عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

43. اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

علی اصغر هزارجریبی

نام رابط آماری:

سمانه ناظری

وب سایت:

 www.intamedia.ir

شماره تماس دفتر:

017-3-32540181
آدرس:  عدالت 42- خیابان آب

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد پرونده‌های مالیاتی

سالانه

شهرستانی

آماری

02

تعداد پرونده‌های وصول و اجرا

سالانه

شهرستانی

آماری

03

تعداد پرونده‌های ارزش افزوده

سالانه

شهرستانی

آماری

04

میزان وصولی مالیات‌های مستقیم

ماهانه

شهرستانی

آماری

05

میزان وصولی مالیات‌های غیر مستقیم

ماهانه

شهرستانی

آماری

06

تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی

سالانه

شهرستانی

آماری

07

میزان مالیات وصولی از اظهارنامه‌های مالیاتی

سالانه

شهرستانی

آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد امور مالیاتی(مالیات های غیر مستقیم))

(مشاهده داشبورد امور مالیاتی(مالیات های مستقیم))

 

جداول و نمودارهای آماری:


 
 وضعیت پرونده های مالیاتی

جدول 01- روند تعداد پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع و وضعيت پرونده در سال.

جدول 02- تعداد پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع و وضعيت پرونده در سال(سال پيش فرض).

جدول 03- تعداد پرونده‌هاي وصول و اجرا شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده در سال.

جدول 04- تعداد پرونده‌هاي ارزش افزوده شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده در سال.

جدول 05- وضعيت پرونده‌ها (تعداد پرونده‌هاي مالياتي، پرونده‌هاي وصول و اجرا، پرونده‌هاي ارزش افزوده) در سال(سال پيش فرض).

 

نمودار 01- روند سالانه تعداد پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع و وضعيت پرونده(شهرستان، نوع و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 02- مقايسه تعداد انواع پرونده‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده در سال(شهرستان، سال و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه شهرستاني تعداد پرونده‌هاي مالياتي برحسب نوع و وضعيت پرونده در سال(سال، نوع و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 04- روند سالانه تعداد پرونده‌هاي وصول و اجرا شهرستان‌هاي استان برحسب وضعيت پرونده(شهرستان پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه شهرستاني تعداد پرونده‌هاي وصول و اجرا برحسب وضعيت پرونده در سال(سال و وضعيت پرونده پيش فرض).

نمودار 06- روند تعداد پرونده‌هاي ارزش افزوده برحسب وضعيت پرونده در سال‌هاي مختلف(شهرستان پيش فرض).

نمودار 07- مقايسه شهرستاني تعداد پرونده‌هاي ارزش افزوده برحسب وضعيت پرونده

نمودار 08- مقايسه روند سالانه وضعيت پرونده‌ها (تعداد پرونده‌هاي مالياتي، پرونده‌هاي وصول و اجرا، پرونده‌هاي ارزش افزوده) شهرستان‌هاي استان (شهرستان پيش فرض).

نمودار 09- درصد پرونده‌هاي مالياتي، پرونده‌هاي وصول و اجرا و پرونده‌هاي ارزش افزوده شهرستان‌هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

وصولی مالیات های مستقیم

جدول 06- ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)(ريال).

جدول 07- ميزان وصولي ماهانه ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات مستقيم در سال (سال و نوع ماليات پيش فرض)(ريال).

جدول 08- ميزان وصولي ماهانه انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(ريال).

جدول 09- روند سالانه ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان (ماه و شهرستان پيش فرض)(ريال).

 

نمودار 10- روند سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات مستقيم (نوع ماليات، شهرستان و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 11- مقايسه شهرستاني ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم برحسب نوع ماليات در سال‌ و ماه (نوع ماليات، سال و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 12- مقايسه ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان در سال‌ و ماه (سال،ماه و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 13- مقايسه ماهانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب انواع ماليات در سال(نوع ماليات، سال و شهرستان پيش فرض) (ميليون ريال).

 

وصولی مالیات های غیرمستقیم

جدول 10- ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)(ريال).

جدول 11- ميزان وصولي ماهانه ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات غيرمستقيم در سال (سال و نوع ماليات پيش فرض)(ريال).

جدول 12- ميزان وصولي ماهانه انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(ريال).

جدول 13- روند ميزان وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان ها برحسب نوع ماليات مستقيم در سال‌ها و ماه‌هاي مختلف (ماه و نوع ماليات پيش فرض)(ريال).

 

نمودار 14- روند سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات (نوع ماليات، شهرستان و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 15- مقايسه ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب نوع ماليات در سال‌ (شهرستان، سال و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 16- مقايسه شهرستاني ميزان وصولي انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم در سال‌ م ماه (نوع ماليات، سال و ماه پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 17- مقايسه ماهانه ميزان وصولي ماليات‌هاي غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان برحسب انواع ماليات در سال (نوع ماليات، سال و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

 

وصول مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

جدول 14- مقايسه سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان (ماه پيش فرض)(ريال).

جدول 15- مقايسه ماهانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان در سال (شهرستان پيش فرض)(ريال).

 

نمودار 18- مقايسه روند سالانه ميزان وصولي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شهرستان‌هاي استان (شهرستان و ماه پيش فرض)(ريال).

 

وضعیت اظهار نامه های مالیاتی

جدول 16- تعداد اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌ها برحسب نوع اظهارنامه در سال (سال پيش فرض).

جدول 17- مقايسه سالانه تعداد اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع اظهارنامه (نوع اظهارنامه پيش فرض).

جدول 18- ميزان ماليات ابرازي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال (سال و نوع وصولي ماليات پيش فرض) (ريال).

 

نمودار 19- مقايسه شهرستاني تعداد انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال(نوع اظهارنامه و سال پيش فرض).

نمودار 20- مقايسه تعداد انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال(سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 21- مقايسه شهرستاني ميزان ماليات ابرازي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي در سال(نوع اظهارنامه و سال پيش فرض)(ميليون ريال).

نمودار 22- مقايسه ميزان ماليات ابرازي انواع اظهارنامه‌هاي مالياتي شهرستان‌هاي استان در سال(سال و شهرستان پيش فرض)(ميليون ريال).

 

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 6731
بازدید دیروز: 56201
بازدید ماه:49345
بازدید سال:4365073
بازدید کل:6911582
معرفی سیمابر