عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


54. اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : سید علیرضا حسینی طلب

نام رابط آماری : مهین رضائی
شماره تماس دفتر : 32240662-017
وب سایت : www.golestantvto.ir

 

 

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1
مشخصات مراكز فني و حرفه‌اي دولتي تا پايان سال.
سالانه شهرستان اطلاعاتی
2
تعداد آموزشگاه هاي دولتي - فني و حرفه اي - (اتوماتيك) - سالنامه و گزارش اقتصادي
سالانه شهرستان آماری
3
تعداد مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره
فصلی شهرستان آماری
4
تعداد مربيان رسمي و پيماني مراكز ثابت فني و حرفه اي 
سالانه شهرستان آماری
5 تعداد مراكز ثابت فني و حرفه اي سالانه شهرستان آماری
6
عملكرد آموزشي (نفر-ساعت) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره
فصلی شهرستان آماری
7
تعداد آموزش گيرندگان (نفر-دوره) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره
سالانه شهرستان آماری
8
تعداد شركت كنندگان در آزمون سنجش و ارزيابي
فصلی استان آماری
9 تعداد قبول شدگان در آزمون سنجش و ارزيابي فصلی استان آماری
10
تعداد آموزش ديدگان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي
سالانه استان آماری
11
تعداد آموزشگاه هاي فعال آزاد فني و حرفه اي به تفكيك جنسيت و شهرستان
سالانه شهرستان آماری
12
تعداد آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي به تفكيك وضعيت فعاليت تا پايان دوره
فصلی استان آماری
13
عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه هاي آزاد فني و حرف اي به تفكيك حوزه آموزش
فصلی استان آماری

مراکز آموزش فنی و حرفه ای-بخش دولتی

جدول 01: تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع (جنسیت) در پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 02-1:تعداد مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره.

جدول 02-2: تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب جنسيت در سال.

جدول 03: عملكرد آموزشي (نفر-ساعت) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (سال پيش فرض).

جدول 04: تعداد آموزش گيرندگان (نفر-دوره) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (سال پيش فرض).

جدول 05: تعداد آموزش گیرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس در سال (سال پيش فرض).

جدول 06: عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) در دوره.

جدول 07: روند سالانه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) در دوره (فصل پيش فرض).

نمودار 01 - مقايسه شهرستاني تعداد مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع(جنسیت) در پايان سال (سال پيش فرض)(داراي جزئيات اطلاعاتي).

نمودار 02 - درصد توزيع مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع در پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض) (داراي جزئيات اطلاعاتي).

نمودار 03 - عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي به تفكيك شهرستان(نفر-ساعت ) (سال پيش فرض).

نمودار 03-1 - عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي به تفكيك شهرستان(نفر-دوره) (سال پيش فرض).

نمودار 04 - عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (نفر-ساعت)(سال پيش فرض).

نمودار 04-1- عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (نفر-دوره)(سال پيش فرض).

نمودار 05 - ( دايره اي ) - تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي(نفر-دوره).

نمودار 06 - (دايره اي) - عملكرد آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره (نفر-ساعت)(سال پيش فرض).

نمودار 07 - مقايسه نسبت تعداد كارآموزان زن و مرد.

نمودار 08 - تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي به تفكيك شهرستان بر اساس جنس.

نمودار 09 - تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك شهرستان.

نمودار 10 - تعداد مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي در پايان دوره.

نمودار 11 - مقايسه درصد قبولي انواع آزمون‌هاي حوزه سنجش و ارزشيابي آموزش فني و حرفه‌اي در دوره (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 12 - روند سالانه درصد قبولي آزمون‌هاي حوزه سنجش و ارزشيابي آموزش فني و حرفه‌اي (فصل و نوع آزمون پيش فرض).

نمودار 13 - روند سالانه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) (فصل و نوع آزمون پيش فرض).

نمودار 14 - مقايسه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در انواع آزمون‌هاي فني و حرفه‌اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) (سال و فصل پيش فرض).

 

آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

جدول 01:تعداد آموزش ديدگان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي برحسب جنسيت در سال.

جدول 02:تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت و شهرستان در پايان سال.

جدول 03:تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك وضعيت فعاليت تا پايان دوره (فصل).

جدول 04:عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي به تفكيك حوزه آموزش.

جدول 05:مقايسه فصلي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك حوزه آموزش در سال (سال پيش فرض).

نمودار 01- روند سالانه تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت (شهرستان پيش فرض).

نمودار 02- تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت و شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 03- روند سالانه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت در دوره (فصل و حوزه آموزش پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه موضوعي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به نفكيك جنسيت در دوره (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 05- درصد موضوعي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي در دوره (جنسيت، سال و فصل پيش فرض).

 

سالنامه و گزارش اقتصادی

سالنامه 15: جدول 47- تعداد آموزش گيرندگان (نفر-دوره) مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب نوع دوره(بجز آموزشگاه هاي آزاد).

سالنامه جديد 16: جدول 32 (1)- تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب جنسيت در سال.

سالنامه جديد 16: جدول 32 (2)- تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع در پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

سالنامه جديد 16: جدول 33- تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادی : جدول شماره 05-7- تعداد مراكز ثابت آموزشي استان در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-7- تعداد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در سال.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 398
بازدید دیروز: 622
بازدید ماه:1418
بازدید سال:12367
بازدید کل:602639
معرفی سیمابر