عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


43. اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی : علی اصغر هزارجریبی

نام رابط آماری : سمانه ناظری
شماره تماس دفتر : 3-32540181
آدرس پستی : عدالت 42- خیابان آب
وب سایت : www.intamedia.ir

 

شناسنامه اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص های اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

maliati.pdf [656.5 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 18)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد پرونده‌های مالیاتی

سالانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد پرونده‌های وصول و اجرا

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد پرونده‌های ارزش افزوده

سالانه

شهرستانی

آماری

4

میزان وصولی مالیات‌های مستقیم

ماهانه

شهرستانی

آماری

5

میزان وصولی مالیات‌های غیر مستقیم

ماهانه

شهرستانی

آماری

6

میزان وصولی عوارض دریافتی مالیات‌های غیر مستقیم

ماهانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی

ماهانه

شهرستانی

آماری

8

میزان مالیات ابرازی در اظهارنامه‌های مالیاتی

ماهانه

شهرستانی

آماری

9

میزان مالیات وصولی از اظهارنامه‌های مالیاتی

ماهانه

شهرستانی

آماری

 گزارش آماری

وضعیت پرونده های مالیاتی

جدول 01- روند تعداد پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع و وضعيت پرونده در سال.

جدول 02- تعداد پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع و وضعيت پرونده در سال(سال پيش فرض).

جدول 03- تعداد پرونده‌هاي وصول و اجرا شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده در سال.

جدول 04- تعداد پرونده‌هاي ارزش افزوده شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده در سال.

جدول 05- وضعيت پرونده‌ها (تعداد پرونده‌هاي مالياتي، پرونده‌هاي وصول و اجرا، پرونده‌هاي ارزش افزوده) در سال(سال پيش فرض).

نمودار 01- روند سالانه تعداد پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع و وضعيت پرونده(شهرستان، نوع و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 02- مقايسه تعداد انواع پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده در سال(شهرستان، سال و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه شهرستاني تعداد پرونده‌هاي مالياتي برحسب نوع و وضعيت پرونده در سال(سال، نوع و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 04- روند سالانه تعداد پرونده‌هاي وصول و اجرا شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده(شهرستان پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه شهرستاني تعداد پرونده‌هاي وصول و اجرا برحسب وضعيت پرونده در سال(سال و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 06- روند تعداد پرونده‌هاي ارزش افزوده برحسب وضعيت پرونده در سال‌هاي مختلف(شهرستان پيش فرض).

نمودار 07- مقايسه شهرستاني تعداد پرونده‌هاي ارزش افزوده برحسب وضعيت پرونده

نمودار 08- مقايسه روند سالانه وضعيت پرونده‌ها (تعداد پرونده‌هاي مالياتي، پرونده‌هاي وصول و اجرا، پرونده‌هاي ارزش افزوده) شهرستان‌هاي استان (شهرستان پيش فرض).

نمودار 09- درصد پرونده‌هاي مالياتي، پرونده‌هاي وصول و اجرا و پرونده‌هاي ارزش افزوده شهرستان‌هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

وصولی مالیات های مستقیم

جدول 06- ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)(ريال).

جدول 07- ميزان وصولي ماهانه ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات مستقيم در سال (سال و نوع ماليات پيش فرض)(ريال).

جدول 08- ميزان وصولي ماهانه انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(ريال).

جدول 09- روند سالانه ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان (ماه و شهرستان پيش فرض)(ريال).

نمودار 10- روند سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات مستقيم (نوع ماليات، شهرستان و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 11- مقايسه شهرستاني ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم برحسب نوع ماليات در سال‌ و ماه (نوع ماليات، سال و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 12- مقايسه ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان در سال‌ و ماه (سال،ماه و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 13- مقايسه ماهانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب انواع ماليات در سال(نوع ماليات، سال و شهرستان پيش فرض) (ميليون ريال).

 

وصولی مالیات های غیرمستقیم

جدول 10- ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)(ريال).

جدول 11- ميزان وصولي ماهانه ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات غيرمستقيم در سال (سال و نوع ماليات پيش فرض)(ريال).

جدول 12- ميزان وصولي ماهانه انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(ريال).

جدول 13- روند ميزان وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان ها برحسب نوع ماليات مستقيم در سال‌ها و ماه‌هاي مختلف (ماه و نوع ماليات پيش فرض)(ريال).

نمودار 14- روند سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات (نوع ماليات، شهرستان و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 15- مقايسه ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات در سال‌ (شهرستان، سال و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 16- مقايسه شهرستاني ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم در سال‌ م ماه (نوع ماليات، سال و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 17- مقايسه ماهانه ميزان وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب انواع ماليات در سال (نوع ماليات، سال و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

 

وصول مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

جدول 14- مقايسه سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان (ماه پيش فرض)(ريال).

جدول 15- مقايسه ماهانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان در سال (شهرستان پيش فرض)(ريال).

نمودار 18- مقايسه روند سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان (شهرستان و ماه پيش فرض)(ريال).

 

وضعیت اظهار نامه های مالیاتی

جدول 16- تعداد اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌ها برحسب نوع اظهارنامه در سال (سال پيش فرض).

جدول 17- مقايسه سالانه تعداد اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع اظهارنامه (نوع اظهارنامه پيش فرض).

جدول 18- ميزان ماليات ابرازي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال (سال و نوع وصولي ماليات پيش فرض) (ريال).

جدول 19- ميزان ماليات وصولي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال (سال و نوع وصولي ماليات پيش فرض)(ريال).

جدول 20- مقايسه ميزان ماليات ابرازي و وصولي اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع اظهارنامه در سال (سال و نوع وصولي ماليات پيش فرض)(ريال).

جدول 21- مقايسه سالانه ميزان ماليات ابرازي و وصولي اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان(ريال).

جدول 22- گزارش كلي وضعيت اظهارنامه‌هاي مالياتي (تعداد، ميزان ماليات ابرازي و وصولي) در سال(ريال).

نمودار 19- مقايسه شهرستاني تعداد انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال(نوع اظهارنامه و سال پيش فرض).

نمودار 20- مقايسه تعداد انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال(سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 21- مقايسه شهرستاني ميزان ماليات ابرازي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال(نوع اظهارنامه و سال پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 22- مقايسه ميزان ماليات ابرازي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال(سال و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 23- مقايسه شهرستاني ميزان ماليات وصولي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال(نوع اظهارنامه، سال پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 24- مقايسه ميزان ماليات ابرازي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال(سال و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 25- مقايسه ميزان ماليات ابرازي و وصولي اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال(سال و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 27- مقايسه شهرستاني متوسط ميزان ماليات ابرازي و وصولي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال(نوع اظهارنامه و سال پيش فرض)(هزار ريال).

نمودار 28- مقايسه متوسط ميزان ماليات ابرازي و وصولي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(هزار ريال).

نمودار 29- روند سالانه متوسط ميزان ماليات ابرازي و وصولي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال( نوع اظهارنامه ‌و شهرستان پيش فرض)(هزار ريال).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 365
بازدید دیروز: 622
بازدید ماه:1385
بازدید سال:12334
بازدید کل:602606
معرفی سیمابر