عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


56. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : 

عنوان بالاترین مقام اجرایی :

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
آدرس پستی : 
وب سایت : 

 

گزارش آماری

جدول شماره 01- تعداد عمليات ثبتي انجام شده در ماه و سال (سال پيش فرض).

جدول شماره 02- روند تعداد عمليات ثبتي انجام شده در ماه و سال.

جدول شماره 03- تعداد انواع اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي استان براساس قوانين موضوعه در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 04- تعداد انواع اسناد مالكيت صادره براساس قوانين موضوعه در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 05- روند تعداد انواع اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي استان براساس قوانين موضوعه در سال (ماه پيش فرض).

جدول شماره 06- تعداد اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي استان اعم از كاداستري و دفترچه‌اي در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 07- تعداد اسناد مالكيت صادره اعم از كاداستري و دفترچه‌اي در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 08- روند تعداد اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي اعم از كاداستري و دفترچه‌اي در ماه و سال (ماه پيش فرض).

جدول شماره 09- تعداد خلاصه معاملات انجام شده در شهرستان‌هاي استان در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 10- تعداد خلاصه معاملات انجام شده در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 11- روند تعداد خلاصه معاملات انجام شده در شهرستان‌هاي استان در ماه و سال (ماه پيش فرض).

جدول شماره 12 - تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 13- روند تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 14- تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (سنتي و مكانيزه) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 15- روند تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (سنتي و مكانيزه) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 16- تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (مراجع قضايي و ساير) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 17- روند تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (مراجع قضايي و ساير) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 18- تعداد املاك بازداشت و رفع بازداشت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب (سنتي / مكانيزه) در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض)‌.

جدول شماره 19- تعداد املاك بازداشت و رفع بازداشت شده برحسب (سنتي / مكانيزه) در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض)‌.

جدول شماره 20- روند تعداد املاك بازداشت و رفع بازداشت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب (سنتي / مكانيزه) در ماه و سال (ماه پيش فرض)‌.

جدول شماره 21- مشخصات دفترخانه هاي ثبت اسناد-(سال پيش فرض).

جدول شماره 24- تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 25- تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه.

جدول شماره 26- تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 27- روند تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 28- تعداد انواع طلاق ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 29- تعداد انواع طلاق ثبت شده در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 30- روند تعداد انواع طلاق ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 31- تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 32- تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 33- روند تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 34- تعداد اسناد مالكيت دولتي صادره در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 35- تعداد اسناد مالكيت دولتي صادره در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 36- روند تعداد اسناد مالكيت دولتي صادره در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 37- تعداد آراء صادره در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 38- تعداد آراء صادره تا پايان ماه سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 39- روند تعداد آراء صادره در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (ماه پيش فرض).

جدول شماره 40- تعداد پرونده‌هاي موجود در بايگاني در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 41- تعداد پرونده‌هاي موجود در بايگاني تا پايان ماه سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 42- روند تعداد پرونده‌هاي موجود در بايگاني در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (ماه پيش فرض).

جدول شماره 43- تعداد دفاتر فعال در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 44- تعداد دفاتر فعال تا پايان ماه سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 45- روند تعداد دفاتر فعال در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (ماه پيش فرض).

جدول شماره 46- تعداد شركت‌هاي ثبت و منحل شده (تجاري / تعاوني) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 47- تعداد شركت‌هاي ثبت و منحل شده (تجاري / تعاوني) در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 48- تعداد شركت‌هاي ثبت شده جديد و تغييرات ثبت شده (اعم از سرمايه و غيره) (سنتي / مكانيزه) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 49- شركت‌هاي ثبت شده جديد و تغييرات ثبت شده (اعم از سرمايه و غيره) (سنتي / مكانيزه) در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 50- تعداد مؤسسات غيرتجاري ثبت و منحل شده و تعداد كارت بازرگاني اظهارشده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 51- تعداد مؤسسات غيرتجاري ثبت و منحل شده و تعداد كارت بازرگاني اظهارشده در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 52- تعداد دفاتر پلمپ شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 53- تعداد دفاتر پلمپ شده در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 54- آمار عملكرد فعاليت‌هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات (تعداد بازرسي، تعداد وقايع رسيدگي شده و تعداد شكايات واصله) از دفاتر (ازدواج، طلاق، رسمي و ثبتي) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 55- آمار عملكرد فعاليت‌هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات (تعداد بازرسي، تعداد وقايع رسيدگي شده و تعداد شكايات واصله) از دفاتر (ازدواج، طلاق، رسمي و ثبتي) در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 56- روند آمار عملكرد فعاليت‌هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات (تعداد بازرسي، تعداد وقايع رسيدگي شده و تعداد شكايات واصله) از دفاتر (ازدواج، طلاق، رسمي و ثبتي) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 57- عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 58- عملكرد انواع درآمد در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 59- روند عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول مشاره 60- آمار عملكرد فعاليت‌هاي اجرا (پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (ورودي) و پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (سنتي/مكانيزه)) درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 61- آمار عملكرد فعاليت‌هاي اجرا (پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (ورودي) و پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (سنتي/مكانيزه)) درآمد در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 62- روند آمار عملكرد فعاليت‌هاي اجرا (پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (ورودي) و پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (سنتي/مكانيزه)) درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 63- ميزان وصول مطالبات بانك‌ها در فعاليت‌هاي اجرا در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول شماره 64- ميزان وصول مطالبات بانك‌ها در فعاليت‌هاي اجرا در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 1: تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض) .

نمودار شماره 2: تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار شماره 3- روند سالانه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (شهرستان و ماه نوع درآمد پيش فرض).

نمودار شماره 4- تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض) .

نمودار شماره 5: تعداد ازدواج در سال ( سال پیش فرض).

نمودار شماره 6- مقايسه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه و شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 7 - مقايسه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه و نوع درآمد پيش فرض).

نمودار شماره 8 - مقايسه ماهانه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان و نوع درآمد پيش فرض).

نمودار شماره 9- روند ميزان وصول مطالبات بانك‌ها در فعاليت‌هاي اجرا در شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان و ماه پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 13 : جدول 03- تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد و املاك در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 13 : جدول 04 (1) - تعداد شركت‌هاي داخلي ثبت و منحل شده در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 13 : جدول 04 (2) - ميزان سرمايه شركت‌هاي داخلي ثبت و منحل شده در سال (سال پيش فرض)..

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-16- تعداد اموال منقول و غير منقول و شركت هاي تعاوني استان گلستان در سال.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 270
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7881
بازدید سال:114843
بازدید کل:538548
معرفی سیمابر