عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


44. اداره کل گمرکات استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل گمرکات استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : سید ابراهیم حسینی

نام رابط آماری : خانم چوپانی
شماره تماس دفتر : 33376435-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestancustoms.ir

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

مقدار ترانزيت خارجي

ماهانه

استان

آماری

2

ارزش دلاری ترانزيت خارجي

ماهانه

استان

آماری

3

ارزش ریالی ترانزيت خارجي

ماهانه

استان

آماری

4

تعداد دستگاه ترانزيت خارجي

ماهانه

استان

آماری

5

مقدار صادرات چمداني

ماهانه

استان

آماری

6

ارزش دلاری صادرات چمداني

ماهانه

استان

آماری

7

ارزش ریالی صادرات چمداني

ماهانه

استان

آماری

8

مقدار صادرات امانات پستي

ماهانه

استان

آماری

9

ارزش دلاری صادرات امانات پستي

ماهانه

استان

آماری

10

ارزش ریالی صادرات امانات پستي

ماهانه

استان

آماری

11

تعداد صادرات امانات پستي

ماهانه

استان

آماری

12

تعداد پرونده های قاچاق

ماهانه

استان

آماری

13

ارزش ريالي پرونده های قاچاق

ماهانه

استان

آماری

14

تعداد مسافر ورودی و خروجی از گمرک

ماهانه

استان

آماری

15

مقدار كارنه تير

ماهانه

استان

آماری

16

تعداد كارنه تير

ماهانه

استان

آماری

17

تعداد بازارچه هاي مرزي تجهيز شده- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

18

تعداد كل بازارچه هاي موجود- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

19

ميزان صادرات و واردات گمرك برحسب بخش و فصول تعرفه

ماهانه

استان

اطلاعاتی

20

تراز تجاری

سالانه

استان

شاخص

 

اجزا صادرات و واردات

 

 

جداول آماری

جدول 01-1- روند سالانه وزن (كيلوگرم) و ارزش (ريالي و دلاري) صادرات و واردات انجام شده (ماه، كشور و نوع تعرفه پيش فرض).

جدول 01-2- آمار ماهانه و سالانه صادرات و واردات انجام شده (ماه، كشور، (وزن (كيلوگرم) ، ارزش (ريالي و دلاري)) و نوع تعرفه پيش فرض).

جدول 01-3- آمار ماهانه و سالانه (وزن (كيلوگرم)، ارزش (ريالي و دلاري)) صادرات و واردات انجام شده (كشور، (صادرات / واردات) و نوع تعرفه پيش فرض).

جدول 02-1- وزن (كيلوگرم) و ارزش (ريالي و دلاري) صادرات و واردات انجام شده برحسب 21 قسمت تعرفه گمركي (سال، ماه ، نام بخش و كشور پيش فرض).

جدول 02-2- وزن (كيلوگرم) و ارزش (ريالي و دلاري) صادرات و واردات انجام شده برحسب 98 فصل تعرفه گمركي (سال و ماه و كشور پيش فرض).

جدول 02-3- آمار ماهانه صادرات و واردات انجام شده برحسب 21 قسمت تعرفه گمركي (سال، كشور، (وزن (كيلوگرم) / ارزش (ريالي و دلاري)) پيش فرض).

جدول 02-4- آمار ماهانه صادرات و واردات انجام شده برحسب 98 فصل تعرفه گمركي (سال، كشور، (وزن (كيلوگرم) / ارزش (ريالي و دلاري)) و نوع تعرفه پيش فرض).

جدول 02-6- آمار سالانه صادرات و واردات انجام شده برحسب 98 فصل تعرفه گمركي (ماه، كشور، (وزن (كيلوگرم)، ارزش (ريالي و دلاري)) و نوع تعرفه پيش فرض).

جدول 03-2- مقايسه وزن (كيلوگرم) و ارزش (ريالي و دلاري) صادرات و واردات انجام شده برحسب كشور (سال، ماه و نوع تعرفه پيش فرض).

جدول 03-3- آمار ماهانه صادرات و واردات انجام شده برحسب كشور (سال، وزن (كيلوگرم) و ارزش (ريالي و دلاري) و نوع تعرفه پيش فرض).

 

نمودارهای آماری

 

 وزن

نمودار 01-1- آمار ماهانه ميزان (كيلوگرم) صادرات و واردات انجام شده (سال، كشور و نوع تعرفه پيش فرض).

نمودار 01-2- روند سالانه ميزان (تن) صادرات و واردات انجام شده (ماه، كشور و تعرفه پيش فرض).

نمودار 01-3 (الف)- مقايسه ميزان (تن) صادرات انجام شده از كشور مبدأ (سال، ماه، و تعرفه پيش فرض).

نمودار 01-3 (ب)- مقايسه ميزان (تن) واردات انجام شده به كشور مقصد (سال، ماه و تعرفه پيش فرض).

نمودار 01-4 (الف)- مقايسه ميزان (تن) صادرات انجام شده 21 قسمت تعرفه (سال، ماه و كشور پيش فرض).

نمودار 01-4 (ب)- مقايسه ميزان (تن) واردات انجام شده 21 قسمت تعرفه (سال، ماه و كشور پيش فرض).

 

ارزش دلاری

نمودار 02-1- آمار ماهانه ارزش دلاري صادرات و واردات انجام شده (سال، كشور و نوع تعرفه پيش فرض).

نمودار 02-2- روند سالانه ارزش دلاري صادرات و واردات انجام شده (ماه، كشور و تعرفه پيش فرض).

نمودار 02-3 (الف)- مقايسه ارزش دلاري صادرات انجام شده از كشور مبدأ (سال، ماه و تعرفه پيش فرض).

نمودار 02-3 (ب)- مقايسه ارزش دلاري واردات انجام شده به كشور مقصد (سال، ماه و تعرفه پيش فرض).

نمودار 02-4 (الف)- مقايسه ارزش دلاري صادرات انجام شده 21 قسمت تعرفه (سال، ماه و كشور پيش فرض).

نمودار 02-4 (ب)- مقايسه ارزش دلاري واردات انجام شده 21 قسمت تعرفه (سال، ماه و كشور پيش فرض).

 

ارزش ریالی

نمودار 03-1- آمار ماهانه ارزش ريالي صادرات و واردات انجام شده (سال، كشور و نوع تعرفه پيش فرض).

نمودار 03-2- روند سالانه ارزش ريالي صادرات و واردات انجام شده (ماه، كشور و تعرفه پيش فرض).

نمودار 03-3 (الف)- مقايسه ارزش ريالي صادرات انجام شده از كشور مبدأ (سال، ماه و تعرفه پيش فرض).

نمودار 03-3 (ب)- مقايسه ارزش ريالي واردات انجام شده به كشور مقصد (سال، ماه و تعرفه پيش فرض).

نمودار 03-4 (الف)- مقايسه ارزش ريالي صادرات انجام شده 21 قسمت تعرفه (سال، ماه و كشور پيش فرض).

نمودار 03-4 (ب)- مقايسه ارزش ريالي واردات انجام شده 21 قسمت تعرفه (سال، ماه و كشور پيش فرض).

 

ترانزیت خارجی

جدول 01- گزارش ترانزيت خارجي كالا (وزن خالص، ارزش دلاري و ارزش ريالي) در ماه هاي مختلف سال (عنوان شاخص پيش فرض).

جدول 01-1- وزن خالص (كيلوگرم) ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف سال..

جدول 01-2- ارزش دلاري ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-3- ارزش ريالي ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف سال.

جدول 02- گزارش ترانزيت خارجي كالا (تعداد دستگاه، وزن خالص، ارزش دلاري و ارزش ريالي) در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-1- مقايسه وزن خالص ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-2- مقايسه ارزش دلاري ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-3- مقايسه ارزش ريالي ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 02-1- روند سالانه وزن خالص ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-2- روند سالانه ارزش دلاري ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-3- روند سالانه ارزش ريالي ترانزيت خارجي كالا در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

 

صادرات چمدانی

جدول 01- گزارش صادرات چمداني كالا (وزن خالص، ارزش دلاري و ارزش ريالي) در ماه هاي مختلف سال (عنوان شاخص پيش فرض).

جدول 01-1- وزن خالص (كيلوگرم) صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-2- ارزش دلاري صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-3- ارزش ريالي صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف سال.

جدول 02- گزارش صادرات چمداني كالا (وزن خالص، ارزش دلاري و ارزش ريالي) در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-1- وزن خالص صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-2- ارزش دلاري صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-3- ارزش ريالي صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 02-1- روند سالانه وزن خالص صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-2- روند سالانه ارزش دلاري صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-3- روند سالانه ارزش ريالي صادرات چمداني كالا در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

 

امانات پستی

جدول 01- گزارش وضعيت صادرات و واردات امانات پستي (تعداد بسته، وزن خالص، ارزش دلاري و ارزش ريالي) در ماه هاي مختلف سال (عنوان شاخص پيش فرض).

جدول 01-1 : تعداد بسته (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-2 : وزن خالص (كيلوگرم) (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-3 : ارزش دلاري (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-4 : ارزش ريالي (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال.

جدول 02- گزارش وضعيت صادرات و واردات امانات پستي (تعداد بسته، وزن خالص، ارزش دلاري و ارزش ريالي) در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-1 : تعداد بسته (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-2 : وزن خالص (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-3 : ارزش دلاري (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-4 : ارزش ريالي (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 02-1 : روند سالانه تعداد بسته (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-2 : روند سالانه وزن خالص (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-3 : روند سالانه ارزش دلاري (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-4 : روند سالانه ارزش ريالي (صادرات و واردات) امانات پستي در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

 

قاچاق کالا

جدول 01- گزارش وضعيت قاچاق كالا (تعداد پرونده و ارزش ريالي) از گمركات استان در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-1- تعداد پرونده قاچاق كالا از گمركات استان در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-2- ارزش ريالي پرونده هاي قاچاق كالا از گمركات استان در ماه هاي مختلف سال.

نمودار 01-1- تعداد پرونده قاچاق كالا از گمركات استان در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-2- ارزش ريالي پرونده قاچاق كالا از گمركات استان در ماه هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 02-1- روند سالانه تعداد پرونده قاچاق كالا از گمركات استان در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-2- روند سالانه ارزش ريالي پرونده هاي قاچاق كالا از گمركات استان در ماه هاي مختلف (ماه پيش فرض).

 

مسافری

جدول 01- تعداد مسافر ورودي و خروجي از گمرك اينچه برون در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-1- تعداد مسافر ورودي از گمرك اينچه برون در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-2- تعداد مسافر خروجي از گمرك اينچه برون در ماه هاي مختلف سال.

نمودار 01-1- تعداد مسافر ورودي به كشور از مرز گمركات استان در ماه‌هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-2- تعداد مسافر خروجي از كشور از مرز گمركات استان در ماه‌هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 02- روند سالانه تعداد مسافر ورودي و خروجي از مرز گمركات استان در ماه‌هاي مختلف (ماه پيش فرض).

 

 کارنه تیر

جدول 01- گزارش كارنه تير گمركات استان (تعداد دستگاه و وزن خالص (كيلوگرم)) در ماه هاي مختلف سال.

جدول 01-1- تعداد دستگاه كارنه تير از گمركات استان در ماه‌هاي مختلف سال.

جدول 01-2- وزن خالص (كيلوگرم) كارنه تير از گمركات استان در ماه‌هاي مختلف سال.

نمودار 01-1- وزن خالص (كيلوگرم) كارنه تير از گمركات استان در ماه‌هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-2- تعداد دستگاه كارنه تيراز گمركات استان در ماه‌هاي مختلف سال (سال پيش فرض).

نمودار 02-1- روند سالانه وزن خالص (كيلوگرم) كارنه تير از گمركات استان در ماه‌هاي مختلف (ماه پيش فرض).

نمودار 02-2- روند سالانه تعداد دستگاه كارنه تير از گمركات استان در ماه‌هاي مختلف (ماه پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی استان

جدول 01- مقدار صادرات (تن) انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال .

جدول 02- ارزش صادرات انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال .

جدول 03- مقدار واردات(تن) انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال .

 جدول 04- ارزش صادرات انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال .

 جدول 05- مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش و 99 فصل) در سال (سال پيش فرض).

جداول 06 و 07- مقدار و ارزش صادرات انواع كالا (بجز نفت خام) از گمركات استان در سال.. (1)

جدول 04- مقدار واردات (تن) انواع كالا از گمركات استان برحسب قسمت‌هاي تعرفه گمركي در سال.. (1)

جدول 05- ارزش واردات (هزار ريال) انواع كالا از گمركات استان برحسب قسمت‌هاي تعرفه گمركي در سال.. (1)

جدول 08- مقدار و ارزش واردات و صادرات كالاها (بجز نفت خام) از گمركات در سال.. (1)

جدول شماره 04-6 (1)- حجم تجارت خارجي (صادرات) استان در سال و ماه.

جدول شماره 04-6 (2)- حجم تجارت خارجي (صادرات) استان در سال و ماه (سال پيش فرض- براي دو گروه اطلاعات).

جدول شماره 05-6 (1)- مقدار صادرات (تن) انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول شماره 05-6 (2)- ارزش صادرات انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول شماره 05-6 (3)- مقدار واردات(تن) انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

اجدول شماره 05-6 (4)- ارزش واردات انواع كالا برحسب تعرفه گمركي (21 بخش) در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول شماره 08-6- مقاصد عمده صادرات از گمركات استان گلستان طي سال (هزار دلار)..

جدول شماره 08-6- مقاصد عمده صادرات از گمركات استان گلستان طي سال (هزار دلار).. (1)

جدول شماره 09-6- مقايسه كل ميزان واردات و صادارت استان در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي)..

نمودار 01- ارزش واردات و صادرات كالاها (بجز نفت خام) از گمركات در سال (هزار ريال).. (1)

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1846
بازدید دیروز: 791
بازدید ماه:23755
بازدید سال:79360
بازدید کل:669632
معرفی سیمابر