : جدول 02- پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال.

سالنامه جديد 07 : جدول 03- ميزان اشتغال كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت در سال.

سالنامه جديد 07 : جدول 04- سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت در سال (ميليون ريال).

گزارش اقتصادي : جدول 05-02- تعداد و ظرفيت سردخانه هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان.

گزارش اقتصادي : جدول 05-04- حجم تجارت خارجي (صادرات) استان در سال و ماه.

گزارش اقتصادي : جدول 05-06- وزن و ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور (تن/ هزار دلار). 

گزارش اقتصادي : جدول 25-02- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها،ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-03- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-04- اطلاعات طرح‌هاي معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-05- اطلاعات طرح‌هاي معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-06- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-07- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه‌ها ، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال(سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 25-08- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-09- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-10- رتبه استان در كشور بر اساس جواز تاسيس صادره در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-11- رتبه استان در كشور بر اساس پروانه بهره برداري صادره در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-12- طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

نمودار 01- تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال (نوع فعاليت پيش فرض).

نمودار 02- پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال (نوع فعاليت پيش فرض).

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 12953
بازدید دیروز: 22191
بازدید ماه:83250
بازدید سال:1399658
بازدید کل:1989930
معرفی سیمابر