عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

4. شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

 

 

 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

علی اکبر نصیری

نام رابط آماری:

الهام دهرویه

وب سایت:

 www.ped-golestan.ir

شماره تماس دفتر:

017-32244008
آدرس:  گرگان-شالیکوبی-عدالت 23

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع تعرفه ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
2 درصد تلفات انرژي- برق سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
3 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع سكونت ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
4 مقدار فروش برق به صورت علي الحساب(غيرتجمعي) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
5 مقدار فروش برق به صورت علي الحساب(تجمعي) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
6 ميزان انرژي تحويلي به شركت ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
7 حداكثر بار تحويلي به شركت ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
8 تعداد دفعات قطع برق در خطوط فشار متوسط هوايي ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
9 مدت دفعات قطع برق در خطوط فشار متوسط هوايي ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
10 انرژي از دست رفته در اثر قطعي‌ها در خطوط فشار متوسط هوايي ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
11 ظرفيت پست هاي فوق توزيع سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
12 مقدار فروش برق قطعي سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
13 ارزش برق فروخته شده سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
14 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع تعرفه(غير تجمعي) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
15 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع سكونت(غيرتجمعي) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
16 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع تعرفه-سال پايه (غيرتجمعي) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
 17 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع سكونت-سال پايه(غيرتجمعي) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
18 ميزان انرژي تحويلي به شركت بر حسب امور ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
19 تعدادخانوارهاي روستايي برخوردار از برق سالانه شهرستانی آماری
20 تعداد روستاهاي برقدار شده سالانه شهرستانی آماری
21 تعداد روستاهاي برقدار شده به تفكيك جمعيت خانوار سالانه شهرستانی آماری
22 طول خطوط توزيع روستايي برحسب نوع- سالانه استاني سالانه استانی آماری
23 ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع روستايي سالانه استانی آماری
24 تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع روستايي سالانه استانی آماری
25 خطوط فوق توزيع سالانه استانی آماری
26 طول انواع خطوط انتقال برق سالانه استانی آماری
27 ظرفيت پست هاي فوق توزيع سالانه استانی آماری
28 ظرفيت پست هاي انتقال 400 كيلو ولت سالانه استانی آماری
29 تعداد ترانسفورماتور سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
30 چراغهاي معابر سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
31 خطوط 20 كيلوولت سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
32 خطوط فشارضعيف سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
33 ظرفيت ترانسفورماتور سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
34 ضريب بار 6 ماهه اول ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
35 ضريب بار 6 ماهه اول(جمع كل) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
36 ضريب بار 6 ماهه دوم ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
37 ضريب بار 6 ماهه دوم(جمع كل) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
38 ضريب بار ترانس بر اساس حداكثر بار غيرهم زمان ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
39 متوسط مصرف مشتركين هر تعرفه سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
40 نرخ انرژِي توزيع نشده تعميرات ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
41 نرخ انرژِي توزيع نشده جمع ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)
42 نرخ انرژِي توزيع نشده حوادث ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری (اتوماتیک)

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد برق)

 

فروش و خدمات مشترکین:


 

جدول 01- تعداد مشتركين به تفكيك نوع تعرفه تا پايان ماه (پيش فرض).

جدول 02- تعداد مشتركين برحسب نوع سكونت تا پايان ماه (پيش فرض).

جدول 03- مقايسه مقدار فروش برق به صورت علي الحساب به تفكيك دوره.

جدول 04- تعداد مشتركين برق-برحسب نوع سكونت(غيرتجمعي).

جدول 05- مقدار فروش برق به صورت علي الحساب(غيرتجمعي).

 نمودار 01- مقايسه ميزان فروش قطعي شركت برحسب نوع تعرفه و به تفكيك امور در سال هاي مختلف (نوع تعرفه و امور پيش فرض).

نمودار 02- مقايسه مبلغ فروش قطعي شركت برحسب نوع تعرفه و به تفكيك امور در سال هاي مختلف (نوع تعرفه و امور پيش فرض).

 

بهره برداری و دیسپاچینگ:


 

جدول 04- گزارش انرژي توزيع نشده در اثر قطعي ها در خطوط فشار متوسط هوايي برحسب امور و در ماه (پيش فرض).

جدول 05- ميزان انرژي تحويلي، توزيع نشده و نرخ انرژِي توزيع نشده خواسته و ناخواسته برحسب ماه در سال ...

جدول 06- ميزان انرژي تحويلي به پستهاي 20/63 كيلوولت و حداكثر بار پستها در شش ماهه اول برحسب سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06- ميزان انرژي تحويلي به پستهاي 20/63 كيلوولت و حداكثر بار پستها در شش ماهه دوم برحسب سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 07- ميزان انرژي تحويلي به شركت بر حسب امور.

جدول 08- درصد تلفات انرژي.

نمودار 03- نماگر پيك بار همزمان در ماه (پيش فرض) - (مگا وات MW).

نمودار 04- مقايسه روند پيك بار همزمان سالهاي مختلف بر حسب ماه.

نمودار 05- مقايسه روند نرخ انرژِي توزيع نشده شركت در سالهاي مختلف بر حسب ماه.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی:


 

سالنامه جديد 08 : جدول 14- تعداد انواع مشتركين برق.

سالنامه جديد 08 : جدول 15(1)- تعداد روستاها و خانوارهاي روستايي داراي برق تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 08 : جدول 15(2)- مشخصات تاسيسات برق‌رساني به روستاها تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 16- مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف در سال (سال پيش فرض) (هزار كيلووات ساعت).

سالنامه جديد 08: جدول 12- طول انواع خطوط انتقال برق.

سالنامه جديد 08: جدول 13- ظرفيت پست هاي انتقال برق.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-19- تعداد مشتركين برق استان گلستان به تفكيك شهرستان و نوع تعرفه تا پايان سال...

گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-19- ميزان مصرف برق كيلووات ساعت (1000KWH) استان گلستان به تفكيك شهرستان و نوع تعرفه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-18 (1) - ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان‌ گلستان‌ از امكانات‌ و تسهيلات (برق).

گزارش اقتصادي : جدول شماره ‌04-18 (2)- ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان ‌گلستان ‌از امكانات ‌و تسهيلات به تفكيك شهرستان (برق).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 5-18 تأسيسات توزيع نيروي برق استان گلستان تا پايان سال‌هاي...

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 5008
بازدید دیروز: 7834
بازدید ماه:298888
بازدید سال:625623
بازدید کل:1215895
معرفی سیمابر