عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


46. شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان 

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرعامل 

نام بالاترین مقام اجرایی : حجت الله خلیل زاده صورتی

نام رابط آماری : عباس زارع زیرک
شماره تماس دفتر : 32328080-017
آدرس پستی : میدان ملاقاتی-خیابان ملاقاتی 6 (بهزیستی 1)
وب سایت : golestan.isipo.ir

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان

aghlam_shahrakha.pdf [669.69 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 36)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

0

مشخصات شهرک‌ها و نواحی صنعتی

سالانه

-

اطلاعاتی

1

مساحت زمين‌

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

2

تعداد قراردادهاي منعقده تا پايان سال

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

3

مساحت واگذاري در قراردادهاي منعقده تا پايان سال

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

4

تعداد طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز برحسب وضعيت پيشرفت

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

5

تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

6

تعداد اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

7

تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده برحسب نوع صنعت

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

8

تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

9

تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

10

تعداد قراردادهاي منعقده  (12ماهه)

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

11

مساحت واگذاري در قراردادهاي منعقده  (12ماهه)

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

12

تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده (12ماهانه)

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

13

تعداد اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري (12ماهانه)

سالانه

شهرک / ناحیه

آماری

 

 آمار و اطلاعات شرکت شهرک‌های صنعتی استان در  سیمابر استان گلستان

shahrakha_golestan.pdf [1.72 مگابايت] ( تعداد دانلود: 31)

 

گزارش آماری

جدول 01 - مساحت زمين‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب شهرستان و شهرك / ناحيه تا پايان سال.
جدول 02 - امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال

جدول 03- وضعيت قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال

جدول 04- وضعيت طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال

جدول 05 - وضعيت واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال

جدول 06- وضعيت اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال

جدول 07 - تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه برحسب نوع صنعت تا پايان سال

جدول 08 - تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال.

نمودار 01 - مقايسه تعداد قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض)

نمودار 02- مقايسه تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه شاخص هاي تعداد قراردادهاي منعقد، تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده و تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده به تفكيك شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (نام شهرك/ناحيه پيش فرض)

نمودار 05- مقايسه تعداد طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب نوع ساخت و ساز تا پايان سال (سال و نوع ساخت و ساز پيش فرض)

نمودار 06- مقايسه وضعيت ساخت و ساز طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (نام شهرك / ناحيه صنعتي پيش فرض)

نمودار 07- مقايسه تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده برحسب نوع صنعت در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال و نوع صنعت پيش فرض)

نمودار 08- مقايسه نوع صنعت تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال و نام شهرك / ناحيه صنعتي پيش فرض)

نمودار 09- مقايسه اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال (سال پيش فرض)

نمودار 10- مقايسه شاخص سرانه اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال (سال پيش فرض)..

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

جدول 01 - مساحت زمين‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب شهرستان و شهرك / ناحيه تا پايان سال .

جدول 02 - امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

جدول 03- وضعيت قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

جدول 04- وضعيت طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

جدول 05 - وضعيت واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

جدول 06- وضعيت اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

جدول 07 - تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه برحسب نوع صنعت تا پايان سال .

جدول 08 - تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

نمودار 01 - مقايسه تعداد قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض) .

نمودار 02- مقايسه تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض) .

نمودار 03- مقايسه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال 1392 .

نمودار 05- مقايسه تعداد طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب نوع ساخت و ساز تا پايان سال (سال و نوع ساخت و ساز پيش فرض) .

نمودار 06- مقايسه وضعيت ساخت و ساز طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (نام شهرك / ناحيه صنعتي پيش فرض ) .

نمودار 07- مقايسه تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده برحسب نوع صنعت در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال و نوع صنعت پيش فرض) .

نمودار 08- مقايسه نوع صنعت تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال و نام شهرك / ناحيه صنعتي پيش فرض ) .

نمودار 09- مقايسه اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال (سال پيش فرض ) .

نمودار 10- مقايسه شاخص سرانه اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال (سال پيش فرض) .

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1819
بازدید دیروز: 791
بازدید ماه:23728
بازدید سال:79333
بازدید کل:669605
معرفی سیمابر