عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


58. اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

دکتر حسین زارعی

نام رابط آماری:

ابوالقاسم بادلی

وب سایت:

 

شماره تماس دفتر:

017-32620302
آدرس:  

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01 تعداد معاينات باليني سالانه شهرستان آماری
02 تعداد معاينات باليني عمومي سالانه شهرستان آماری
03 تعداد معاينات باليني روانپزشكي قانوني سالانه شهرستان آماری
04 تعداد معاينات باليني اختصاصي مردان سالانه شهرستان آماری
05 تعداد معاينات باليني اختصاصي زنان سالانه شهرستان آماری
06 تعداد معاينات اجساد برحسب علت فوت مرگ هاي طبيعي و غيرطبيعي سالانه استان آماری
07 تعداد اجساد به علت مرگ غيرطبيعي برق گرفتگي سالانه شهرستان آماری
08 تعداد اجساد به علت مرگ غيرطبيعي حوادث رانندگي سالانه شهرستان آماری
09 تعداد اجساد به علت مرگ غيرطبيعي غرق شدگي سالانه شهرستان آماری
10 تعداد اجساد به علت مرگ غيرطبيعي حادثه كار سالانه شهرستان آماری
11 تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب محل وقوع تصادف ماهانه استان آماری
12 تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب ساير سوانح وسايل نقليه ماهانه استان آماری
13 تعداد مصدومين ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب جنس ماهانه استان آماری
14 تعداد متوفيات ناشي از حوادث (غرق شدگي/ سوختگي/ گاز گرفتگي/ برق گرفتگي) برحسب جنس ماهانه استان آماری
15 تعداد معاينات نزاع (جسماني ) برحسب جنس ماهانه استان آماری
16 تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استانها برحسب محل وقوع تصادف سالانه استان آماری
17 تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استانها برحسب جنس سالانه استان آماری
18 تعداد مصدومين ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استانها برحسب جنس سالانه استان آماری
19 تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي در نوروز (25 اسفند الي 15 فروردين) برحسب محل وقوع تصادف سالانه استان آماری
20 تعداد مرگ‌هاي طبيعي برحسب علت در شهرستان‌هاي استان سالانه شهرستان آماری
21 تعداد گواهي فوت صادره در شهرستان‌هاي استان سالانه شهرستان آماری
22 تعداد كل آزمايشات انجام شده برحسب نوع آزمايش سالانه استان آماری
24 تعداد آزمايش‌هاي انجام گرفته در آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني ماهانه شهرستان آماری
25 تعداد گواهي فوت صادر شده برحسب علت فوت سالانه استان آماری
26 تعداد افراد تحت معاينات باليني و كارشناسي‌هاي انجام گرفته ماهانه شهرستان آماری
27 تعداد آزمايش‌هاي انجام گرفته در آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني ماهانه استان آماری
28 تصادف ترافيكي ماهانه شهرستان اتوماتیک(آماری)
29 تصادف ترافيكي(1) ماهانه استان اتوماتیک(آماری)
30 تعداد تصادفات رانندگي ماهانه شهرستان اتوماتیک(آماری)
01 تصادف سالانه شهرستان اطلاعاتی

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد پزشکی قانونی)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

 

گزارش آماری

جدول 01 (كشوري) : تعداد متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان‌ها برحسب جنس در سال هاي مختلف.

جدول 02 (كشوري) : تعداد متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان‌ها سال هاي مختلف.

جدول 03 (كشوري) : تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي در نوروز (25 اسفند الي 15 فروردين) برحسب محل وقوع تصادف.

جدول 1- آمار متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان گلستان.

جدول 2- روند آمار متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان گلستان.

جدول 3- تعداد متوفيات ناشي از حوادث (غرق شدگي/ سوختگي/ گاز گرفتگي/ برق گرفتگي) برحسب جنس.

جدول 4- روند تعداد متوفيات ناشي از حوادث (غرق شدگي/ سوختگي/ گاز گرفتگي/ برق گرفتگي) برحسب جنس.

جدول 5- تعداد معاينات نزاع (جسماني ) برحسب جنس.

نمودار 01 (كشوري) : روند تعداد (متوفيات / مصدومين) ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان‌ها برحسب جنس (استان پيش فرض)

نمودار 01 (كشوري) : روند و مقايسه تعداد متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان‌ها برحسب جنس (استان و جنسيت پيش فرض).

نمودار 01 (كشوري) : مقايسه استاتي تعداد (متوفيات / مصدومين) ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني برحسب جنس (سال و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02 (كشوري) : روند تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استانها برحسب محل وقوع تصادف (استان و محل وقوع تصادف پيش فرض).

نمودار 02 (كشوري) : مقايسه استاني تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استانها برحسب محل وقوع تصادف در سال (سال و محل وقوع تصادف پيش فرض).

نمودار 02 (كشوري) : مقايسه درصد داد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استانها برحسب محل وقوع تصادف در سال (سال و استان پيش فرض).

نمودار 03 (كشوري) : روند تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي در نوروز (25 اسفند الي 15 فروردين) استان هاي كشور برحسب محل وقوع تصادف (استان و محل وقوع تصادف پيش فرض).

نمودار 03 (كشوري) : مقايسه استاني تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي در نوروز (25 اسفند الي 15 فروردين) برحسب محل وقوع تصادف (سال و محل وقوع تصادف پيش فرض).

نمودار 03 (كشوري) : مقايسه درصد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي در نوروز (25 اسفند الي 15 فروردين) برحسب محل وقوع تصادف (سال و استان پيش فرض).

نمودار 1- روند ساليانه تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب محل وقوع تصادف در ماه هاي مختلف سال (ماه و محل وقوع پيش فرض).

نمودار 1- مقايسه تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب محل وقوع تصادف ماه هاي مختلف سال (سال و ماه ماه يش فرض).

نمودار 1- مقايسه ماهيانه تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب محل وقوع تصادف در سال (سال و محل وقوع تصادف يش فرض).

نمودار 2 : روند ساليانه تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب ساير سوانح وسايل نقليه در ماه هاي مختلف سال (ماه و نوع سانحه پيش فرض).

نمودار 2 : مقايسه تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب ساير سوانح وسايل نقليه در ماه هاي مختلف سال (ماه و سال پيش فرض).

نمودار 2 : مقايسه ماهيانه تعداد متوفيات ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب ساير سوانح وسايل نقليه در سال (سال و نوع سوانح پيش فرض).

نمودار 3- روند ساليانه تعداد مصدومين ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب جنس در ماه هاي مختلف سال (ماه پيش فرض).

نمودار 3- مقايسه ماهانه تعداد مصدومين ناشي از حوادث رانندگي ارجاعي به مركز پزشكي قانوني گلستان برحسب جنس در سال (سال پيش فرض).

نمودار 4- روند تعداد متوفيات ناشي از حوادث (غرق شدگي/ سوختگي/ گاز گرفتگي/ برق گرفتگي) برحسب جنس در ماه هاي مختلف سال (ماه و علت مرگ پيش فرض).

نمودار 4- مقايسه تعداد متوفيات ناشي از حوادث (غرق شدگي/ سوختگي/ گاز گرفتگي/ برق گرفتگي) برحسب جنس در ماه هاي مختلف سال (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 5- روند ساليانه تعداد معاينات نزاع (جسماني ) برحسب جنس در ماه هاي مختلف سال (ماه پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه 13 : جدول 05- تعداد گواهي فوت صادر شده در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16- تعداد گواهي فوت شده صادره استان گلستان طي سال.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4495
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93803
بازدید سال:232368
بازدید کل:822640
معرفی سیمابر