عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


41. سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی : حسینقلی قوانلو

نام رابط آماری : هادی میرزاعلی
شماره تماس دفتر : 32320594-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.gol.mimt.gov.ir

 

  

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد پرونده ثبت سفارش کالا

ماهانه

استانی

آماری

2

ارزش پرونده ثبت سفارش کالا

ماهانه

استانی

آماری

3

تعداد بازرسی‌های انجام شده از واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی

ماهانه

استانی

آماری

4

تعداد تخلفات کشف شده در بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی

ماهانه

استانی

آماری

5

تعداد گزارش‌ها و شکایات مردمی دریافتی ستاد خبری دریافتی ستاد خبری بر حسب طریقه تماس

ماهانه

استانی

آماری

6

تعداد گزارش‌ها و شکایات مردمی دریافتی ستاد خبری دریافتی ستاد خبری بر حسب درجه فوریت

ماهانه

استانی

آماری

7

تعداد گزارش‌ها و شکایات مردمی دریافتی ستاد خبری دریافتی ستاد خبری بر حسب وضعیت پرونده

ماهانه

استانی

آماری

8

تعداد پرونده های قاچاق کالا

ماهانه

استانی

آماری

9

ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه

ماهانه

استانی

آماری

10

تعداد پرونده تخلفات متشکله

ماهانه

استانی

آماری

11

تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

ماهانه

شهرستانی

آماری

12

تعداد اتحادیه‌ها صنفی

ماهانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد رسته‌های واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

ماهانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد پروانه‌های کسب‌ صادره، تمدیدی یا ابطالی برحسب گروه فعالیت و نوع پروانه (عادی یا ایثارگری)

ماهانه

شهرستانی

آماری

15

تعداد کارت‌های  قالیبافی صادرشده

ماهانه

استانی

آماری

16

تعداد بازرسی از واحدهای فرش

ماهانه

استانی

آماری

تجارت

جدول 01- تعداد كارت بازرگاني صادر شده و تمديد شده برحسب ماه (سال پيش‌فرض).

جدول 02- آمار ماهانه مربوط به تجارت خارجي در سال (سال پيش فرض).

جدول 03- روند سالانه آمار مربوط به تجارت خارجي.

جدول 04- وزن و ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور (تن/ هزار دلار).

جدول 05- آمار نظارت و بازرسي ماهانه از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي در سال (سال پيش فرض).

جدول 06- روند سالانه آمار مربوط به نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي.

جدول 07- آمار ماهانه مربوط به گزارش‌هاي خبري و قاچاق كالا در سال (سال پيش فرض).

جدول 08- روند سالانه آمار مربوط به گزارش‌هاي خبري و قاچاق كالا.

جدول 09- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد در سال (سال پيش فرض).

جدول 10- روند سالانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد (ماه پيش فرض).

جدول 11- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب درجه فوريت در سال (سال پيش فرض).

جدول 12- آمار ماهانه تعداد گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نتيجه بررسي در سال (سال پيش فرض).

جدول 13- آمار مربوط به فعاليت‌هاي بازرگاني (تعداد كل واحدهاي صنفي، تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب، تعداد پروانه كسب صادره) تا پايان ماه هر سال (سال پيش فرض).

جدول 14- آمار ماهانه مربوط به تعداد جلسات كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض).

جدول 15- روند سالانه تعداد جلسات كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان.

جدول 16- تعداد دفاتر (اتاق اصناف،واحدهاي صنفي، اتحاديه و رسته) كميسيون نظارت بر اصناف تا پايان سال (سال پيش فرض).

جدول 17- روند سالانه آمار مربوط به واحدهاي صنفي كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان‌هاي استان تا پايان سال.

جدول 18- تعداد پروانه‌هاي كسب صدوري و تمديدي (عادي- ايثارگري) شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه و سال پيش فرض) .

جدول 19- آمار ماهانه مربوط به پروانه‌هاي كسب صدوري و تمديدي (عادي- ايثارگري) شهرستان‌هاي استان در سال (سال و نوع پروانه پيش فرض).

جدول 20- روند سالانه آمار مربوط به پروانه‌هاي كسب صدوري و تمديدي (عادي- ايثارگري) شهرستان‌هاي استان در سال (ماه و نوع پروانه پيش فرض).

جدول 21- روند ماهانه شاخص‌هاي اداره فرش در سال (سال پيش فرض).

جدول 22- روند سالانه شاخص‌هاي مربوط به اداره فرش.

نمايار : جدول 17- روند ماهانه حجم تجارت خارجي (صادرات) استان (سال پيش فرض).

نمايار : جدول 21- توليدات منتخب بخش صنعت (تن).

نمودار 01- روند سالانه تعداد كارت بازرگاني صادره و تمديدي.

نمودار 02- مقايسه ماهانه ارزش كل صادرات غير نفتي و واردات استان در سال (سال پيش فرض) (ميليون دلار).

نمودار 03- روند سالانه ارزش كل صادرات غير نفتي و واردات استان (ميليون دلار).

نمودار 04- مقايسه ماهانه وزن كل صادرات غير نفتي و واردات استان (سال پيش فرض) (تن).

نمودار 05- روند سالانه از وزن كل صادرات غير نفتي و واردات استان (تن).

نمودار 06- روند سالانه تعداد پرونده ثبت سفارش كالا (ماه پيش فرض).

نمودار 07- روند سالانه ارزش پرونده‌هاي ثبت سفارش كالا (ماه پيش فرض).

نمودار 08- روند سالانه نظارت و بازرسي از واحدهاي صنفي و توليدي و صنعتي (نوع واحد پيش فرض).

نمودار 09- روند سالانه ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه (ميليون ريال).

نمودار 10- مقايسه انواع گزارش‌هاي دريافتي ستاد خبري برحسب نوع تماس با ستاد در ماه و سال (ماه و سال پيش فرض).

نمودار 11- روند سالانه تعداد كارت‌هاي قاليبافي صادر شده (ماه پيش فرض).

 

صنعت

اطلاعات شهرستانی

جدول 01-1 : اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 01-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 02-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر شهرستان‌ها (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 02-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 03-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 03-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر شهرستان‌ها (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 05-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 06-1 : تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06-2 : اطلاعات ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 07-1 : ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و ماه پيش فرض) (ميليارد ريال).

جدول 07-2 : اطلاعات ماهانه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان پيش فرض) (ميليارد ريال).

جدول 08-1 : تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و ماه پيش فرض).

جدول 08-2 : اطلاعات ماهانه تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان پيش فرض).

نمايار : جدول 16 : اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه).

نمايار : جدول 17 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض) .

نمودار 01-1 : مقايسه شهرستاني تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 01-2 : مقايسه ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (سال و شهرستان و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 01-3 : مقايسه سالانه تعداد انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره شهرستان‌ها (ماه و شهرستان پيش فرض ).

نمودار 01-4 : مقايسه سالانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت شهرستان‌ها (ماه و شهرستان پيش فرض ).

 

اطلاعات گروه صنعت

جدول 09-1 : اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 09-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 10-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 10-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 11-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه‌ها ، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 11-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان دوره سال (بصورت تجمعي سالانه) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 12-1 : اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 12-2 : اطلاعات ماهانه پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر (تعداد پروانه‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 13-1 : اطلاعات طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و ماه پيش فرض).

جدول 13-2 : اطلاعات ماهانه طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت (تعداد طرح‌ها / ميزان سرمايه‌گذاري / تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان ماه سال (بصورت تجمعي) (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 14-1 : تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه پيش فرض).

جدول 14-2 : اطلاعات ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 15-1 : ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه پيش فرض) (ميليارد ريال).

جدول 15-2 : اطلاعات ماهانه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 16-1 : تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه پيش فرض).

جدول 16-2 : اطلاعات ماهانه اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع شاخص پيش فرض).

نمودار 04-1 : مقايسه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 04-2 : مقايسه ماهانه تعداد طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع طرح يا پروانه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 04-3 : مقايسه سالانه تعداد انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 04-4 : مقايسه سالانه تعداد انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و تعداد طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 05-1 : مقايسه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض) (ميليارد ريال).

نمودار 05-2 : مقايسه ماهانه ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع طرح يا پروانه و نوع صنعت پيش فرض) (ميليارد ريال).

نمودار 05-3 : مقايسه سالانه ميزان سرمايه‌گذاري انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 05-4 : مقايسه سالانه ميزان سرمايه‌گذاري انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 06-1 : مقايسه تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و ماه و نوع طرح يا پروانه پيش فرض).

نمودار 06-2 : مقايسه ماهانه تعداد اشتغال طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري (صادره / موجود و معتبر) و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (سال و نوع طرح يا پروانه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 06-3 : مقايسه سالانه تعداد اشتغال انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

نمودار 06-4 : مقايسه سالانه تعداد اشتغال انواع طرح‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود و معتبر و طرح‌هاي موجود و معتبر بالاي 10 درصد پيشرفت گروه‌هاي صنعت (ماه و نوع صنعت پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 07 : جدول 01- جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال .

سالنامه جديد 07 : جدول 02- پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال .

سالنامه جديد 07 : جدول 03- ميزان اشتغال كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت در سال .

سالنامه جديد 07 : جدول 04- سرمايه گذاري كارگاه هاي صنعتي بر اساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت در سال (ميليون ريال) .

گزارش اقتصادي : جدول 05-02- تعداد و ظرفيت سردخانه هاي استان گلستان به تفكيك شهرستان .

گزارش اقتصادي : جدول 05-04- حجم تجارت خارجي (صادرات) استان در سال و ماه.

گزارش اقتصادي : جدول 05-06- وزن و ارزش صادرات استان از ساير گمركات كشور (تن/ هزار دلار). 

گزارش اقتصادي : جدول 25-02- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها،ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-03- اطلاعات طرح‌هاي صادره (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 25-04- اطلاعات طرح‌هاي معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا سال تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-05- اطلاعات طرح‌هاي معتبر (تعداد طرح‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتداي سال تا پايان سال (سال پيش فرض). 

گزارش اقتصادي : جدول 25-06- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 25-07- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره (تعداد پروانه‌ها ، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال(سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 25-08- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) شهرستان‌ها از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-09- اطلاعات پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود (تعداد پروانه‌ها، ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد اشتغال) گروه‌هاي صنعت از ابتدا تا پايان سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول 25-10- رتبه استان در كشور بر اساس جواز تاسيس صادره در سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 25-11- رتبه استان در كشور بر اساس پروانه بهره برداري صادره در سال (سال پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول 25-12- طرح هاي صنعتي در دست اجرا به تفكيك پيشرفت فيزيكي تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 07 : نمودار 01- تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال (نوع فعاليت پيش فرض) .

سالنامه جديد 07 : نمودار 02- پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي بر حسب نوع فعاليت در سال (نوع فعاليت پيش فرض) .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 63
بازدید دیروز: 515
بازدید ماه:10974
بازدید سال:43941
بازدید کل:634213
معرفی سیمابر