عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


4. شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
نام بالاترین مقام اجرایی : علی اکبر نصیری

نام رابط آماری : الهام دهرویه
شماره تماس دفتر : 32244008-017
وب سایت : www.ped-golestan.ir

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 تعداد مشتركين برق برحسب (نوع تعرفه-نوع سکونت) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
2 مقدار فروش برق به صورت علي الحساب (تجمعي) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
3 تعداد دفعات قطع برق در خطوط فشار متوسط هوايي ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
4 مدت دفعات قطع برق در خطوط فشار متوسط هوايي ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
5 انرژي از دست رفته در اثر قطعي‌ها در خطوط فشار متوسط هوايي سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
6 ميزان انرژي تحويلي به شركت سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
7 نرخ انرژِي توزيع نشده حوادث سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
8 نرخ انرژِي توزيع نشده تعميرات سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
9 نرخ انرژِي توزيع نشده جمع سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
10 ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
11 ضريب بار ترانس بر اساس حداكثر بار غيرهم زمان ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
12 ضريب بار 6 ماهه اول ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
13 ضريب بار 6 ماهه دوم ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
14 حداكثر بار تحويلي به شركت ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
15 ظرفيت پست هاي فوق توزيع ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
16 طول خطوط (شبكه) توزيع برق (احداث شده در دوره) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
17 تعداد ترانسفورماتور منصوبه در دوره ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
18 تعداد چراغ‌هاي روشنايي معابر منصوبه در دوره ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
19 تعداد پايه (شبكه) توزيع برق (احداث شده در دوره) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
20 تعداد چراغ‌هاي روشنايي معابر منصوبه ماقبل سال 90 ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
21 تعداد ترانسفورماتور منصوبه ماقبل سال 90 ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
22 ظرفيت ترانسفورماتورها ماقبل سال 90 ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
23 آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب(بخش مشاغل-پراكندگي رتبه-پراكندگي سني-رشته تحصيلي كاركنان-سابقه كار-محل فعاليت-ميزان تحصيلات-نوع استخدامي-وضعيت تاهل) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
24 طول خطوط انتقال نيروي برق سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
25 ظرفيت پست‌هاي انتقال برق سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
26 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع تعرفه(غير تجمعي) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری

فروش و خدمات مشترکین

جدول 01- تعداد مشتركين به تفكيك نوع تعرفه تا پايان ماه (پيش فرض).

جدول 02- تعداد مشتركين برحسب نوع سكونت تا پايان ماه (پيش فرض).

جدول 03- مقايسه مقدار فروش برق به صورت علي الحساب به تفكيك دوره.

نمودار 01- مقايسه ميزان فروش قطعي شركت برحسب نوع تعرفه و به تفكيك امور در سال هاي مختلف (نوع تعرفه و امور پيش فرض).

نمودار02- مقايسه مبلغ فروش قطعي شركت برحسب نوع تعرفه و به تفكيك امور در سال هاي مختلف (نوع تعرفه و امور پيش فرض).

 

بهره برداری و دیسپاچینگ

جدول 04- گزارش انرژي توزيع نشده در اثر قطعي ها در خطوط فشار متوسط هوايي برحسب امور و در ماه (پيش فرض).

جدول 05- ميزان انرژي تحويلي، توزيع نشده و نرخ انرژِي توزيع نشده خواسته و ناخواسته برحسب ماه در سال ...

جدول 06- ميزان انرژي تحويلي به پستهاي 20/63 كيلوولت و حداكثر بار پستها در شش ماهه اول برحسب سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06- ميزان انرژي تحويلي به پستهاي 20/63 كيلوولت و حداكثر بار پستها در شش ماهه دوم برحسب سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 03- نماگر پيك بار همزمان در ماه (پيش فرض) - (مگا وات MW).

نمودار 04- مقايسه روند پيك بار همزمان سالهاي مختلف بر حسب ماه.

نمودار 05- مقايسه روند نرخ انرژِي توزيع نشده شركت در سالهاي مختلف بر حسب ماه.

 

برنامه ریزی و مهندسی

جدول 07- تأسيسات اضافه شده به شركت توزيع برق استان گلستان در ماه .

جدول 08- تعداد پايه‌هاي اضافه شده به شركت توزيع نيروي برق استان گلستان به تفكيك هر امور - در ماه .

جدول 09- تعداد كل پايه هاي شركت توزيع برق استان گلستان به تفكيك هر امور - تاكنون.

جدول 10- خلاصه عملكرد نوسازي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان به تفكيك نوع فعاليت - در سال.

جدول 11- گزارش تجمعي تأسيسات شركت توزيع برق گلستان تا پايان ماه....سال.

 

منابع انسانی

جدول شماره 12- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب بخش مشاغل.

جدول شماره 13- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب پراكندگي رتبه.

جدول شماره 14- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب پراكندگي سني.

جدول شماره 15- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب رشته تحصيلي.

جدول شماره 16- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب سابقه كار.

جدول شماره 17- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب محل فعاليت.

جدول شماره18- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب ميزان تحصيلات.

جدول شماره 19- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب نوع استخدامي.

جدول شماره 20- آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب وضعيت تأهل.

 

داشبورد مدیریتی

نمودار شماره 06- داشبورد معاونت بهره برداري.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

سالنامه جديد 08 : جدول 01- طول خطوط انتقال نيروي برق (كيلومتر) تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 02- ظرفيت پست‌هاي انتقال برق (كيلو ولت) تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 03- تعداد انواع مشتركين برق در سال...

سالنامه جديد 08 : جدول 04(1)- تعداد روستاها و خانوارهاي روستايي داراي برق تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 05(2)- مشخصات تاسيسات برق‌رساني به روستاها تا پايان سال .

سالنامه جديد 08 : جدول 06- مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف در سال (سال پيش فرض) (هزار كيلووات ساعت).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07- تعداد مشتركين برق استان گلستان به تفكيك شهرستان و نوع تعرفه تا پايان سال .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-07- تعداد مشتركين برق استان گلستان به تفكيك شهرستان و نوع تعرفه تا پايان سال 1392.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 1-08- ميزان مصرف برق كيلووات ساعت (KWH) استان گلستان به تفكيك شهرستان و نوع تعرفه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 2-08- تأسيسات توزيع نيروي برق تا پايان سال (سال پيش فرض براي 3 گروه اطلاعات).

گزارش اقتصادي : جدول شماره1-09- ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان‌ گلستان‌ از امكانات‌ و تسهيلات (برق).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 2-09- ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان ‌گلستان ‌از امكانات ‌و تسهيلات به تفكيك شهرستان (برق).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 65
بازدید دیروز: 515
بازدید ماه:10976
بازدید سال:43943
بازدید کل:634215
معرفی سیمابر